Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fòrum Atenció Primària - Proves complementàries

466 views

Published on

Dr. August Anguita
Conclusions del Grup Proves Complementàries

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fòrum Atenció Primària - Proves complementàries

 1. 1. PROVES COMPLEMENTÀRIES Dr August Anguita Guimet Director Assistencial CAPSE. Les Corts
 2. 2. Model organitzatiu dels proveïdors de proves complementàriesARGUMENTACIÓ A) Definir els candidats a ser proveïdors de proves complementàries. - Laboratori - Proves d’imatge - Altres B) Millorar eficiència C) Resultats d’estalvi econòmic a curt i mig termini.
 3. 3. Model organitzatiu dels proveïdors de proves complementàriesPROCEDIMENTS PER DUR-LA A TERME A) Anàlisi dels proveïdors: - Cartera de Serveis - Recursos - Accessibilitat - Noves tecnologies B) Establir mecanismes competitius per la licitació dels proveïdors. C) Cronograma de desenvolupament i consolidació per a la implementació del programa
 4. 4. Model organitzatiu dels proveïdors de proves complementàriesAVANTATGES A) Reducció de la despesa amb increment de l’eficiència B) Capacitat de les entitats per triar el seu proveïdor C) Millora de l’accessibilitat pel ciutadà a les proves complementàries
 5. 5. Model organitzatiu dels proveïdors de proves complementàriesINCONVENIENTS / DIFICULTATS A) Resistència i dificultat per a l’adaptació de les actuals entitats proveïdores als canvis organitzatius B) Necessitat de garantir els estàndards de qualitat de noves entitats col—laboradores C) Supervisió acurada per part de l’administració de les noves entitats
 6. 6. Utilització de protocols i guies clíniques de l’Atenció Primària alhora de sol—licitar proves complementàriesARGUMENTACIÓ Necessitat d’ordenar i homogeneïtzar la petició de proves complementàries dins de l’Atenció Primària
 7. 7. Utilització de protocols i guies clíniques de l’Atenció Primària alhora de sol—licitar proves complementàriesPROCEDIMENTS PER DUR-LA A TERME A) Actuació segons l’evidència científica disponible B) Adequació de la pràctica als objectius proposats per les autoritats sanitàries C) Evitar la petició de proves complementàries com a mecanisme de medicina defensiva o per complaença D) Promocionar la propedeutica clàssica (anamnesi, exploració física...) per tal d’evitar proves complementàries innecessàries E) Fer coneixedors als professionals de la possibilitat de iatrogènia d’algunes proves (radiologia, biòpsies...)
 8. 8. Utilització de protocols i guies clíniques de l’Atenció Primària alhora de sol—licitar proves complementàriesAVANTATGES A) Disminució del nombre de proves complementàries innecessàries i que no sempre beneficien al pacient B) Estalvi econòmic i millora de l’eficiència C) Millora de l’accessibilitat per les proves complementàries necessàries i escurçament del temps pel diagnòstic D) Dotació de rigor científic amb la utilització de protocols
 9. 9. Utilització de protocols i guies clíniques de l’Atenció Primària alhora de sol—licitar proves complementàriesINCONVENIENTS /DIFICULTATS A) Possibilitat d’infradiagnòstic d’alguna patologia puntualment. B) Excessiva rigidesa del sistema en funció de les guies clíniques. C) Dificultat per la implementació als professionals d’una manera homogènia.
 10. 10. Sistemes d’informació / compartir informacióARGUMENTACIÓ A) Evitar la repetició freqüent de Proves complementàries al pacient. B) Unificació de sistemes d’informació
 11. 11. Sistemes d’informació / compartir informacióPROCEDIMENTS PER DUR-LA A TERME A) Implementació de la història clínica compartida. B) Anàlisi dels sistemes sanitaris que gaudeix cada pacient (Sanitat pública, Mutualitats, medicina laboral....) C) Utilització d’altres recursos amb finançament extern tal com assaigs clínics, projectes d’investigació, beques....
 12. 12. Sistemes d’informació / compartir informacióAVANTATGES A) Visió integral del pacient. B) Disminució de repetició de proves complementàries. C) Millora de la comunicació entre nivells assistencials.
 13. 13. Sistemes d’informació / compartir informacióINCONVENIENTS /DIFICULTATS A) Dificultat de la comunicació de diferents sistemes sanitaris. B) Dificultat de comunicació entre nivells. C) Sistemes informàtics diferents i no compatibles. D) Garantir la confidencialitat de la informació.

×