PLA DE LECTURA DE CENTRE: UNA PROPOSTA <ul><ul><ul><ul><ul><li>25 de febrer de 2009 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
Lectura i escola: Consideracions prèvies <ul><ul><li>Un dels principals sabers escolars </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprenen...
Visió tradicional  <ul><ul><ul><li>La Mare de Déu, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>quan n’era xiqueta, </li></ul></ul...
Esquema  <ul><li>1) Visió global del Pla de Lectura de Centre </li></ul><ul><li>2) El Pla de Lectura de Centre (PLEC) </l...
Visió global o aproximació primera: (I. Solé, 2006-2007) <ul><li>Què NO és un Pla de Lectura de Centre? </li></ul><ul><ul>...
Visió global o aproximació primera <ul><li>Què POT SER un Pla de Lectura de Centre? </li></ul><ul><li>>  Una oportunitat ...
Visió del Pla de Lectura de Centre (I. Solé)  <ul><li>El Pla de Lectura busca que cada alumne tingui l’oportunitat de gau...
El Pla de Lectura de Centre: definició <ul><ul><li>Conjunt d’objectius, metodologies, estratègies per aprofitar tot el pot...
 El Pla de Lectura de Centre: contingut <ul><ul><li>Hem estructurat el PLEC entorn de tres eixos fonamentals:  </li></ul...
 La competència lectora: Què és? <ul><ul><li>La competència lectora consisteix a comprendre i emprar els textos escrits i...
 Què implica el terme “competència” en el cas de la lectura? <ul><li>Conjunt d’habilitats o operacions cognitives (desc...
 Novetats de PISA 2009  <ul><ul><li>... implicar-s’hi... : Apel·lació a les característiques afectives i comportamentals...
 La competència informacional: Què és? <ul><li>Adquisició d’habilitats i destreses per localitzar, avaluar, usar i comuni...
 Gust per llegir: Algunes consideracions <ul><ul><li>Adquisició d’un hàbit basat en el goig de la lectura, formació del g...
 El Pla de Lectura de Centre: Nivells de planificació (I) <ul><ul><li>Nivell I: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Defini...
 Pla de Lectura de Centre: Nivells de planificació (II) <ul><ul><ul><li>Nivell II: Esquema bàsic del Pla de Lectura del C...
 El Pla de Lectura de Centre: Nivells de planificació (III) <ul><li>Nivell III </li></ul><ul><ul><li>Pautes per recollir ...
 Condicions d’aplicació del PLEC: (I. Solé, 2006-2007)  <ul><ul><ul><ul><li>Condicions de partida: materials, recursos, ...
 El PLEC i la biblioteca escolar <ul><ul><ul><ul><li>Element central. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Concep...
 Conclusions <ul><ul><ul><ul><li>a) El Pla de Lectura no ha de ser entès com un document burocràtic, sinó com una eina q...
 Conclusions <ul><ul><ul><ul><li>c) Tenim necessitat d’una visió sistèmica del context escolar: el Pla de Lectura de Cent...
 El Pla de Lectura de Centre <ul><ul><li>Comptem amb tots i totes vosaltres! </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Moltes gr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pla de Lectura de Centre. Joan Badia. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya

4,215 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

Pla de Lectura de Centre. Joan Badia. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya

 1. 1. PLA DE LECTURA DE CENTRE: UNA PROPOSTA <ul><ul><ul><ul><ul><li>25 de febrer de 2009 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. Lectura i escola: Consideracions prèvies <ul><ul><li>Un dels principals sabers escolars </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprenentatge específic, intencionat </li></ul></ul><ul><ul><li>Base d’altres aprenentatges </li></ul></ul><ul><ul><li>Implicació de tota la comunitat educativa </li></ul></ul>
 3. 3. Visió tradicional <ul><ul><ul><li>La Mare de Déu, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>quan n’era xiqueta, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>anava a costura, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a aprendre de lletra. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Esquema <ul><li>1) Visió global del Pla de Lectura de Centre </li></ul><ul><li>2) El Pla de Lectura de Centre (PLEC) </li></ul><ul><li>. Definició </li></ul><ul><li>. Continguts: eixos </li></ul><ul><li>. Nivells de planificació </li></ul><ul><li>3) Condicions d’aplicació del PLEC </li></ul><ul><li>4) El Pla de Lectura de Centre i la biblioteca escolar </li></ul><ul><li>5) Conclusions </li></ul>
 5. 5. Visió global o aproximació primera: (I. Solé, 2006-2007) <ul><li>Què NO és un Pla de Lectura de Centre? </li></ul><ul><ul><li>> un document burocràtic </li></ul></ul><ul><ul><li>> una proposta homogènia per a tots els centres </li></ul></ul><ul><ul><li>> una iniciativa aïllada </li></ul></ul><ul><ul><li>> una aposta a curt termini </li></ul></ul>
 6. 6. Visió global o aproximació primera <ul><li>Què POT SER un Pla de Lectura de Centre? </li></ul><ul><li>> Una oportunitat per aprofitar tot el potencial dels centres per afavorir la lectura </li></ul><ul><li>> Una oportunitat per a la planificació i la coordinació </li></ul><ul><li>> Una oportunitat per millorar l’accés a la informació </li></ul><ul><li>> Un compromís amb l’equitat i l’excel·lència </li></ul><ul><li>> Un projecte que demana lideratge i participació </li></ul><ul><li>El Pla de Lectura: carta de navegació, manual d’ús, element central de coordinació... </li></ul>
 7. 7. Visió del Pla de Lectura de Centre (I. Solé) <ul><li>El Pla de Lectura busca que cada alumne tingui l’oportunitat de gaudir llegint, assoleixi el domini de les habilitats lingüístiques i esdevingui un usuari competent i crític de les TIC. És un compromís amb la cohesió de la comunitat educativa perquè vol proporcionar a cadascun l’oportunitat d’establir una bona relació amb la lectura. Addicionalment, promou un conjunt de valors, com el respecte a les opinions diverses, el respecte pel coneixement i el sentit crític; i actituds, com les que porten a saber trobar en un mateix les possibilitats que ofereixen llegir, escriure, parlar; la satisfacció dels temps d’oci, la capacitat de pensar i projectar una mirada personal, i alhora contrastada, sobre la realitat. </li></ul>
 8. 8. El Pla de Lectura de Centre: definició <ul><ul><li>Conjunt d’objectius, metodologies, estratègies per aprofitar tot el potencial dels centres educatius i per promoure </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>l’aprenentatge de la lectura (competència lectora) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>l’aprenentatge a través de la lectura (competència informacional) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>el gust per llegir i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- la formació d’usuaris . </li></ul></ul></ul>
 9. 9. El Pla de Lectura de Centre: contingut <ul><ul><li>Hem estructurat el PLEC entorn de tres eixos fonamentals: </li></ul></ul><ul><ul><li>a) La competència lectora l’aprenentatge de la lectura) </li></ul></ul><ul><ul><li>b) La competència informacional (aprendre a través de la lectura). Implica també la formació d’usuaris de la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>c) El gust per llegir </li></ul></ul>
 10. 10. La competència lectora: Què és? <ul><ul><li>La competència lectora consisteix a comprendre i emprar els textos escrits i a reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial de cadascú i participar en la societat. (PISA, 2009) </li></ul></ul>
 11. 11. Què implica el terme “competència” en el cas de la lectura? <ul><li>Conjunt d’habilitats o operacions cognitives (descodificar, coneixement de vocabulari i gramàtica, interpretació d’estructures lingüístiques i textuals, coneixement del món...) metacognitives (ajustament, control, adequació al propòsit...) </li></ul>
 12. 12. Novetats de PISA 2009 <ul><ul><li>... implicar-s’hi... : Apel·lació a les característiques afectives i comportamentals: interès, gaudi de llegir, sensació de control, dimensió social... </li></ul></ul><ul><ul><li>. .. textos escrits ...: Textos manuscrits, impresos i electrònics . </li></ul></ul>
 13. 13. La competència informacional: Què és? <ul><li>Adquisició d’habilitats i destreses per localitzar, avaluar, usar i comunicar la informació de forma efectiva. </li></ul><ul><ul><li>Implica totes les àrees del currículum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contempla els continguts clàssics de la formació d’usuaris de biblioteques o punts d’informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Relació amb el currículum i amb les competències transversals. </li></ul></ul>
 14. 14. Gust per llegir: Algunes consideracions <ul><ul><li>Adquisició d’un hàbit basat en el goig de la lectura, formació del gust personal, desig del lector... </li></ul></ul><ul><ul><li>Implica prèviament un bon nivell de competència lectora i llibertat per llegir... </li></ul></ul><ul><ul><li>El centre ha de promoure i facilitar contextos lectors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Element central de la dinamització a través de la biblioteca escolar. </li></ul></ul>
 15. 15. El Pla de Lectura de Centre: Nivells de planificació (I) <ul><ul><li>Nivell I: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Definició, objectius, funcions del PLEC. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Elements del centre en relació amb la lectura: PEE, PLC, altres. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Responsabilitats del claustre en el PLEC </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Paper i caràcter de la biblioteca del centre. </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. Pla de Lectura de Centre: Nivells de planificació (II) <ul><ul><ul><li>Nivell II: Esquema bàsic del Pla de Lectura del Centre: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Justificació. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Objectius generals. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi (interna i externa): situació actual, recursos... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Programació: objectius, actuacions... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Recursos: Biblioteca escolar, d’aula, TIC, implicació famílies... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Formació del professorat. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Difusió del Pla de Lectura del Centre. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Seguiment i avaluació (formativa): revisió i propostes de millora. </li></ul></ul></ul></ul>
 17. 17. El Pla de Lectura de Centre: Nivells de planificació (III) <ul><li>Nivell III </li></ul><ul><ul><li>Pautes per recollir actuacions que el centre ja estigui duent a terme sobre la lectura i permetre la reflexió i la coordinació d’esforços per assolir uns objectius comuns. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègies innovadores o d’incentivació de la lectura. </li></ul></ul>
 18. 18. Condicions d’aplicació del PLEC: (I. Solé, 2006-2007) <ul><ul><ul><ul><li>Condicions de partida: materials, recursos, formació, assessorament... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lideratge participatiu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Voluntat transformadora </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. El PLEC i la biblioteca escolar <ul><ul><ul><ul><li>Element central. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Concepció de biblioteca com a espai de trobada, punt d’accés a la informació, centre de documentació i de recursos, centre de formació d’usuaris... </li></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. Conclusions <ul><ul><ul><ul><li>a) El Pla de Lectura no ha de ser entès com un document burocràtic, sinó com una eina que estableixi les fites i permeti una dinàmica de treball flexible i alhora rigorosa per assolir-les. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>b) Potser és més important el camí que no pas arribar a alguna fita. </li></ul></ul></ul></ul>
 21. 21. Conclusions <ul><ul><ul><ul><li>c) Tenim necessitat d’una visió sistèmica del context escolar: el Pla de Lectura de Centre (i la biblioteca) han de formar part d’un projecte de centre caracteritzat per l’autonomia, la participació i l’adequació a l’entorn. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>d) Tot el centre s’ha de sentir responsables dels resultats escolars. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>e) Els serveis i recursos de l’entorn també s’han de sentir concernits per l’èxit escolar i educatiu dels centres. </li></ul></ul></ul></ul>
 22. 22. El Pla de Lectura de Centre <ul><ul><li>Comptem amb tots i totes vosaltres! </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Moltes gràcies! </li></ul></ul></ul></ul>

×