Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

งานคอม

286 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

งานคอม

  1. 1. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงาน ----------------------------------------------------------------------------โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิ จกรรมการเรียนที่นกเรียนมีอิสระัในการเลื อกศึกษาปั ญหาที่ ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดาเนิ นงานศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู ้ กระบวนการทางวิ ศวกรรมซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานเรื่องที่นกเรียนสนใจและคิ ดจะทาโครงงาน ซึ่งอาจมี ผูศึกษามาก่อน ั ้หรือเป็ นเรื่องที่นกพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว ันักเรียนสามารถทาโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ตองคิ ดดัดแปลงแนวทางในการศึ กษา ้การวิเคราะห์ขอมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่ มเติมจากผลงานเดิ มที่มีผูรายงานไว้ ้ ้จุดมุ่งหมายสาคัญของการทาโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกเรียนได้รบประสบการณ์ตรง ั ัในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรูต่างๆ ้ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่ อการเรียนรูเ้ พื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อฝึ กให้นกเรียนเป็ นบุคคลที่ใฝ่ เรียนใฝ่ รู ้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ัความมี คุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้ อเผื่ อแผ่ ให้กบเพื่อนมนุ ษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ั เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคมในโลกปั จจุบนนี้ ัเทคโนโลยี ดานนี้ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึ งเป็ นเรื่องยากที่ประชาชน ้จะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเป็ นสิ่ งที่ไม่เกิดประโยชน์คุมค่าอี กด้วย ้ดังนันการศึกษาเทคโนโลีของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้ อหาพื้นฐานเป็ นสาคัญ ้การศึ กษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็ นสิ่ งจาเป็ นเสมื อนกับการศึ กษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ ยนแปลงโลกของเราในด้านต่าง ๆ มากมายได้แก่- สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็ นสังคมสารสนเทศ- การตัดสิ นใจในเรื่องต่าง ๆ มักขึ้ นอยู่กบข้อมูลซึ่ งได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ั- คอมพิวเตอร์กลายเป็ นเครื่องมือที่ สาคัญแทนเครื่องมื ออื่น ๆ ในอดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องคิดเลขเป็ นต้น- คอมพิวเตอร์ถกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปั ญหาที่ซบซ้อนต่าง ๆ ู ั- คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์หลักที่ ใช้ในการติ ดต่อสื่ อสารของโลกปั จจุบน ั โครงงานคอมพิวเตอร์ท่ีจะทาในระดับมัธยมศึ กษาควรเป็ นประเด็นหรือปั ญหาที่นกเรียนสนใจใคร่รู ้ ัและสามารถใช้ความรู ้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในระดับของนักเรียนเพื่อคิ ดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้โครงงานคอมพิวเตอร์นนมีคุณค่ายิ่ ง ั้อย่างไรก็ตาม เรื่องที่นกเรียนสนใจและคิดที่จะทาโครงงานอาจมี ผูสนใจทามาก่อน ั ้หรือเป็ นเรื่องที่นกพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนามาแล้ว ั
  2. 2. แต่นกเรียนก็ยงสามารถทาโครงงานดังกล่าวได้ เพียงแต่คิดดัดแปลง ั ัแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ขอมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึ กษาเพิ่มเติ มจากผลงานเดิ ม ้ที่มีผรายงานไว้ ู้กิจกรรมที่จดว่าเป็ นโครงานคอมพิวเตอร์ควรมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ ั - เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอต์ฟแวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ - นักเรียนเป็ นผูริเริ่มและเลื อกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเองตามความสนใจ ้และระดับความรูความสามารถ ้ - นักเรียนเป็ นผูวางแผนในการศึกษา ค้นคว้า ้ตลอดจนการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูลหรือประดิษฐ์คิดค้นรวมทังการสรุปผล และการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ้โดยมีครูอาจารย์หรือผูทรงคุณวุฒิเป็ นผูให้คาปรึกษา ้ ้การทาโครงงานคอมพิวเตอร์มีของเขตกว้างขวางมาก ตังแต่เรื่องที่ ง่าย ๆ ้ไปจนถึ งเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน โครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่องอาจใช้เวลาสันในการพัฒนา ้จนถึ งเรื่องที่ใช้เวลาเป็ นภาคเรียนหรือปี การศึ กษาโครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่ องเสี ยค่าใช้จ่ายเพียงเล็ กน้อยจนถึ งนับพันบาทนักเรียนจึงควรศึกษารายละเอียดและงบประมาณต่างๆ ของโครงงานก่อนจึงค่อยเลื อกทาโครงงานที่เหมาะสมกับระดับความรู ้ ความสามารถและความสนใจของนักเรียนโดยทัว ๆ ไป การทาโครงงานคอมพิวเตอร์จดเป็ นส่วนหนึ่ งของการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ่ ัทุกระดับการศึกษา โดยอาจจะทาเป็ นกลุ่มหรอทาเป็ นรายบุคคลทังนี้ ข้ ึนอยู่กบความสนใจของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเป็ นสาคัญ ้ ัจุดมุ่งหมายสาคัญของการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ที่การส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลแต่เป็ นโอกาสที่นกเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ัประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรูต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงผลงานของตนเองเพื่อให้นกเรียน ้ ัผูปกครองและผูที่สนใจในชุมชนเมื่อมี การจัดกิจกรรมของโรงเรียนหรืองานอื่น ๆ ้ ้ที่มา http://gnowahes.exteen.com/20110624/entry
  3. 3. ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็ นวิชาที่ให้นกเรียนได้เรี ยนรูเ้ กี่ยวกับ ความหมายของโครงงาน ประเภทของโครงงาน ัลักษณะการเขี ยนและการดาเนิ นการจัดทาโครงงานประเภทต่าง ๆ ซึ่ งโครงงานที่นกเรียนจะต้องจัดทาคือ ัโครงงานสารวจและรวบรวมข้อมูลและโครงงานทดลองโดยนักเรียนใช้ความรูดานคอมพิ วเตอร์ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการจัดทาโครงงานครูเ ้ ้ป็ นเพียงผูที่ให้คาปรึกษา นักเรียนเขี ยนโครงร่างโครงงาน รวบรวมข้อมูล ้ดาเนิ นการและนาเสนอโครงงานโดยที่เน้นการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่มตลอดจนติ ดตามข่าวสารต่าง ๆทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมการเรียนที่ นกเรียนมีอิสระในการเลื อกศึกษาปั ญหาที่ ตนสนใจโ ัดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดาเนิ นงานศึ กษาพัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความรูกระ ้บวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานอย่างไรก็ตามเรื่องที่นกเรียนสนใจและคิดจะทาโครงงานอาจมีผูศึกษามาก่อนหรือเป็ นเรื่องที่นกพั ั ้ ัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้วแต่นกเรียนก็ยงสามารถทาโครงงานเรื่องดังกล่าวได้เพียงแต่คิ ั ัดดัดแปลงแนวทางในการศึ กษาการวิเคราะห์ขอมูลการพัฒนาโปรแกรมหรือศึ กษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิม ้ที่มีผรายงานไว้จุดมุ่งหมายสาคัญของการทาโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกเรียนได้รบประสบการณ์ตร ู้ ั ังในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรูต่างๆตลอดจนการแสดงผลงา ้นของตนเองให้เพื่อนนักเรียน ผูปกครอง ผูสนใจ และชุมชน ้ ้ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา โครงงานประเภทนี้ พฒนาขึ้ นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาต่างๆ จุดสาคัญอยู่ที่เนื้ อหาน่ าสนใจ ัและความสวยงามของส่วนติดต่อผูใช้โดยนักเรียนอาจคัดเลื อกหัวข้อที่นกเรียนทัวาปทาความเข้าใจได้ยา ้ ั ่กมาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน 2. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริ งในชี วิตประจาวันโครงงานประเภทนี้ จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆซึ่ งอาจเป็ นการคิ ดสร้างสิ่ งของขึ้ นใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิ ทธภาพสูงขึ้ นก็ได้ 3. โครงงานพัฒนาเกม โครงงานประเภทนี้ เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรูหรือเพื่อความเพลิ ดเพลิ นเกมที่พ ั ้ฒนาน่ าจะเป็ นเกมที่ ไม่รุนแรงเน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กคิ ดอย่างมีหลักการโครงการประเภทนี้ จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่นเพื่ อให้น่าสนใจแก่ผเู้ ล่นพร้อมทังให้ความรูสอดแทรกไปด้วยผูพฒนาควร ้ ้ ้ ั
  4. 4. จะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทวไปและนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้ นใหม่เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่และน่ าสนใจแก่ผูเ้ ล่นกลุ่ม ั่ต่างๆวิธีดาเนิ นการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การคัดเลื อกหัวข้อโครงงานที่สนใจจะทาโดยทัวไปเรื่องที่จะนามาพัฒนาเป็ นโครงงานคอมพิวเตอร์ ่มักจะได้มาจากปั ญหา คาถาม หรือความสนใจในเรื่องต่างๆ จากการสังเกตสิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือสิ่ งต่างๆ รอบตัว ปั ญหาที่จะนามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้จากแหล่งต่างๆ กัน ดังนี้ 1. การอ่านค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร หนังสื อพิมพ์ หรือวารสารต่างๆ 2. การไปเยี่ ยมชมสถานที่ต่างๆ 3. การฟังบรรยายทางวิชาการรายการวิทยุและโทรทัศน์รวมทังการสนทนาอภิ ปรายแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็นระหว่างเพื่อนนักเรียนหรือกั ้บบุคคลอื่นๆ 4. กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 5. งานอดิเรกของนักเรียน 6. การเข้าชมงานนิ ทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ การตัดสิ นใจเลื อกหัวข้อที่จะนามาพัฒนาโครงงาน ในการตัดสิ นใจเลื อกหัวข้อที่จะนามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ควรพิจารณาองค์ประกอบสาคัญดังนี้ 1. ต้องมี ความรูและทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา ้ 2. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ 3. มีแหล่งความรูเ้ พียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคาปรึกษา 4. มีเวลาเพียงพอ 5. มีงบประมาณเพียงพอ 6. มีความปลอดภัย การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล ซึ่งรวมถึ งการขอคาปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิจะช่วยให้นกเรียนได้แนวคิดที่ ใช้ในการกาหนดขอบเข ้ ัตของเรื่องที่จะศึ กษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่ งขึ้ นรวมทังได้ความรูเ้ พิ่มเติมในเรื่ องที่ จะศึ กษาจนสามารถใช้อ ้อกแบบและวางแผนดาเนิ นการทาโครงงานนันได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาจะต้องได้คาตอบว่า ้ 1. จะทาอะไร 2. ทาไมต้องทา 3. ต้องการให้เกิดอะไร 4. ทาอย่างไร
  5. 5. 5. ใช้ทรัพยากรอะไร 6. ทากับใคร 7. เสนอผลอย่างไร การจัดทาเค้าโครงของโครงงานที่จะทา 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิ ง และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผูทรงคุณวุฒิ ้ 2. วิเคราะห์ขอมูล เพื่อกาหนดขอบเขตและลักษณะของโครงการที่จะพัฒนา ้ 3. ออกแบบการพัฒนา มี การกาหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และตัวแปลภาษา โปรแกรม และวัสดุต่างๆที่ตองใช้พร้อมทังกาหนดตารางการปฏิ บติงานของการจัดทาเค้าโครงของโครงงาน ลงมือทาโครงงาน ้ ้ ัและสรุปรายงานโครงงาน โดยกาหนดช่วงเวลาอย่างกว้างๆ 4. ทาการพัฒนาโครงงานขันต้น ้เพื่อศึ กษาความเป็ นไปได้เบื้ องต้นโดยอาจจะทาการพัฒนาส่วนย่อย ๆบางส่วนตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วนาผลจากการศึ กษาในช่วงนี้ ไปปรับปรุงแผนการทดลองที่ออกแบบไว้ในครังแรกให้เหมาะสมมากยิ่ งขึ้ น ้ 5.เสนอเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ไขทังนี้ เพรา ้ะในการวางแผนการศึกษาพัฒนา นักเรียนอาจจะคิดได้ไม่ครอบคลุมทุกด้านเนื่ องจากยังมีประสบการณ์นอย ้ ดังนันนักเรียนจึงควรถ่ายทอดความคิ ดของตนเองที่ ได้ศึกษาและ ้บันทึกไว้ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาทราบเพื่ออาจารย์จะได้แนะนาในส่วนที่ยงขาดตกบกพร่องอยู่ทงนี้ เพื่ อให้การว ั ั้างแผนและดาเนิ นการทาโครงงานเป็ นไปอย่างเหมาะสมเป็ นขันตอนตังแต่เริ่ มต้นจนโครงงานสาเร็จ ้ ้ที่มา http://www.thaigoodview.com/node/35807
  6. 6. ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึ กษา”ประเภทของโครงงานแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท1. โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิ ตสื่ อเพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่ วยการเรียน ซึ่ งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวนและคาถามคาตอบไว้พร้อม ผูเ้ รียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอนซึ่งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผูเ้ รียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้โครงงานประเภทนี้ สามารถพัฒนาขึ้ นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆโดยผูเ้ รียนอาจคัดเลื อกเนื้ อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึ กษา เช่นการเคลื่ อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาลหลักภาษาไทย และสถานที่ สาคัญของประเทศไทย โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็ บไซต์วิถีชีวิตของคนไทยพวน โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตโปรแกรมสานวนไทยพาสนุ ก โปรแกรมฝึ กอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษ โปรแกรมเรียนรูคณิ ตศาสตร์ ้2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็ นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้นสาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิ มพ์งานนันสร้างขึ้ นเป็ นโปรแกรมประมวลคา ้ซึ่งจะเป็ นเครื่องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรูปพัฒนาขึ้ นเพื่ออานวยความสะดวกให้การวาดรูปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เป็ นไปได้โดยง่ายสาหรับซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่ งของ อาทิเช่นผูใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูว่าด้านบนและด้านข้างเป็ นอย่างไร ้ก็ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็ นมาให้เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก เป็ นต้น3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลองของสาขาต่า
  7. 7. งๆ ซึ่ งเป็ นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริ งได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้นและเป็ นโครงงานที่ ผทาต้องศึกษารวบรวมความรู ้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ ู้อย่างลึ กซึ้ งในเรื่องที่ตองการศึกษาแล้วเสนอเป็ นแนวคิ ด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร ้สมการ หรือคาอธิบาย พร้อมทังารจาลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็ นภาพ ้ ้ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ ยนไปตามสูตรหรือสมการนัน ซึ่งจะทาให้ผูเ้ รียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้ น ้การทาโครงงานประเภทนี้ มีจุดสาคัญอยู่ที่ผูทาต้องมี ความรูในเรื่องนันๆ เป็ นอย่างดี ้ ้ ้ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลวการทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิ รันย่า และการทดลองเรื่ องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็ นต้น4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่ อประยุกต์ใช้งานในชี วิตประจาวันอาทิเช่นซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสีและซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็ นต้น โครงงานประเภทนี้ จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็ นการคิดสร้างสิ่ งของขึ้ นใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้ น โครงงานลักษณะนี้ จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผูใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่ งของนันๆ ้ ้ต่อจากนันต้องมีการทดสอบการทางานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีความส ้มบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ ผูเ้ รียนต้องใช้ความรูเ้ กี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมระบบงานการกีฬา โปรแกรมระบบแฟมฐานข้อมูลผูเ้ รียน 2001 ้5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู ้ ความเพลิ ดเพลิ น เช่น เกมหมารุก โปรแกรม ต่อให้เพิ่ ม เติ มให้เต็ม(Magic Puzzle) โปรแกรม เกมผูรอดชีวิต โปรแกรมเกมทศกัณฑ์ เกมทายคาศัพท์ ้และเกมการคานวณเลข เป็ นต้น ซึ่ งเกมที่พฒนาขึ้ นนี้ น่าจะเน้นให้เป็ นเกมที่ไม่รุนแรง ัเน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กความคิดอย่างมี หลักการโครงงานประเภทนี้ จะมี การออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผูเ้ ล่นพร้อมทังให้ความรูสอดแทรกไปด้วย ผูพฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ้ ้ ้ ัที่มีอยู่ทวไป และนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้ นใหม่เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ ั่และน่ าสนใจแก่ผเู้ ล่นกลุ่มต่างๆที่มา http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7

×