Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Simeprevir_catalán_viquipèdia

307 views

Published on

Viquipèdia

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Simeprevir_catalán_viquipèdia

  1. 1. SIMEPREVIR Simeprevir és un fàrmac antiviral d’acció directa amb indicació aprovada per la FDA (Food and Drugs Administration) pel tractament de la hepatitis C crònica en el pacient adult. No està indicat en monoteràpia sinó que s’ha d’utilitzar en combinació amb altres antivirals, amb l’associació de peginterferó-alfa i ribavirina, o únicament en combinació amb sofosbuvir. El seu mecanisme farmacològic es basa en la inhibició específica de la serina proteasa NS3/4A del virus de la hepatitis C (VHC), que resulta essencial per la replicació d’aquest virus. En anàlisis bioquímics ha demostrat inhibir l’activitat de les proteases NS2/4A del VHC recombinant de genotip 1a i 1b, amb valors de Ki de 0,5nM i 1,4nM respectivament. Es metabolitza per via hepàtica mitjançant el citocrom P-450 amb l’isoenzim CYP3A4. Així, l’administració concomitant amb fàrmacs que afectin l’activitat d’aquest isoenzim pot alterar les concentracions plasmàtiques de simeprevir. De la mateixa manera, simeprevir inhibeix l’activitat de CYP1A2 i l’activitat intestinal de CYP3A4 (l’activitat hepàtica d’aquest isoenzim no resulta inhibida), per tant afectarà la concentració plasmàtica dels fàrmacs que es metabolitzin a través d’aquests isoenzims. S’ha avaluat l'eficàcia de simeprevir en combinació amb peginterferó alfa (INFpeg) i ribavirina (RBV) en pacients amb infecció pel genotip 1 del VHC en diversos estudis de fase 3, i s’ha demostrat que simeprevir en combinació amb INFpeg i RBV aconsegueix taxes de curació més elevades que l’associació de INFpeg i RBV com a monoterapia, en pacients que no han rebut tractament previ o que han patit recidives. Les dades de seguretat agrupades en els assaigs clínics de fase 3 mostren que durant les primeres 12 setmanes de tractament, les reaccions adverses notificades amb més freqüència (incidència ≥ 5%) van ser: nàusees, exantema, pruït, dispnea, augment de la bilirubina en sang i reaccions de foto sensibilitat. El perfil de seguretat de simeprevir és similar en els pacients amb infecció pel genotip 1 i 4 del VHC. La marca comercial és Olysio® i la seva presentació són càpsules de 150mg de principi actiu cada una. La dosis recomanada és d’una capsula al dia durant 12 setmanes i la seva via d’administració és la via oral. S’ha d’empassar la càpsula sencera preferentment coincidint amb algun àpat, ja que l’absorció d’aquest fàrmac augmenta al administrar-se conjuntament amb aliments. No és necessari realitzar un
  2. 2. ajust de la dosi en pacients d’edat avançada ni en pacients amb insuficiència renal lleu o moderada. Bibliografia Olysio EPAR. Product Information [En línea] EMA [consultat setembre de 2014) http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_- _Product_Information/human/002777/WC500167867.pdf Autors: Maria Roch Santed . Llicenciada en Farmàcia. Joan Carles Juárez-Giménez. Doctor en Farmàcia

×