Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kombucha

2,748 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kombucha

  1. 1. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 DOCUMENT DE RESPOSTA ESCRITAFacultatiu que consulta: XXXServei: CCCData: 2013Consulta: Es pregunta la possibilitat d’interacció farmacològica o possible toxicitatper l’administració de té de Kombucha i fàrmacs antirretrovirals, en un pacient VIHpositiu.Resposta: La Kombucha és un fong, utilitzat en medicines alternatives amb diverses isuposades propietats terapèutiques, bàsicament utilitzada en la cultura Asiàtica(primeres publicacions a Rússia l’any 1920). Concretament s’ha descrit usosterapèutics com són: acne, arteriosclerosis, tractament del càncer, restrenyiment,diabetis fatiga, immunostimulant i tractament de la infecció pel VIH1. La sevacomposició inclou: alcohol (0,5%), àcid acètic, àcid glucònic, àcid làctic, àcidglucurònic, àcid hialurònic, condroïtina sulfat, alguns bacteris (Génere Acetobacter) illevats, com són les espècies dels gèneres: Brettanomyces i Zygosaccharomyces, amés de les espècies de Saccharomyces. Cal destacar que aquest preparat s’utilitzaen forma de infusió o té referescant (per mes es pot visualitzar:http://www.youtube.com/watch?v=8lH-xXDIEtk). Per poder resoldre aquesta consulta s’ha fet una cerca bibliogràfica en la besesde dades PubMed, Google Scholar, UpToDate i una cerca lliure a Google. Tambés’han consultat diverses fonts terciàries sobre medicines alternatives. Les paraulesclau utilitzades han sigut “Kombucha therapeutic use” “Kombucha” [“Kombucha” and“Drug interactions”]. El resultat de la cerca bibliogràfica ha mostrat diverses articles de revisió de l’ústerapèutic d’aquest preparat, però no s’ha trobat cap estudi que pugui demostraruna eficàcia clínica contrastada de qualitat, malgrat bàsicament se li atribueixactivitat antimicrobiana. S’han trobat casos de toxicitat i cap evidència deinteraccions farmacològiques.1 Possible efecte sobre el número de linfòcits T CD4, augmentant el seu valor, sense capevidència de qualitat a la bibliogràfiaFacultatiu que respon: JC, JuárezData: 26/11/2009Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  2. 2. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006. Des de el punt de vista de seguretat, s’han notificat diversos casos de toxicitat(acidosis làctica mortal), amb sospita de mort en dos pacients a EE.UU que la prenienhabitualment, però que no s’ha pogut confirmar amb una evidència clara, degut quetambé extractaven amb altres fàrmacs i no es va trobar cap component tòxic degravetat en els preparats, malgrat això, la FDA va recomanar precaució en pacientsamb patologies de base importants o que prenen importants quantitats d’aquestpreparat. Aquest mateix organisme la considera com una planta a monitoritzar perpossible toxicitat. També s’han descrit casos de toxicitat gastrointestinal, ambnàusees, vómits, icterícia i reaccions al·lèrgiques. Aquests símptomes vandesaparèixer una vegada es va anular l’administració de la infusió de Kombucha. Lapotencial toxicitat d’aquest preparat encara es controvertida, malgrat s’ha trobatcontaminació per altres especies bacterianes en aquests preparats, no sembla que espugui associat a aquest fet. Cal destacar que el pH que genera la infusió es inferior a 2en 24 h. Aquest fet dificultaria el creixement bacterià d’altres patògens. En quan a possibles interaccions farmacològiques (IF) no s’ha descrit capcas a la bibliografia fins aquest moment. Des de el punt de vista de composició nosembla que pugui generar algun tipus d’inhibició o inducció enzimàtica (mecanisme deinteracció farmacològica més freqüent descrit pels inhibidors de la proteasa i noanàlegs de nucleòsids). Però no es pot descartar –de forma empírica- que la sevacomposició de caràcter àcid pogués alterar l’absorció i biodisponibilitat d’algun delsfàrmacs si la seva administració es realitza de forma concomitant.Conclusions La revisió de l’evidència, indica que no és lo suficientment significativa perindicar que Kombucha proporciona beneficis terapèutics o pugui ser tòxica. L’eficàciano ja estat contrastada i els casos tòxics són esporàdics però –sense dubte- sha deconsiderar. A l’escenari del tractament de la infecció del VIH on el fàrmacs podencausar efectes adversos i interaccions farmacològiques, afegir un tractament continuatamb Kombucha afegeix una variable més d’incertesa si es produeix falta d’eficàcia otoxicitat. Amb aquestes dades no recomanem el consum d’aquet preparat de formaconcomitant amb antirretrovirals, sobre tot al principi del tractamentfarmacològic. Malgrat això, si es decideix l’administració conjunta, cal recomanar alpacient que si es produeix qualsevol símptoma gastrointestinal u altre efecte adverstras l’administració del preparat, s’ha de suspendre immediatament i consultar al seumetge. Donat que aquest pacient vol utilitzar medicines alternatives de formaconcomitant al seu tractament antirretroviral, cal considerar que hi ha recomanacionsFacultatiu que respon: JC, JuárezData: 26/11/2009Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  3. 3. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006respecte a la utilització de medicines alternatives i que caldria transmetre al pacientamb la finalitat de prevenir la possibilitat d’utilitzar altres preparats. Aquestesrecomanacions són bàsicament: - Informar al seu metge de tots els medicaments, inclosos el preparats fitoterapèutics, vitamines i altres preparats inclosos en les medicines alternatives (incloirien les FB). Seria recomanable que s’indiquessin a la historia clínica. Si es realitzen canvis a la teràpia farmacològica o a l’alternativa, s’ha de recordar a l’especialista que s’utilitzen aquests preparats i revaluar la nova situació. L’evidència pot canviar i poden aparèixer noves interaccions i/o efectes adversos. - Adquirir aquests preparats a les Oficines de Farmàcia. - Es convenient llegir les etiquetes d’aquests preparats i confirmar que s’inclou el terme estandarditzat (assegura que la dosi és la mateixa en totes les formes farmacèutiques) o indicacions clares de la composició, registre i laboratori fabricant . - Si es prenen medicines alternatives, seguir la prescripció exacta. Administrar més dosis o afegir altres preparats poden desencadenar efectes adversos. - Si apareixen símptomes no desitjats, sobre tot desprès de l’administració concomitant del preparat, contactar ràpidament amb el seu especialista. - Mai substituir el tractament farmacològic de la patologia de base per el preparat alternatiu. - S’ha de considerar que la informació disponible a Internet sobre aquests preparats no sempre es fiable. Si es consulta, realitzar sempre la cerca en pàgines Web acreditades per organitzacions sanitàries amb autors identificats i on s’indiqui la font d’informació primària que justifica el seu ús.Bibliografía 1- Mills E, Wu P, Ernst E. Complementary therapies for the treatment of HIV: in search of the evidence. Int J STD AIDS. 2005 ;16(6):395-403. 2- Ernst E.Serious adverse effects of unconventional therapies for children and adolescents: a systematic review of recent evidence. Eur J Pediatr. 2003 ; 162(2):72-80 3- Srinivasan R et al. Probable Gastrointestinal Toxicity of Kombucha Tea. Is this Beverage Healthy or Harmful? J Gen Intern Med 1997; 12: 643-644. 4- Kombucha [Article en linea] Memorian Slona Cattering Center Last updated: November 29 2012 , 2 <http://www.mskcc.org/cancer-care/herb/kombucha> [Data de consulta: 26 de Gener de 2013] 5- Giovanni M Kombucha tea: A Meta-Analysis [Article en línea] <http://hannahnewtoncareerportfolio.yolasite.com/resources/kombuchatermpap er345.pdf> [Data de consulta: 26 de Gener de 2013] 6- Certified mail return receipt requested. [Article en línea] FDA. Departament of Health and Human Services.Facultatiu que respon: JC, JuárezData: 26/11/2009Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  4. 4. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 <http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformati on/EnforcementActivitiesbyFDA/CyberLetters/ucm056696.pdf> [Data de consulta: 26 de Gener de 2013] 7- Fetrow CW, Avila Juan R Complementary and Alterantive Medicines. Second edition Springhouse 2001. Bethiehem EEUU.Facultatiu que respon: JC, JuárezData: 26/11/2009Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  5. 5. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 <http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformati on/EnforcementActivitiesbyFDA/CyberLetters/ucm056696.pdf> [Data de consulta: 26 de Gener de 2013] 7- Fetrow CW, Avila Juan R Complementary and Alterantive Medicines. Second edition Springhouse 2001. Bethiehem EEUU.Facultatiu que respon: JC, JuárezData: 26/11/2009Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  6. 6. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 <http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformati on/EnforcementActivitiesbyFDA/CyberLetters/ucm056696.pdf> [Data de consulta: 26 de Gener de 2013] 7- Fetrow CW, Avila Juan R Complementary and Alterantive Medicines. Second edition Springhouse 2001. Bethiehem EEUU.Facultatiu que respon: JC, JuárezData: 26/11/2009Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices

×