Consulta paracetamol 12_10_bloc

1,641 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Consulta paracetamol 12_10_bloc

  1. 1. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 DOCUMENT DE RESPOSTA ESCRITAFacultatiu que consulta: XXXServei: XXXData: 2011Consulta: El objetivo es: conocer si hay diferencia apreciable, entre la vía oral y laendvenosa, del pracetamol . Con intención de su prescripción oral en el potoperatoriode la cirugía ortopédica, una vez recuperada la tolerancia a la vía oral.Resposta:Per respondre a aquesta consulta es pot donar una visió general respecte a lesdiferencies farmacocinétiques i d’inici d’acció dels analgèsics i una resposta específicarespecte a les diferencies farmacocinètiques entre el paracetamol administrar per viaintravenosa i oral.En el primer cas, des de un punt de vista general quan s’administra un fàrmacanalgèsic per via intravenosa, les concentracions plasmàtiques màximes o Cmax, sónimmediates, no hi ha procés d’absorció, i per tant quan l’efecte analgèsic depèn de lesconcentracions plasmàtiques mínimes eficaces, aquest es produeix ràpidament, senseel denominat temps de latència. Por el contrari, l’administració oral de l’analgèsicnecessita d’un període de temps per l’absorció del fàrmac fins que s’arriba a laconcentració mínima eficaç analgèsica i finalment la màxima o Cmax. Hi ha un períodede latència on el fàrmac no produiria un efecte analgèsic òptim (figura 1).Facultatiu que respon: JC JuárezData: 12/10/2011Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  2. 2. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006En el cas específic del paracetamol, s’ha descrit que tan l’efecte analgèsic coml’antipirètic es produeixen per l’acció a nivell del Sistema Nerviós Central. El fàrmac ade travessar la barrera hematoencefàlica a concentracions adequades per podergenerar l’efecte analgèsic, a més a més, en el cas de dolor agut, hauria de ser en elmínim de temps possible. S’ha establert que les concentracions plasmàtiquesanalgèsiques són equivalents a les antipirètiques i que són de l’ordre de 10-20 mg/L.Malgrat no hi ha dades de concentracions al líquid cefalorraquidi, aquestesconcentracions plasmàtiques es corresponen amb l’efecte analgèsic. Així doncs, quans’arribi a un valor de concentracions plasmàtiques de 10 mg/L de paracetamol esproduiria l’efecte analgèsic.A la fitxa tècnica de Perfalgan® s’indica que després de la perfusió de 15 minuts d’1gde paracetamol intravenós, la Cmax és de 30 mg/L, també s’indica que l’efecteanalgèsic comença als 5-10 minuts desprès del començament de l’administració il’efecte analgèsic màxim es als 60 minuts.A la fitxa tècnica de paracetamol oral (Termalgin®), s’indica que, malgrat l’absorció ésràpida, la Cmax arriba entre un interval de 30-120 minuts, això és indicatiu de quel’efecte analgèsic està més retardat que quan s’administra per via intravenosa.Van der Westhuizen i col han realitzat un estudi molt recentment on es comparava lesconcentracions plasmàtiques de paracetamol oral administrat com medicacióprequirurgica (30 minuts abans de la inducció de l’anestèsia) vs paracetamolintravenós administrat en la pre-inducció, en un grup de pacients quirúrgics, inclososels sotmesos a cirurgia ortopèdica. Les concentracions plasmàtiques es van mesurarals 30 minuts després de la primera dosi i posteriorment en intervals de 30 minutsdurant 240 minuts. Els resultats van mostrar que el 96% dels pacients tractats per viaintravenosa van mostrar concentracions terapèutiques vs un 67% dels que van rebreparacetamol oral. La mitja de les concentracions plasmàtiques màximes van ser de 19mg/L (15-23 mg/L) i 13 mg/L (0-18) per via intravenosa i oral respectivament. Lesconcentracions van ser semblants als 150 minuts, però la administració intravenosa vagenerar concentracions plasmàtiques més altes durant tot l’estudi. Els autorsFacultatiu que respon: JC JuárezData: 12/10/2011Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  3. 3. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006conclouen que las concentracions terapèutiques més fiables de paracetamols’aconsegueixen amb l’administració intravenosa.Aquestes diferencies farmacocinètiques i farmacodinàmiques s’han utilitzat enprotocols i guies clíniques del dolor. La nostra experiència a l’hospital inclou, comprimera opció, el paracetamol intravenós per dolor intens durant un màxim de 48h ques’utilitzaria la via oral si el pacient ja tolera. Pel dolor moderat i lleu la via oral és la viad’elecció si hi ha tolerància, si no, la via intravenosa seria a d’elecció (figures 2,3,4,veure pàgines 9,10 de la Guia del HUVH).ConclusióHi ha diferències farmacocinètiques entre la via oral i intravenosa del paracetamol, quepoden influir en el començament de l’acció analgèsica i en obtenir les concentracionsterapèutiques adequades. Aquestes diferencies són destacables sobre tot quan elpacient presenta o pot presentar dolor intens (EVA >6-10) , on la via intravenosa seriaclarament d’elecció en el postoperatori immediat. Pesades 48h, es pot fer unaavaluació del dolor i si el pacient tolera, es podria utilitzar la via oral.Facultatiu que respon: JC JuárezData: 12/10/2011Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  4. 4. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006Figura 1Facultatiu que respon: JC JuárezData: 12/10/2011Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  5. 5. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006Figura 2Figura 3Facultatiu que respon: JC JuárezData: 12/10/2011Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  6. 6. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006Bibliografia: 1- Fitxa tècnica de Perfalgan®. Disponible a: https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do? metodo=detalleForm&version=new (consultat octubre de 2011) 2- Fitxa tècnica de Termalgin®. Disponible a: https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do? metodo=detalleForm&version=new (consultat octubre de 2011) 3- PA¨nnqvist, S. Morton. Postoperative analgesia in infants and children. British Journal of Anaesthesia 2005; 95 (1): 59–68 4- Prise en charge medicamenteuse de la douleur aiguë et chronique chez l’enfant. AFSSAPS 2009. 5- Van der Westhuizen J, Kuo PY, Reed PW, Holder K. Randomised controlled trial comparing oral and intravenous paracetamol (acetaminophen) plasma levels when given as preoperative analgesia. Anaesth Intensive Care. 2011 ;39(2):242-6. 6- Guia de pràctica clínica per al tractament del dolor agut postoperatori per a adults. Subcomissió del Dolor Hospital Universitari Vall d’Hebron 2007.Facultatiu que respon: JC JuárezData: 12/10/2011Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices

×