Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Butlleti fin

  1. 1. BBBuuutttlllllleeetttííí eeellleeeccctttrrròòònnniiiccc iiinnnttteeerrrnnn SSSeeerrrvvveeeiii dddeee FFFaaarrrmmmàààccciiiaaa Febrer 2013- Abril 2013. Volum 4 , Número 17 Centre d’Informació de Medicaments. Servei de Farmàcia. Hospital Universitari Vall d’Hebron Índex de Consultes destacables Allargament del temps de quick per cotrimoxazol i/o tazocel. Enllaç Profilaxi de l’ossificació heterotòpica pediàtrica, etidronat vs. indometacina. Enllaç Com es pot calcular el pes ideal en nens?. Enllaç Especialitats al mercat que continguin probiòtics. Enllaç Bibliografia sobre l’ús del producte Bivos®?. Enllaç Quins són els antidepressius de nova generació més eficaços i segurs?. Enllaç Fàrmacs que poden augmentar la glucèmia. Enllaç Quina es la dosi de dexclorfeniramina intravenosa en pediatria. Enllaç Quina és la durada de la tos produïda per un IECA un cop suspès el tractament?. Enllaç Artiss® en cremats. Enllaç Dosi de metadona que pot rebre una mare que dóna el pit sense E. adversos en el lactant?. Enllaç Índex de notes informatives destacables al personal sanitari 1. Web d'ajuda en l'administració de medicaments. Enllaç 2. Us de Medicaments en situacions especials. Enllaç 3. Canvi de presentació de flebogamma. Enllaç Informes elaborats a la Comissió Farmacoterapèutica Fàrmacs Setembre 2012 Conclusió (resum) Acceptat en Guia (Si/No) Bevacizumab (en mama TN) El BVZ afegit a la QT com a tractament de 1a línia del CMM, amb l'evidència disponible en tres assaigs clínics aleatoritzats, no ha demostrat augment de la SG, encara que sI un augment de la SLP moderat, si bé cal assenyalar que aquests estudis no es van dissenyar per a demostrar augment en SG. El subgrup de pacients amb TNBC té un especial mal pronòstic, i no disposa d'una teràpia específica dirigida (com en el cas dels pacients HER 2+, o HR+). En aquesta població seleccionada no hi ha assaigs aleatoritzats controlats, es disposa d’anàlisi de subgrups i metanàlisis dels tres assaigs clínics pivotals. En aquestes anàlisis d’aquest subgrup de pacients es confirma la millora en SLP i el no augment en SG (exceptuant el subgrup de pacients pretractades amb taxans), amb la limitació que suposa el fet de tractar-se d’una anàlisi exploratòria no prevista en el disseny inicial dels estudis. El cost del tractament és considerable. S’aprova amb la consideració del mal pronòstic d’aquestes pacients i la manca de tractaments possibles, a més que en la resta d’ hospitals està acceptat i l’ICS no s’ha pronunciat. SI Anàlogues de fibrina Malgrat que l’evidència no és d’una qualitat molt elevada, aquest adhesiu de fibrina sembla que presenta una activitat distinta al que ja disposem en la guia de l’Hospital (Tissucol®) ja que actua més com adherent que com un procoagulant. Des del punt de vista de conveniència, aquest adhesiu podria ser més adequat per assegurar grans superfícies d’empelt que només amb la sutura amb grapes no s’aconsegueix una adherència òptima entre el teixit donant i receptor. ARTISS TISSUCOL TACHOSIL Sumari Índex de Consultes Notes publicades Informes a la CFT elaborats Novetats al recurs de xarxa Q Novetats en Fonts d’informació FÀRMACS APROVATS ▲ Bevacizumab Iomeprol 400 Tachosil-Tissucol- Artiss Misoprostol 25mg Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmàcia
  2. 2. • Preparació bomba de epoprostenerol. Enllaç • Actualització de la carpeta de docència. Enllaç • PEA Materno-Infantil. Enllaç • Adició dels nous protocols de pediatria. Enllaç • Canvi de presentacions. Enllaç • Actualització de las nutricions disponibles en l’àrea general. Enllaç • Actualització de las nutricions disponibles en l’àrea Materno-Infantil. Enllaç 1. Nova imatge corporativa a les nostre comptes de xarxes socials : 2. Consultes publicades recentment al nostre Bloc : Peramivir pel tractament de la grip aviar causada pel virus H7N9 Administració de Tacrolimús i ritme circadiari Loratadina i lactància materna: compatibilitat Rituximab i embaràs Barreges intravenoses: compatibilitat del sulfat magnèsic amb altres fàrmacs 3. Nou repositori d’articles interessants: Management of Antithrombotic Therapy in Patients Undergoing Invasive Procedures (NEJM 2013) Drug-Induced Thrombosis: An Update (Drug Safety 2013) Drug and nutrition interactions: not just food for thought (J of Clinical Pharm and Ther 2013) Documento Sevilla de Consenso sobre Alternativas a la Transfusión de Sangre Alogénica. (Medicina intensiva 2013) Current and Future Therapiesfor Hepatitis C Virus Infection (NEJM 2013) Misoprostol 25mg Es valora l’ús de Misoprostol en dosis de 25 mcg com a madurador del part, actualment es parteixen els comprimits de 200mcg per administració oral. Es valoren les indicacions aprovades, la comoditat en l'administració i el cost incremental. S'accepta la seva inclusió SI Iomeprol 400 Amb els assajos clínics actuals, plantegen que IOMERON400® pot tenir una menor taxa de nefropatia induïda per contrast, tenir un millor efecte en la visualització d'imatges, (encara que no atribuït clarament a eficàcia clínica), la major comoditat en l'administració (ja que s'administra menor volum, per tant menor temps), i la seguretat similar a altres productes del mercat. Malgrat que presenta un preu major es considera assumible i s’accepta. SI Novetats al recurs de xarxa Q Novetats en Fonts d’informació Edita Residents en rotació: Diego Mena María Alcalde Responsable del CIMSFHUVH: Joan Carles Juárez

×