Descrierea bibliografica a documentului

7,542 views

Published on

Prezentarea include regulile unei descrieri bibliografice a documentului in elaborarea bibliografiilor si a listelor bibliografice. Lucrarea contine: zonele descrierii bibliografice, elementele componente si punctuatia specifica a descrierii bibliografice; exemple de descriere bibliografica şi analitica a cartilor si publicatiilor seriale. Fiecare zona este descrisa detaliat, continind exemple explicite.

Published in: Education

Descrierea bibliografica a documentului

 1. 1. Elaborat de Claudia Tricolici,bibliograf principal CID Chișinău
 2. 2.  Descrierea Bibliografică Internaţională Standard – “totalitatea regulilor standardizate pe plan internaţional care prezintă elementele şi succesiunea elementelor descrierii bibliografice a oricărui document, precum şi simbolurile grafice care separă aceste elemente”¹¹ Erich, Agnes; Tirziman, Elena. Catalogarea standardizată a documentelor reguli de aplicare a ISBD (M) şi ISBD (S). Bucureşti: Editura Universităţii, 2003, p. 13
 3. 3. Standar de folosite la Descrier ea bibliog r afică a documentului STAS 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и практика составления». Descrierea bibliografică a documentelor. STAS 7.11-2004 (ISO 832:1994) Prescurtările cuvintelor şi expresiilor în limbile străine europene
 4. 4. Zone şi elemente ale descrierii bibliog r afice : Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitatep Zona Ediţieip Zona datelor specifice anumitor categorii de documentec Zona datelor de publicare, difuzarec Zona descrierii fizicec Zona serieic Zona notelorc Zona numărului standard (sau alt număr), a modalităţilor de procurare, a preţuluiPunctuaţia specifică: . , .-:;/[]()=
 5. 5. Titlul propriu zis[ ]Desemnarea generală a materialului= Titlul paralel: Informaţii referitoare la titluMenţiuni de responsabilitate/ Prima menţiune; Următoarea menţiune
 6. 6. Numele de familie şi prenumele autorului sau a primului autor (la cărţile cu 2-3 autori). De la 4 autori şi mai mulţi autori se indică titlul documentului redat pe pagina de titlu. Numele de familie se separă de prenume prin semnul „virgulă”(, ) urmată de un spaţiu. Prenumele este urmat de semnul „punct” (.) Ex.: Cimpoi, Mihai.Titlul propriu zis al cărţii se înregistrează în ortografia prescrisă pe pagina de titlu, în aceeaşi ordine şi cu aceleaşi semne de punctuaţie. Titlurile mai multor lucrări indicate pe foaia de titlu, se redau în ordinea lor de succesiune şi se separă prin punct, spaţiu (. ). Ex.: Alexandria. Esopia
 7. 7.  Titlurile lucrărilor scrise de acelaşi autor se separă prin spaţiu, punct şi virgulă, spaţiu ( ; ). Ex.: Călin Nebunul ; Frumoasa Lumii ; Borta vîntului ; Finul lui Dumnezeu / Mihai EminescuDesemnarea generală a materialului - urmează după titlul propriu zis, se înregistrează în paranteze pătrate [ ], nu se abreviază. Ex. : Proverbe şi zicători [Text] Ex.: Har ta rutelor de troleibuz, autobuz şi microbuz [Material car tografic]Titlul paralel echivalent titlului propriu-zis în altă limbă este precedat de spaţiu semnul egal ( = ) spaţiu. Ex.: Pagini de aur. Moldova [Text] = Золотые страницы Молдовы
 8. 8. Informaţiile la titlu se indică după titlul propriu-zis în modul şi succesivitatea prescrisă în sursă, separîndu-se prin spaţiu două puncte spaţiu ( : ). Ex.: Blanovschi, Andrei. Economia sectorului public : (note de curs univ.) Informaţiile la titlu de acelaşi gen sunt precedate de spaţiu două puncte spaţiu ( : ) şi se separă prin virgulă spaţiu (, ). Ex.: Biblioteconomie : studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, inter viuri Următorul titlu, prezentat în calitate de informaţie la titlu, este precedat de spaţiu două puncte spaţiu ( : ) şi se scrie cu majuscule. Ex.: Protecţia consumatorului : Disciplină opţională : Curriculum pentru cl. a 8-a – a 9-a şi a 10-a – a 12-a Menţiunile de precizare şi explicare detaliată a titlului propriu zis, a genului de operă, tipului de document se redau în paranteze pătrate [ ], precedate de spaţiu, două puncte spaţiu [ : ]. Ex. : Proverbe şi zicători : [car te de colorat] Creangă, Ion. Fata babei şi fata moşneagului : [poveşti]
 9. 9. Menţiunile de responsabilitate se înregistrează în forma în care se găsesc în publicaţie, respectînd regulile referitoare la limbă şi scriere. Prima menţiune de responsabilitate care urmează după titlu, este precedată de spaţiu bară oblică spaţiu ( / ). Ex.: Covalciuc, Victoria. Stropi de dimineaţă : [versuri] / Victoria Covalciuc Următoarele menţiuni de responsabilitate (prenumele şi numele redactorilor, traducătorilor, numele instituţiilor) sunt precedate de spaţiu, punct sus, virgulă jos, spaţiu ( ; ). Ex.: Covalciuc, Victoria. Stropi de dimineaţă : [versuri] / Victoria Covalciuc ; pref. : Galina Furdui ; graf. : Ion Puiu ; cop. : Ruxanda Romanciuc Menţiunile de responsabilitate din cadrul aceleiaşi menţiuni se separă prin virgulă spaţiu (, ). Ex.: / Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra “Filosofie şi Politologie”
 10. 10.  Menţiunile de responsabilitate în cadrul cărora sunt pînă la patru persoane sau colectivităţi din cadrul aceleiaşi menţiuni se redau toate trei persoane. Ex.: Gribincea. Al. Tranzacţii internaţionale : [pentru uzul studenţilor] / Al. Gribincea, N. Tâu, E, Sava ; red. resp. : A. Gribincea ; Univ. Liberă Intern. din Moldova (cazul cînd pe foaia de titlu sunt indicaţi 3 autori) Ex.: Rusu, Vitalie. Urmărirea penală în cauzele cu minori / Vitalie Rusu, Octavian Pop (cazul cînd pe foaia de titlu sunt indicaţi 2 autori) Menţiunile de responsabilitate în cadrul cărora sunt mai mult de patru persoane sau colectivităţi se înregistrează primii trei autori, urmaţi de abrevierea latină [et al.] sau după necesitate numărul autorilor poate fi redus, indicîndu-se primul autor urmat de abrevierea [et al.]). Ex.: / Lucia Ciobanu, Elena Grosu, Rodica Croitoru [et al.] / Lucia Ciobanu [et al.] Menţiunile de responsabilitate referitoare la titlu luate din diverse surse ale documentului, cu excepţie de pe foaia de titlu, se redau în paranteze pătrate [ ]. Ex.: / texte : Gheorghe Postolache ; [pict. : Svetlana Mânăscurtă] (prima menţiune este luată de pe foaia de titlu, a doua menţiune din alte surse)
 11. 11. . - Menţiunea de ediţie= Menţiunea paralelă de ediţieMenţiuni de responsabilitate referitoare la ediţie/ Prima menţiune; Următoarea menţiune, Menţiune suplimentară de ediţie/ Menţiuni de responsabilitate referitoare la menţiunea suplimentară de ediţie/ Prima menţiune; Următoarea menţiune
 12. 12. Menţiunea de ediţie se redă în formularea şi succesivitatea indicată în sursa de informare şi este precedată de punct spaţiu liniuţă (. -). Ex.: . – 2-e изд. . – Изд. 7-е Numărul de ordine al ediţiei indicat cu cifre romane sau în litere se scrie cu cifre arabe cu adăugarea terminaţiei în raport cu normele gramaticale ale limbilor. Ex.: . – Ed. a 2-a, rev., . – Ed. rev. şi adăugită . – 5th ed. Menţiunea de ediţie poate fi formulată, în cazul cînd se cunoaşte că ediţia iniţială diferă considerabil de ediţia anterioară. Ex.: [Ed. nouă] Menţiunea paralelă de ediţie se indică facultativ şi se introduce prin semnul ( = ) Menţiunea de responsabilitate referitoare la ediţie se indică cînd figurează pe publicaţie, precizînd contribuţia persoanelor respective, este precedată de spaţiu bară oblică spaţiu ( / ). Ex.: Изд. 2-е / перераб. с 1-го изд. П. Агафошин
 13. 13. Zona datelor specifice - nu este obligatorie în descrierea bibliografică a publicaţiilor tipărite. Zona datelor specifice este prezentă în descrierile bibliografice ale anumitor categorii de documente:  materialelor cartografice  materialelor audio-video  publicaţiilor de muzică tipărite  resurselor electronice
 14. 14. Locul de publicare, difuzare. _ Primul loc de publicare; Următorul loc de publicare: Editura, difuzorul[ ] Menţionarea funcţiei de editor, difuzor, Data publicării, difuzării( Locul tipăririi: Numele tipografiei,) Data tipăririi
 15. 15. Locul de publicare se redă în ortografia şi forma gramaticală prescrisă în sursă. Ex.: . – La Habana . – V Praze . – В Можайске . – Bucarest Două sau mai multe locuri de publicare, menţionate pe document, se indică, fiind separate prin spaţiu punct virgulă spaţiu ( ; ) Ex.: . – Ch. ; Bucureşti . – М. ; СПб . – М. ; Киев ; Париж Preferinţă se poate de dat locului de publicare al ţării, unde se găseşte instituţia poligrafică, urmată de [etc.] Ex.: . – Paris [etc.] (În sursă sunt indicate 4 oraşe: London, Paris, Berlin, Philadelphia; instituţia poligrafică este situată la Paris). Locul publicării nemenţionat în datele de imprimare, dar înregistrat în altă zonă, se redă în paranteze pătrate. Ex.: . – [Bucureşti] Locul publicării neidentificat, se înregistrează cu aproximaţie şi se notează în paranteze pătrate, urmat de semnul întrebării sau se utilizează echivalentul în grafie latină [S. l.]. Ex.: . – [Berlin?] . – [S. l.] Numele oraşelor Chişinău, Moskova, Leningrad, Sankt-Peterburg se abreviază: Chişinău – Ch., Москва – М., Лениград - Л., Санкт-Петербург – CПб., restul numelor de oraşe se scriu complet.
 16. 16. Numele editorului, difuzorului se înregistrează în ortografia prescrisă în sursa de informare, precedat de spaţiu, două puncte, spaţiu ( : ). Ex.: . – Ch. : “Balacron” SRL . – Ch. : Silvius Libris („Sica & V” SRL) Numele editorului neindentificat se notează în paranteze pătrate cu abrevierea [s. n.]. Ex.: . – Ch. : [s. n.] Numele editorului se notează în formă abreviată, cu condiția ca acesta să poată fi identificat. Ex.: . – Ch. : Lit. artistică . – Ch. : Î.E.-P. “Ştiinţa” Numele editorului compus din mai multe persoane sau colectivităţi ce îndeplinesc aceeaşi funcţie de editură sau difuzor, se înregistrează cu numele cel mai cunoscut, evidenţiat prin mijloace tipografice, celelalte sunt indicate prin abrevierea [etc.]. Ex.: . – M. : Фонд им. И.Д. Сытина [и др.] La publicaţiile cu mai mulţi editori, se înregistrează numele tuturor editorilor menţionaţi, fiecare editor fiind separat prin punct virgulă ( ; ). Ex.: . – Ch. : Cartier ; Litera . – Ch. : Litera ; Bucureşti : Cartea Româneacă Cuvîntul Editura se indică în cazul cînd numele editorului este nume propriu sau adjectiv, în restul cazurilor cuvîntul Editura se omite. Ex. . – Bucureşti : Ed. Eminescu : Ed. Tehnică . – Ch. : Litera
 17. 17. Data (anul) publicării, difuzării este precedată de virgulă spaţiu liber (, ), se indică imediat după menţiunea editorului, difuzorului. Data (anul) publicării, difuzării se redă în cifre arabe: Ex.: , 2002 , 2011 Data primului volum, urmat de o liniuţă, se indică în cazul cînd ansamblul de volume a documentului descris nu este cunoscut în totalitate. Ex.: Ch. : Cartier, 2005 – Data primului şi ultimului volum, legate printr-o liniuţă, se indică în cazul cînd publicaţia se compune din mai multe volume, apărute în decursul mai multor ani. Ex.: Ch. : Litera, 1985-1990
 18. 18.  Data publicării nemenţionată în sursă, se indică în paranteze pătrate prin o dată de publicare aproximativă, însoţită de semnul întrebării. Ex.: [2007?], [2010], [201 -]. Indicarea datei de publicare este obligatorie.Locul tipăririi, numele tipografiei, data tipăririi se înregistrează facultativ, în cazul în care se cunosc locul publicării, editura şi anul. Locul tipăririi, numele tipografiei, data tipăririi este obligatorie atunci cînd nu se cunosc informaţii referitoare la editură, an de tipărire. Se indică imediat după anul publicării în paranteze rotunde ( ) Ex.: Ch. : [s. n.], 2008 (Tipogr. “Reclama” SA) Ex.: Ch. : CEP “Medicina”, 2008 (Tipogr. “Chişinău-Prim” SRL)
 19. 19. .– Desemnarea specifică a materialului şi numărul de unităţi fizice: Alte caracteristici fizice; Dimensiunile documentului+ Menţionarea materialului însoţitor
 20. 20. Desemnarea specifică a materialului se înregistrează în limba instituţiei bibliografice, folosind anumiţi termeni specifici. Ex.: Notă: Foile imprimate pe ambele feţe (foile sunt numerotate pe o singură faţă, dar imprimate pe ambele feţe). Menţiunile despre paginaţie se redau cu cifre (romane sau arabe ), exact cum sint prescrise în sursă, foile sau paginile nenumerotate se numără şi se notează cu cifre arabe în paranteze pătrate la sfîrşitul paginaţiei. Ex.: . – 379, [4] p. Documentul ilustrat se va nota prin abrevierea [il.], după paginaţie, precedată de spaţiu două puncte spaţiu ( : ) Ex.: . – 125 p. : il. . – 114, [6 ] p. : il.
 21. 21.  Ilustraţiile de o categorie specifică: hărţi, portrete, note muzicale, se indică după abrevierea (il)., precedate de virgulă spaţiu (, ). Ex.: . – 186 p. : Il., h. . – 132 c. : цв. ил. Numărul de pagini, foi la publicaţiile prezentate sub forma unui pliant, afiş, mapă se notează după indicarea specifică a tipului de material. Ex.: . – 1 afiş . – 1 pliantDimensiunile obiectului descris se indică după necesitate, fiind precedate de semnul ( ; ), şi se redau în cm. Ex.: . – 132 p. : Il. ; 30x24 cmMaterialul însoţitor se introduce prin semnul + pentru toate categoriile de documente. Ex.: . . – 230 p. : Il ; 21 cm + 1 CD
 22. 22. .–( Titlul propriu zis al seriei sau subseriei= Titlul paralel al seriei sau subseriei: Informaţii, referitoare la titlul seriei sau subseriei/ Menţiuni de responsabilitate, referitoare la serie sau subserie; Prima menţiune, Următoarea menţiunile; ) Numărul Standard Internaţional pentru Seriale, atribuit seriei sau subseriei Numărul din cadrul seriei sau subseriei
 23. 23. Titlul propriu-zis al seriei se menţionează în ortografia şi forma gramaticală prescrisă în sursă. Ex.: . – (Col. “Natura”) . – (Серия «Золотой фонд психотерапии») Titlurile mai multor serii indicate pe document se notează în paranteze rotunde, separate prin spaţiu liber. Ex.: . – (Cinci poveşti) (Col. “Cartier clasic”). Titlul paralel al seriei echivalent titlului propriu-zis în altă limbă se separă prin spaţiu semnul egal (=) spaţiu. Ex.: . – (Фортопианные сочинения. Серия 1 = Compositions pour piano. Seria 1)
 24. 24.  Informaţiile referitoare la titlul seriei se redau cum figurează pe document, fiind precedate de spaţiu (:) spaţiu. Ex.: . – (Памятники древней письменности : исследования, тексты) Menţiunile de responsabilitate referitoare la serie se redau în Zona seriei, în cazul cînd sunt necesare pentru identificare şi nu au fost redate în altă zonă. Ex.: . – (Col. “Cartier istoric” / coord. de Inga Druţă).ISSN-ul seriei se indică dacă este indicat în sursa de informare. Numărul din cadrul seriei se indică prin spaţiu punct şi virgulă (;)spaţiu, se scrie cu cifre arabe. Ex.: . – (Col. Biblioteca şcolarului ; nr. 3) 3 . - (Col. Biblioteca şcolarului ; 3) 3
 25. 25.  Fiecare notă din zona notelor este precedată de semnul (. –) sau se scrie din aliniat. Ex.: . – Bibliogr.: p. 236-247. Cuvintele cheie se separă de conţinutul principal prin semnul (:) cu spaţiu liber după. Ex.: . – Conţ.: versuri, piese, poeme . – Доп. схемы: Метро Санкт-Петербурга ; Схема движения пригород. поездов Titlurile paralele, prezente pe publicaţie, dar nu pe pagina de titlu, se indică într-o notă aparte: Ex.: . – Tit. prezentate în publ. în limba fr., engl. Notele de caracter general privind conţinutul documentului descris (anexe, liste bibliografice, indici bibliografici etc. ), se redau după Zona Seriei fiind precedate de semnul (. –). Ex.: . – Aut. pe cop. nu sunt indicaţi . – Text paral.: limba rom., engl . – Bibliogr.: p. 94-95 (47 tit.).
 26. 26. .– Numărul standard (sau alte numere)= Titlul cheie: Modalităţi de procurare şi (sau) preţ() Menţiuni suplimentare la elementele zonei
 27. 27. Zona numărului standard include numerele internaţionale standard, atribuite obiectului de descriere: Numărul Internaţional Standard al Cărţii (ISBN), Numărul Internaţional Standard al Publicaţiilor Seriale (ISSN), sau alt Număr Internaţional, atribuit obiectului de descriere. Numerele Standard se redau cu abrevierea acceptată şi spaţiile, linioarele indicate. Ex.: . – ISBN 5-7975-0063-9 . – ISSN 1563-0102
 28. 28. Vedeta de autor. Titlul propriu zis : Informaţie latitlu = Titlul paralel / Menţiune deresponsabilitate. – Ediţie. – Locul de publicare :Editura, Anul editării (Locul tipăririi). – Paginaţie.– (Serie). – Note . – ISBN.
 29. 29. Titlul propriu-zis Menţiuni de responsabilitateInformaţie la titlu Ediţie Editura Anul editării Locul editării t Locul
 30. 30. Descrierea bibliografică a cărţii:DOOM : Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic allimbii române / Acad. Română, Inst. de Lingv. “IorguIordan – Al Rosetti” ; cop. : Mircea Dumitrescu ; red. :Ioana Cracă ; tehnored. : Mariana Mîrzea, MihaelaTudor. – Ed. a 2-a. rev. şi adăugită. – Bucureşti : UniversEnciclopedic Gold, 2010. – 872 p.
 31. 31. Lecţie practică Efectuaţi descrierea bibliografică a cărţii Proca Ion. Mai aproape de departe... corespunzător schemei descrierii bibliografice: Vedeta de autor. Titlul propriu zis : Informaţie la titlu = Titlul paralel / Menţiune de responsabilitate. – Ediţie. – Loc : Editura, Anul editării (locul tipăririi). – Paginaţie. – (Serie). – Note . – ISBN. Descrierea bibliografică corectă a cărţii Proca, Ion. Mai aproape de departe... : pătrunde vocea lui Nicolae Sulac / Ion Proca ; lector : Cristina Popa. – Ch. : “Notograf Prim” SRL, 2011. – 264 p. : fot.
 32. 32. Schema descrierii bibliografice analitice din culegeriVedeta de autor. Titlul propriu-zis al articolului părţii componente :Informaţie la titlu = Titlul paralel / Menţiune de responsabilitate //Vedeta de autor. Titlul propriu-zis al documentului de identificare. –Locul editării documentului, Anul editării. – Paginaţie. – Note.
 33. 33. EXEMPLEdin volum Cernei, Ion. Bolohan : Mun. Orhei. Atestat la 22 martie 1470 / Ion Cernei, Tudor Ţopa // Localităţile Republicii Moldova : itinerar documentar-publicistic il. Vol. 2 : Bi-Biz. – Ch., 2000. – P. 158-161. – Bibliogr.: p. 161. ( volum cu titlu). Roşca, Luminiţa. Reportajul // Manual de jurnalism : Genurile Jurnalistice. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi, 2006. – Vol. 2. – P. 9-52. – Bibliogr.: p. 51-52. (volum fără titlu)din carte cu autor Verban, Natalia. “Numai cei care sfărâmă lanţul minciunilor sunt oameni cu adevărat...” : Interviu cu Natalia Verban, ultima soţie a lui Nicolae Sulac / consemnare : Ion Proca // Proca Ion. Mai aproape de departe... – Ch., 2011. - P. 51-62. Proca, Ion. O seară la Biblioteca de Arte : [marele rapsod popular Nicolae Sulac la 70 de ani din ziua naşterii, comemorat în incinta Bibl. de Arte din Chişinău] // Proca Ion. Mai aproape de departe... – Ch., 2011. - P. 93-104.
 34. 34. Schema descrierii bibliografice analitice din serialeVedeta de autor. Titlul propriu zis al articolului părţiicomponente : Informaţie la titlu = Titlul paralel /Menţiune de responsabilitate // (Titlul serialului). – Anulapariţiei. – Numărul/data apariţiei. – Paginaţie. – Note.
 35. 35. Descrierea bibliografică analitică din culegeri şi serialedin culegeri Costenco, Nicolai. Salcâmul Chişinăului ; Rondelul străzii Armeneşti ; Oraşul doarme ; Orgoliu bărbătesc ; Sonet urban : [versuri didecate Chişinăului] // Chişinăul în literatură : Antologie. – Ch., 2011. – P.65-68.din reviste Bobeica, Constantin. Omul-liant, Lidia Kulikovski : [omagierea directorului gen. al BM “B.P. Hasdeu”, Lidia Kulikovski] / Constantin Bobeică // BiblioPolis. – 2011. - Vol. 39 (Nr 2). – P. 89-90.din ziare Ciobanu, Vitalie. Spectacolul cărţii la Leipzig : [pe marginea Tîrgului de Carte] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Mar. (Nr 3). – P. 13-14.
 36. 36. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ CĂRŢI:Cu un autor Grosu, Silvia. Retorica : Note de curs / Silvia Ggosu ; Univ. de stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Şt. ale Comunicării. – Ch. : USM, 2006. – 210 p.Cu mai multe titluri scrise de acelaşi autor Creangă, Ion. Amintiri din copilărie ; Poveşti ; Povestiri / Ion Creangă ; concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev ; il. de Emil Childescu. – Ed.a 5-a . – Ch. : “Litera AVN” SRL ; Bucureşti : Litera Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 259 p. : il . – (Biblioteca şcolarului / col. iniţiată şi coord. de Anatol şi Dan Vidraşcu ; 238).Cu doi autori Gavriliţă, Maria. Cu dragoste, pentru vârsta a treia / Maria Gavriliţă, Veronica Pârlea-Conoval. – Ch. : [s. n.], 2008 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 143, [1] p. : fot.
 37. 37. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂcu trei autori Juc, Victor. Sisteme politice tranzitorii din Europa de Sud-Est : (studiu comparat) / Victor Juc, Iuri Josanu, Ion Rusandu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Filologie, Sociologie şi Şt. Politice. – Ch. : [s. n.], 2008 (Tipogr. AŞM). – 201, [1] p. : tab.cu patru şi mai mulţi autori Ghidul autoriţăţilor publice locale : practici de succes ale consiliilor consultative / Veaceslav Guţuţui, Constantin Nunu, Mihai Liseţchi [et al.]. – Ch. : „Bons Offices” SRL, 2008. – 68 p. : tab. Ghid pentru elaborarea şi promovarea proiectelor CDM de reducere a emisiilor da gaze cu efect de seră / Arcadie Capcelea, Valentin Arion, Stela Drucioc [et al.] ; red. şt. : D. Galupa. – Ch. : Universul, 2007. - 88 p. : fig.., tab.la titlu Manipularea în post-totalitarism / ed. coord. de Mihai Şleahtiţchi ; rec. şt. : Igor Racu, Valentina Priţcan. – Ch. : Gunivas, 2008. – 477p.
 38. 38. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂcu autor colectiv Calendar Naţional 2008 / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; colegiu de red. : acad. Petru Soltan, acad. Andrei Eşanu… ; aut. : Valeria Matvei, Maria Şveţ ; au colab. : Ion Madan, Vl. Pohilă [et al.] ; red. : Vlad Pohilă. — Ch. : Imprimeria BNRM, 2008.— 468 p. ; Versiune electronică: http://www.bnrm.md/publicatii/5.c.php? nume=2008. — Accesat: 17.07.2009. Tarife de consum în agricultură / colectiv de aut. : Tudor Bajura, Sergiu Chilimar, Eugenia Dumbrăveanu [et al.] ; Acad. de Şt. a Moldovei, Min. Economiei şi Comerţului al Rep. Moldova, Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. — Ch. : IEPS, 2008. — 175 p. : tab.cu text paralel Copiii Moldovei = Дети Молдовы = Children of Moldova / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; trad. : Diana Loznean ; col. red. : Vitalie Valcov [et al.]. – Ch. : Statistica, 2008 (Combinatul Poligr.). – 186 p. : diagr., fot., tab. – (Statistica Moldovei). – Text paral. : limba rom., engl., rusă.
 39. 39. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂîn volume Regneală, Mircea. Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării : în 2 vol. / Mircea Regneală ; red. : Laura Regneală. – Ed. a 2-a rev. şi adăugită. – Bucureşti : FABR, 2001. Vol. 1 : A – L. – 410 p. – Index de noţiuni: p. 375-409. Vol. 2. : M - Z. – 426 p. – Index de noţiuni: p. 385-425.unui volum aparte Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat : [în volume] / alcăt. : Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa ; coord. şt. : Anatol Eremia, Ion Hâncu, Vladimir Nicu ; Agenţia Naţ. de Presă “Moldpres”. – Ch. : [s. n.] (Concernul “Presa”). – 1999 - Vol. 2 : Bi-Buz. – 2000. – 591 p. – Anexe: p. 565-587. Anexa nr. 1: p. 565-575 ; Anexa nr. 2: Aprecieri critice după vol. 1: p.: 576-580 ; Anexa nr 3 : Notiţe suplimentare: (Personalităţi marcante omise în localităţile incluse în vol. 1): p. 581-587.
 40. 40. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ SERIALEanuare Anuarul statistic al Republicii Moldova = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; col. Red. : Vitalie Valcov (preş.), Oleg Cara, Maria Godiac. – Ch. : Statistica, 2006 (F.T.-P. “Tipogr. Centrală”). – (Statistica Moldovei) . ... 2006. – 2006. – 560 p. : diagr., tab. – Text paral.: limba rom., rusă, engl.reviste BiblioPolis : Rev. de biblioteconomie şi şt. ale inform. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; director : L. Kulikovski ; red.‑şef : Vlad Pohilă. - 2002 - . – Ch. : “Bons Offices”, 2011. – Ed. trim. - Text: limba rom., parţial rusă. 2011, Nr 2 (Vol. 39). – 178 p.ziare Literatura şi arta : săpt. al. Uniunii Scriitorilor din Moldova : publ. de limbă rom. / fondator : Uniunea Scriitorilor din Rep. Moldova ; red.-şef : Nicolae Dabija. – 1954 - . – Chişinău, 2007 - . – 8 p. – Săpt. 2007, Nr 1 – 52 (4317 - 4369).
 41. 41. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ ANALITICĂdin culegeri Kulikovski, Lidia. Vlad Pohilă poartă o povară ceva mai mare decît el - grija limbii romane : [postf.] / Lidia Kulikovski // Pohilă Vlad. Şi totuşi, limba romană. – Ch., 2008. – P. 489–493. Bragari, Nicolae. Aspecte ale politicii de integrare a Republicii Moldova în structurile Uniunii Europene / Nicolae Bragari // Colaborarea economică – factor de bază a integrării europene : Materialele conf. şt.-practice int., 23 febr., 2007. - Ch., 2008. – P. 121-124. – Bibliogr. : 7 tit.
 42. 42. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ ANALITICĂdin reviste Lazăr, Svetlana. O invitaţie la pensiunea Frapat [din Criuleni] = Приглашение в пансионат «Фрапат» = An invitation to the “Frapat” pension / Svetlana Lazăr // Moldova : serie nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 42-43 : fot. – Text paral. În limba rom., rusă, engl. Grigoriev, Igor. Privatizarea: realizări şi perspective : De vorbă cu Igor Grigoriev, director gen. al Agenţiei Proprietăţii Publice / consemnare : Ion Sandu // Moldova : serie nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 42-43 : fot. – Rez. în limb rusă, engl.din ziare Tănase, Constantin. A cui este Mitropolia Basarabiei? : [pe marginea memoriului privind scoaterea Mitropoliei de sub dictatul PPCD] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. - 2008. - 9 iul. – P. 6. Vartic, Andrei. Bătălia pentru al 28 iunie : [aspecte soc.-pol.] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. - 2008. - 1 iul. – P. 5. Коваленко, Ирина. Евростандарты занятости : [пробл. рынка труда] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. - 25 июля. - С. 17.
 43. 43. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ ANALITICĂ RECENZII Partole, Claudia. Despre cel care a intuit calea veşniciei... // BiblioPolis. – 2008. – Nr 1. – P. 94-96. – Rec. la cartea: Buican, Alexandru. Brâncuşi o biografie. – Bucureşti : Artemis, 2007. – 623 p. Albumul „Alexandru Plămădeală” — o filă mai puţin cunoscută din trecutul imediat al culturii noastre / Vlad Pohilă // Tinerimea Moldovei. — 1982.— 24 ian. — Rec. la cartea: Bobernagă, S. Alexandru Plămădeală. — Ch. : Lit. artistică, 1981. — 75 p. : il.sau Şi totuşi, limba romană : (art., eseuri, pref., rec.) / Vlad Pohilă ; coord. proiect : Lidia Kulikovski, Genoveva Scobioală, Vasile Şoimaru.– Ch. : Ed. Prometeu, 2008 (Combinatul Poligrafic). – 496 p. Rec. : Bulat, Ludmila. Vlad Pohilă ajuns la vremea secerişului / Ludmila Bulat // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 7. – (Semnat: Ludmila Doroşencu) ; Bulat Ludmila. Omul din preajmă. – Ch., 2009. – P. 64–68. Rec. : Ciocanu, Ion. Fructul publicisticii lingvistice / Ion Ciocanu // Limba Romană. – 2008. – Nr 11/12.– P. 203–206. Rec. : Gorincioi, Tamara. Oglinda sufletului unui apărător al fruntariilor de est ale romanismului / Tamara Gorincioi // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 99–102.
 44. 44. MULŢUMESC DE ATENŢIE!

×