Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

παρουσίαση Zeek rewards ZEEKLER

709 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

παρουσίαση Zeek rewards ZEEKLER

 1. 1. HAPPY LIFE AFFILIATES 30΄΄ ΕΩ΢ 3΄
 2. 2. HAPPY LIFE AFFILIATES Εθαηνκκύξηα ζε δηαθήκηζε! Δελ ζα ζθεθηείο pepsi..
 3. 3. T.opO.fM.indA.wareness
 4. 4. 6 Δηαθνξεηηθνί Σξόπνη Εηζνδήκαηνο1. Πξνκήζεηεο Affiliate από ηελ αγνξά ηωλ bids2. Καηαζηήκαηα eshop3. Δεμακελή θέξδώλ ιηαληθήο4. Κέξδε εγγξαθώλ ιηαληθήο5. Eθαξκνγή αλαδήηεζεο πξνϊόληωλ ζην Ίληεξλεη6. 2ρ5 Μatrix Bonus κε Matching Bonus
 5. 5. 1. Πξνκήζεηεο Αffiliate από ηελ αγνξά bids.Κεξδίδεηο πξνκήζεηα 20% όηαλ νη άλζξσπνη πνπ έρεηοζπζηήζεη ζηηο Σθαλδηλαβηθέο δεκνπξαζίεο αγνξάδνπλρηππήκαηα bids γηα λα θεξδίζνπλ πξνηόληα.Γηα παξάδεηγκα θάζε ρηύπεκα bid θνζηίδεη 0,65 δνιιάξηαΟ πειάηεο παξαγγέιλεη 100 ρηππεκαηα bids100 x 0,65 = 65 $ ε ηηκή ηεο παξαγγειίαο.από απηά ην 20% δειαδή ηα 13 $ είλαη δηθά ζαο!Καη όηαλ νη πειάηεο ζαο ζπζηήλνπλ άιινπο πειάηεο πνππαξαγγέιλνπλ ρηππεκαηα bids, εζείο θεξδίδεηε θαη απόαπηνύο 20% πξνκήζεηα.
 6. 6. 2. Καηαζηήκαηα ιηαληθήο margin checksEπηηαγέο πνπ ζηέιλνληαη ζε εζέλα όηαλ νη άλζξσπνηπαξαγγέιλνπλ πξνηόληα από ην δηθό ζνπ δωξεάλειεθηξνληθό θαηάζηεκα πνπ έρεηο παξεη από ην ζύζηεκα!Απηό είλαη ην δηθό ζνπ ειεθηξνληθό θαηάζηεκα όπνπ νθόζκνο κπνξεί λα αγνξάζεη πξνηόληα θαη πξνσζείηαη σοθαηάζηεκα κε ηηο πην ρακειέο ηηκέο πξνηόλησλ ζηνίληεξλεη!100 $ - 40$ = 60 $ είλαη ε ακνηβή ζνπ!
 7. 7. 3. Δεμακελή θέξδώλ ιηαληθήοΣαλ ζπλεξγάηεο όηαλ ηνπνζεηείο ζην ίληεξλεη κία ΔΩΡΕΑΝonline αγγειία/δηαθήκηζε θαη ηελ θαηαρσξήζεηο ζηελ ηζηνζειίδαπνπ έρεηο από ην πξόγξακκα , πξνσζόληαο έηζη ηελ ηζηνζειίδα δεκνπξαζηώλ, επηβξαβέβεπζε λα θεξδίδεηο θαζεκεξηλά πξνκήζεηεοαπό ην κνίξαζκα ηωλ θεξδώλ.΢ΤΝ κέρξη έλα 10% ζε θάζε vip ρηύπεκα bid πνπ πσιείηαηζε απηνύο ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ πξνζσπηθά έρεηο ζπζηήζεη5% ζηηο παξαγγειίεο ησλ 2εο γεληάο ζπλεξγαηώλ από απηνύοπνπ έρνπλ επηβεβαησζεί , έρνπλ βάιεη ηελ θαζεκεξηλή δωξεάλ δηαθήκηζε.
 8. 8. 4. Κέξδε εγγξαθώλ ιηαληθήο20% ηνλ κήλα πξνκήζεηεο από ηηο πξνζωπηθέο ζνπ εγγξαθέο ζπλεξγαηώλπνπ ζύζηεζεο ζην zeek rewards ζαλ δηαθεκηζηέο ηνπ zeekler.To 20% βαζίδεηαη ζηηο ηηκέο ζηηο κεληαίεο ζπλδξνκέο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμεησλ επηπέδσλ ή ηελ ζέζε ηνπο ζην δίθηπν κάηξημ.Απηό ην 20% παίξλεη ην πξνβάδηζκα πάλσ ζε άιιεο πξνκήζεηεο πάλσ ζηνκάηξημ θαη ΔΕΝ πξνζηίζεηαη.
 9. 9. 5. Εθαξκνγή αλαδήηεζεο πξνϊόληωλ ζην ίληεξλεη κέζω affiliate networks.
 10. 10. 6. 2ρ5 Μatrix Bonus κε Matching Bonus 2ρ5 Forced Matrix 0,25 $ έωο 3,50 $ γηα θάζε κέινο – θάζε κήλα – γηα όιεο ηηο ζέζεηο ζην δηθό ζαο κάηξημ! Άκεζα κπόλνπο εγγξαθώλ θαη κέξηζκα ζην ζπλνιηθό κάηξημ ηεο εηαηξείαο!
 11. 11. ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΠΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΕΤΘΤΝΗ΢Εάλ παξαγγείιεηε από ηελ εηαηξεία κία εγγξαθή ειεθηξνληθνύεκπνξίνπ, ή αγνξάζεηε ρηππήκαηα bids γηα λα ηα δώζεηε ζαλδείγκαηα. ΔΕΝ αγνξάδεηε κεηνρέο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο΄΄επέλδπζε΄΄.Θα πξέπεη πξαγκαηηθά λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ρηππήκαηα bids πνπέρεηε παξαγγείιεη ή λα ηα δώζεηε ζαλ δείγκαηα ζε άιινπο γηα λαβνεζήζεηε λα κεγαιώζεη ε επηρείξεζή ζαο θαη έηζη λα δηαθεκίζεηεην zeekler.Σπλεξγάηεο πνπ ζα παξνπζηάδνπλ ηα πξντόληα καο ζε άιινπο κεδηαθνξεηηθό ηξόπν παξεμεγεκέλα, ή κε ηξόπν πνπ ζα θάλνπλ ηνποππνςήθηνπο αγνξαζηέο ζπλεξγάηεο λα πηζηεύνπλ όηη αγνξάδνπλ κίαεπέλδπζε ή κεηνρή, ζα ηεξκαηίδεηαη ν ινγαξηαζκόο ηνπο θαη όιεο νηπξνκήζεηεο ή ηα θέξδε ζα θαηάζρνληαη!Οη αγνξαζηέο ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ λα δηαβάζνπλ νιόθιεξεο ηηο ζειίδεο ηνππσο δνπιεύεη θαη ηηο δπλαηόηεηεο ακνηβήο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδαηεο εηαηξείαο θαζώο επίζεο θαη ηνλ θαλνληζκό ΝΟΜΙΚΗ΢ΑΠΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΕΤΘΤΝΗ΢.
 12. 12. Δεμακελή θέξδνποΛηαληθήο VIP POINTS H εταιρεία ςε πλθρώνει βάςθ του ποςοφ που ζχεισ ςε vip πόντουσ μζςα ςε αυτόν τον κουβά.. VIP πόντοι γεμίηουν ςε αυτόν τον κουβά κάκε φορά που πουλάτε και/ι παραγγζλνετε χτυπιματα bids για να τα δώςετε ωσ δείγματα.
 13. 13. Δεμακελή θέξδνποΛηαληθήο νξηζκέλα κέιε επηιέγνπλ λα γεκίζνπλ απηόλ ηνλ θνπβά κε έλα κηθξό θηπάξη. Μεηά κόιηο δνπλ πόζν παλίζρπξν είλαη ην πξόγξακκα ηνπ retail profit pool θαη πωο δνπιεύεη..
 14. 14. Δεμακελή θέξδνποΛηαληθήο θαηεπζείαλ θάλνπλ αλαβάζκηζε γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα θαγάλα!! Δελ παίδεη ξόιν κε ηη πνζό ρξεκάηωλ μεθηλάηε γηαηί αθόκα θαη κε έλα κηθξό θηπάξη είλαη απίζαλν ην ηη απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρεηε κε απηό ην πξόγξακκα.
 15. 15. ΜΗΧΑΝΗΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 16. 16. ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΑλ ζαο έιεγα λα κνπ δώζεηε έλα δνιιάξην θαη ζαο δεηνύζα λα ηνπνζεηείηε κία ΔΩΡΕΑΝαγγειία/δηαθήκηζε ζην ίληεξλεη θάζε κέξα γηα 90 εκέξεο θαη ζαλ επηζηξνθήζα ζαο πιήξσλα 1,25 δνιιάξηα ή πεξηζζόηεξα πίζσ.. Θα ην θάλαηε;Δηαθνξεηηθά αλ κνπ δίλαηε 100 δνιιάξηα θαη πξνσζνύζαηε ην zeekler κε κία δσξεάλδηαθήκηζε θάζε κέξα γηα 90 εκέξεο ζην ίληεξλεη θαη εγώ ζα ζαο έδηλα πίζσ125 δνιιάξηα πίζσ, ζα ήζαζηαλ πξόζπκνη λα ην θάλαηε απηό;Τη ζα ιέγαηε γηα 1.000 δνιιάξηα πνπ ζα κεηαηξαπνύλ ζε 1250 δνιιάξηα ζε 90εκέξεο;ή 10.000 δνιιάξηα πνπ ζα γίλνπλ 12.500 δνιιάξηα ή πεξηζζόηεξα απιώο γηα λαηνπνζεηείηε απηέο ηηο δηαθεκίζεηο θάζε κέξα ζα ην θάλαηε απηό;
 17. 17. Η εηαηξεία θηηάρλεη ηα θείκελα ησλ δηαθεκίζεσλ, εζείο ηαηνπνζεηείηαη ζην ίληεξλεη, ε δηαδηθαζία παίξλεη από 30δεπηεξόιεπηα κέρξη 2 ιεπηά, θαη δεκηνπξγείηαη κίακεραλή ζπλερόκελνπ εηζνδήκαηνο!Απηή είλαη ε νπζία ηνπ retail profit poolEζείο πνπιάηε ρηππήκαηα bids ή παξαγγέιλεηε vipρηππήκαηα bids γηα λα ηα δώζεηε ωο δείγκαηα ζε λένποπειάηεο θαη απηά ζαο δίλνπλ vip πόληνπο ΚΑΙηνπνζεηείηε ηελ δσξεάλ δηαθήκηζε ζην ίληεξλεηθαζεκεξηλά.. Η εηαηξεία κε ηελ ζεηξά ηεο κνηξάδεη ηα θέξδεηεο κε εζάο ζηελ κνξθή ρξεκάησλ.Η εηαηξεία κνηξάδεη κέρξη ην 50% ησλ θεξδώλ ηεο θάζεκέξα κε ηνπο επηβεβαηωκέλνπο ζπλεξγάηεο. Απηνύοδειαδή πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη ηελ δηαθήκηζε.Σην ηέινο θάζε κέξαο ε εηαηξεία ζπγθεληξώλεη ηα θέξδεθάζε εκέξαο θαη νξίδεη ην πνζνζηό ησλ ακνηβώλ γηα ηελζπγθεθξηκέλε εκέξα.
 18. 18. Η εηαηξεία νξίδεη όηη ηα ζεκεξηλά έζνδα επηηξέπνπλ έλα1,5% επηζηξνθή ρξεκάησλ θαη ην παξνπζηάδεη ζην retailprofit pool πνπ αληαλαθιά ζηνλ δηθό ζαο αιιά θαη όισλησλ επηβεβαησκέλσλ ζπλεξγαηώλ ινγαξηαζκό.Αλ ππνζέζνπκε όηη ππάξρνπλ 1000 πόληνη ζε απηό ηνπαξάδεηγκα ζηνλ ινγαξηαζκό ζαο, ζε απηό ην παξάδεηγκαζα ζαο πιεξώζεη 15 δνιιάξηα ζε ρξήκαηα.Αο ην εμεγήζνπκε απηό κε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο..
 19. 19. Είναι ςθμαντικό να καταλάβουμε..ότι για να ςυμμετζχουμε ςτθν δεξαμενι κζρδουσ, κα πρζπεινα εγγραφοφμε με ζνα πακζτο εγγραφισ και να πουλιςουμετο ελάχιςτο 50 vip χτυπιματα bids ι να παραγγείλουμε10 ι περιςςότερα vip χτυπιματα bids για να τα δώςουμε ωσ δείγματα ςε πελάτεσ.Επίςθσ κα πρζπει να ζχουμε προςκζςει τουλάχιςτον ζνανπελάτθ ςτισ δθμοπραςίεσ για να του δώςουμε ταδείγματα των bids.Μπορείτε να προςκαλζςετε ζναν φίλο να γραφτεί δωρεάνςτθν ιςτοςελίδα δθμοπραςιών και να του δώςετετα χτυπιματα bids, αλλά όπωσ και να ζχει τα bid πουΠαραγγείλατε πάνε ςε μία δεξαμενι τθσ εταιρεία για ναμοιραςτοφν και αυτό ςασ δίνει vip πόντουσ για ναπροςτεκοφν ςτον λογαριαςμό ςασ..Η εταιρεία μοιράηει τα bids ζτςι ώςτε όλοι οι νζοιπελάτεσ να ζχουν δωρεάν bids να χρθςιμοποιιςουν!
 20. 20. Αν παραγγείλεισ 100 bids για να δώςεισ ωσ δείγματα , 100 πόντοι vipμπαίνουν ςτον κουβά ςου..Για όςο καιρό τοποκετείσ τθν δωρεάν online διαφιμιςθ κακθμερινά,κερδίηεισ επιςτροφι χρθμάτων. Από εκεί μπορείσ να πουλιςεισ ι ναπαραγγείλεισ περιςςότερα bids ι να ηθτιςεισ τθν πλθρωμι ςου!Κάκε πόντοσ vip που βρίςκεται μζςα ςτον κουβά ςου ζχει διάρκειαηωισ για 90 θμζρεσ για να αποδίδει επιςτροφι χρθμάτων. 100 BIDS 100 VIP POINTS
 21. 21. Λοιπόν.. πωσ αυτό μπορεί να ςασ πλθρώςει;Ασ δοφμε μια μεγάλθ εικόνα ςαν παράδειγμα.Ασ ποφμε ότι τα κερδθ τθσ εταιρείασ για μια ςυγκεκριμζνθ θμζρα είναι200.000 δολλάρια.Επίςθσ ασ ποφμε ότι το ςφνολο των πόντων vip που βρίςκονται ςτουσλογαριαςμοφσ των ςυνεργατών ςτθν εταιρεία είναι 60.000 πόντοι.. καιότι όλοι οι ςυνεργάτεσ ζχουν τοποκετιςει τθν δωρεάν διαφιμιςθ..Ασ κάνουμε τα μακθματικά για να διαπιςτώςουμε τθν θμεριςιααπόδοςθ..200.000 X 50% = 100.000 $ μοιραςμζνα κζρδθ για τουσ ςυνεργάτεσ πουείναι επιβεβαιωμζνοι. Έχουν βάλει δθλαδι τθν διαφιμιςι τουσ..100.000 / 60.000 των ςυνολικών πόντων.. = 1,66%.Τώρα θ εταιρεία παίρνει το ςφνολο των πόντων που υπάρχουν ςτονλογαριαςμό ςασ και τα πολλαπλαςιάηει με το 1,66% για να ςασ τοαποδώςει ςε χριματα..οπότε, αν ζχετε 1000 πόντουσ ςτον λογαριαςμό ςασ X 1,66% κα λάβετε16,66 δολλάρια ςε επιςτροφι χρθμάτων, κζρδθ από τθν εταιρεία..
 22. 22. Έχετε τθν επιλογι από το μενοφ ςασ να πείτε ςτθν εταιρεία εάνεπικυμείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν αμοιβι ςασςε επαναγορά bids να τα δώςετε ςαν δείγματα και ναμεγαλώςετε το ςφνολο των πόντων ςασ.. ι να τοποκετιςει τισ αμοιβζσ ςασ ςε ζναν λογαριαςμό απ’όπου μπορείτε ναηθτιςετε να τα τραβιξετε ςτον τραπεηικό ςασ λογαριαςμό. Ή να κάνετε ζναν ςυνδυαςμό και των δφο. ΚΕΡΔΗ 16,66 $ 80% 20% Δηαζέζηκα 1000 VIP POINTS ρξήκαηα $
 23. 23. Βλζπετε το ποςοςτό είναι το ίδιο για κάκε επιβεβαιωμζνο ςυνεργάτθ για τθν ςυγκεκριμζνθ θμζρα.Ακόμα και το ότι οι μελλοντικζσ αποδόςεισΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΕΣ,θ ιςτορία μζχρι τώρα ζχει δείξει ότι το μζςο θμεριςιο ποςοςτό απόδοςθσ είναι πάνω από 1,4%.Βλζπετε όςο πιο μεγάλοσ είναι ο λογαριαςμόσ ςασ με τουσ vip πόντουσ,τόςο πιο μεγάλθ είναι θ θμεριςια αμοιβι ςασ! 100.000 VIP POINTS1000 VIP 5000 VIP POINTS 10.000 VIP POINTSPOINTS
 24. 24. Εάν γνωρίηετε ποιο είναι το επικυμθτόεβδομαδιαίο ειςόδθμά ςασ,αυτό που κζλετε, μποροφμε να ςασδείξουμε πόςουσ πόντουσ καχρειαςτείτε να ζχετε ςτον λογαριαςμόςασ για να επιτφχετε αυτό το OΙ VIP ΠΌΝΣΟΙ ΜΟΤ!εβδομαδιαίο ειςόδθμα και νακρατιςετε τον λογαριαςμό με τουσvip πόντουσ να ςυνεχίςει να αυξάνεται.Αυτόσ είναι ο τφποσ για να υπολογίςουμε το εβδομαδιαίο μασ ειςόδθμα, ςφμφωνα μετουσ πόντουσ VIP που ζχουμε ςτον λογαριαςμό μασ:Χ (λογαριαςμόσ με vip πόντουσ) χ θμεριςια απόδοςθ% χ 7 θμζρεσ χ 0,20 = Επικυμθτόεβδομαδιαίο ειςόδθμα $
 25. 25. Αο ζπκεζνπκε όηη νη vip πόληνη έρνπλ δηάξθεηα δωήο 90 εκέξεο, έηζη ζα πξέπεη πάληα λα πνπιάηε ρηππήκαηα bids ή λα αγνξάδεηεθαη άιια bids θάζε κέξα γηα λα ηα δίλεηε ζε πειάηεο από έλα πνζνζηόησλ ακνηβώλ ζαο ή θαη ηα δύν γηα λα έρεηε αθόκα πεξηζζόηεξνπο πόληνπολα πεγαίλνπλ κέζα ζηνλ θνπβά ζαο.. Νένη πόληνη κπαίλνπλ Πόληνη 90 εκεξώλ θεύγνπλ OΙ VIP ΠΌΝΣΟΙ ΜΟΤ! Αθνινπζώληαο ηνλ θαλόλα ηνπ 80/20 ζα κεγαιώλεηε ηνλ ζπλνιηθό ζα ζα αληηθαζηζηάηε ηνπο ινγαξηαζκό κε vip πόληνπο. πόληνπο πνπ ιήγνπλ

×