Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAFe Käyttöönoton ABC

73 views

Published on

SAFe Käyttöönoton ABC on opas organisaation kokonaisvaltaiseen ketteröittämiseen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAFe Käyttöönoton ABC

 1. 1. SAFe® Käyttöönoton ABC Opas organisaation kokonaisvaltaiseen ketteröittämiseen
 2. 2. Jos kuulostaa tutulta, on aika vaihtaa ketterämpään. SAFe®-viitekehyksen (Scaled Agile Framework) avulla ketteröität koko organisaation toimintatapoja, johtamiskäytäntöjä ja työkulttuuria. Menikö hanke pitkäksi ja pettikö budjetti? Tuliko muutoshallinnasta painajainen? Ovatko asiakkaat tyytymättömiä? Menevätkö kilpailijat ohi oikealta ja vasemmalta? Saako liiketoiminta sitä mitä tilaa, mutta ei sitä mitä todella tarvitsee? Miksi SAFe®? SAFe Käyttöönoton ABC
 3. 3. SAFe® on skaalautuva ketterän ohjelmisto- ja palvelukehityksen viitekehys. Malli kuvaa laajamittaiseen ketterään kehittämiseen liittyviä periaatteita, rooleja ja toimintamalleja. SAFe® ohjaa pilkkomaan kehittämistarpeet pieniksi, itsenäisiksi kokonaisuuksiksi. Ne toteutetaan ketterästi siten, että ratkaisu täydentyy matkan varrella kohti lopullista muotoaan. SAFe®:n Lean | Agile -periaatteisiin pohjautuva lähestymistapa on käytössä useilla eri toimialoilla ympäri maailmaa. Mikä SAFe®? SAFe Käyttöönoton ABC
 4. 4. Miten SAFe® otetaan käyttöön? SAFe® -käyttöönottosuunnitelma (The SAFe® Implementation Roadmap) kuvaa muutoksen olennaiset askeleet Käymme seuraavilla sivuilla askeleet läpi tarkemmin ja kerromme esimerkein, mitä onnistuminen todella edellyttää. SAFe Käyttöönoton ABC
 5. 5. SAFe Käyttöönoton ABC The SAFe® Implementation Roadmap
 6. 6. Muutoksen ensimmäinen ja tärkein askel on päätös. Päätös tarkoittaa johdon sitoutumista muutokseen. Johdon on oltava yksimielinen siitä, millä perusteilla muutosta lähdetään tekemään ja mitä liiketoiminnallista hyötyä sillä haetaan. Missä olemme nyt, mihin haluamme päästä ja ennen kaikkea – olemmeko valmiita muutokseen? “Tavoitetilan asettamiseksi on hyvä pysähtyä tarkastelemaan nykyisiä toimintatapoja ja niissä piilevää hukkaa eli esimerkiksi viiveitä, virheitä tai resurssipullonkauloja. Näin ymmärretään, kuinka korkea hyppy on edessä!” SAFe Käyttöönoton ABC 1. Päätös – Go SAFe®! Raija Harle
 7. 7. SAFe® tuo mukanaan pussillisen uusia käsitteitä ja termejä. Tarvitset muutosagentteja, jotka varmistavat, että kaikki puhuvat samaa kieltä ja koko organisaatio pysyy oikeilla raiteilla. Oman henkilöstön lisäksi kannattaa ottaa mukaan myös ulkoisia muutosagentteja. “Älä hyppää uuteen toimintamalliin ymmärtämättä sen perustana olevia arvoja ja periaatteita.” SAFe Käyttöönoton ABC 2. Kouluta muutosagentit CGI kouluttaa: Muutosagenteille sopiva kurssi on Implementing SAFe®, josta he saavat SAFe® Program Consultant - sertifioinnin. Lue lisää. Maaret Hälvä
 8. 8. Johdon koulutus on yksi tärkeimmistä pohjatöistä! Johdon täytyy ymmärtää SAFe®:n taustalla olevat arvot ja periaatteet sekä toimia niiden mukaisesti – muuten matka katkeaa. Johdon tärkeimmät tehtävät matkan tässä vaiheessa: • Asettaa muutokselle selkeä visio ja tavoite • Johtaa muutosta • Poistaa muutosta rajoittavia esteitä “Kun johto toteuttaa SAFe®:a, se omaksutaan koko organi- saatioon. Tätä vaihetta ei voi delegoida, vaan johdon on näytettävä itse esimerkkiä.” SAFe Käyttöönoton ABC 3. Kouluta johto SAFe Käyttöönoton ABC Miikka Kemppinen
 9. 9. Muutoksen tueksi tarvitaan Lean-Agile Center of Excellence (LACE) eli osaamiskeskus. Osaamiskeskukseen valitaan muutosagenttien lisäksi johdon edustajia ja aktiivisia sekä muutosmyönteisiä asiantuntijoita. Osaamiskeskus: • Kommunikoi, mitä muutoksella tavoitellaan ja miksi • Valmistelee ja priorisoi muutokseen liittyviä tehtäviä • Kouluttaa ja valmentaa muutokseen hyppääviä ja siellä jo olevia • Juhlistaa onnistumisia ja viestii niistä koko organisaatiolle “LACE:ssa tarvitaan ihmisiä riittävän korkealta organi- saatiosta, jotta heillä on tarvittavat valtuudet muutosten läpiviemiseen.” SAFe Käyttöönoton ABC 4. Muodosta Lean-Agile osaamiskeskus SAFe Käyttöönoton ABC Virpi Repo
 10. 10. Mieti seuraavaksi, miten liiketoiminnan keskeiset, asiakkaalle uusia tuotteita, palveluita tai muuta hyötyä tuottavat prosessit voidaan kuvata arvovirtoina. Arvovirta mallinnetaan ketjuna, joka kuvaa visuaalisesti arvon tuottamiseen tarvittavat tehtävät ja toiminnot. Muutosagentit saavat SAFe®:sta mainiot työkalut arvovirtojen tunnistamiseen yhteisissä työpajoissa. “Arvovirtojen tunnistaminen ja niiden ympärille järjestäytymi- nen on edellytys tehokkaan SAFe®-organisaation rakenta- miselle.” SAFe Käyttöönoton ABC 5. Määritä arvovirrat ja toimitusjunat SAFe Käyttöönoton ABC Jorma Peisalo
 11. 11. SAFe Käyttöönoton ABC Arvovirrat muodostavat raamit toimitusjunalle, joka on ketterien tiimien muodostama pysyväisluontoinen organisaatio. Toimitusjunalla on yhteinen päämäärä ja se tarjoaa säännöllisen rytmin suunnittelulle, kehitykselle ja jatkuvalle parantamiselle. Junassa mukana olevat tiimit tekevät toteutusta lyhyissä sykleissä, iteraatioissa, tuottaen arvoa tasaiseen tahtiin. CGI kouluttaa: Arvovirtojen ja toimitusjunien määrittäminen on yksi SAFe®-käyttöönoton haastavimmista vaiheista. CGI:n arvovirtatyöpajassa määritetään organisaation arvovirrat sekä niitä kehittävät tiimit. Työpajan päätteeksi sovitaan seuraavat askeleet, eli millä alueella SAFe®-toimitusjunamallia kokeillaan ensimmäisenä. Lue lisää.
 12. 12. Hyppy SAFe®:en tarkoittaa sekä kulttuurin että toimintatapojen muuttamista. Visio ilman toimintasuunnitelmaa ei kuitenkaan motivoi muutokseen, tarvitaan siis toteutussuunnitelma. Tarkoitus ei ole luoda yksityiskohtaista, monivuotista muutossuunnitelmaa, sen sijaan tarvitset karkean tehtävälistan (backlog) sekä tiekartan (roadmap), joka antaa suuntaa ja auttaa priorisoimaan. Vie muutosta pienin askelin, mittaa muutoksen vaikuttavuutta, opi ja astu rohkeasti eteenpäin sekä tarkenna tarvittaessa suuntaa. “Suunnitelman ei tarvitse olla täydellinen, mutta ensim- mäisen junan käynnistämisel- le pitää asettaa päivämäärä, josta pidetään kiinni.” SAFe Käyttöönoton ABC 6. Luo muutokselle toteutussuunnitelma Benedictus Ågren SAFe Käyttöönoton ABC
 13. 13. Vihdoin on aika valmistautua ensimmäisen toimitusjunan starttiin. Onnistunut ennakkovalmistelu koostuu ainakin seuraavista osa-alueista: • Muodosta agile-tiimit ja sovi milloin juna lähtee liikkeelle • Kouluta junan henkilöstö ja sidosryhmät johtoa myöten • Valmistele junan työjono (program backlog) Vanhoista toimintatavoista luopuminen on haastavaa. Tässä vaiheessa onkin keskityttävä kommunikointiin – varmista, että kaikki tietävät oman roolinsa junassa. ”Varmista, että tiimeissä on oikeat osaamisalueet. Kun tiimi pystyy toteutta- maan yksin koko toimin- nallisuuden, ei erikoistu- neista tiimeistä tule pul- lonkaulaa.” SAFe Käyttöönoton ABC 7. Valmistaudu toimitusjunan starttiin Maria Juselius CGI kouluttaa: CGI on kouluttanut vuodesta 2014 lähtien jo yli 1 000 ihmistä SAFe®- sertifiointikursseilla. Leading SAFe® (SAFe® Agilist -sertifikaatti) on SAFe®:n peruskurssi, jolla opitaan SAFe®:n keskeiset käytännöt. Kurssi soveltuu kaikille johdosta asiantuntijoihin. Lue lisää.
 14. 14. Vielä viimeinen silaus ennen lähtöä! Kouluta tiimit SAFe® for Teams - kurssilla. Monet tiimiläiset tuntevat jo scrumin, mutta toimitusjunakokemus voi olla ensimmäinen laatuaan. Ensimmäinen PI (Program Increment) -suunnittelutilaisuus on täynnä odotusta, jännitystä ja kihinää. Älä stressaa! Tämän jälkeen – laita juna liikkeelle! “SAFe® for Teams -kurssi on hieno mahdollisuus tiimiytyä niin oman scrum-tiimin kuin muiden junaan tulossa ole- vien tiimien kanssa, sekä valmistella tulevia töitä käy- tännön harjoitusten kautta.” SAFe Käyttöönoton ABC 8. Kouluta tiimit ja käynnistä toimitusjuna CGI kouluttaa: SAFe® for Teams -koulutuksessa opitaan, miten toimia yhdessä osana laajempaa tiimien joukkoa. Tavoitteena on, että kaikki junassa mukana olevat tietävät mitä heiltä odotetaan. Lue lisää. Milja Karppelin
 15. 15. Juna liikkuu! Upeaa! Nyt on varmistettava, että juna pysyy raiteillaan. Tarvitset valmentajia, jotka auttavat poistamaan junan tielle tulevia esteitä yhdessä muiden kanssa. Vaikka ensimmäiset iteraatiot eivät aina menekään suunnitelmien mukaan, on silti tärkeää juhlistaa hyvin menneitä asioita sekä oppia virheistä. “Jotta SAFe®:n arvot toimisivat käytännössä ja toisivat odotet- tuja hyötyjä, on työskentelykult- tuurin muututtava. Yksi keino voisi olla vaikkapa palkinto kauden parhaasta mokasta! Sillä vain uskaltamalla epäon- nistua voi uskaltaa kokeilla. SAFe®:ssa myös mokaaminen tehdään ketterästi ja siten voitotkin saadaan nopeammin.” SAFe Käyttöönoton ABC 9. Tue toimitusjunaa sen käynnistyttyä Maaret Hälvä
 16. 16. SAFe Käyttöönoton ABC Case Telia – Vahva tuki luo varmuutta –
 17. 17. SAFe Käyttöönoton ABC Telia lähti SAFe®-muutokseen vuonna 2014. Tavoitteiksi asetettiin hankkeiden läpimenoajan lyhentäminen, laadun parantaminen sekä kustannusten karsiminen – “Tehdään oikeita asioita oikea-aikaisesti”. CGI:n SAFe®-konsultit valittiin kouluttamaan ja konsultoimaan Teliaa muutoksessa. Työ aloitettiin kouluttamalla joukko Telian avainhenkilöitä Leading SAFe® -kurssilla. Ketteröittäminen päätettiin aloittaa yhdessä Telian alkavista strategisista hankkeista. CGI:n SAFe®- konsulttien fasilitoimissa työpajoissa hankkeen sisältö kuvattiin laajoina kehityskohteina (Epic). Myöhemmin Epiceistä pilkottiin liiketoimintavaatimuksia toteuttavia ominaisuuksia (Feature). Työn ohessa dokumentoitiin Telian Agile development guideline, joka siivitti ensimmäisen toimitusjunan liikkeelle. Pian käynnistettiin myös LACE, eli Lean- Agile-osaamiskeskus, joka CGI-valmentajien tuella lähti viemään muutosta eteenpäin. Jo varhaisessa vaiheessa Telia koki saavansa SAFe®:sta hyötyä ja parannuksia niin tuottavuuteen, laatuun kuin yleisesti näkyvyyteen työn etenemisen osalta.
 18. 18. Kun ensimmäinen juna on hyvässä vauhdissa, on aika lisätä raiteita ja junia. Lähtövalmistelut ovat jo tulleet tutuiksi: • Suunnittele • Kouluta • Kirkasta visio Tässä vaiheessa olet jo saanut konkreettista tietoa SAFe®-mallin toimivuudesta ja sen tuomia hyötyjä on mitattu entiseen verrattuna. Tee viimeiset säädöt ja sitten vain uudet junat matkaan! “Junilla on usein riippuvuuksia keskenään. Samaa arvovirtaa toteuttavien junien tulisi toimia samassa rytmissä, jotta sisäl- töihin, integrointeihin ja julkai- suihin liittyviä asioita olisi hel- pompi koordinoida.” SAFe Käyttöönoton ABC 10. Käynnistä uusia toimitusjunia arvovirtoineen Jorma Peisalo SAFe Käyttöönoton ABC
 19. 19. Toimitusjunat etenevät hyvää vauhtia ja muutoksen hyödyt alkavat jo näkyä. On aika ketteröittää myös kehittämisen portfolionhallinta. SAFe®-portfoliohallinnassa kohtaavat niin strategia, budjetointi, investointien valmistelu kuin priorisointikin. Tämän lisäksi ketterän kehitysorganisaation johtaminen sekä mittaaminen ovat portfoliohallinnan keskiössä. SAFe Käyttöönoton ABC 11. Laajenna portfoliotasolle CGI kouluttaa: Ketterän portfoliohallinnan roolien ja menetelmien sovitus kannattaa tehdä fasilitoidussa SAFe® Lean Portfolio Management -työpajassa. SAFe®-valmentajien fasilitoima työpaja auttaa johtoa rakentamaan raamit uudentyyppiselle toiminnalle. Lue lisää. SAFe Käyttöönoton ABC
 20. 20. Onneksi olkoon! Olet seurannut SAFe®:n käyttöönoton askeleita ja päässyt viimeiselle askelmalle! Tästä alkaakin uusi matka, sillä toiminnan tarkastelu sekä jatkuva parantaminen on tärkeä osa SAFe®:a. Muista, että työkulttuuri muuttuu hitaasti. Hyvä tapa jakaa tietoa on CoP, Communities of Practise. Täällä samassa roolissa työskentelevät voivat jakaa parhaita käytäntöjä sekä ratkoa yhteisiä haasteita ja näin kehittyä omassa työssään. SAFe Käyttöönoton ABC 12. Lisää vauhtia CGI kouluttaa: Advanced Scrum Master- sekä Release Train Engineer -kursseilla syvennytään rooleihin, jaetaan vinkkejä ja lisätään ammatillista osaamista! Lue lisää. “Status quo eli tila jossa koetaan, että totuttuja toimintatapoja ei tarvitse muuttaa, on SAFe®:n pahin painajainen. Se tuudittaa valheelliseen uskomukseen, että kaikki on hyvin. Tällöin jatkuva asioiden parantami- nen jää taka-alalle.” Raija Harle
 21. 21. SAFe®-malli on loistava lähtökohta skaalautuvaan ja ketterään tuote- ja palvelukehitykseen. Onnistumisen edellytyksenä on, että siihen sitoudutaan johtoa myöten. SAFe®:n onnistuneesti käyttöön ottaneet organisaatiot raportoivat mm. seuraavia konkreettisia tuloksia: Työtyytyväisyyden kasvu (10–50 %) Tuotteiden ja palveluiden nopeampi julkaisusykli (30–75 %) Tuottavuuden kasvu (20–50 %) Laadun parantuminen (25–75 %) Lue lisää case-esimerkkejä täältä. Yhteenveto SAFe Käyttöönoton ABC
 22. 22. Me CGI:llä olemme saaneet olla mukana jo useammassa SAFe®-muutoksessa ja olemme valmiita hyppäämään myös sinun tueksesi. Autamme organisaatiotasi läpi koko ketjun: Aloita muutos CGI:n kanssa SAFe Käyttöönoton ABC Löydämme nykyisen toimintamallin pullonkaulat ja autamme asettamaan konkreettisen tavoitetilan muutokselle Tunnistamme arvovirrat, luomme organisaatiollenne sovitetun SAFe®-toimintamallin ja koulutamme henkilöstön Tuemme organisaatiotasi muutoksessa käynnistämällä ensimmäiset toimitusjunat ja tukemalla tiimejä matkan edetessä.
 23. 23. Olemme myös koulutuskumppanisi ja teemme tiivistä yhteistyötä globaalisti CGI:n eri maiden välillä sekä Scaled Agilen Inc.:n kanssa. Näin voimme tarjota asiakkaillemme uusimmat tiedot ja tuoreimmat vinkit. Koulutuksiimme on oltu erittäin tyytyväisiä – voit tutustua saamaamme palautteeseen täällä. Lue lisää SAFe®:en liittyvästä osaamisestamme, näkemyksistämme sekä koulutus- ja palvelutarjonnastamme. SAFe Käyttöönoton ABC
 24. 24. Raija Harle Agile Coach and SAFe SPC, Agile Consulting Services raija.harle@cgi.com Maria Juselius Agile Consultant and SAFe SPC, Agile Consulting Services maria.juselius@cgi.com Miikka Kemppinen Senior Consultant, SAFe SPC, Agile Consulting Services miikka.kemppinen@cgi.com Virpi Repo Agile Coach and SAFe SPC, Agile Consulting Services virpi.repo@cgi.com Maaret Hälvä Director, Consulting Services maaret.halva@cgi.com Milja Karppelin Consultant, Agile Consulting Services milja.karppelin@cgi.com Jorma Peisalo Senior Consultant, Agile Consulting Services jorma.peisalo@cgi.com Benedictus Ågrén ICF Associate Certified Coach, Agile Consulting Services benedictus.agren@cgi.com

×