Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

F.j.je

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

F.j.je

 1. 1. Jennifer Vera formes jurídiques Maragda
 2. 2. Formes Jurídiques Empresari individual Comunitat de béns (CB) Societat Civil (SC) Societat Limitada(SL) Societat Anònima (SA) Societat Limitada Laboral (SLL) Societat Anònima Laboral (SAL) Cooperativa
 3. 3. Empresari individual INICI Ser Major d’edat i no estar incapacitat per disposar lliurament dels propis bens IRPF Il·limitada No 1 persona física Requisits Formal Fiscalitat Responsabilitat Capital Social Nombre de Socis
 4. 4. Comunitat de béns (CB) INICI Subscriure un document o contracte que no s’eleven a escriptura pública llevat que s’aportin béns immobles. IRPF Solidària amb tot el seu patrimoni No Mínim 2 persones físiques Requisits Formal Fiscalitat Responsabilitat Capital Social Nombre de Socis
 5. 5. Societat Civil (SC) INICI No estar incapacitat legalment, és a dir, ser major d’edat o menor emancipat. Actuar en nom propi. IRPF Il·limitada No Mínim 2 persones físiques Requisits Formal Fiscalitat Responsabilitat Capital Social Nombre de Socis
 6. 6. Societat Limitada(SL) INICI Inscripció al Registre MercantilEscriptura de constitució i estatutsITP i AJD IS Limitada Mín. 3.005,00 €(totalment subscrit idesemborsat Mínim 1 soci Requisits Formal Fiscalitat Responsabilitat Capital Social Nombre de Socis
 7. 7. Societat Anònima (SA) INICI Inscripció al Registre MercantilEscriptura de constitució iestatuts.ITP i AJD IS Limitada Mín. 60.101,00 € (permetque noméses desemborsi un 25% delcapital subscrit). Mínim 1 soci Requisits Formal Fiscalitat Responsabilitat Capital Social Nombre de Socis
 8. 8. Societat Limitada Laboral (SLL) INICI Els mateixos que la societatlimitada, a més de lainscripció en el Registre de societats laborals de laConselleria de Treball iFormació. IS Limitada Mín. 3.005,00 €Socis treballadors mín. el50% del capital i no poden tenir mésd’1/3. Mínim 3 socis Requisits Formal Fiscalitat Responsabilitat Capital Social Nombre de Socis
 9. 9. Societat Anònima Laboral (SAL) INICI Els mateixos que la societat anònima. IS Limitada 60.101,21 Mínim 3 socis, 2 treballadors Requisits Formal Fiscalitat Responsabilitat Capital Social Nombre de Socis
 10. 10. Cooperativa INICI Inscripció de l’escriptura pública en el Registre de Cooperatives IS Limitada Mín. 3.000€. Mínim 3 socis Requisits Formal Fiscalitat Responsabilitat Capital Social Nombre de Socis

×