Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Motivar per aprendre llengües
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Consells per l'estimulació del llenguatge oral

Download to read offline

Consells per a pares sobre estimulació del llenguatge

 • Be the first to like this

Consells per l'estimulació del llenguatge oral

 1. 1. CCoomm aajjuuddaarr aa ll’’eessttiimmuullaacciióó ddeell lllleenngguuaattggee oorraall ddeellss iinnffaannttss ((ccoonnsseellllss ppeerr aa ppaarreess)) JJooaann SSeerrrraa CCeeiipp SS’’AAuubbaa
 2. 2. El llenguatge és la facultat humana que ens diferencia dels animals. Amb ell, podem expressar i representar sentiments, desitjos, pensaments, necessitats, idees ...; coses a dir, a qui dir-ho i la voluntat de tot plegat.
 3. 3. Així, el llenguatge és determinant no sols en el desenvolupament mental (pensar) sinó també en el procés de socialització (expressar); ja que ens permet l’adaptació al medi, la pròpia integració al medi, l’adquisició de valors, creences, opinions ... Segons el grup social al que pertany; al mateix temps que aprèn a saber què s’espera d’ell, que pot esperar dels altres i a saber comportar-se i adequar-se en cada situació.
 4. 4. Però ha de quedar clar que la manera de comunicar i dir les coses és educable, no pas així les ganes de comunicar-se; i que cal que potenciem des d’un principi. I és la família doncs el principal agent de la socialització (amb vosaltres aprenen les primeres normes i pautes de conducta davant la societat.
 5. 5. Des d’un principi, el nen/a a través del balboteig i ecolàlies ja cerca la comunicació. I és que l’infant necessita d’estimulació per començar l’aprenentatge de la llengua i aprendrà a parlar si està envoltat de persones que li xerrin i en unes condicions ideals.
 6. 6. És per això que aquest centre, entre altres programes, desenvolupa el d’estimulació i prevenció del llenguatge oral (tallers de llenguatge oral i consciència fonològica) i escrit, a partir del que vosaltres ja heu fet en casa. La idea no és ajudar sols a qui més ho necessita, sinó poder ampliar també les competències comunicatives d’aquell alumnat més avantatjat; educativament xerrant.
 7. 7. Si hi ha estimulació lingüística, es milloren els aprenentatges i el desenvolupament del llenguatge és de qualitat; alhora que hi ha prevenció de les dificultats d’aprenentatge. Però quan no hi ha relació/comunicació entre nens i adults o aquesta és minvada, el desenvolupament de les capacitats comunicatives s’atura; malgrat l’infant no presenti cap tipus de problema. I és que el desig o no de comunicar-se ve determinat per unes relacions positives o negatives amb les primeres edats i amb les persones més pròximes i segons el clima d’afectivitat (del contrari, mutisme).
 8. 8. Penseu que la interacció familiar és el mecanisme i la força que origina l’aprenentatge. Pel desenvolupament del llenguatge cal la maduració de l’equip neurofisiològic, de l’aparell fonatori, de les contraccions muscular per la producció del so; però també la imitació.
 9. 9. Per altre costat, com més avesat estigui a xerrar, més fàcilment s’integrarà en l’escola, on ha d’esforçar-se per ser entès (en casa no té aquest problema), per compartir experiències i per poder dir la seva (no ser un subjecte passiu). I és que com més es potenciï el llenguatge oral més facilitarem les capacitats necessàries per la lectura i l’escriptura.
 10. 10. Nosaltres considerem important l’expressió oral per: - Fa que la persona es desenvolupi de manera completa i pràctica (relacions entre llenguatge i pensament) - La llengua té un paper fonamental en la transmissió cultural - La llengua és clau per participar i integrar-se en la societat
 11. 11. Etapa lingüística o verbal 2 anys: a nivell d’articulació reprodueix el model del medi que l’envolta (infantilismes– cadireta/coco); a nivell de vocabulari tenim entre 5-20 i 300-900 paraules, segons l’entorn i l’estimulació; a nivell de comprensió és l’etapa del per què?; a nivell d’expressió diu l’ús dels objectes i el seu nom i fa frases de tres paraules; a nivell de socialització fa servir la parla com mitjà de comunicació.
 12. 12. 3 anys: a nivell de vocabulari tenim entre 900-1200 paraules; a nivell de comprensió realitza dues ordres consecutives; a nivell d’observació explica accions d’una làmina; a nivell d’expressió experimenta jocs de paraules i fa girs gramaticals (omplir/plenar) i ús del “no” i barreja realitat i ficció en les seves explicacions; a nivell de socialització hi ha monóleg col·lectiu.
 13. 13. 4 anys: a nivell de comprensió culmina l’ús de la interrogació, el com i el per què?; a nivell d’expressió fa oracions llargues (10 paraules) i ja no és tan infantilitzada aquesta.
 14. 14. 5 anys: a nivell d’articulació ja desapareix el caràcter infantil; a nivell de vocabulari se centra entre 2000 i 3000 paraules i a nivell de sociabilitat, les preguntes són per buscar relacions socials i ja no tant per egocentrisme.
 15. 15. Coses a fer en casa: - Nivell d’entorn, quan més familiar i més agradable, més xerrarà el nen/a - Quan més familiar sigui la persona interlocutora, més facilitat per l’intercanvi comunicatiu - Ajudeu-los amb models i explicacions, a organitzar el seu propi relat, per facilitar les explicacions i poder dir la seva
 16. 16. - Feu frases afirmatives i negatives, barregeu-les i aneu allargant les longituds de les mateixes - Oferiu-los molt de vocabulari i competència conversacional, respectant l’ordre de participació - Treballeu la respiració, el buf, la relaxació, la discriminació de sons i sorolls, la repetició de paraules, el ritme d’elocució, pràxies i la entonació i volumen de la veu
 17. 17. - Quan el nen/a comença a xerrar li agrada deformar els sons i paraules, parla amb els llavis junts o amb la boca oberta (juga amb el llenguatge) i és necessari per l’adquisició del llenguatge oral - En dirigir-se a l’infant, que sigui amb la major claredat possible, amb pauses i sense aixecar la veu (oferiu un bon model) - Dediqueu el major temps possible a xerrar, segons els seus interessos i respectant l’alternança comunicativa.
 18. 18. - És important que es disfruti de la conversa en un ambient agradable i distés - Deixeu que s’expressi, que se senti còmode i segur. Tingueu paciència i pareu compta al què diu, no com ho diu. Cerquem el major nombre d’interaccions comunicatives possibles - Eviteu converses perllongades en ambients de molt soroll, ja que hi ha distorsió de la comunicació
 19. 19. - La televisió no ha de ser el substitut d’un bon di`leg. Un bon ús del mitjà permetrà enriquir el llenguatge, però un mal ús i un abús frena la iniciativa comunicativa amb l’entorn - Aprofiteu qualsevol nova ocasió per ensenyar-li coses i paraules noves, a partir d’allò que li cridi l’atenció - Preguntes del tipus: com es diu, per a què serveix, qui, com, on és ... L’ajudaran a construir bé les seves frases
 20. 20. - Malgrat les seves explicacions siguin poc clares, no s’ha d’interrompre. Necessita de temps per madura i evolucionar - No imiteu les seves produccions incorrectes, poden reforçar una conducta negativa i influir en retards de la parla - Cal fugir de conductes de sobreprotecció. Com més autonomia tingui en activitats quotidianes, més madurarà la seva personalitat i el seu llenguatge
 21. 21. - Cal fer-lo participar en la comunicació amb altres persones, però sense forçar la situació ni l’infant - Els contes ofereixen vocabulari, construcció de frases, ritme, musicalitat, dramatització ... Al llenguatge de l’infant - Eviteu les comparacions amb altres persones de la seva edat. Cada persona és única i la seva evolució i temps de maduració podrà ser similar a una altra però mai igual
 22. 22. - No li feu observacions sobre la seva forma de parlar, o acabarem privant la seva expressió - Si hi ha quequesa sigueu tolerants i eviteu el perfeccionisme i les actituds rígides o s’acabarà fiançant - Les cançons amb ritme i entonació, com a joc, són ideals per la interacció i la comunicació
 23. 23. - No censureu les seves errades i/o bloquejos, ni li feu repetir allò incorrecte (correcció diferida vostra); necessita de temps i tranquil·litat per expressar-se - No espereu que el nen/a parli com un adult. Hi ha una edat per a cada cosa i cadascú té el seu ritme de pronunciació. - Heu d’afavorir un ambient verbal ric i adequat en casa. No infantilitzeu el llenguatge. - Quan ja pugui produir paraules, no abuseu dels gestos.
 24. 24. - Adapteu la longitud dels vostres enunciats a la capacitat del nen/a. - Doneu-los temps perquè puguin respondre a les vostres preguntes. I respongue-los totes les seves - Intenteu que el teu fill/a sigui conscient que l’enteneu, feu esforços per comprendre’l i que no se senti frustrat. - Intenteu que les converses iniciades pels nens/es es mantinguin el major temps possible. Trieu activitats que li resultin motivants i que provoquin el llenguatge espontani.
 25. 25. - Eviteu l’excessiva correcció. Simplement repetiu el que a ell/a li costa pronunciar, afegint les paraules que falten o les mal pronunciades. Eviteu el llenguatge infantilitzat (“coco” per “ou”) i els diminutius. No repetiu com ho fa ell/a, cal que les repeticions siguin amigablement - Sempre que tingueu ocasions, demaneu-los petits encàrrecs, amb ordres clares i concretes - Jugueu amb les onomatopeies d’animals, objectes, cos i entorn; és bona base per iniciar i perfeccionar la intenció comunicativa i el missatge - No oblideu reforçar positivament els intents comunicatius del vostre fill/a; el més important no és la perfecció en xerrar, sinó les ganes de xerrar
 26. 26. - Escolteu amb paciència el vostre fill/a, no el feu frisar i eviteu l’ansietat. I no el castigueu o escridasseu per parlar malament - Si al nen/a li costa entendre el que li deis, parleu a poc a poc, de front i amb articulació clara - Sempre que vegeu que el vostre fill/a ha fet un esforç per expressar qualque cosa bé, cal fer un reconeixement: una abraçada i un “que bé ho has fet” - Els infants imiten el què comprenen. Procureu doncs parlar de coses amb paraules que puguin entendre, contestant preguntes i dubtes. És molt important parlar molt en casa
 27. 27. - Introduïu de manera definitiva l’alimentació sòlida, per potenciar l’activació i ús dels maxil·lars i de la llengua - Intenteu que pugui expressar necessitats, desitjos i sentiments, malgrat sigui a nivell bàsic - Ensenyeu-los a com demanar i respondre de manera correcta. I feu ús de les salutacions i acomiadaments - Llegiu-los contes, mostreu els dibuixos i les seves característiques; expliqueu els personatges amb el màxim de detalls
 28. 28. - Feu l’inrevés a les seves preguntes, animant a pensar i a manifestar les seves opinions (per què?, a tu que et sembla?) - Comenceu per emprar un llenguatge simple, de paraules breus però correctament pronunciades: primer noms i verbs, després afegir adjectius i adverbis i arribar a les oracions curtes però amb totes les partícules - Ensenyeu-li cançons, endevinalles, refranys, rimes, embarbussaments
 29. 29. - Doneu-los sempre informació a nivell oral de les diferents coses que el nen/a veu i vol conèixer. Dir-li què és, per què serveix, qui ho empra, les qualitats, el lloc, ... - Vegeu junts els programes de televisió i/o pel·lícules i pregunteu coses al respecte - Mireu contes i revistes, buscant coses, vocabulari i demanant-los ajut amb preguntes indirectes - Utilitzeu preguntes obertes, no només aquelles amb resposta SI/NO. I busqueu diferències entre dibuixos quasi iguals - Fomenteu el joc imaginatiu del nen/a jugant a playmobil, pentinar nines, cuinetes, supermercat, titelles, ...
 30. 30. - Demaneu-los que contin experiències i vivències de l’escola i d’altres situacions sorgides. Interesseu-vos pels seus jocs i les seves explicacions - Conteu coses de forma ordenada: que ha fet abans i després, què farà de seguida. I expliqueu-los on es deixen les coses (hàbits d’ordre) - Jugueu a endevinar objectes a partir de la seva situació, una característica, ... - Accepteu normes bàsiques de comportament (torns per jugar, tasques a realitzar, donar les gràcies, seguir regles, ...) o que facin cas de les indicacions i normes que es donen. - Fomenteu el joc imaginatiu del vostre fill/a; és un element molt motivador pel desenvolupament del llenguatge.
 31. 31. Moltíssimes gràcies per la vostra paciència i sort!!!

Consells per a pares sobre estimulació del llenguatge

Views

Total views

1,258

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

154

Actions

Downloads

34

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×