Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vizuální myšlení

5,259 views

Published on

St

Published in: Education
  • Be the first to comment

Vizuální myšlení

  1. 1. KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 5Vizuální myšleníPo nastudování byste měli:»» vědět, co je to vizualizace informací,»» znát model SQVID,»» umět aplikovat model 6O,»» znát fáze vizuálního myšlení.
  2. 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíV dnešním světě, kde informací neubývá, ale rapidně přibývá, je možnýmvýchodiskem ze zahlcení informace vizualizovat. Jsme součástí vizuálníkultury, postavené na obrazech, obrázcích, fotografiích, grafech, schématecha infografikách. Je to z toho důvodu, že lidé nechtějí tolik číst, nemají na to časani chuť. Smyslem vizualizace je předat čtenáři podstatné informace názorně,jasně, přehledně a rychle.Klíčové pojmyVizuální myšlení komunikace informací pomocí obrazné, graficképodoby.Vizualizace informací proces vizuální interpretace a ztvárnění informacído grafické podoby.2
  3. 3. 3TeorieZa vizualizaci můžeme považovat proces převádění údajů ajejich vztahů do vizuálního zobrazení. Nejčastějšími prostředkyvizualizace jsou např. grafy, diagramy, schémata, mapy,symboly, animace, trojrozměrné objekty atd. V tomto moduluse zaměříme na vizuální myšlení. Budeme vycházet zejména zknihy Nápady na ubrousku od Dana Roama.Řešení problémů či prezentace informací pomocí obrázků nemánic společného s uměleckým cítěním. Proto nemá smysl říkat:„Nejsem vizuální typ“ nebo „Já neumím malovat“. Vizuální typjsme všichni.Pokud umíte nakreslit čtvereček, kolečko či šipku, můžete bez obav používatvizualizace k řešení problémů nebo k prezentaci informací.Lidé vyžadují informace, ale nechtějí být informacemi přehlceni. Preferují názorné obrazypřed dlouhým textem. Pro rozvinutí vizuálního myšlení je třeba věnovat se rozvoji několikadílčích schopností pomocí očí, vnitřního zraku, rukou, pera, papíru či tabule. Jedná se o tytoschopnosti:»» hledání nápadů,»» rozvíjení nápadů,»» předávání nápadů.V tomto modulu se nebudeme zabývat složitými obrázky, nebudete tvořit složité graficképrezentace. Ukážeme si, jak můžeme informace jednoduše vizualizovat, jak lze řešitproblémy pomocí obrázků.Pomocí obrázků můžete řešit téměř všechny situace, jednoduché isložité myšlenky. Jsou použitelné ve všech oborech.Problémy můžeme rozdělit došesti skupin:»» kdo/co – problémy s věc-mi, lidmi, rolemi,»» kolik – problémy spojenés měřením a počítáním,»» kdy – souvislosti s plánováním a časováním,»» kde – otázky směřování a hledání, co kam zapadá,»» jak – vyjadřování vzájemných vlivů,»» proč – problémy související s pohledem na celek věci.Problémy vám může pomoci vyřešit technika 6 otázek.Podívejte se nyní na příklad z praxe. Dáma jedné nejmenované firmy řešila, jak tuto firmuuvést ve známost. Najala si konzultační agenturu, která vypracovala podrobný průzkum azpracovala jej na asi sto stranách. Výzkum byl opravdu kvalitní, bohužel dámě nepřinášelžádnou pomoc. Sama se v množství informací ztrácela a nevěděla, jak problém vyřešit.Pomohly až otázky (6O) a vizualizace, díky čemuž vznikl jeden papír, který shrnoval vše,Mám dobrých sluhů šestero,díky nim já hodně znám.Jmenují se Co, Proč, Kdoa Jak a Kdy a Kam.Rudyard Kipling
  4. 4. co bylo potřeba. Graf pro odborníky firmy po prezentaci byl srozumitelný a usnadnil dalšípráci. Vlevo tedy můžete vidět ukázku stohu papírů, vpravo výsledný produkt na jednompapíru.Věřte, že:»» lidé se rádi dívají na obrázky (např. v prezentacích jsou pontánní obrázky pouta-vější, více zaujmou; zároveň je lepší, pokud jsou přímo kresleny krok za krokem),»» ručně kreslené obrázky se rychle načrtnou a snadno se mění (kreslení je proces po-kus-omyl, málokdy je konečný výsledek shodný s prvním nápadem, což je důkaztvůrčí práce s vašimi myšlenkami),»» s počítačem můžete snadno nakreslit nesprávné obrázky (existují nástroje, kterévám umožní udělat např. výtečné grafy, ale při procesu řešení problému málokdyvíte, jaký graf je ten pravý).Z pohledu vizuálního myšlení existují tři typy lidí: první se nemohou dočkat,až začnou kreslit, druzí raději dokreslují k tomu, co nakreslili jiní, a třetí nadtím přemýšlejí a případně pak všechno překreslí.První skupina (černá fixa) jsou lidé, kteří vezmou fixu a začnou na prázdnýpapír hned kreslit své nápady. Do nápadu se nadchnou a věří mu. Druhá skupina (žlutáfixa) jsou zvýrazňovači, jsou to ti, kteří dokáží dobře najít to nejzajímavější v již nakresleném.Sledují jiné lidi u tabule a po chvíli přináší své nápady (většinou vícepomocí slov, ale obrazy kreslit umí, i když si to sami nemyslí). Třetískupina (červená fixa) má kekreslení ze začátku nejmenšídůvěru. Pokud je někdo přimějek vyjádření, dokáží se o svénápady výborně podělit. Jdoudo hloubky a umí udělat jasno vtom, co nakreslila černá a žlutáfixa.4Bez ohledu na to, jak si kdo ve vizuálnímmyšlení věří a jakou barvu tužky preferuje,dobré schopnosti vizuálního myšlení mákaždý a každý je může snadno zdokonalovat.Dan Roam
  5. 5. Aplikace a příkladyVyzkoušejte si, zda dokážete nakreslit základní obrázky – čáru, šipku, čtvereček, trojúhelník,smajlík atd. Zkuste si tyto tvary nakreslit:Pokud tyto základní tvary zvládnete, dokážete nakreslit i složitější obrázky.Vizuální myšlení můžeme vnímat i v jeho procesu. Jedná se o čtyři fáze: dívám se, vidím,představím si a ukazuji. Názorně to můžete vidět na obrázcích.»» Dívám se – sběr informací z okolí, vy-tváření prvotního obrazu. Můžete siklást otázky jako „Co je tam? Kolik tamtoho je? Co tam není? Jaké limity mámoje zorné pole?“.»» Vidím <6><6> – vizuální vstupy, kde seoči dostanou vědomě do aktivnější role,sbírají se ty podněty, které stojí za podrobnější prohlídku. „Vidět“ můžeme chápat jako„vybírat a třídit“. Můžete si klást otázky jako „Vím, co vidím? Viděl jsem to už někdy? Jemezi tím něco výraznějšího?“.»» Představím si – vidění něčeho, co ve skutečnosti (ještě) není. Můžete si klást otázkyjako „Kde jsem to už viděl? Mohu si vytvořit nějaké analogie s dřívějším viděním? Mohuto uspořádat tak, aby to dávalo smysl?“.5
  6. 6. »» Ukazuji – předvádění ostatním, shrnutí toho, co jste viděli atd. „Ukázat“ můžeme chá-pat jako „všechno objasnit“. Klademe si otázky jako „Které představené či vzniklé obra-zy jsou nejdůležitější? Jak nejlépe zachytím své myšlenky?“.Model SQVIDModel SQVID pomáhározvíjet vizuální myšlení.Jedná se o zkratku pěti slovsymbolizujících pět otázek,kterými se ptáme a které námpomáhají dívat se na problémrůznými pohledy.Zkratka SQVID je zkratka procizojazyčné termíny (simplequality, vision, individual,delta), ke kterým jsou přiřazenyjejich protilehlé významy:»» jednoduchý x rozpraco-vaný,»» kvalita x kvantita,»» vize x provedení,»» jednotlivost x srovnánís více,»» změna x status quo.Více se k modelu dozvítev doplňujícím materiálu.S tímto modelem vám pakmůže vzniknout celkem desetmožných vizualizací na pětipólech. Na příkladu vidítemožnost, jak někomu vysvětlit,co je to jablko, jak vzniká,k čemu slouží atd.Pokud tápete v tom, jakýobrázek použít, můžete seinspirovat přehledem naobrázku Vidíme/Ukazujeme.Vyzkoušejte si to na příkladu.Vezměte si jakýkolivbeletristický text a zkuste jejvizualizovat. Udělejte to právěteď a dívejte se na příkladyv tomto materiálu. Následněmůžete vizualizovat částodborné knihy, např. kapitoly,které rozumíte.6
  7. 7. Vizualizace beletristického textu Vizualizace odborného textuPokud stále tápete, podívejte se, jak lze jednoduše vytvořit graf kreslený rukou. Takový graf je ihnedpoutavější a zaujme.Nebo se podívejte na příklad toho, jak pedagog Lukáš Bajer vyučuje látku na téma David a Goliáš.Tipy a trikyVizuální myšlení si můžete procvičovat každý den. Můžete začít od jednoduchých cvičení:představovat si svůj pokoj či cestu do školy/do práce se zavřenýma očima. Postupovatmůžete ke složitějším cvičením, jako je představovat si svůj vysněný pokoj, vysněnýprojekt, výsledné řešení aktuálního problému atd.Určitě můžeme doporučit knihu Charlese Phillipse Vizuální myšlení (Grada, 2012). Najdete zde mnohorůzných cvičení na podporu vizuálního myšlení.Velmi dobře se procvičíte při skládání tangramů. Tangram je hra, ve které dostanete několik dílů, kterék sobě musíte složit tak, aby vytvořily předepsaný obrazec. Tangram si můžete koupit, přípafně si jejvyrobit z papíru či zahrát online.7
  8. 8. Pokud k modelu SQVID zahrnete i 6O (6 otázek), dostanete nepřeberný počet možností.Opět se můžete podívat na příklad v tabulce.8
  9. 9. ZdrojeLiteratura1. BAJER, Lukáš. Jak jsem učil pověsti aneb kreslení jednoduchých obrázků v pra-xi. Metodický portál RVP [online]. 26. 11. 2010 [cit. 2013-28-02]. Dostupné z: http://lukasba-jer.blogy.rvp.cz/2010/11/26/jak-jsem-ucil-povesti-aneb-kresleni-jednoduchych-obrazku-v--praxi/2. PATÁKOVÁ, Andrea. Vizualizace dat jako výukový prostředek budoucnosti. Metodickýportál RVP [online] 08. 02. 2010 [cit. 2013-28-02]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/cla-nek/10751/VIZUALIZACE-DAT-JAKO-VYUKOVY-PROSTREDEK-BUDOUCNOSTI.html3. ROAM, Dan. Bla bla bla. Co dělat, když slova nestačí. Brno: BizBooks, 2012.4. ROAM, Dan. Nápady na ubrousku. Řešte problémy a prezentujte myšlenky pomocí obráz-ků. Brno: Jan Melvil Publishing, 2008.NástrojeCreately - http://creately.com – umožňuje vytvářet různé grafy, diagramy atd.Seznam dalších nástrojů pro vizualizaci najdete na adrese http://www.visualcomplexity.com.K zamyšlení»» Jak byste vizualizovali látku jednoho předmětu/obsah jedné knihy/pro-žitek svého dne?»» Už jste se někdy setkali s prezentací složenou výhradně z obrázků?»» Jak byste využili modely z knihy Nápady na ubrousku?

×