Publikacni cinnost v akademickem prostredi

711 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Publikacni cinnost v akademickem prostredi

 1. 1. Publikační činnost Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE – KISK FF MU Brno duben 2013
 2. 2. Obsah semináře • • • • Scientometrie Hodnocení VaVaI RIV RUV
 3. 3. Scientometrie • • • • • • • • Hodnocení vědy Identifikace špičkových institucí/ autorů/časopisů Evaluace vědy Podpora dalšího výzkumu Reálný obraz vědy a její struktury Struktura a úroveň dosavadního vzdělání Vývoj jednotlivých disciplín v čase a prostoru Geneze jednotlivých objevů
 4. 4. Základní otázky • • • • • • • • • Kým byl autor citován, kde a kolikrát Které autory sám citoval, kde a kolikrát V jaké organizaci a pracovišti je zaměstnán Kteří autoři publikovali ke stejnému problému >>>> Jak je autor jinými vědci uznáván Jaký ohlas má jeho práce Z jakých autorů a pramenů sám vycházel V jakém druhu pramenů nejvíce publikuje
 5. 5. Význam scientometrie • • • • Přehled o kvalitě a odb. úrovni jedn. inf. pramenů Zaměření a návaznosti na prameny jiných oborů Současný stav rozvoje jednotlivých vědních oborů Hlavní směry vědeckého výzkum – celosvětově – v jednotlivých zemích – na jednotlivých pracovištích • >>>> • Př. prosperita, stagnace, pokles významu
 6. 6. Citování • Negativně jej ovlivňuje: – vědecká etika (zda autor cituje všechno, autocitace) – neznalost všech pramenů k dané problematice (nedostupnost primárních pramenů, jazyk) – umělá spoluautorství, profesní nátlak, osobní kontakty
 7. 7. Základní zdroje pro hodnocení VaV • Web of Science • Journal Citation Reports (JCR) • SCOPUS
 8. 8. Metodika hodnocení VaV • Článek – Impaktovaný časopis, zahrnutý v JCR (Jimp) – Recenzovaný (neimpaktovaný) časopis (Jneimp) • Scopus • ERIH (humanitní vědy) – český recenzovaný časopis (Jrec) • Pozitivní seznam periodik (Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR) • Sborník z konference – Evidovaný v Conference Proceedings Citation Index
 9. 9. Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje • = hodnocení VaV • Provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace – www.vyzkum.cz • Cíl – odlišit výzkumná pracoviště • vliv hodnocení na přidělování financí výzkumným organizacím • podle celosvětově jednotných sociometrických ukazatelů
 10. 10. Hodnocení VaV • http://www.vyzkum.cz/ - Hodnocení VaVaI – Metodika hodnocení VaV za jednotlivé roky – RIV (Registr informací o výsledcích) http://www.isvav.cz/ – RUV (Registr uměleckých výsledků) http://www.iruv.cz/
 11. 11. Ukazatele hodnocení • Impakt faktor (IF) – hodnotí časopis • h-index – hodnotí autora, instituci • další (doplňkové, upřesňující) ukazatele
 12. 12. Impakt faktor (IF) • Ve scientometrii průměrný počet citací, uváděných časopisem v běžném roce, na články, publikované časopisem ve dvou letech předcházejících • Každý rok znovu vyhodnocován americkým Institutem pro vědecké informace (ISI) a publikován ve Zprávě o časopisecké citovanosti • Vliv na způsob vědecké práce a její hodnocení • Užívání impakt faktoru = významný ukazatel kvantity a významný prostředek pro určení kvality publikací • Důraz na význam impakt faktoru směrem od západu do východních zemí klesá (nízká míra informovanosti, tendenční zneužívání IF)
 13. 13. Způsob výpočtu IF • počítaný na základě databáze Web of Science • vyjadřuje impakt (vliv) časopisu podle toho, jak byl průměrně citován za předcházející dva roky • Př.: impakt faktor časopisu pro rok 2005 se dá zjistit následovně: – A = kolikrát byly články z daného časopisu publikované v letech 2003-2004 citovány jinými sledovanými časopisy v roce 2005 – B = kolik v něm vyšlo v období 2003-2004 článků celkem • 2005 impakt faktor daného časopisu = A/(lomeno) B – Do jmenovatele zlomku se nezapočítávají "speciální" články jako novinky, komentáře nebo opravy
 14. 14. Meze platnosti IF • Impakt faktor označuje jen průměrný počet citací, kterého v daném období docílil průměrně citovaný článek v daném časopise • Původní účel IF = NE měřit kvalitu článků ani časopisů (a sám jejich tvůrce Eugene Garfield před takovýmto zneužíváním impakt faktorů varoval) • Původní účel IF = poskytnout statistický nástroj k určitému porovnávání citačních frekvencí. – významně citovaný článek - jeho citační frekvence je výrazně nad průměrem daného časopisu
 15. 15. Meze platnosti IF • Obory se zvyklostmi tzv. "měkké vědy" (velké množství badatelů, vyšší počet spoluautorů, velký počet obvykle uváděných = řádově vyšší IF • Př.: oblasti molekulární biologie nebo experimentální medicíny - velmi vysoké hodnoty IF (např. 5-15) • Př.: oblasti matematiky, teoretické informatiky nebo teoretické fyziky - přirozený IF mnohem nižší (např. 0,5-1). • Propagátoři užívání IF - zástupci oborů s přirozeně vysokým IF • Zvláštní případ - vědecké časopisy s převládajícím populárněvědním charakterem (Nature, Science) = extrémní IF
 16. 16. Meze platnosti IF • Varování: – před mechanickým porovnáváním hodnot IF coby "měřítka vědecké kvality" v různých oblastech vědy – Před prováděním scientometricky vědci samotnými • Uplatňování IF coby měřítka "kvality" pro jednotlivé články, vědce nebo instituce postrádá vědecký základ • Problematika impact faktoru podrobena (2009) ve specializovaném odborném časopisu Scientometrics – IF chybná metoda, široce otevřená manipulacím ze strany editorů časopisů, náchylná ke zneužití dalšími nekritickými uživateli.
 17. 17. Meze platnosti IF • z IF lze vyvodit, s jakou pravděpodobností lze očekávat, že články z daného časopisu budou citovány • IF lze srovnávat pouze v rámci jednoho oboru!
 18. 18. Kde se dočíst více o impakt faktoru? • Hercová, Jana. Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy. In: Informace na dlani. Praha : Albertina icome Praha, c2004. ISSN 1214-1429. (http://www.inforum.cz/pdf/2004/Hercova_Jana.pdf) • Špála, Milan. Impakt faktor : dobrý sluha, ale špatný pán. In: Ikaros *online+. Roč. 10, č. 4 (2006). ISSN 1212-5075. (http://www.ikaros.cz/node/3293) • Tomanová, Hana. Web of Knowledge 2009. In: Informace : Knihovna Akademie věd ČR. Roč. 18, č. 2 (2009), s. 18-25. ISSN 1210-8502. (http://www.lib.cas.cz/cs/vydano-avcr/informacni-bulletin/) • Vavříková, Lucie. Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů - aktuální novinky. In: Ikaros *online+. Roč. 13, č. 4 (2009). ISSN 1212-5075. (http://www.ikaros.cz/node/5372)
 19. 19. Hirschův index • h-index (h) • Udává počet publikací, které byly alespoň h-krát citovány • Lze odečíst ze seznamu publikací seřazených podle počtu citací: – – – – Dokument A ….. 10 citací Dokument B ….. 5 citací Dokument C ….. 3 citace … h=3 => pořadí = počet citací bez ohledu na celkový počet publikací, 3 publikace byly nejméně 3x citovány
 20. 20. Web of Science • Institut for Scientific Information (ISI) – prof. E. Garfield, od roku 1960 • 11 tisíc časopisů, seznam časopisů http://science.thomsonreuters.com/mjl • citační databáze – Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1900present – Social Sciences Citation Index (SSCI) --1900-present – Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1977-present – Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) -1990-present – Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990present
 21. 21. Vyhledávání v citační databázi
 22. 22. Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje = RIV • Hodnocení vědy a výzkumu • Řízen Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) • Více viz stránky Rady pro výzkum a inovace – www.vyzkum.cz • Informační systém výzkumu, vývoje a inovací - IS VaV (aktivita RVVI) • RIV – jedna část (datová oblast) IS VaV
 23. 23. Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje = RIV • Údaje o výsledcích do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků - správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ministerstva, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky • Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoveno zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV.
 24. 24. Cíl hodnocení • Cílem hodnocení je: – poskytovat vládě, státním orgánům a veřejnosti, případně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR apod., soubor informací o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků včetně hodnocení výsledků výzkumných organizací, – slouží jako podklad pro hodnocení programů – poskytnout jeden z podkladů pro přípravu návrhů výdajů státního rozpočtu na institucionální podporu VaVaI na rozvoj výzkumných organizací – kontrolovat poskytování a použití účelové nebo institucionální podpory
 25. 25. Využití RIV • Zdroj údajů o výsledcích • Hodnoceny všechny záznamy o výsledcích, zařazené v RIV, bez ohledu na typ výzkumné aktivity nebo zdroj financování • V RIV shromažďovány podklady pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací • Údaje o výsledcích, o pracovištích, ve kterých vznikly, a o jejich tvůrcích využívány (mimo jiné) jeden z informačních zdrojů pro hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. • Nejedná se o knihovnický systém ani o centrální registr publikací či jiných druhů výsledků
 26. 26. „Pojmosloví“ RIV a IS VaVaI • Všechno viz www.vyzkum.cz • CEA – Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 27. 27. Výzkumná aktivita • Činnost, na kterou byla poskytnuta podpora podle zákona • Činnost ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, při které bylo dosaženo výsledku a na kterou nebyla poskytnuta podpora podle zákona
 28. 28. Poskytovatel • Organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje • Je současně dodavatelem dodávky dat do RIV dodávka dat obsahuje výsledky vzniklé řešením výzkumných aktivit
 29. 29. Příjemce • Organizační složka státu nebo organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra (dále jen „organizační jednotka ministerstva“) zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem • Právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto
 30. 30. Další účastník • Organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem • Právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu
 31. 31. Předkladatel • Příjemce nebo další účastník předkládající výsledky v dodávce dat • Výzkumná organizace, která předává do RIV výsledky dosažené řešením výzkumných aktivit bez poskytnuté podpory podle zákona
 32. 32. Výzkumná organizace • Právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, která je definována podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona.
 33. 33. Výsledek • Uplatněný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle § 2 odst. 2 písm. k) zákona • Uplatnění výsledku – jeho zveřejnění – jeho ochrana podle zvláštních právních předpisů – jeho realizace (např. publikování, udělení patentového spisu, uvedení do poloprovozu atd.).
 34. 34. Domácí tvůrce • Tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, závislá činnost, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) – k předkladateli – případně k organizační jednotce subjektu, která předkládá výsledek • Pro zařazení tvůrce výsledku mezi domácí tvůrce je rozhodující, zda tento pracovně právní nebo studijní vztah trval v době vytvoření výsledku, nikoli rok uplatnění • Domácí tvůrce = také student v doktorském nebo magisterském studijním programu akreditovaném u příslušného předkladatele
 35. 35. Garant výsledku • Jeden z tvůrců výsledku určený autorským kolektivem, který odpovídá za daný datový výstup týkající se předávaných údajů o výsledku – Publikační výsledky = autor, který komunikuje s redakcí časopisu nebo nakladatelstvím – Výsledky projektů a výzkumných záměrů = obvykle řešitel odpovědný příjemci za řešení příslušného projektu nebo výzkumného záměru • Odpovědný za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli • Garant nemusí být domácím tvůrcem u výsledku, na jehož tvorbě se podílel příjemce i další účastník
 36. 36. Zveřejnitelný údaj • Není osobním údajem • Je údajem, který nepodléhá ochraně podle zvláštních právních předpisů • Není obchodním tajemstvím • Lze jej v souladu se zvláštními právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů vč. mezinárodních
 37. 37. Tvůrce • Autor, původce nebo jiná fyzická osoba podílející se na dosažení výsledku a mající obdobná práva k výsledku • Není ten, kdo – ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy – ke vzniku díla přispěl poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, – pouze dal ke vzniku díla podnět.
 38. 38. Provozovatel, dodávka dat • Provozovatel IS VaVaI: Úřad vlády ČR – Odbor výzkumu, vývoje a inovací • Dodávka dat: předávaný soubor údajů
 39. 39. Pravidla pro přípravu a předávání údajů do RIV • Zásady pro přípravu údajů • Zásady pro předávání údajů • Zásady dávkového sběru a zpracování dat • Zásady pro předávání údajů a informací do IS VaVaI – určeno pro poskytovatele podpory VaV
 40. 40. Zásady pro přípravu údajů • Každý předkladatel předává v dodávce dat zpravidla jedenkrát ročně poskytovateli data o nových výsledcích, které vznikly v období od posledního dodání dat do RIV • Lze rovněž dodatečně předat výsledky vzniklé v dřívějším období, které dosud nebyly dodány do RIV (zpětně za 5 let) • V případě instituce, která má organizační jednotky s právní subjektivitou, předkládají výsledky tyto organizační jednotky
 41. 41. Zásady pro přípravu údajů • Pro všechny druhy výsledků platí, že k dané výzkumné aktivitě je lze zařadit pouze v případě, že jich bylo prokazatelně dosaženo řešením dané výzkumné aktivity (týká se časového i věcného vymezení řešené výzkumné aktivity) • Nelze k dané výzkumné aktivitě přiřadit výsledek, jehož tvůrce se na řešení nepodílel
 42. 42. Zásady pro přípravu údajů • Projekt má více příjemců: – Předkladatelem výsledků dosažených řešením tohoto projektu může být každý z příjemců – Předkladatelé předávají výsledky v samostatných dodávkách dat • Určitou výzkumnou aktivitou bylo pověřeno více organizačních jednotek: – Předkladatelem dosažených výsledků může být každá zúčastněná organizační jednotka – Jednotliví předkladatelé předávají výsledky v samostatných dodávkách dat
 43. 43. Zásady pro přípravu údajů • Předkladatel předává dodávku dat do RIV vždy prostřednictvím toho poskytovatele, z jehož rozpočtové kapitoly byly financovány výzkumné aktivity, z nichž vznikly výsledky uvedené v dodávce dat. • Předkladatelem je výzkumná organizace, která předává údaje o výsledcích dosažených řešením výzkumných aktivit bez poskytnuté podpory podle zákona: – předává takové údaje prostřednictvím toho poskytovatele, který může této výzkumné organizaci poskytovat institucionální podporu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona.
 44. 44. Zásady pro předávání údajů • Jednotlivým příjemcům podpory stanovují způsoby a formy předávání údajů příslušní poskytovatelé podpory v souladu s § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o IS VaVaI • Pokud výzkumná organizace předkládá údaje o výsledcích dosažených řešením výzkumných aktivit bez poskytnuté podpory podle zákona, řídí se pokyny poskytovatele, jehož prostřednictvím údaje do RIV předává.
 45. 45. Zásady pro předávání údajů • Jednotliví předkladatelé předávají do RIV v roce sběru prostřednictvím příslušného poskytovatele údaje o výsledcích uplatněných v roce předchozím, příp. i výsledky uplatněné v roce sběru • Pokud chtěl předkladatel dodatečně předložit další výsledky uplatněné v dřívějších obdobích od roku 1993 do roku 2012 včetně, učinil tak přidáním těchto výsledků k výsledkům předávaným v roce 2013 • Údaje o výsledcích předává domácí tvůrce prostřednictvím předkladatele, ke kterému měl pracovněprávní vztah v době vytvoření výsledku • Údaje o výsledcích druhu patent, užitný vzor a průmyslový vzor předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích
 46. 46. Zásady pro předávání údajů • do RIV v r. 2013 pouze zveřejnitelné údaje o výsledcích • Poskytovatel předá provozovateli údaje o výsledcích projektů a o výsledcích výzkumných organizací podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování (dále jen „uplatnění“), nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku, tj. do 30. 5. 2013, • Obdobné údaje o výsledcích projektů nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory, tj. do 7. 9. 2013, • Výjimka = údaje o výsledcích projektů, jimž byla poskytnuta podpora podle § 3 odst. 2 písm. a), u nich lhůta na předání provozovateli činí 730 dní, tj. do 30. 12. 2014
 47. 47. Zásady pro předávání údajů - 2013 • Dále platí, že jeden konkrétní výsledek lze do RIV zařadit pouze jednou • Př.: Nelze odbornou knihu vydanou tiskem i elektronicky vykázat jako odbornou knihu s druhem výsledku „B“ a současně jako audiovizuální tvorbu s druhem výsledku „A“.
 48. 48. Zásady dávkového sběru a zpracování dat • Sběr dat do IS VaV probíhá dávkově – po jednotlivých dodávkách dat, přičemž poslední dodaná verze určité dodávky dat je brána jako platná. • Předkladatel potřebuje doplnit další výsledky: – K původnímu obsahu poslední předané verze dodávky dat roku sběru 2013 přidá údaje o těchto dalších výsledcích – Takto upravenou dodávku dat předá do RIV prostřednictvím příslušného poskytovatele jako další verzi předcházející dodávky dat
 49. 49. Zásady dávkového sběru a zpracování dat • Předkladatel potřebuje vyřadit výsledek: – Z původního obsahu poslední předané verze dodávky dat roku sběru (2013) vyřadí údaje o tom výsledku, který chce vyřadit – Ostatní výsledky v dodávce dat ponechá – Upravenou dodávku dat předá do RIV prostřednictvím příslušného poskytovatele jako další, vyšší verzi předcházející dodávky dat
 50. 50. Zásady dávkového sběru a zpracování dat • Předkladatel potřebuje opravit některé údaje o výsledku: – V původním obsahu poslední předané verze dodávky dat roku sběru (2013) pouze opraví údaje určené k opravě, – Ostatní obsah dodávky dat ponechá – Upravenou dodávku dat předá do RIV prostřednictvím příslušného poskytovatele jako další, vyšší verzi předcházející dodávky dat.
 51. 51. Zásady dávkového sběru a zpracování dat • Výsledky dodané v předcházejících letech a určené k vyřazení dodají předkladatelé ve zvláštní dodávce dat • Formát a struktura zvláštní dodávky zveřejněna na www.vyzkum.cz.
 52. 52. Popis údajů předávaných do RIV Popis jednotlivých údajů je v následujícím členění: • • • • • • • A – Výčet požadovaných údajů o každém jednotlivém výsledku A1 – Základní údaje o výsledku A2 – Tvůrci výsledku A3 – Návaznost výsledku na výzkumné aktivity B – Údaje jednoznačně určující dodávku dat do RIV C – Údaje o předkladateli D – Informace o dodávce dat
 53. 53. Poznámky • Ke každému údaji je za popisem jeho typu a délky uveden příznak charakterizující požadavek na jeho povinné, podmíněně povinné nebo nepovinné vyplnění • P = vyplnění údaje je povinné vždy, pokud není dále pro určitý druh výsledku upraveno výjimkou uvedenou v popisu údaje. • PP = vyplnění údaje je podmíněně povinné (povinnost vyplnění závisí na hodnotě jiného údaje nebo na existenci údaje). Podmínka pro vyplnění údaje je stanovena v jeho popisu. • N = vyplnění údaje je nepovinné (vyplňuje se podle potřeby).
 54. 54. Které druhy výsledků do RIVu patří? • • • • • • • • • • • • • článek v odborném periodiku odborná kniha kapitola v odborné knize článek ve sborníku patent poloprovoz ověřená technologie odrůda, plemeno léčebný postup užitný vzor průmyslový vzor prototyp funkční vzorek
 55. 55. Které druhy výsledků do RIVu patří? • výsledky promítnuté do právních předpisů a norem • výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele • specializované mapy s odborným obsahem • uplatněná certifikovaná metodika • software • výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu • audiovizuální tvorba • uspořádání konference • uspořádání workshopu • uspořádání výstavy • památkový postup • ostatní výsledky
 56. 56. Které druhy výsledků do RIVu nepatří? • učebnice, skripta (učební texty nejsou primárně vědeckého charakteru, tudíž nejsou hodnoceny) • metodické příručky • překlady (překlad není výsledkem výzkumné činnosti) • odborné posudky a stanoviska • žádosti o grant • články v denním tisku • populárně naučná literatura • texty informativního nebo popularizačního charakteru • jazykové slovníky • interní výzkumné zprávy • ročenka a výroční nebo obdobná periodická zpráva, statistická ročenka • abstrakta a sborníky abstrakt
 57. 57. Které druhy výsledků do RIVu nepatří? • • • • • • • • • • • • souhrny (byť publikované v odborném periodiku) diplomové práce články teprve odeslané do tisku ediční materiál, oprava rešerše, tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší účelově vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště) katalog norma cestopis bibliografie technologie dosud neuplatněné ve výrobě atd. patentová přihláška a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu
 58. 58. Které druhy výsledků do RIVu nepatří? • kniha mající méně než 50 stran • výsledek nesouvisející s výzkumnou aktivitou
 59. 59. Definice druhů výsledků VaVaI • http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415
 60. 60. Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků • http://www.vyzkum.cz/storage/att/6816B73111BD0B734A48 587934EBB079/M_2010_web.pdf • str. 30 dokumentu
 61. 61. Definice druhů výsledků (k poli R05) I. kategorie – Publikační výsledky • Kód výsledku – J • Název výsledku – recenzovaný odborný článek • Popis - „Recenzovaným odborným článkem“ je původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních, případně přehledových sdělení. • Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, případně vycházel periodicky, má přidělen kód ISSN, případně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě.
 62. 62. Členění recenzovaných odborných článků v odborném periodiku • Jimp – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“; • JSC – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“, „Conference Paper“ nebo „Letter; • Jneimp – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi ERIH; • Jrec – původní/přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz).
 63. 63. Odborným periodikem (časopisem) NEJSOU: • periodika, která nemají ISSN, případně ani e-ISSN; • periodika, u kterých neprobíhá nebo není zveřejněn způsob recenzního řízení příspěvků (např. některá periodika vydávaná formou Open Access); • periodika charakteru denního nebo novinového tisku, tj. běžný denní tisk, tematické „populárně - odborné“ přílohy k dennímu tisku, týdeníky, odborně zaměřené noviny (např. Zdravotnické noviny, Hospodářské noviny, Učitelské noviny apod.); • populárně naučné periodika určené pro laickou veřejnost, vydávané komerčními nakladateli, veřejnými a jinými institucemi; • popularizující odborné periodika, určené pro širší odbornou veřejnost, např. vydávané odbornými společnostmi, vědeckými institucemi apod. za účelem propagace a popularizace vědy; • periodika odborů, politických stran, spolků apod.; • filmové a rozhlasové periodika; • podnikové a pojišťovací periodika; • tiskopisy a zpravodaje.
 64. 64. Recenzovaným odborným článkem NEJSOU: • Reprinty, abstrakta, rozšířená abstrakta (např. na konferenci) apod., byť publikovaný v odborném periodiku, články informativního nebo popularizačního charakteru o výsledcích výzkumu; • Ediční materiály, opravy, recenze, rešerše nebo souhrny; • Článek typu „preprint“, tj. verze článku uveřejněná před recenzním řízením; • Pro Jrec články s nižším rozsahem než 2 strany textu – do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy.
 65. 65. Odborná kniha • • • • • • • • • Kód výsledku – B Název výsledku – odborná kniha Popis – „Odborná kniha“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky posouzená (recenzovaná) alespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti Formálními atributy odborné knihy: odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů má přidělen kód ISBN nebo ISMN vytváří ji jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství
 66. 66. Odborná kniha • Monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. • U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN • Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku.
 67. 67. Změny týkající se předávaných údajů v roce 2013 Je přidáno nové pole: • R88 * Forma vydání (číselník, P= tištená verze „print“, E= elektronická verze „online“,C= paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)) pro druh výsledku „B“-odborná kniha, „C“-kapitola v knize, „D“-článek ve sborníku) Nevyplňují se datová pole: • R58 * Úplná adresa www stránky, na které se nachází výsledek pro druh výsledku B, C, D, A, V • R36 * Lokalizace výsledku pro druh výsledku Z, G, N, R
 68. 68. Změny týkající se předávaných údajů v roce 2013 Je rozšířena délka datových polí: • R06 (Název výsledku v původním jazyce výsledku) z 500 na 600 znaků • R08 (Název výsledku v anglickém jazyce) z 500 na 600 znaků • R16 (Oficiální název periodika) z 254 na 300 znaků • R19 (Číslo periodika v rámci uvedeného svazku) z 10 na 30 znaků • R30 (Název knihy nebo sborníku v originálním jazyce) z 254 na 500 znaků • A02 (Příjmení tvůrce) z 35 na 50 znaků Je zavedeno povinné vyplnění datových polí: • R20 (Strana od-do) pro druh výsledku C, D, J • R21 (Počet stran článku) pro druh výsledku J
 69. 69. Změny týkající se předávaných údajů v roce 2013 Jsou upřesněny popisy polí: • R21 (Počet stran článku) – Uvede se rozsah stran článku • R33 (Počet stran výsledku) – Vyplňuje se u druhu výsledku B, C, D, V. – V případě, kdy se jedná o výsledek v periodiku, které není stránkováno, uvede se počet stran článku odpovídajících počtu vytištěných stran ve formátu A4. • R37 (Technické parametry výsledku) – Vyplňuje se u druhu výsledku Z, G, N, R. – Uvádí se technické aj. parametry charakterizující výstup resp. ověřitelnost výsledku, které dále rozšiřují informaci uvedenou v anotaci. – Uvádí se informace o uzavření smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem (subjekty). – Uvede se název subjektu, jeho IČ a datum uzavření smlouvy. – Uvede se jméno, adresa, telefonní číslo, případně e-mail odpovědné osoby pro jednání.
 70. 70. Změny týkající se předávaných údajů v roce 2013 • R75 (Číselná identifikace) – Vyplňuje se u druhu výsledku Z, G, N, R, H. • R86 (Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku nebo na domovskou stránku výsledku). – Pro software se uvede domovská stránka výsledku, na které je uveden bližší popis výsledku a odkud lze software spustit nebo kde je přístup ke zdrojovým kódům výsledku pro jeho případné úpravy
 71. 71. Změny týkající se předávaných údajů v roce 2013 • A2 (Výsledek – tvůrci) – ostatní tvůrci výsledku mohou, avšak nemusí být uvedeni (počet všech tvůrců ve výčtu nesmí být vyšší než R10) – U výsledků aplikovaného výzkumu musí být uvedení všichni tvůrci, jejichž práva jsou chráněna podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti. • N01 (Typ zdroje financování výsledku) – Výsledek nesmí navazovat na výzkumné záměry různých příjemců – Výsledek výzkumného záměru smí být předložen pouze příjemcem tohoto výzkumného záměru
 72. 72. Jsou upřesněny pojmy (změna vyznačena kurzívou): • Tvůrce: autor, původce nebo jiná fyzická osoba podílející se na dosažení výsledku a mající obdobná práva k výsledku – Tvůrcem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět.
 73. 73. Jsou upřesněny pojmy (změna vyznačena kurzívou): • Zásady pro předávání údajů: – (nově doplněno) Údaje o výsledcích předává domácí tvůrce prostřednictvím předkladatele, ke kterému měl pracovněprávní vztah v době vytvoření výsledku – (nově doplněno) Údaje o výsledcích druhu patent, užitný vzor a průmyslový vzor předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích
 74. 74. Jsou upřesněny pojmy (změna vyznačena kurzívou): • Nové vymezení druhu výsledku „A“-audiovizuální tvorba – Samostatně jsou vykazovány elektronické dokumenty. – Druh výsledků „A“ zahrnuje jen audiovizuální tvorbu, ostatní elektronické dokumenty jsou evidovány pod publikačními výsledky. • Je rozdělen popis údajů: – Druhy výsledků B-odborná kniha, C-kapitola v odborné knize, Dčlánek ve sborníku jsou popsány v jedné části – Druhy výsledku A-audiovizuální tvorba a V-výzkumná zpráva jsou popsány v další části
 75. 75. Upřesnění předávání dat některých druhů výsledků do RIV „B“ - odborná kniha • Předkladatel by měl zvolit druh výsledku B, jestliže se jeho domácí tvůrci podíleli na všech nebo na většině kapitol knihy a jsou uvedeni mezi autory knihy. „C“ - kapitola v odborné knize • Předkladatel by měl zvolit druh výsledku C, jestliže jeho domácí tvůrci zpracovali jen jednu nebo omezený počet kapitol a jsou u těchto jednotlivých kapitol uvedeni jako autoři.
 76. 76. Příklady předávání dat do RIV Příklad č. 1 • Na určité fakultě určité vysoké školy byly řešeny projekty financované z účelových finančních prostředků MŠMT (poskytovatelem je MŠMT) a projekty financované z účelových finančních prostředků GA ČR (poskytovatelem je GA ČR). Řešením těchto projektů byly dosaženy výsledky, které mohou být předány do RIV. Údaje o výsledcích uvedených projektů budou rozděleny do dvou dodávek dat, kde předkladatelem bude tato fakulta: • první dodávka bude obsahovat výsledky těch projektů, u nichž je poskytovatelem MŠMT, • druhá dodávka bude obsahovat výsledky těch projektů, u nichž je poskytovatelem GA ČR • první dodávka bude předána MŠMT a MŠMT jako dodavatel tuto dodávku dat dodá do RIV, • druhá dodávka bude předána GA ČR a GA ČR jako dodavatel tuto dodávku dodá do RIV.
 77. 77. Příklady předávání dat do RIV Příklad č. 2 • V určitém výzkumném ústavu byl řešen projekt financovaný z účelových prostředků AV ČR (poskytovatelem byla AV ČR) a projekt financovaný z účelových prostředků MŠMT (poskytovatelem je MŠMT). Při řešení obou projektů vznikl jeden výsledek, na kterém se podílely oba projekty. • Výsledek bude předložen ve dvou dodávkách, kde předkladatelem bude tento výzkumný ústav • První dodávka bude předána MŠMT a MŠMT jako dodavatel tuto dodávku dat dodá do RIV • Druhá dodávka bude předána AV ČR a AV ČR jako dodavatel tuto dodávku dodá do RIV
 78. 78. Příklady předávání dat do RIV Příklad č. 3 • Projekt má jednoho příjemce (určitý výzkumný ústav) a jednoho dalšího účastníka (určitou firmu), poskytovatelem projektu je GA ČR. Na základě řešení projektu byly publikovány v odborných periodikách 2 různé články (2 výsledky), u jednoho z nich je tvůrcem pracovník příjemce a u druhého je tvůrcem pracovník dalšího účastníka. • Výzkumný ústav jako předkladatel předá „svůj“ výsledek ve „své“ dodávce dat na GA ČR a GA ČR jako dodavatel tuto dodávku dat dodá do RIV. • Firma jako předkladatel předá „svůj“ výsledek ve „své“ dodávce dat na GA ČR a GA ČR jako dodavatel tuto dodávku dat dodá do RIV.
 79. 79. Příklady předávání dat do RIV Příklad č. 4 • Jeden výsledek vznikl při řešení dvou rozdílných projektů. – Příjemcem prvního projektu byl určitý výzkumný ústav a poskytovatelem Mze – Příjemcem druhého projektu byla určitá firma, poskytovatelem je GA ČR. • Výzkumný ústav jako předkladatel předá tento společný výsledek ve „své“ dodávce dat na MZe a MZe jako dodavatel tuto dodávku dat dodá do RIV. • Firma jako předkladatel předá tento společný výsledek ve „své“ dodávce dat na GA ČR a GA ČR jako dodavatel tuto dodávku dat dodá do RIV.
 80. 80. Metodika hodnocení výsledků VaV • Viz www.vyzkum.cz
 81. 81. Harmonogram • V přehledné formě uvedeny jednotlivé termíny, které jsou určující pro zpracování dílčích a konečných výstupů definovaných v jednotlivých kapitolách • Uvedené termíny stanoveny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a jsou platné pro jednotlivé roky hodnocení • http://www.vyzkum.cz/storage/att/6816B73111BD0B734A48 587934EBB079/M_2010_web.pdf – Příloha č. 7 dokumentu, str. 43-45
 82. 82. Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2012 • http://www.isvav.cz/h12/organizationVoDetail.do?ro wId=VO • K dnešnímu datu zatím není ukončeno
 83. 83. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice • • • • Původní (dále jen „Seznam“) byl vytvořen na základě rozhodnutí Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) 2008. Následně byl aktualizován v letech 2009 a 2010. Radou využíván při hodnocení těch výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků, které byly vykazovány jako články v odborném periodiku vydávaném v ČR. Zařazení jednotlivých časopisů na Seznam bylo podmíněno splněním kritérií, která zahrnovala požadavky na vydávání původních vědeckých a odborných prací a podmínku recenzování jednotlivých prací nezávislými oponenty. Zároveň bylo zohledňováno zařazení periodika v mezinárodních indexech, forma vydávání periodika, jazyk publikovaných prací a historie periodika. V rámci poslední aktualizace Seznamu, kterou Rada schválila na 255. zasedání dne 25. června 2010 (postup aktualizace byl schválen Radou na jejím 250. zasedání dne 12. února 2010), bylo stanoveno, že Seznam nebude v roce 2011 a 2012 aktualizován. Jelikož stávající Seznam skončil svou platnost k 31. 12. 2012, je v souladu s přípravou nové Metodiky hodnocení, v jejímž rámci Rada na svém 277. zasedání dne 30. listopadu 2012 schválila uplatnění nových principů, doporučováno v roce 2013 vytvořit zcela nový seznam. Nový seznam není oborově omezen, způsob hodnocení zařazeného periodika v závislosti na jeho oborovém zatřídění se bude řídit platnou metodikou hodnocení. Na základě výše uvedených skutečností bude prostřednictvím stránek www.vyzkum.cz provedena veřejná výzva k předložení přihlášek do nového seznamu odborných periodik vydávaných v České republice.
 84. 84. Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů ČR (platný do poloviny roku 2013) • Poslední aktualizace v r. 2010 • V Seznamu jsou zveřejněny údaje o ISSN kódu, názvu, prvním uvedeném variabilním názvu periodika a o jeho vydavateli. • Tato data jsou převzata z veřejné databáze Českého národního střediska ISSN, které spravuje Národní technická knihovna (katalog NTK http://www.techlib.cz/cs/333-baze-issn). • Dále jsou uvedeny primární a sekundární kódy zaměření jednotlivých periodik, tak jak byly označeny jednotlivými vydavateli • (viz číselné kódy oborů podle Klasifikace oborů informačního systému výzkumu a vývoje; www.vyzkum.cz). • http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942
 85. 85. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice • Zveřejnění aktualizovaného Seznamu na www.vyzkum.cz – 1. července 2013
 86. 86. RUV = Registr uměleckých výstupů • Pro umělecké obory vyučované na českých veřejných vysokých školách • Iniciovala pracovní komise Rady vysokých škol pro umělecké školy a fakulty společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky • Vytvoření registru výsledků tvůrčí umělecké činnosti a metodiky hodnocení výstupů - na jejím základě se mají díla, která vytvořili pedagogové a případně i studenti těchto škol, třídit do kategorií a kombinací kategorií s různým bodovým hodnocením.
 87. 87. Důvody pro vytvoření RUVu • snaha o zmapování tvůrčích činností uvnitř oblasti umění ve vztahu k vysokým školám • potřeba formulovat trendy a vývojové linie • konstatování výkonnosti VŠ s akreditovaným uměleckým studijním programem • vzájemné mezidruhové srovnání na poli uměleckých výstupů a srovnání s výzkumem jako celkem
 88. 88. Účastníci • Umělecké veřejné vysoké školy a fakulty ČR • Ostatní veřejné vysoké školy a fakulty
 89. 89. Metodika hodnocení, certifikace a arbitrážního řízení RUVu • Umělecká oblst rozdělena do sedmi segmentů: – architektura, – design, – film, – hudba, – literatura, – scénická umění, – výtvarné umění
 90. 90. Kritéria hodnocení • Každý výstup tvůrčí umělecké činnosti hodnocen podle tří kritérií: – závažnost či význam díla, – rozsah, – institucionální a mediální ohlas.
 91. 91. Hodnocení - podrobněji • Hodnocení výstupu tvůrčí umělecké činnosti dle každého z kritérií znamená jeho zařazení do – jedné z kategorií, které jsou pro kritéria níže definovány (ke snadnější identifikaci kategorií je používáno písmen)
 92. 92. Kritéria - podrobněji • Pro kritérium závažnost nebo význam díla jsou používány kategorie A, B, C, D: – A - originální um. dílo nebo výkon zásadního a objevného významu, – B - nové um. dílo nebo výkon přinášející významná nová řešení, – C - nové um. dílo nebo výkon inspirované rozvíjející současné vývojové trendy, – D - nové um. dílo nebo výkon obsahující rozvojový potenciál (není bodováno).
 93. 93. Kritéria - podrobněji • Pro kritérium rozsah díla budou používány kategorie K, L, M: – K – um. dílo či výkon velkého rozsahu, – L – um. dílo či výkon středního rozsahu, – M – um. dílo či výkon malého rozsahu.
 94. 94. Kritéria - podrobněji • Pro kritérium institucionální a mediální ohlas díla budou používány kategorie X, Y, Z: – X – um. dílo nebo výkon realizovaný a/či reflektovaný v mezinárodním kontextu, který musí být zároveň uveden v profesionálním režimu dle autorského zákona – Y – um. dílo nebo výkon realizovaný a/či reflektovaný v celostátním kontextu, který musí být zároveň uveden v profesionálním režimu dle autorského zákona – Z – um. dílo nebo výkon realizovaný a/či reflektovaný v regionálním kontextu, který musí být zároveň uveden v profesionálním režimu dle autorského zákona
 95. 95. Kritéria - podrobněji • U významnosti A, B či C je každý výstup popsán kombinací tří písmen (např. BKX). • Možných kombinací je 27. • Každé z těchto kombinací je pak metodikou přirazeno bodové hodnocení. • Významnost D je popsána stejnou kombinací tří písmen, ale není bodově ohodnocena.
 96. 96. Metodika a segmenty • http://www.iruv.cz/doc/7/ • od 2. 1. 2013 funguje odkaz, který umožňuje zapisovat výstupy tvůrčí umělecké činnosti za rok 2012 • 22. 4. 2013 ukončeno hodnocený výstupů RUV za rok 2012
 97. 97. Publikace RUV • Ve formátu PdF ke stažení na http://www.iruv.cz/doc/73/
 98. 98. Děkuji vám za pozornost  Dotazy a připomínky prosím posílejte na pmazacov@phil.muni.cz pmazacova@gmail.com

×