Pedagogicke minimum s metodami kritickeho mysleni

961 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
961
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedagogicke minimum s metodami kritickeho mysleni

 1. 1. Rámcový obsah semináře (určeno pro doktorandy) 0 Pedagog a očekávání studentů 0 Pilíře současné výuky 0 Pojetí výuky 0 Klasifikace výukových metod 0 Tradiční výukové metody 0 Inovativní výukové metody 0 Tipy optimalizace výuky
 2. 2. Výuka 0 Institucionalizovaná forma výchovy 0 Systém zahrnující proces vyučování, cíle výuky, obsah výuky, podmínky, determinanty a prostředky, typy výuky, výsledky výuky (podle Průchy) 0 Škola – konzervativní instituce 0 Výuka – dynamický proces (vázána nikoli primárně na státní koncepci, ale na učitelovo pojetí výuky i didaktické prvky) 0 Klíčová role učitele v proměně vzdělávání
 3. 3. Vzdělávací proces Provázanost
 4. 4. (Na vysoké škole) vyučovat jinak 0 Hledání náhradních zdrojů za vyčerpaná fosilní paliva 0 Kompetence pro 21. století 0 Změna stylu výuky a přístupu k učivu 0 Devalvace akademického vzdělání 0 Investice do rozvoje lidských zdrojů
 5. 5. Co od nás studenti očekávají?
 6. 6. Kompetence učitele 0 Kompetence odborně předmětové zvládnutí vědeckých či uměleckých základů vyučovaných předmětů 0 Kompetence psychologické způsobilost učitele přistupovat ke studentům z hlediska jejich věkových a individuálních zvláštností, možností i bariér jejich vývoje, vytváření postojů k hodnotám. 0 Kompetence pedagogicko-psychologicko- didaktické způsobilost učitele pracovat s učivem tak, aby se přetvářelo ve studentovu informovanost a schopnost myslet v dané oblasti, vytvářet si názory, diskutovat, řešit úkoly a samostatně se orientovat.
 7. 7. Kompetence učitele 0 Kompetence komunikativní dovednost vytvářet mezi studenty a učiteli a mezi studenty navzájem atmosféru dobrého soužití, kooperace při řešení úkolů, tolerance, občanské vzájemnosti, pochopení pro druhého, či smyslu pro spravedlnost. 0 Kompetence pedagogicko-manažerské spočívající v uvádění studentů do širších souvislostí reálného života 0 Kompetence poradenské a konzultační zejména ve vztahu k samotným studentům, se zřetelem k řešení náročnějších problémů, např. jak se učit, jak překonávat problémy při výuce apod.
 8. 8. Specifika vysokoškolské pedagogiky 0 Pedagog 0 Student 0 Prostředí 0 Učivo
 9. 9. Pilíře moderní výuky 0 Pedagogický konstruktivismus 0 Optimální kombinace tradičních a inovativních výukových metod 0 Kritické myšlení 0 Kreativní myšlení
 10. 10. Pojetí výuky Transmisivní Konstruktivistické
 11. 11. Transmisivní pojetí výuky 0 Dogmatická výuková koncepce (středověk – předávání hotových poznatků) 0 Slovně-názorná výuková koncepce (J. A. Komenský ) 0 Verbálně-reprodukční koncepce (pamětné osvojování, memorování bez předchozího porozumění – Johann Friedrich Herbart)
 12. 12. Konstruktivistické pojetí výuky 0 Problémová koncepce výuky (propojení školního učení s učením celoživotním – zavedl John Dewey) 0 Rozvíjející vyučování (založené na učení o zóně nejbližšího vývoje – učení má předbíhat vývoj – Pecina, Zormanová 2009)
 13. 13. Východiska současných výukových metod 0 Výzkumy o činnosti mozku 0 Zapamatování souvisí se širšími okolnostmi procesu učení 0 Uchováváme si: 10 % z toho, co si přečteme, 20 % z toho, co slyšíme, 30 % z toho, co vidíme, 50 % z toho, co vidíme a slyšíme, 80 % z toho, co sami říkáme (o čem diskutujeme), 90 % z toho, co sami děláme.
 14. 14. Jak se obsah vzdělávání stává učivem? 0 Didaktická transformace 0 Uvažovat o cílech, k nimž daný obsah směřuje 0 Uvažovat o studentech (věkové zvláštnosti, role učiva v jejich životě) 0 Uvažovat o učiteli 0 Kurikulum – vzdělávací projekt určující: 0 Záměry, cíle a úkoly vzdělání 0 Metody a aktivity k dosažení cílů 0 Způsoby a nástroje zhodnocení úspěšnosti vzdělávání 0 Soudobé problémy výběru učiva 0 Překonávání poznatkového encyklopedismu 0 Překonávání poznatkové roztříštěnosti a utváření syntézy poznání 0 Rozvíjející a výchovná funkce obsahu vzdělávání
 15. 15. Cíle výuky – Bloomova růže
 16. 16. Tradiční výukové metody ve VŠ pedagogice 0 Vysvětlování 0 Výklad 0 Přednáška 0 Popis 0 Práce s textem 0 Sokratovský rozhovor 0 Dialog 0 Pozorování 0 Předvádění 0 Práce s obrazovým materiálem 0 Instruktáž
 17. 17. Moderní výukové (edukační) metody 0 V pedagogice reflektují: 0 aktivitu, 0 samostatnou práci, 0 tvořivost, 0 celistvý harmonický rozvoj osobnosti studenta.
 18. 18. Klasifikace výukových metod podle Lenera 0 Metoda informačně-receptivní 0 Metoda reproduktivní 0 Metoda problémového výkladu 0 Metoda heuristická 0 Metoda výzkumná
 19. 19. Klasifikace výukových metod podle Laciny 1. Metody zprostředkování hotových vědomostí, dovedností a návyků 0 Slovní (vysvětlení, popis, přednáška, práce s textem) 0 Názorně demonstrační (předvádění, pozorování, práce s obrazem) 0 Dovednostně praktické (frontální laborování, experimentování, napodobování manuálních činností)
 20. 20. 2. Metody aktivní práce studentů (aktivizující, problémové): 0 Samostatná práce 0 Diskusní metody 0 0 0 0 0 0 (dialog, rozhovor, diskuse) Problémová metoda Metody inscenační a situační, didaktické hry Brainstorming a brainwriting Výukové projekty Kritické myšlení Problémově orientovaná práce s počítačem a moderními technologiemi 0 Problémově orientované experimentování, laborování 0 Problémově orientované skupinové a kooperativní vyučování 0 Problémově orientované exkurze a jiné mimoškolní akce 0 Další modifikace uvedeného (případové studie, metoda konfrontace, relaxačně aktivizační metody, inspirativní metody – čtení životopisů vědců, kreativní metody …
 21. 21. Pozitiva versus negativa tradičních a inovativních edukačních metod
 22. 22. Co ovlivňuje volbu edukační metody 0 Zákonitosti edukačního procesu (logické, psychologické, didaktické) 0 Cíle a úkoly výuky vztahující se k interakci, jazyku 0 Obsah a metody daného oboru zprostředkovaného konkrétním předmětem 0 Úroveň a dispozice studentů 0 Zvláštnosti skupiny 0 Osobnost pedagoga – odborná a metodická vybavenost, pedagogické zkušenosti 0 Ekonomie času
 23. 23. Vyzkoušejte inovativní výukové metody 0 Diskuse ve spojení s přednáškou 0 Hobo metoda 0 Metoda situační (rozbor situace, konfliktní situace) 0 Metody inscenační 0 Didaktické hry 0 Problémová (heuristická)metoda 0 Uzavřené problémové úlohy – jedno správné řešení 0 Otevřené problémové úlohy – více správných řešení 0 problémová úloha musí mít splněny některé zásady 0 typy problémových úloh: viz str. 79
 24. 24. Vyzkoušejte inovativní výukové metody 0 Samostatná práce v rámci problémové úlohy 0 Sebehodnocení při tvorbě výstupu ze samostatné práce 0 Skupinová výuka 0 Kooperativní výuka 0 Projektová výuka
 25. 25. Kritické myšlení 0 Zdroje: 0 http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archivmetod 0 www.kritickemysleni.cz
 26. 26. Třífázový model učení E-U-R 0 E = Evokace 0 U = Uvědomění 0 R = Reflexe
 27. 27. Význam E-U-R pro studenty 0 Samostatné formulování cílů učení 0 Aktivní účast 0 Bohatá diskuse 0 Povzbuzování k tvorbě a kladení vlastních otázek 0 Snazší vyjadřování vlastních názorů 0 Motivace k učení 0 Atmosféra respektování názorů 0 Prostředí pro úvahy nad hodnotami studentů 0 Stimulace změny 0 Angažování v procesu kritického myšlení 0 Kritické myšlení vyššího řádu
 28. 28. EVOKACE 0 Shrnutí dosavadních znalostí o předkládaném tématu (studenti) 0 Cíl metod: vzbudit zájem studentů vzbudit zvědavost pomoc s formulováním záměrů a cílů
 29. 29. Metody pro EVOKACI 0 Brainstorming ve dvojicích 0 Brainstorming skupinový 0 Klíčová slova 0 Zpřeházené věty 0 Volné psaní 0 Myšlenkové mapy 0 Kostka 0 Analýza věcných rysů 0 Srovnávací tabulka 0 T-graf 0 Vennův diagram
 30. 30. Metody pro UVĚDOMĚNÍ SI významu 0 I.N.S.E.R.T. 0 Řízené čtení (čtení s otázkami) 0 Podvojný deník 0 Interaktivní výklad 0 Učíme se navzájem
 31. 31. REFLEXE 0 Student si dělá nový „pořádek“ v tom, co se naučil 0 Každý student formuluje závěrečné pochopení po svém 0 Student hledá, propracovává a vytváří svými slovy smysluplné znění svých myšlenek, názorů apod. 0 Student přichází na to, co se dozvěděl, díky předchozím fázím, a uvědomuje si hranice svého (ne)chápání 0 Student staví novou strukturu z původních i nových poznatků a otázek, obaluje je podrobnostmi, ujasňuje si souvislosti
 32. 32. REFLEXE 0 Týká se 0 cílů učení věcnému obsahu – Co jsme se naučili, měli pochopit, zvládnout? 0 procesu učení – Jak jsem se učil? 0 Student si ujasňuje postupy učení a myšlení, kterými dospěl k novým informacím a pochopení 0 Uspokojení z vědění, radost, zvědavost, co bude dál 0 Reflexe EVOKUJE nové nápady 0 Reflexi je TŘEBA zařadit v každé vyučovací jednotce
 33. 33. Fáze reflexe – pedagogické omyly 0 Spěch 0 Výklad 0 Kontrolování 0 Vyrušování
 34. 34. Metody pro REFLEXI 0 Brainstorming ve dvojicích 0 Skupinový brainstorming 0 Klíčová slova 0 Zpřeházené věty 0 Myšmapy 0 I.N.S.E.R.T. 0 Pětiminutové pojednání 0 Podvojné deníky 0 Poslední slovo patří mně 0 Volné psaní 0 Pětilístek 0 Kostka 0 Třídílný zápisník 0 Srovnávací tabulka 0 T-graf 0 Vennův diagram 0 Záznamy z učení
 35. 35. Užitečné grafické organizátory 0 Celoživotní pomocníci při učení, plánování, rozhodování 0 Třídílný zápisník 0 Myšlenková mapa 0 Srovnávací tabulka 0 T-graf 0 Vennův diagram
 36. 36. Tipy pro začínající pedagogy 0 Důvěřujte svým schopnostem 0 Nebojte se dělat chyby 0 Nebojte se přiznat chyby 0 Nikdy neočekávejte stoprocentní výkon 0 Radujte se z toho, co jste se naučili a co máte pozitivního před sebou 0 Dělejte pozitivní motivující gesta ve výuce (odměny) 0 Vyprávějte občas anekdoty 0 Vneste do výuky emoce 0 Plánujte výuku 0 Veďte si o své pedagogické praxi záznamník
 37. 37. Literatura a zdroje - výběr 0 KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: 0 0 0 0 0 Portál, 2010, 152 s. Školství (organizace). ISBN 978-80-7367-712-1. PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika: Věda o edukačních procesech. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009, 481 s. ISBN 978-80-7367-503-5. PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003, 322 s. ISBN 80-717-8772-8. ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, 288 s. ISBN 978-80-247-4152-9. VOGEL, Walter. Jak se učí učitelé?: tipy a triky pro každodenní život učitelů. 1. vyd. v českém jazyce. Plzeň: Fraus, 2009, 111 s. Moderní pedagogika v teorii a praxi. ISBN 978-807-2388-516. ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 155 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4741-000. 0 http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php
 38. 38. Děkuji vám za pozornost  V případě dotazů mě můžete kontaktovat na: pmazacov@phil.muni.cz pmazacova@gmail.com

×