KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 1MyšleníPo nastudování byste měli:»» znát druhy myšlení,»» umět definovat kritické a krea...
Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíV úvodu předmětu bychom vám chtěli přiblížit problematiku myšlení.Za myšlení m...
TeorieMyšlení zahrnuje v širším slova smyslu všechny mentální činnosti. V užším slova smyslujde o činnosti zpracování a po...
4Lineární (konvergentní) Laterární (divergentní)Hledání jednoho řešení Hledání alternativHledání jednoho směruvedoucího k ...
Do oblasti kreativního myšlení můžeme zařadit syntézu, elaboraci a imaginaci.»» Pod syntézou můžeme chápat proces sumariza...
V dnešní době někteří odborníci (např.neuroložka Nicol Beckerová) zpochybňujíSperryho rozdělení a tvrdí, že obě hemisféryj...
4.	 CHYTKOVÁ, Dagmar. Kritické a kreativní myšlení v informačním vzdělávání. Knihovny současnos-ti 2012. Str. 46-52. Ostra...
Myšlení
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Myšlení

4,544 views

Published on

Kritické a kreativní myšlení

Published in: Education
  • Be the first to comment

Myšlení

  1. 1. KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 1MyšleníPo nastudování byste měli:»» znát druhy myšlení,»» umět definovat kritické a kreativní myšlení,»» znát rozdíl mezi vertikálním a laterálním myšlením,»» chápat základní princip fungování mozku.
  2. 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíV úvodu předmětu bychom vám chtěli přiblížit problematiku myšlení.Za myšlení můžeme považovat proces zpracování a použití informací.A právě s informacemi se budeme v tomto předmětu učit efektivně pracovat.Zaměříme se především na kritické a kreativní myšlení. Tento myšlenkovýproces vám pomáhá překonávat překážky, hledat řešení a hodnotit.Při cvičení různých druhů myšlení si zdokonalujete tvorbu vlastních myšlenek, argumentůa nápadů. Na kreativní a kritické myšlení je kladen v dnešní době velký důraz, je častovyžadováno pro přijetí do zaměstnání a mnohdy se s různými úkoly zkoumajícími myšlenísetkáte i při přijímacích pohovorech. Neméně důležité je při studiu.Klíčové pojmyMyšlení činnost mozku při zpracovávání a používáníinformací.Kritické myšlení proces kritické práce s informacemi, hodnocení aanalýza.Kreativní myšlení tvoření nových informací na základě předchozíchosobních poznatků.Laterální myšlení proces myšlení, při kterém se hledají alternativy ajiné postupy a možnosti.2
  3. 3. TeorieMyšlení zahrnuje v širším slova smyslu všechny mentální činnosti. V užším slova smyslujde o činnosti zpracování a použití informací. Nelze ho zcela oddělit od vědomí a vnímání.Jako synonymum k pojmu myšlení se používá sousloví kognitivní funkce. Myšlení jecharakterizováno poznávacím procesem, který je zaměřen na řešení problému. Za základníelement je považován pojem.Myšlení můžeme dělit několika způsoby.Často se setkáme s dělením na myšlení:»» Konkrétní – pracuje s vjemy (např. při vaření).»» Názorné – pracuje s představami (např. při plánování).»» Abstraktní – pracuje se znaky a symboly (např. pojmové myšlení).Podle dosaženého závěru dělíme myšlení na:»» Analytické – závěr obsahuje to, co již bylo obsahem ve výchozích údajích.»» Syntetické – závěr obsahuje to, co ve výchozích údajích nebylo (hledání řešení).Podle toho, jakým směrem se myšlení ubírá, rozlišujeme myšlení:»» Konvergentní – jde i lineární myšlení, které hledá jeden logický závěr.»» Divergentní – jedná se o laterální rozbíhavé myšlení, výsledkem může být více variantřešení.Proces myšleníIntegrovaný model myšlení HOTS,jehož autory jsou pracovníci Katedrypedagogiky Státní univerzity v Iowe(http://www.iastate.edu/), ukazuje,jak vypadá komplexní procesmyšlení.Model znázorňuje proces myšlenísložený ze tří okruhů: základnímyšlení (vědomostní základ),kritické myšlení a kreativní myšlení.Vrchní kruh reprezentuje základnímyšlení, tzv. vědomostní základ.Ten si člověk tvoří procesemučení a následným vybavenímz paměti. Tento kruh není přímoprocesem myšlení, ale je třeba jej dokomplexního procesu zařadit, neboťtvoří základ a východisko pro myšlení. Patří sem proces řešení problému, rozhodování atp.V tomto procesu dochází k osvojování poznatků a jejich vybavování.Levý spodní a pravý spodní kruh reprezentují kritické a kreativní myšlení. Lišíse od vědomostního základu tím, že s informací pracují aktivně, tedy aktivně jipřetvářejí, reorganizují (kritické myšlení) či nově objevují (kreativní myšlení).Jednotlivé kruhy se navzájem ovlivňují a je mezi nimi interakce. Nelze mezinimi tedy dělat hranice. Abychom mohli tvořivě či kriticky myslet, potřebujememít vědomostní základ. Celý model myšlení je proces myšlení každého člověka bez ohleduna národ, pohlaví apod. Každý jedinec má však jinak rozvinuté jednotlivé oblasti.3
  4. 4. 4Lineární (konvergentní) Laterární (divergentní)Hledání jednoho řešení Hledání alternativHledání jednoho směruvedoucího k cíliTvoření různých směrůSekvenční postup Dělání skokůHodnocení NehodnoceníVylučování nepodstatnýchinformacíNevylučování nepodstatnýchinformacíStatická klasifikace Nestatická klasifikaceZaručení minimálníhořešeníZvyšování šance nalezení maxi-málního počtu řešení (bez záruky)Ačkoliv se někomu může zdát, že kritické a kreativní myšlení se navzájem vylučují, opak jepravdou. V nejlepším případě se totiž oba druhy myšlení doplňují. Při kritickém a kreativnímmyšlení pracujeme s informací aktivně. Buď ji reorganizujeme, hodnotíme - pak se jednáo kritické myšlení, nebo tvoříme informaci novou - pak mluvíme o kreativním myšlení.Bez kreativního myšlení se ochudíte o celou řadu variant, bez kritickéhomyšlení je nedokážete správně hodnotit a vybrat pouze kvalitní varianty.Kreativní myšleníJedná se o proces, kdy si osvojíme novou informaci, kterou reorganizujeme (kriticky) anásledně z ní vytvoříme nový poznatek (sami či za pomoci vyučujícího). Jde v první řadě odivergentní (rozbíhavé) myšlení, jehož výsledkem je několik nápadů/myšlenek. Opakemdivergentního myšlení je myšlení konvergentní, tedy sbíhavé, což je postup směřujícík jednomu řešení, jedné myšlence… Jeden proces nemůže být bez druhého, neboť častopotřebujeme nejdříve najít několik nápadů a následně vybrat jeden nejvhodnější.O podobných pojmech, tedy o laterálním a vertikálním myšlení, hovořil již Edward de Bono(např. v knize Lateral Thinking, 1970). Vertikální myšlení je proces probíhající v jednotlivýchkrocích za sebou, používá logické postupy. Laterální myšlení hledá různé možnosti, postupy,alternativní způsoby interpretace, nebojí se vybočit za hranice obecného. Základní přehledpodává tabulka.
  5. 5. Do oblasti kreativního myšlení můžeme zařadit syntézu, elaboraci a imaginaci.»» Pod syntézou můžeme chápat proces sumarizace (tvoření celků), kombinování částí donových celků, plánování apod.»» Imaginace zahrnuje vymýšlení, předvídání, často jde o vnuknutí myšlenky.»» Elaborace je proces rozvíjení nové myšlenky, patří sem např. konkretizace (specifika-ce) či modifikace (změna) apod.Většina definic se shodne na tom, že kreativita je myšlení, které přináší něco nového,originálního, užitečného… Vykročíme mimo hranice, za ten prostor, kde se cítíme celkembezpečně. Při kreativním myšlení porušujeme tyto svoje hranice, vybočujeme mimokonvenci.Petr Žák ve své knize Kreativita a její rozvoj hovoří o kreativitě jako o schopnosti, procesua postoji. Schopnost kreativně myslet spočívá v představování si, vymýšlení nových věcí,tvoření... Proces je pak práce, myšlenková činnost, díky které vzniká něco nové a užitečné.Postojem můžeme myslet určitou flexibilitu a hravost osoby, umění přijmout změnu.Kritické myšleníKritické myšlení je myšlení nezávislé, každá osoba si tvoří své vlastní názory,své hodnoty a svá přesvědčení. Jde o svobodu myšlení, kdy myslíme sami zasebe, kdy sami rozhodujeme o složitých otázkách. Cílem kritického myšlenínení zisk znalostí, ale naopak znalost dané problematiky je východiskem prokritické myšlení. Pro tvorbu úvah je třeba mít shromážděná fakta, hypotézy,teorie, pojmy atd. o dané problematice.Kritické myšlení je tedy proces, kdy pracujeme s daty již získanými, která jsme se naučili.Kritické myšlení také učí porozumět textům a uchovat si z nich potřebné informace různéhodruhu. Tradiční učení tak činí osobitějším a smysluplnějším, zároveň také užitečným atrvalým. Skutečné učení se na každé úrovni vyznačuje snahou řešit problémy a odpovídatna otázky, které vyvstanou z žákova vlastního zájmu a z jeho potřeb.Do kritického myšlení můžeme zařadit analýzu, syntézu a hodnocení.»» Za syntézu považujeme logické myšlení či porovnávání.»» Analýza je proces klasifikace (kategorizace, identifikace předpokladů či nacházení sou-vislostí apod.).»» Hodnocení lze chápat jako hodnocení informací, ale také umění určování priorit, ově-řování, rozpoznání chybných závěrů či určování kritérií.HemisféryHemisféra je párová struktura koncového mozku. Americký neurobiolog Roger Sperryobjevil v 60. letech 20. stoletá funkce pravé a levé hemisféry. Získal Nobelovu cenu a způsobilvelký zájem o zkoumání hemisfér, zejména té pravé. Levá hemisféra byla popsána jako taanalytická, která je centrem myšlení. Pravá pak jako oblast kreativity a emocí.Pokud vás toto rozdělení zajímá, podívejte se na zjednodušený přehled.5
  6. 6. V dnešní době někteří odborníci (např.neuroložka Nicol Beckerová) zpochybňujíSperryho rozdělení a tvrdí, že obě hemisféryjsou za různé funkce zodpovědné stejnouměrou. Výzkum není u konce, proto vámnepřineseme konečný soud.Podle Nicka Halla dochází v mozku každýchcca 100 minut k přepnutí aktivit z jednéhemisféry do druhé. Podle této teorie by sepak dalo vysvětlit, proč nám jde práce chvíliod ruky a jindy na ni musíme vynakládat velkéúsilí.Není pro nás nyní podstatné, jestli jsoufunkce oddělené nebo nejsou. Podívejmese trochu blíž na mozek. V našem mozkumáme miliardy neuronů. Každý neuronje velmi výkonný systém pro zpracovánía přenos informace. Neuron je složenz jádra, dendritů a axonu. Axon je hlavnímvýstupem pro informace přenášenéz buňky. Neuronem putuje elektrickýimpuls a přenáší se jím chemické impulsy.Právě chemické látky jsou hlavnímipřenašeči zpráv v mozku. Přenos probíhá pomocí synapsí (spojeními mezi buňkami).Přenosemzprávvznikajíelektromagnetickécesty,tzv.„paměťovéstopy“.Mozekpakfungujetak, že čím častěji opakujete vzorce či mapy myšlenek, tím menší je odpor. Opakování taksamo zvyšuje pravděpodobnost dalšího opakování. Více se o paměti dozvíte v modulu č. 11.Zdroje1. BONO, Edward de. Šest klobouků aneb Jak myslet. Praha: Argo, 1997. 185 s.ISBN 80-7203-128-72. BUZAN, Tony. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůjživot. Brno: Computer Press, 2011.3. CALDWELL, Barbara a Dennis DAKE. Iowa Department of Education Integrated HOTSThinking Model. NAB, a living curriculum [online]. Department of Art & Design, IowaState University, ©1999, 2000. [cit. 2013-01-04]. Dostupné z www: http://www.design.iastate.edu/NAB/about/hots/hots.html6levá hemisféra pravá hemisféraSlova, čísla Imaginace, obrazyKontrola, strategie Smysl, barvyAnalýza, logika SyntézaKategorizace Pocity, emoceLinearita Lateralita
  7. 7. 4. CHYTKOVÁ, Dagmar. Kritické a kreativní myšlení v informačním vzdělávání. Knihovny současnos-ti 2012. Str. 46-52. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2012. ISBN 978-80-86249-65-0.5. MACNEILAGE, Peter F. a Lesley J. Rogers a Giorgio Vallortigara. Proč má mozek dvě strany? Sci-entific American. 2011, č. 1.6. PULDA, Michal. Kreativní řešení problémů: Kreativní vs. Kritické myšlení [CPS 1. díl]. Probereme-TO. [online]. 20. 11. 2010. [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://www.probermeto.cz/clanky/krea-tivni-reseni-problemu-o-kreativite-cps-1-dil7. SMETÁNKA, Jan. Kreativita prochází nosem. Psychologie.cz [online]. 24. 11. 2011 [cit- 2013-1-31].Dostupné z: http://psychologie.cz/kreativita-prochazi-nosem.8. STEELOVÁ, Jeannie L. , Kurtis S. MEREDITH, Charles TEMPLE a Scott WALTER. Co je kritické my-šlení (vymezení pojmů a rámce E-U-R). Příručka 1. Praha: Kritické myšlení, o.s., 2007. s. 8.9. [STEHLÍK, Luděk.] Myšlení. [online prezentace]. [cit. 2013-01-04]. Praha: Univerzita Karlova, Filo-zofická fakulta, Katedra psychologie, 2009-2010. Dostupné z: http://psychologie.ff.cuni.cz/studi-um/prf/mysleni.pdf.10. ZIMMER, Carl. 100 bilionů spojů. Scientific American. 2011, č. 1.11. ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. Brno: Computer Press, 2004. 316 s. ISBN 80-251-1457-5.K zamyšlení»» Jak jste se na kreativitu a kritické myšlení dívali před tímto textem a nyní? Změ-nilo se něco?»» Jaké další myšlení byste zařadili do komplexního procesu myšlení?»» Jaký názor na teorii hemisfér máte vy?7

×