Interpretace textu

4,101 views

Published on

Při psaní seminárních, diplomových či jiných prací budete schopni pracovat bez problému s odbornou literaturou. Budete přistupovat ke čtení odborných textů efektivně a interaktivně a soustředíte se pouze na důležité věci. Ne vždy je důležité přečíst odbornou knihu nebo text slovo od slova. V tomto modulu se naučíte, na co se při čtení zaměřit a jak přistupovat k předkládaným informacím kriticky.

 • Be the first to comment

Interpretace textu

 1. 1. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI TÉMA 8 Interpretace textu Po nastudování byste měli: »» »» »» »» umět efektivně číst odborné texty, přistupovat k odbornému textu kriticky a interaktivně, umět určit klíčové pojmy v odborném textu, schopni identifikovat klíčové myšlenky odborného textu. Tento modul pro vás připravila Mgr. Kateřina Hošková Kateřina vystudovala obor Informační studia a knihovnictví na FF MU. Pracuje v Kabinetu informačních studií a knihovnictví jako tutor informačního vzdělávání, věnuje se výuce prostřednictvím e-learningu i face-to-face seminářů, pracuje jako výkonná redaktorka recenzovaného časopisu ProInflow. Efektivně a kriticky číst odborné texty je důležitá součást studia na vysoké škole, ačkoliv Kateřina dle vlastní zkušenosti ví, že řada pedagogů tento přístup nepodporuje a nepovažuje jej za vhodný. Umět se kriticky zamyslet nad tím, co nám odborný text říká, a dokázat položit pádné argumenty pro a proti by mělo být základním předpokladem studia odborných textů, na rozdíl od nekritického memorování, které nevede k dostatečnému ukotvení znalosti v paměti. Student by také měl být schopen v textu najít hlavní myšlenky, porozumět jim a umět je interpretovat, či s nimi dokonce nesouhlasit.
 2. 2. Odborné texty se pro vaše studium stávají stěžejními zdroji informací. Získávání poznatků z odborné literatury je náročný proces. Smyslem odborné literatury je informovat a komunikovat myšlenky a teorie různých vědních oborů. S rozvojem informačních a komunikačních technologií se přenos těchto myšlenek a teorií zrychlil a to má za následek rostoucí produkci odborných textů. V tomto modulu se naučíte, jak se v nich orientovat, jak z nich vytáhnout to důležité a potřebné. Proč jsme tento modul do KPI zařadili? Při psaní seminárních, diplomových či jiných prací budete schopni pracovat bez problému s odbornou literaturou. Budete přistupovat ke čtení odborných textů efektivně a interaktivně a soustředíte se pouze na důležité věci. Ne vždy je důležité přečíst odbornou knihu nebo text slovo od slova. V tomto modulu se naučíte, na co se při čtení zaměřit a jak přistupovat k předkládaným informacím kriticky. K čemu se vám to bude hodit? Klíčové pojmy Odborná literatura Kritické myšlení Kritické čtení Interpretace Text, který slouží k prezentaci přesných poznatků vědeckého charakteru získaných vlastním výzkumem nebo odvozených z dřívějších prací. Charakteristickým znakem odborného textu je odborná terminologie. Porozumění informaci, kterou následně uchopíme a prozkoumáme, podrobíme ji nezaujatému skepticismu, porovnáme s opačnými názory a tím, co již o tématu víme. Teprve poté zaujmeme určité stanovisko. Přistupujete-li k textu kriticky, pak jste schopni uvažovat nad tím, jak jsou argumenty v textu formulovány, jste schopni získat od textu odstup. Čtěte tak, že v textu hledáte způsoby myšlení o daném tématu, a ne pouze primárně určitou informaci. Kritické čtení znamená získat kontrolu nad textem. výklad, chápání, porozumění nějakého textu, myšlenky či jevu. Obsah 1. Seznamte se s odborným textem ................................................. 3 5. Najděte v textu důležité myšlenky ................................................. 8 2. Staňte se efektivním čtenářem 3. Využijte strategie efektivního čtení 4. Čtěte kriticky 6. Využijte metody hledání klíčových myšlenek 7. Šest kroků interpretace textu 8. Shrnutí Literatura ................................................. 4 ................................................. 6 ................................................. 8 ................................................. 9 ................................................. 10 ................................................. 11 ................................................. 12 Záleží na vašem individuálním studijním tempu, celkový čas, který byste měli věnovat tomuto studijnímu materiálu, by ale neměl překročit tři a půl hodiny. 2
 3. 3. 1 Seznamte se s odborným textem Cílem odborné literatury je informovat a komunikovat o myšlenkách a teoriích různých vědních oborů. Je tedy nástrojem spolupráce a komunikace společenství badatelů a odborníků. Touto funkcí se liší od beletrie a popularizační literatury. Cílem čtení odborného textu je především seznámit se s novými myšlenkami, nicméně ke čtení odborného textu je nutné přistupovat kriticky (o tom jsme si řekli něco již v předchozím modulu) a pasivně nepřebírat a nememorovat předloženou látku. Text si musíme dobře vybrat, seznámit se s jeho strukturou. Odborný text může mít podobu monografie, článku, příspěvku ve sborníku apod. Mezi žánry odborné literatury patří např. • kompilace – shrnující text o tom, co kdy kde kdo napsal nebo řekl o určitém tématu, • komparace – text, který srovnává dva nebo více přístupů k určitému tématu nebo problému, • recenzní stať – rozsáhlejší text, který rozebírá práce různých autorů zabývající se stejným problémem, které jsou vydané v krátkém časovém úseku, • odborná esej – poměrně volný žánr, který však vyžaduje velké zkušenosti a znalosti autora, Prostudujte si rozšiřující materiál Žánry odborných textů, kde se dozvíte o těchto aby vznikl kvalitní text typech odborných textů více. • původní vědecká studie – text prezentující novou teorii či nový pohled na určité téma, • přehledová stať – vyčerpávající přehled o dosavadním bádání o určitém tématu, obsahuje přehled relevantní literatury. Podívejte se na tabulku níže. Učebnice byla pro vás hlavním studijním textem na střední škole. Na vysoké škole se setkáte s odbornými texty, které mají zcela jiné vlastnosti, a tak je třeba k jejich čtení přistupovat odlišně. Učebnice • logické řazení informací • text k zapamatování zvýrazněn • „návod k použití“ • didaktické cíle • přehlednost a systematičnost • názornost Odborný text/studie • terminologická jednoznačnost • prostředník komunikace mezi odborníky • předpokládá poučeného čtenáře • zprávy o výzkumech a jejich výsledcích • čtivost se odvíjí od stylu autora • autor může vycházet z různých koncepcí, ale nevykládá je O tom, jak posoudíte kvalitu odborného textu, jste se také již dozvěděli v předchozím modulu. Než se však začnete s odborným textem potýkat, je dobré udělat si několik přípravných kroků: • Zamyslete se, proč vám učitel zadal tento text ke studiu. • Zamyslete se, proč právě vy chcete tento odborný text číst. • Uvědomte si, co už o daném tématu víte. • Vzpomeňte si, co jste o autorovi již slyšeli nebo co jste od něj četli. • Promyslete si a napište otázky, které vás k tématu napadají a na něž chcete znát odpověď. Na příkladu úryvku z knihy Pavly Kovářové Trendy v informačním vzdělávání se podívejte na to, z jakých složek se obvykle odborný text skládá. Úryvek je z kapitoly Soukromí na internetu a možnosti jeho ochrany. Složka textu Samotný text Shrnující tvrzení o tématu O soukromí je možné hovořit jako o základním lidském právu, sféře integrity jedince či skupiny, lze říci, že se jedná o cítění, jehož ohrožení vždy bylo porušením etických principů společnosti. To, co je většinou lidí zařazováno do oblasti jejich soukromí, je ovlivněno i technologiemi, jak je patrné právě v současnosti díky internetu. 3
 4. 4. Stručné faktické informace o tématu, o kterém budete číst Jedním ze zásadních dopadů internetu je významné rozšíření způsobů narušení soukromí. Internet zvýšil možnost sdílení informací, včetně těch soukromých. Internet je prostředkem pro shromažďování potenciálně zneužitelných informací, a to i automatické, i pro jejich šíření, často způsobem prodeje, což je motivací pro ty, kteří soukromí jiných narušují. Dodatečné informace dokládající tvrzení o tématu Otázkou tedy zůstává, jak se uživatel může připravit na možné ohrožení svého soukromí. Pro nejmenší omezení hrozeb by se měly spojit dvě kategorie opatření, a to technologické a preventivní v podobě co nejbezpečnějšího chování. Technologické možnosti přitom nespočívají výhradně v použití bezpečnostních aplikací, ale zásadní roli hraje i správné nastavení jakéhokoli softwaru a uživatelských práv. Dlouhodobější a obecnější platnost mají základní pravidla bezpečného chování, která jsou odvozena od základního předpokladu ochrany. Další příklady a jazyk textu, který vám napovídá, co bude následovat Téma ochrany soukromí na internetu by nebylo kompletní s uvedením pouze preventivních opatření, přestože ta jsou zásadní a často užitečnější, jednodušší a úspěšnější, než zpětný postih neboli represe. Ta je založena především na legislativních možnostech. Klíčová je přitom znalost, na jakou instituci se lze obrátit při ohrožení soukromí na internetu. Uzavírající tvrzení V případě jakéhokoliv typu bezpečnosti na internetu, tedy i v kontextu soukromí, sice platí, že 100% bezpečí neexistuje, ale existuje množství způsobů, jak se tomu přiblížit. Je ale nutné, aby uživatelé internetu byli informováni a aby chápali, od čeho je užití bezpečnostních opatření může ochránit. Cvičení: Zkuste si udělat analýzu vlastního odborného textu. Vyberte si část kapitoly z knihy ze seznamu doporučené literatury a vyplňte výše uvedenou tabulku. Čtení je během studia základní dovedností a důležitou pomůckou podporující myšlení. Čtení za účelem studia se velmi liší od čtení ve volném čase. Při čtení odborného textu se od vás očekává, že budete neustále přemýšlet o tom, co čtete, že si vytvoříte vlastní názor. V předchozím modulu jste se již s efektivním čtením setkali. Důležité je přistupovat k textu kriticky a pracovat s ním interaktivně. Víte, jak na tom jste nyní? Jakým způsobem čtete odborné studijní materiály? Zkuste si udělat následující test a zjistěte, jakým jste čtenářem: 2. Staňte se efektivním čtenářem! 1 Čtu méně doporučené literatury, než se ode mě v předmětu očekává. 5 Často se sám sebe ptám, co vlastně čtu a o co autorovi vlastně jde. Číslo Charakteristika čtenáře 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Velmi se snažím zapamatovat si to, co čtu – důležitá fakta na každé stránce. Ano Ne Když čtu, snažím se hledat souvislosti s informacemi v jiných blízkých tématech. Když čtu článek nebo knihu, snažím se přesně pochopit, co chtěl autor svým textem sdělit. Když čtu, soustředím se především na to naučit se pár informací, které jsou nutné k tomu, abych zkoušku zvládl. Když čtu, občas se zastavím a snažím se reflektovat, co mi text dává a co si pamatuju. Když čtu, pečlivě se zaměřuji na detaily, abych zjistil, jak zapadají do zbytku textu. Mám rád knihy, které vybízejí k zamyšlení a vysvětlují to, co bylo nakousnuto v přednáškách a seminářích. Mám rád knihy, ve kterých najdu základní fakta a informace, které lze snadno pochopit. Když si najdu nějaký časopisecký článek k tématu, přečtu jej od začátku do konce. Dělám si při čtení poznámky. Vyhodnocení k této tabulce si přečtěte na konci textové opory. 4
 5. 5. Chcete-li o sobě říct, že umíte efektivně číst, pak: • pečlivě vybírejte z řady doporučené literatury a studijních materiálů (tištěných i elektronických), • vybírejte z těchto materiálů části relevantní pro vaše studium, úkol, • vyhodnoťte to, co jste si přečetli. Při čtení je třeba být flexibilní, tudíž využívat nejrůznějších strategií čtení odborného textu a při procesu čtení dělat promyšlená rozhodnutí. Je dobré si při čtení klást neustále vnitřní otázky, které pomohou textu lépe porozumět, mít neustálou kontrolu nad tím, čemu nerozumíte a které informace je dobré si na konci kapitoly shrnout. Pokud chceme rozvíjet dovednosti, jak efektivně číst, pak se musíme zaměřit na: • základní vnímání textu – dokonalé porozumění výrazům a slohu textu, jak jsou v něm uspořádány věty, • koherenci textu – jak spolu souvisí jednotlivé odstavce, tím pádem rozumíme, kam tím autor míří, Je dobré vědět, jaký má daná vědní • akademickou komunitu – každý psaný disciplína způsob prezentace informací, jaké text je určen jiné vědní disciplíně (např. jsou zvyklosti v oboru, který studujeme. technické texty, psychologické články apod.). Chcete-li se stát čtenářem profesionálem, pak při čtení textu musíte: 1. získat základní znalosti o tématu/oboru, abyste porozuměli myšlenkám a konceptům, 2. porozumět odborné terminologii a tomu, jak ji autoři v daném kontextu používají, 3. uvědomit si, jakým slohem píší experti v daném oboru, 4. analyzovat, co o určitém tématu píší různí autoři, 5. reflektovat to, co jste právě přečetli, 6. shrnout myšlenky a koncepty různých teoretiků, učinit tzv. syntézu informací, 7. zhodnotit důvěryhodnost daného textu, 8. vytvořit si vlastní názor na to, co jste přečetli, tj. kriticky vnímat myšlenky a názory v textech. Na tom, abyste se mohli stát efektivním čtenářem, je nutné neustále pracovat. Pojďme se podívat na situace, které u vás mohou při čtení odborného textu nastat. • Stává se vám, že přečtete odborný text od začátku do konce a stále máte jen nejasnou představu o tom, o čem text vlastně byl? Určete si přesně cíl čtení. Zeptejte se sami sebe, jakou informaci vlastně hledáte. Čtěte po kratších částech, přečtenou část si přikryjte a zkuste si zopakovat, o čem jste právě četli, nejlépe si to zapište. • Čtete slovo za slovem? Je možné, že text je pro vás příliš náročný, zkuste nejdříve jednodušší text a postupně náročnost textů zvyšujte. Trénujte efektivní čtení čtením kratších článků v časopisech nebo novinách. Čtěte soustředěně větu za větou. • Čtete některé pasáže znovu? Možná jste unavení a ztrácíte pozornost. Nemůžete-li se soustředit, změňte taktiku, pokládejte si přesnější a lépe zvládnutelné otázky. Než začnete číst nějakou pasáž, zeptejte se sami sebe, o čem asi bude. Po přečtení srovnejte, zda bylo vaše očekávání správné. • Dokážete měnit rychlost čtení? V předchozím modulu jsme si řekli, jak změřit rychlost čtení. Rychlost čtení vždy přizpůsobte danému úkolu. 5
 6. 6. Chcete-li rychlost čtení zvýšit, pak: • Čtěte rychleji – pokuste se zvyšovat rychlost čtení tím, že vyberete méně náročné texty. • Zvyšujte množství informací, které váš mozek může přijmout – vidíte slova koutkem oka, tzv. periferním viděním. Pokuste se číst větu jako celek spíše než jednotlivá slova. • Čtěte rychleji za účelem lepšího porozumění textu – obtížné pasáže si přečtěte klidně dvakrát, ale rychle. Je to lepší než přečíst text jednou pomalu. • Zlepšete plynulost čtení – nevracejte se V rozšiřujícím studijním materiálu si ke slovům nebo větám, kterým nerozumíte. vyzkoušejte, jaká je vaše schopnost Přerušujete tím rychlost porozumění číst. Zjistíte, jaké máte v tomto směru nedostatky, na kterých můžete pracovat. informací. • Seznamte se s novou terminologií – najděte si ve slovníku termíny, kterým nerozumíte. Dělejte si seznam nových pojmů. Důležité: při čtení nového textu věnujte vždy nejméně 5 minut poznání klíčových pojmů. • Snažte se o to, aby vám slova „nezněla“ v hlavě, když čtete – trénujte oči i mozek tak, že se pouze díváte na slova. Snažte se pohybovat očima a zjistěte, jak rychle se očima dokážete dostat na konec řádku nebo věty. Při čtení odborného textu je dobré udržovat vysokou míru interaktivity se čteným textem. Chcete-li udržet pozornost, pak je dobré text Někteří studenti používají různé různě zvýrazňovat, podtrhávat, vpisovat si do barevné zvýrazňovače pro různé typy něj poznámky apod. Tak nad textem opravdu informaci, což znamená, že nad textem přemýšlíte a přistupujete k němu interaktivně. přemýšlí a musí se rozhodovat, kterou 3. Využijte strategie efektivního čtení! barvu použijí pro kterou informaci. Představme si nyní populární techniku, která vás naučí, jak být ve větší interakci s odborným textem. Jedná se o metodu SQ3R: • Survey – udělej si přehled • Question – ptej se • Read – čti • Recall – rekapituluj • Review – zpětně kontroluj. 3.1 Metoda SQ3R SURVEY – udělej si přehled Získáte celkový přehled o dokumentu, jeho obsahové náplni a o poznatcích, které přináší. Cílem je udělat si názor na účel textu a na to, zda je adekvátní pro splnění vašeho záměru. K tomu, abychom si udělali přehled o textu, nám slouží: • titul, • záložky na obálce, zadní strany obálky, • obsah, úvod, závěr, předmluva, • jmenné a věcné rejstříky, seznam literatury atd. Můžeme se zaměřit na věcné a jmenné rejstříky, seznam použité literatury, glosy na okrajích stránek, úvody kapitol, závěry kapitol, poznámky pod čarou. 6
 7. 7. QUESTION – ptej se Jde o utřídění myšlenek o pojednávaných tématech v dokumentu. Otázky formulujete ve vztahu k obsahu dokumentu, se kterým jste se seznámili v předcházející fázi. Pokládáte tedy otázky, na které budete hledat v dokumentu odpovědi. Díky tomu se vaše četba stane motivovanější a tím, že otázky zúčelníte, bude pro vás jednodušší rozpoznat nepodstatné pasáže a přeskočit je. • Při tvorbě otázek přemýšlejte o souvisejících problémech, na které jste již narazili. • Pokuste se témata spojit s látkou probíranou na přednáškách a s tím, co již znáte. • Ptejte se sami sebe na to, co už o daném tématu víte. • Pro začátek si můžete pomoci přeformulováním titulu knihy nebo názvů kapitol do otázek. • Využijte a inspirujte se otázkami, které naleznete v knize. READ – čti Naformulované a poznamenané otázky si schovejte, budou se vám hodit při čtení textu. Právě otázky vás nasměrují na úseky dokumentu, kterým máte věnovat pozornost. Budete hledat na vaše otázky odpovědi. Jak na to? • Během čtení si dělejte poznámky, podtrhujte si určité pasáže. • Čtěte text po odstavcích a snažte se zachytit hlavní myšlenku problému, tu si podtrhněte, zkuste ji formulovat vlastními slovy a zapsat. • Při čtení věnujte pozornost obrázkům, tabulkám a grafům. I ty totiž obsahují důležité informace. RECITE – rekapituluj Ověříte si, co vám přečtený oddíl dal. • Utřiďte si odpovědi na otázky z druhé fáze a zpaměti odpovězte. • Je vhodné si poznamenat k jednotlivým otázkám odpovědi formou klíčových slov, tj. slov vyjadřujících podstatu obsahu odpovědi. • Je vhodné si zaznamenat stěžejní fakta a konfrontovat je s doplňujícími informacemi. • Zkuste si důležité myšlenky říct nahlas. REVIEW – zpětně kontroluj Nyní se zaměřte na celý text a pospojujte si jednotlivé získané poznatky v textu do celku. • Snažte se knihu, článek apod. zopakovat uceleným shrnujícím způsobem. • Využijte svého poznámkového aparátu z předchozích fází (otázky, klíčová slova, podtržená slova, poznámky v textu apod.). Metoda I.N.S.E.R.T. (Interactive Notting System for Effective Reading and Thinking – Interaktivní poznámkový systém pro efektivní čtení a myšlení) je jednou z metod kritického myšlení. Slouží k podrobnému zpracování a lepší orientaci v odborném textu. Metoda vede k ohodnocení a zaznamenání vlastních postojů k textu, který analyzujeme. Jejím cílem je získat z textu informace, které potřebujeme. 3.2 Metoda I.N.S.E.R.T. Jak metoda I.N.S.E.R.T. funguje? Vezměte si odborný text a pročtěte jej. Během čtení přiřazujte k textu čtyři znaménka: známá informace nová informace, nový pojem informace, s níž nesouhlasíte informace, o níž se chcete dozvědět více Poznamenané myšlenky si následně zapište do tabulky. 7
 8. 8. Vraťte se pak k informacím, které jsou pro vás nové, s nimiž nesouhlasíte nebo se o nich chcete dozvědět více. K dohledání informací využijte slovníky, internet, encyklopedie Umíte-li efektivně a interaktivně číst, máte apod. diplom v kapse! Čtení je dynamický proces, tuto dovednosti rozvíjíte celý život. Během studia na vysoké škole budete číst různě náročné texty. Než je začnete číst, budete se muset zamyslet, jak k danému textu přistupovat a jaké strategie použít. Pokud jste pochopili, jaké dovednosti jsou potřeba k tomu, abyste efektivně četli, jste na dobré cestě stát se efektivním a úspěšným čtenářem. V předchozím modulu jste se stručně seznámili s kritickým myšlením. Nyní se zaměříme na to, jak je rozvíjet při čtení. Kritické čtení znamená mít kontrolu nad textem, který čtete. Při čtení je třeba být flexibilní a interaktivní. Při kritickém čtení se od Vás očekává, že budete: • rozumět obsahu různých textů, • schopni reflektovat to, co chtěl autor svým textem sdělit, • umět zhodnotit, co jste o daném tématu četli v různých textech, • rozvíjet svoje vlastní myšlenky a názory, • chápat čtení jako rozvoj vlastního myšlení. Přistupujete-li k textu kriticky, pak jste schopni uvažovat nad tím, jak jsou argumenty v textu formulovány, jste schopni získat od textu odstup. Čtěte tak, že v textu hledáte způsoby myšlení o daném tématu, a ne pouze primárně určitou informaci. 4. Čtěte kriticky Rozlišujte mezi povrchním a hloubkovým přístupem ke čtení textu. Povrchní čtení znamená, že memorujete fakta a informace, hloubkové čtení vás nutí k porozumění faktům a informacím. Při studiu budete využívat obou typů, podívejte se, jak dosáhnout hloubkového čtení: • Cílem je pochopit, co chtěl autor sdělit. • Pokládejte otázky během čtení – pracujme s textem interaktivně. • Nabalujte nové informace na předchozí znalosti. • Aplikujte popsané principy na každodenní realitu. • Posuďte závěr textu – je dostatečně opodstatněný? • Uvažujte nad argumenty. Jsou logické? Pokud budete k textu přistupovat kriticky a interaktivně, pak vaše čtení povede k tomu, že najdete to, co hledáte. Důležitou součástí čtení odborného textu je identifikace klíčových pojmů a myšlenek v textu. Jak již bylo řečeno, je dobré si při čtení textu dělat do něj poznámky, zvýrazňovat či podtrhávat text, zkrátka vytvořit si nějaký systém, Je dobré si text nejdříve přečíst jednou bez jak zviditelnit informace, které považujete označování a důležité myšlenky zvýrazňovat až při druhém, hlubším čtení. za důležité. Zvýraznění důležitých částí textu nepovažujte za konečnou fázi procesu čtení textu. Je to spíše první krok k tomu, jak si zorganizovat myšlenky a informace, které si z textu odneseme. 5. Najděte v textu důležité myšlenky Při interaktivním a efektivním čtení jste již na půli cesty k identifikaci klíčových myšlenek. Tím, že jste si zvýraznili text, který považujete za důležitý, se posléze budete v textu snadněji orientovat. Zaměříte se pouze na klíčové myšlenky textu. Zvýrazňování nebo podtrhávání důležitých myšlenek může být subjektivní. V podstatě nás to nutí dělat si úsudek, co my považujeme za důležité, a často dojde k tomu, že nás láká označit si téměř vše, co čteme. Dobrou radou v tomto případě je označit si jen jednu větu v odstavci. Odstavce se většinou zaměřují jen na jeden problém, který musíte identifikovat jako první. 8
 9. 9. Ukažme si v následujících krocích, jak identifikovat klíčové myšlenky v textu: 1. Označte si v textu ty pasáže, jež považujete za důležité. 2. Identifikujte klíčová slova. Klíčová slova (nebo slovní spojení) jsou slova, která nejvíce významově charakterizují text, nesou tedy důležitý význam. Zaměřte se na ty pasáže, které jste si v textu zvýraznili při jeho pročítání. Klíčová slova identifikujte následujícím způsobem: • Napište si otázky, jejichž odpovědí jsou ty pasáže, jež jste si označili v textu. • Označte si v otázkách klíčové pojmy. • Najděte tyto pojmy v textu a zakroužkujte si je. 3. Vysvětlete význam klíčových slov písemně na papír, nejlépe vlastními slovy. 4. Poté sepište hlavní myšlenky textu. O kritickém myšlení jste se dozvěděli již v předchozím modulu. Podívejte se na dvě metody kritického myšlení, které lze využít pro snadnější identifikaci klíčových myšlenek v textu. 6. Využijte metody hledání klíčových myšlenek v textu Pyramida je metoda, která usnadňuje ujasnit si, o čem čtený text je. Díky ní si ukotvíme pojmy a identifikujeme klíčové myšlenky. V pyramidě vyjadřujete myšlenky předepsaným počtem slov, takže vás to nutí formulovat myšlenky přesně. 6.1 Pyramida Pyramida se vyplňuje dle předem zadaných instrukcí do níže uvedeného obrázku. Vyzkoušejte si pyramidu sami na některém z textů, s nímž se setkáte při studiu. Věnujte pozornost rozšiřujícímu materiálu Pyramida, kde najdete konkrétní příklad využití. Materiál slouží zároveň i jako vzorový úkol pro tento modul. Hlavní myšlenka jedním slovem. Dvě slova popisující podpůrný detail. Hlavní myšlenka ve třech slovech. Čtyři slova popisující další podpůrné detaily. Autorův záměr vyjádřený pěti slovy. Šest důležitých slov - termínů - pojmů. Sedm slov popisujících, jaký prospěch má čtenář z textu. Napište pomocí osmi slov, co jste se z textu naučili. Jaké je téma podle mě, jaké má vlastnosti (přídavná jména). Co téma dělá, co se s ním děje (slovesa). Věta (smysluplná) vystihnující téma. Věta (smysluplná) vystihnující téma. Co téma dělá, co se s ním děje (slovesa). Jaké je téma podle mě, jaké má vlastnosti (přídavná jména). Synonymum, metafora pro téma. Negativní stránka tématu Téma diamantu je zkoumáno ze dvou hledisek – pokusíme se vystihnout to, co je podle nás na tématu pozitivní, jaké má kladné stránky, a v další fázi se zaměříme na negativní složky tématu. Téma textu jedním slovem. Pozitivní stránka tématu Metoda diamant slouží k tomu, abyste si po přečtení textu vybavili to nejpodstatnější, co si vy sami myslíte o zkoumaném tématu. Na vyjádření máte opět omezený počet slov, která navíc musíte formulovat předepsaným způsobem. 6.2 Diamant 9
 10. 10. Je důležité uvědomit si, že pokud začínáme číst nějaký odborný text, přistupujeme k němu již s určitou intelektuální výbavou, na základě předchozích zkušeností a znalostí (lze použít i termín předporozumění). Pohlížíme-li na text kriticky, obohatí nás natolik, že po jeho zpracování budeme nejen bohatší o nové poznatky, ale s novým pohledem se můžeme pustit do dalších témat. Celému tomuto procesu říkáme interpretace odborného textu; uvedeme si 6 kroků , které ji provází: 1. Východiska – fáze, kdy k textu přistupujeme na základě toho, jak myslíme, jaké máme zkušenosti, intelekt, znalosti, povahu, jakým jazykem mluvíme, v jaké kultuře žijeme. 2. Analýza textu z hlediska pojmů. Zaměřujeme se na základní pojmy a souvislosti mezi nimi. Jestliže člověk myslí v pojmech, které mezi sebou mají vazby, je pro pochopení textu a jeho další zpracování tento krok jednoznačně nezbytný. 3. Identifikace hlavní myšlenky. Pokud již máme v mysli jednotlivé pojmy a vztahy mezi nimi, je možné hledat hlavní myšlenky textu, to co vlastně autor chtěl sdělit. Nemusí jít jen o jednu či dvě klíčové myšlenky, ale můžeme jich v jednom textu nalézt větší množství, pokud se budou týkat různých ucelených myšlenek či témat. Snažíme se hlavní myšlenku vyjádřit vlastními slovy. 4. Reflexe. Z dat se stávají informace. Zkusíme převyprávět to, co jsme četli. U náročnějších textů je vhodné užít nějakou grafickou podobu, vytvořit si výpisky, pokusit se danou problematiku nechat přednášet či stručně sepsat, zobrazit pomocí myšlenkové mapy, diagramu, osnovy. 5. Dialog. Interpretaci samotnou je možné vnímat jako určitou formu dialogu mezi autorem a čtenářem. Tvorba otázek, na které se snažíme odpovědět, vede k pochopení toho, zda jde text skutečně do hloubky, nebo naopak je jen jazykovou kulisou bez obsahu. Je třeba, aby čtenář pomocí otázek skutečně důkladně porozuměl obsahu toho, co čte včetně identifikace slabých míst v textu. 6. Kreativní a kritické myšlení. Zatímco body 2-5 by mohl (čistě teoreticky) splnit počítač, zde nastupuje člověk. Ten může pochopit, čím ho daný text obohatil a jakým způsobem mu rozšířil obzory. To, co se dozvěděl nového, mu často ukazuje další oblasti, o kterých se musí dozvědět více, ale o nichž neměl do této chvíle ani tušení. 7. Šest kroků interpretace textu Cyklus interpretace textu je možné chápat jako spirálu, kde každá rovina představuje jeden konkrétní interpretovaný dokument. Po jeho zpracování můžeme přistoupit k dalšímu, který se již nachází o úroveň „výše.“ 10
 11. 11. Důležitou dovedností studenta vysoké školy je orientace v typech odborných textů. Odborný text se vyznačuje těmito charakteristikami: • je terminologicky jednoznačný, • předpokládá poučeného čtenáře, • obsahuje zprávy o výzkumech a jejich výsledcích, • autor může vycházet z různých koncepcí, ale nevykládá je. Shrnutí Chceme-li odborný text pochopit a odnést si z něj důležité informace, pak je nutné k jeho četbě přistupovat efektivně a interaktivně. Pracujme se textem a přemýšlejme nad ním. K tomuto můžeme využít strategie pro efektivní čtení, jako je např. metoda SQ3R nebo metoda I.N.S.E.R.T. Ke čtení odborných textů je třeba přistupovat kriticky, tj. měli bychom mít kontrolu nad textem, který čteme. Cílem kritického čtení je: • pochopit, co chtěl autor sdělit, • klást během čtení otázky, • argumentovat s autorovými tvrzeními, • posuzovat autorovy závěry. Při identifikaci klíčových myšlenek v textu je dobré s textem aktivně pracovat podtržením či zvýrazněním důležitých myšlenek. Je dobré využít některou z metod kritického myšlení, jako je např. pyramida nebo diamant. Interpretace odborného textu je proces, na jehož začátku stojí člověk se svým intelektuálním vybavením a nový text, na konci je již člověk určitým způsobem bohatší, schopný s novým pohledem přistoupit k dalším zdrojům informací a dat. 11
 12. 12. Seznam použité literatury 1. PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti: odemkněte svůj potenciál. Vyd. 1. Překlad Tereza Semotamová. Praha: Grada Publishing, 2010, 361 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-802-4725-277. 2. JEANNIE L., Steel, Kurtis S. MEREDITH, Charles TEMPLE a Walter SCOTT. Co je kritické myšlení: vymezení pojmu a rámce E-U-R. Praha: Kritické myšlení, o.s., 2007. 3. MACHAN, Richard. Odborné čtení a psaní: úvod do studia a psaní odborného textu. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2010, 62 s. ISBN 978-80-904541-3-2. 4. Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské odborné práce? 1. část Jak efektivně číst odborné texty. Textová opora kurzu KPI – Kurz práce s informacemi, 2007. 5. POKORNÝ, Vít. Postup interpretace textu. In: http://vitpokorny.wordpress.com [online]. 2009 [cit. 2012-10-19]. Dostupné z: http://vitpokorny.wordpress.com/2009/10/15/postup-interpretacetextu/ 12
 13. 13. Vyhodnocení tabulky Jaký typ čtenáře jsem? ze strany 4 Jaký je váš profil: jste povrchní nebo hloubkový čtenář? Pokud jste odpověděli ANO na všechny či většinu otázek 1, 2, 6, 10, 11, 12: Osvojili jste si povrchní přístup ke čtení, čtete pouze proto, abyste si zapamatovali důležitá fakta a teorii a použili je při zkoušce nebo při psaní písemné práce. Pokud jste odpověděli ANO na otázku 1: Postrádáte některé důležité informace, které by vám mohly pomoci danému tématu lépe porozumět. Je možné, že jste tuto strategii zvolili proto, že si svojí schopností číst nejste příliš jistí. Zkuste si ještě jednou pročíst kapitolu Jak se orientovat v textu v této studijní opoře. Váš přístup by také mohl být výsledkem špatného time managementu, vraťte se tedy ke studijnímu textu v modulu 01 – Sebeřízení o time managementu. Pokud jste odpověděli ANO na otázky 2, 6 a 12: Potřebujete se naučit, jak se stát kritickým čtenářem, abyste se nesoustředili výhradně na specifika textu, ale rozšiřovali si také svoje čtenářské obzory. Prostudujte znovu kapitolu Jak číst kriticky v této studijní opoře. Pokud jste odpověděli ANO na otázky 10, 11: Je třeba rozvíjet schopnost číst a naučit se nové strategie, protože doposud vaše čtení nebylo příliš efektivní. Pročtěte si ještě jednou kapitolu Jak číst odborné texty efektivně v této studijní opoře. Pokud jste odpověděli ANO na všechny nebo většinu otázek 3, 4, 5, 7, 8 a 9: Váš přístup ke čtení je hloubkový. O informacích, které přijímáte, přemýšlíte kriticky a pokoušíte se jim porozumět v širokém kontextu svých znalostí. Tento přístup k učení dokazuje vaši osobní iniciativu a snahu a naprosté pochopení dané látky. Studijní materiál vznikl z projektu: Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na MU. Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0241. 13

×