Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Mayan Exel 5 maart

2,355 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Presentatie Mayan Exel 5 maart

 1. 1. Veranderprocessen: kleurendenken<br />Leergang communicatie<br />
 2. 2. 2<br />Agenda<br />Waarom veranderen moeilijk is <br />Kleurentest invullen<br />De veranderkleuren<br />Buzzen <br />Gezamenlijk/plenair: inzichten delen, vragen stellen & exploreren<br />
 3. 3. 3<br />Waarom veranderen moeilijk is<br />
 4. 4. 4<br />Niet elke organisatieverandering is gepland of geslaagd<br />4% gepland<br />& geslaagd<br />16% gepland, <br />niet geslaagd<br />80% ongepland<br />20% gepland<br />80 % niet geslaagd<br />
 5. 5. 5<br />Veel geplande organisatieveranderingen falen; vanwege (1):<br />Sturing die is te neutraliseren door:<br />pocket veto’s – organisatorische ijsbergen<br />machtsbronnen – dilemma’s van stafafdelingen <br />losjes gekoppelde systemen – …<br />Processen die niet zijn af te dwingen / te beheersen:<br />rouwproces – onderhandelingen<br />leercurve– ontwikkeling volgens chaosdenken<br />levensloop – groepsdynamica<br />klok van Looten – structurele oscillaties / conflicten<br />megatrends – …<br />
 6. 6. 6<br />De ijsberg<br />Formal (Overt)<br />Aspects:<br /><ul><li>Goals
 7. 7. Technology
 8. 8. Structure
 9. 9. Policies and procedures
 10. 10. Products
 11. 11. Financial resources</li></ul>Informal (Covert) <br />Aspects:<br /><ul><li>Beliefs and assumptions
 12. 12. Perceptions
 13. 13. Attitudes
 14. 14. Feelings (anger, fear, liking, despair, etc)
 15. 15. Informal interactions
 16. 16. Group norms</li></ul>About the formal and informal systems<br />Bron: French & Bell<br />De ongrijpbare organisatie<br />
 17. 17. 7<br />Veel geplande organisatieveranderingen falen; vanwege (2):<br />Problemen die tussen de oren van mensen zitten: <br />mentale modellen – Johari window <br />losse koppeling tussen opvatting en gedrag<br />paradoxen versus problemen – …<br />– selectieve perceptie<br />Interactiespelletjes die mensen spelen:<br />gebroken grammofoon – wollen deken<br />zwarte pieten – op tribune zitten<br />economische uitwisseling – vuilnisvaten <br />– …<br />
 18. 18. 8<br />‘Wijs’ plannen!<br />Met oog voor de complexiteit van de werkelijkheid<br />Met oog voor verschillende manieren van denken over veranderen<br />Meervoudig kijken als uitgangspunt<br />Kleurendenken als hulpmiddel<br />
 19. 19. 9<br />Kleurentest invullen<br />
 20. 20. 10<br />Vier praktische toepassingen kleurendenken<br />Communicatie: gemeenschappelijke taal om collectief te praten en beslissen over veranderen zonder ‘scholenstrijd’<br />Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaties, vraagstukken.…, vooral als het complex is<br />Strategie: situationele keus voor een kansrijke ‘kleur’ voor een veranderaanpak. Wat past bij vraagstuk, bij organisatie, bij …?<br />Veranderaar: besef van eigen voorkeursstijl, aannames, competenties, beperkingen…<br />
 21. 21. 11<br />Vijf manieren van denken/kijken<br />
 22. 22. 12<br />Geeldrukdenken<br />Er verandert iets als je belangen bij elkaar brengt<br /><ul><li> van de sleutelfiguren
 23. 23. in een onderhandelings- en lobbyproces
 24. 24. om een consensus te vormen (win-win)</li></ul>Condities:<br /><ul><li> Achter gesloten deuren
 25. 25. Sense of urgency</li></ul>Motto:veranderen is een machtspel<br />Aannames<br /><ul><li> Democratische samenleving
 26. 26. Poldermodel van politieke coalities
 27. 27. Haalbare oplossing</li></ul>Idealen<br /><ul><li>Oppervlakkig geel:achterkamertjesgedoe, de sterkste wint
 28. 28. Blinde vlek:luchtfietsen, loose-loose strijd, onbetrouwbaarheid
 29. 29. Allergieën:ideologen, details, gezichtsverlies</li></ul>Schaduwkanten<br />Traject<br />Interventies:<br /><ul><li> Mediatie, alliantievorming, stemsessies
 30. 30. Topstructurering, beleidsvorming</li></ul>Diagnosebrillen:<br /><ul><li> Krachtenveldanalyse, concurrentiestructuur
 31. 31. Besluitvormingsfuik</li></ul>Beheersbaarheid:<br /><ul><li> Onbekend en verschuivend resultaat
 32. 32. Borging via contracten en machtsbalans</li></ul>Veranderaar<br />Veranderaar: procesregisseur die zijn macht inzet<br /><ul><li> Politiek fingerspitzengefühl (posities en context)
 33. 33. Besturen, beschouwen en conflicten hanteren
 34. 34. Onafhankelijk, beheerst en met goede netwerken</li></ul>Andere actoren:afgevaardigden, achterbannen, opinieleiders<br />AanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantie<br />BeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromisConclaafDepolitiseren<br />DraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMachtMandaatMedestaander<br />OnderhandelingPartijPersPersberichtPettenprobleemPoliticusPolitiseren<br />PressurecookerProcedureProcesontwerpPubliekSpelregelStakeholder<br />StatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVerklaringVervlechtenVrijheids-graadWantrouwenWinwinAanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingen<br />AftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromis<br />ConclaafDepolitiserenDraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMacht-MandaatMedestaanderOnderhandelingPartijPersPersberichtPettenpro-bleemPoliticusPolitiserenPressurecookerProcedureProcesontwerpPu-bliekSpelregelStakeholderStatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVer-klaringVervlechtenVrijheidsgraadWantrouwenWinWinAanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluiten<br />
 35. 35. 13<br />Blauwdrukdenken<br />Er verandert iets als je eerst denkt en dan (planmatig) doet<br /><ul><li> onderzoek biedt objectieve antwoorden en richting
 36. 36. oplossingen worden ontworpen (stappenplan)
 37. 37. implementatie gaat planmatig en transparant</li></ul>Condities:<br /><ul><li> Toereikend sponsorschap
 38. 38. Sense of control, objectiviteit</li></ul>Motto: veranderen is een rationeel proces<br />Aannames<br /><ul><li> Maakbare en kenbare wereld
 39. 39. Orde, efficiëntie en voorspelbaarheid
 40. 40. Beste concrete oplossing (harde organisatie- aspecten)</li></ul>Idealen<br /><ul><li>Oppervlakkig blauw:mechanistisch, irrationele en externe aspecten negeren
 41. 41. Blinde vlek:alles maakbaar verklaren, over mensen heen walsen
 42. 42. Allergie:vage toestanden, emotionaliteit, ingebakken onzekerheid/ ambiguïteit</li></ul>Schaduwkanten<br />Traject<br />Interventies:<br /><ul><li> ISO, BPR, PMW
 43. 43. Strategische analyse (SWOT, portfolio´s, e.d.)</li></ul>Diagnosebrillen:<br /><ul><li> Visgraatdiagrammen
 44. 44. Structuren, organisatieconfiguraties</li></ul>Beheersbaarheid:<br /><ul><li> Vooraf omschreven en gegarandeerd resulaat
 45. 45. Borging via ´meten = weten´, monitoringssystemen</li></ul>Veranderaar<br />Veranderaar:expert, projectleider<br /><ul><li> Inhoudelijke deskundigheid
 46. 46. Analyseren, structureren, presenteren, plannen
 47. 47. Prestatiegericht, accuraat, zelfstandig, rechtlijnig</li></ul>Andere actoren:opdrachtgevers, project-medewerkers, doelgroepen, (boze) buitenwereld<br />ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument<br />BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitChecklistControleDeelprojectDetaillerenDoelDoorlooptijdEfficiëntEisenFase<br />GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting<br />ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOp-drachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor-tageReductieResultaatStapTaakTaakgeledingVoortgangWeerstand<br />ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument<br />BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitChecklistControleDeelprojectDetaillerenDoelDoorlooptijdEfficiëntEisenFase<br />GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting<br />ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOp-drachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor-tageReductieResultaatStapTaakTaakgeledingVoortgangWeerstand<br />
 48. 48. 14<br />Rooddrukdenken<br />Er verandert iets als je mensen op de juiste manier prikkelt/een beroep doet op ‘wij’-kracht <br /><ul><li> mensen (situationeel) straffen, belonen, verleiden
 49. 49. ‘wij’ versterken: participatieve visievorming, </li></ul> gemeenschapsvorming<br /><ul><li> aandacht, steun en erkenning bieden</li></ul>Condities:<br /><ul><li> Respectvolle en zorgvuldige procedures
 50. 50. Mensen zoeken elkaar op</li></ul>Motto:veranderen is een sociaal gebeuren<br />Aannames<br /><ul><li> Gemeenschap in harmonie, zorgzame samenleving
 51. 51. Het beste uit mensen halen, de beste ´fit´ tussen organisatie en individu vinden
 52. 52. Motiverende oplossing, samen ergens voor staan</li></ul>Idealen<br /><ul><li>Oppervlakkig rood:verstikkende systemen, wollen dekengedrag, onechte aandacht
 53. 53. Blinde vlek:negeren van macht, zachte heel- meesters, conflictmijding
 54. 54. Allergieën:solo- of macho-gedrag, onzorg- vuldigheid, problematiseren</li></ul>Schaduwkanten<br />Traject<br />Interventies:<br /><ul><li> Personeelsinstrumenten en sociale activiteiten
 55. 55. Management by walking around en de zeepkist</li></ul>Diagnosebrillen:<br /><ul><li> Motivatiefactoren, bronnen van weerstand
 56. 56. Rollen in teams, situationeel leiderschap</li></ul>Beheersbaarheid:<br /><ul><li> Bedacht, maar niet gegarandeerd
 57. 57. HRM-systemen, goede verhoudingen, communicatie</li></ul>Veranderaar<br />Veranderaar:coachende manager, HRM- of communicatie-expert<br /><ul><li> Mensen-mens
 58. 58. Motiveren, verleiden, communiceren, samen- werken
 59. 59. Sociaal, betrouwbaar, geïnteresseerd</li></ul>Andere actoren:smaakmakers, teambuilders, rolmodellen, betrokkenen<br />AandachtAangenaamArboregelingAssessmentBelangstellingBeloning<br />BeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega´sCompetentieCurriculum vitaeFunctiebeschrijvingFunctionerenHeadhunterHuisstijlIdeeënbus<br />JuniorKwaliteitLief-en-leed-potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOplei- denOutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRui-lenSalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen<br />StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgevingZorgvuldigAandachtAangenaamArboregelingAssessmentBelangstellingBelo-ningBeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega´sCompetentieCurriculumvitaeFunctiebeschrijvingFunctionerenHeadhunterHuisstijlIdeeënbusJuniorKwaliteitLief-en-leed-potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOpleiden<br />OutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRuilen<br />SalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen<br />StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgeving<br />
 60. 60. 15<br />Groendrukdenken<br />Er verandert iets als je mensen in leersituaties brengt/begeleidt<br /><ul><li> bewust onbekwaam maken (spiegels en vensters)
 61. 61. experimenten en exploreren van nieuwe mogelijkheden
 62. 62. in een koerszoekend, (sub)collectief proces</li></ul>Condities:<br /><ul><li> (Net) genoeg veiligheid, rust en respect
 63. 63. Sense of professionalism</li></ul>Motto:veranderen is leren en ontwikkelen<br />Aannames<br /><ul><li> Lerende organisatie: met iedereen, over alles, altijd
 64. 64. Groeien en ontdekken
 65. 65. Oplossingen die mensen zelf vinden</li></ul>Idealen<br /><ul><li>Oppervlakkig groen:individueel leren los van het werk, gebrek aan actie
 66. 66. Blinde vlek:belerend gedrag, niemand uitsluiten, navelstaren
 67. 67. Allergie:politieke spelletjes, mensen met een bord voor hun hoofd</li></ul>Schaduwkanten<br />Traject<br />Interventies:<br /><ul><li> Feedback, coaching, opleiding, gaming
 68. 68. Organisatie-ontwikkeling, communities of practice</li></ul>Diagnosebrillen:<br /><ul><li> Johari window, leercurve
 69. 69. Organisatie-ijsberg, systeemdenken</li></ul>Beheersbaarheid:<br /><ul><li> Geschetst, niet gegarandeerd
 70. 70. Borging via voortdurende reflectie</li></ul>Veranderaar<br />Veranderaar:procesbegeleider die mensen steunt<br /><ul><li>´Reflective practitioner´ als rolmodel
 71. 71. Didactisch ontwerpen, faciliteren, spiegelen, coachen
 72. 72. Empathie, creativiteit, nieuwsgierigheid</li></ul>Andere actoren:trekkers, coaches, meesters, deelnemers, beschermheren<br />ActionlearningAflerenBetekenisBewustonbekwaamBewustwordingClinic<br />CoachenCorporatecurriculumDebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaringEvaluatieExperimentFacilitatorFeedbackGedragGroepslerenHouding<br />KennisKennisoverdrachtLeercyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeersituatieLerenLerendeorganisatieMentaalmodelMotivatieOefenenOntwik-kelingOpvoedingOrganisatieontwikkelingReflectieSpelSpiegelenStage<br />TrainerTrail-and-errorTweedehandslerenTweedeordelerenUitproberen<br />UitwisselenVaardigheidVeiligheidZienswijzeActionlearningAflerenBeteke-nisBewustonbekwaamBewustwordingClinicCoachenCorporatecurriculumDebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaringEvaluatieExperimentFacilita-torFeedbackGedragGroepslerenHoudingKennisKennisoverdrachtLeer-cyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeersituatieLerenLerendeorgani-satieMentaalmodelMotivatieOefenenOntwikkelingOpvoedingOrganisatie-ontwikkelingReflectieSpelSpiegelenStage TrainerTrail-and-error<br />
 73. 73. 16<br />Witdrukdenken<br />Er verandert iets als ik spontane evolutie een handje help<br /><ul><li> patroonduiding van wat mensen/organisaties beweegt
 74. 74. ruimte bieden voor ondernemerschap & dynamiek
 75. 75. (zelf) blokkades wegnemen en conflicten optimaliseren</li></ul>Condities:<br /><ul><li> Paradoxaal adviseren, schakelen
 76. 76. Sense of humor</li></ul>Motto:veranderen gaat over energie/ vitaliteit<br />Aannames<br /><ul><li> Wonderlijk universum vol parallelle werkelijkheden
 77. 77. Zelfsturing in netwerken dwars door organisatie- grenzen
 78. 78. Zingeving, geëngageerde oplossingen, innovaties</li></ul>Idealen<br /><ul><li>Oppervlakkig wit:new age uiterlijkheden, ´alles is goed´/laisez faire
 79. 79. Blinde vlek:oppervlakkig begrip van drijvende krachten, medewerkers opzadelen met ´zelfsturing´
 80. 80. Allergieën:saaiheid, middelmaat, regels, bevoogding, groepsdwang</li></ul>Schaduwkanten<br />Traject<br />Interventies:<br /><ul><li> Zelfsturende teams, zelfsturing individu
 81. 81. Appreciative inquiry, open space meetings</li></ul>Diagnosebrillen:<br /><ul><li> Ontwikkelingspatronen van individuen, groepen e.d.
 82. 82. Chaostheorie, beelden van organisaties</li></ul>Beheersbaarheid:<br /><ul><li> Moeilijk voorspelbaar (maar niet stuurloos) proces
 83. 83. Borging via zelforganisatie en kwaliteit van dialoog</li></ul>Veranderaar<br />Veranderaar:patroonduider die zichzelf op het spel zet<br /><ul><li> Florerend in complexiteit, spelend met mogelijkheden
 84. 84. Betekenis geven, stelling nemen, dialogiseren, ondernemen
 85. 85. Zelfbewust, authentiek, kwetsbaar, fantasierijk, eigenwijsAndere actoren:entrepreneurs, kiemen, sponsors, netwerken</li></ul>AdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustwordenBlok-kadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie<br />EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit<br />InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen<br />PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie<br />UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZinge-vingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden<br />BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie<br />EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit<br />InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen<br />PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie<br />UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZinge-vingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden<br />BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie<br />
 86. 86. 17<br />Gekleurde succescriteria<br />
 87. 87. 18<br />Buzzen<br />Bespreek met 2 buurmensen:<br />Je eigen kleurenprofiel<br />Wat je herkent in eigen casuïstiek: organisatiekleur, interventiekleuren, kleuren van belangrijke actoren<br />Gezamenlijk/plenair:<br />Inzichten delen<br />Vragen stellen en exploreren<br />
 88. 88. 19<br />Als de kleuren elkaar beoordelen…<br />
 89. 89. 20<br />Er bestaan verschillende vormen van communicatie<br />Communiceren <br />isde verandering<br />Communiceren <br />overde verandering<br />Blauw<br />Rood<br />Groen<br />Wit<br />Geel<br />
 90. 90. 21<br />Communicatieve werkvormen<br />
 91. 91. 22<br />Vier praktische toepassingen kleurendenken<br />Communicatie: gemeenschappelijke taal om collectief te praten en beslissen over veranderen zonder ‘scholenstrijd’<br />Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaties, vraagstukken.…, vooral als het complex is<br />Strategie: situationele keus voor een kansrijke ‘kleur’ voor een veranderaanpak. Wat past bij vraagstuk, bij organisatie, bij …?<br />Veranderaar: besef van eigen voorkeursstijl, aannames, competenties, beperkingen…<br />
 92. 92. 23<br />Typische, opeenvolgende fasen <br />
 93. 93. 24<br />Mayan Exel<br />mex@tg.nl<br />www.twynstragudde.nl<br />Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.<br />

×