การขนส่งทางอากาศเพื่อรองรับการเข้าสู่

5,395 views

Published on

การขนส่งทางอากาศเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
โดย นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • หลักการและเหตุผลการจัดตั้งการเชื่อมต่ออาเซียน เป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เป็นกลไกสำคัญในการลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างชาติสมาชิก เป็นกุญแจของการบรรลุการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นกลไกสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาระหว่างชาติสมาชิก หลักการสำคัญของแผนแม่บทการเชื่อมต่ออาเซียน เร่งรัดแต่ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนส่งเสริมการเป็นประชาคมอาเซียน สร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย สร้างความสอดประสานระหว่างยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ สร้างความสมดุลย์ของผลประโยชน์ของทุกฝ่าย สร้างการเชื่อมโยงระหว่างแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะ ส่งเสริมพลวัตรของการแข่งขัน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีรูปแบบระดมทุนที่ชัดเจน องค์ประกอบของการเชื่อมต่ออาเซียน ทางกายภาพ เพื่อพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพลังงาน ให้มีบูรณาการและประสิทธิภาพ ทางสถาบัน เพื่อให้มียุทธศาสตร์ ข้อตกลง กลไกทางกฎหมายและทางสถาบัน ทางประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน
 • ซึ่งประเทศไทยนั้นเมื่อพิจารณาจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แล้วมีความได้เปรียบเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้ว ดังนั้นประเด็นนี้จึงต้องเป็นโจทย์ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของทั้ง หน่วยที่รับผิดชอบบริหารท่าอากาศยาน และหน่วยที่บริหารสายการบินแห่งชาติที่จะต้องกำหนดแผนในการรองรับ scenario ดังกล่าว
 • การขนส่งทางอากาศเพื่อรองรับการเข้าสู่

  1. 1. ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางอากาศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนายจุฬา สุขมานพผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร25 มกราคม
  2. 2. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การสร้างประชาคมอาเซียนเพิ่มพูนความอยู่ดีกินดีและวิถีชีวิตของประชากรอาเซียนความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียนส่งเสริมการใช้กฎระเบียบและธรรมภิบาลในอาเซียนส่งเสริมการใช้กฎระเบียบและธรรมภิบาลในอาเซียนเพิ่มพูนการรวมกลุ่มและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนเพิ่มพูนการรวมกลุ่มและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนลดช่องว่างการพัฒนาลดช่องว่างการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนการท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรมการเชื่อมโยงทางกายภาพ(Physical Connectivity)การขนส่ง : อากาศ ถนน รถไฟ ทะเลท่าเรือ การบริการขนส่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร:โครงข่ายใยแก้วนำาแสงพลังงาน : การเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษการระดมทรัพยากรทรัพยากรของอาเซียน ธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคีประเทศคู่เจรจา ภาคเอกชน2การเชื่อมโยงทางสถาบัน(Institutional Connectivity)การเปิดเสรีอาเซียน : ความตกลงการค้าสินค้าในอาเซียน มาตรฐาน การบริการศุลกากร ณ จุดเดียวการรวมศุลกากรการเปิดเสรีการลงทุน :ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนการเปิดเสรีบริการ ข้อตกลงยอมรับร่วม ความตกลงการขนส่งในภูมิภาคโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
  3. 3. 0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0No. of tourists (in thousand arrivals): ASEAN ปี 2011Tourist arrivals in ASEANMalaysia 30.4%Thailand 23.5%Singapore 16.2%Indonesia 9.4%Viet Nam 7.4%The Philippines 4.8%Cambodia 3.55%Lao PDR 3.3%Myanmar 1.0%Brunei Darussalam 0.3%19 ล้านคน80% เดินทางโดยเครื่องบิน
  4. 4. EVERY ROAD leads to Thailand
  5. 5. ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนสะพานข้ามแม่นำ้าโขง แห่งที่4ด่านหนองคายด่านแม่สอดด่านอรัญประเทศท่าเรือแหลมฉบังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด่านสะเดาประตูการค้าหลักประตูการค้าชายแดนที่สำาคัญ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าเรือแหลมฉบังประตูการค้าชายแดนเชื่อมต่อท่าเทียบเรือพาณิชย์เชียงแสนสปป.ลาวและจีนสะพานข้ามแม่นำ้าโขง แห่งที่ 4สปป.ลาวและจีนด่านหนองคาย จ.หนองคายสปป.ลาวด่านอรัญประเทศจ.สระแก้วกัมพูชาด่านสะเดา จ.สงขลา มาเลเซีย 20
  6. 6. สถานภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในปัจจุบันโครงข่ายทางหลวง โครงข่ายทางรถไฟ
  7. 7. สถานภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในปัจจุบัน (ต่อ)เส้นทางขนส่งท่าเรือชายฝั่งโครงข่ายทางอากาศ
  8. 8. มาตรการสำาคัญในการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศรูปแบบการขนส่งการเชื่อมโยงทางกายภาพ(PhysicalConnectivity)การเชื่อมโยงกฎระเบียบ(InstitutionalConnectivity)ทางนำ้า/ทางอากาศท่าเรือและการบริการขนส่งทางเรือ/ท่าอากาศยานและการบริการขนส่งทางอากาศการอำานวยความสะดวกทางการค้า /National SingleWindowทางบก โครงข่ายถนนภายในประเทศ และ โครงข่ายถนนระหว่างประเทศกฎระเบียบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศการเชื่อมโยงทางกายภาพ และ กฎระเบียบ (Physicaland Institutional Connectivity) เป็นปัจจัยสำาคัญในการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี และทำาให้เกิดการเชื่อมโยง
  9. 9. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ
  10. 10. MyanmarThailandSingaporeIndonesiaPhilippinesBruneiMalaysiaVietnamSingaporeIndonesiaLaosCambodiaMacau2012 2013 2014 2015 ROUTE DEVELOPMENTROUTE DEVELOPMENTการพัฒนาเส้นทางการบินในอนาคตในตลาดอาเซียนคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวในปี 2558 จะมีปริมาณผู้โดยสารประมาณ 28.6ล้านคน (จากปี2554 จำานวน19.2 ล้านคน)
  11. 11. วิเคราะห์ SWOTการขนส่งทางอากาศของไทยจุดแข็ง-ที่ตั้งของไทยเป็นศูนย์กลางกลุ่มอาเซียน-ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว-โครงสร้างพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี- มีสายการบินให้บริการครอบคลุมทุกระดับจุดอ่อน-ท่าอากาศยานในภูมิภาคยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่-ผลิตภัณฑ์การให้บริการบนเครื่องบินไม่ทันสมัย-ต้นทุนสูงกว่าเพื่อนบ้าน-กฎ/ระเบียบ มีขั้นตอนมาก-ขาดการเชื่อมโยงการเดินทางรูปแบบอื่นโอกาส-การเปิดตลาดการบินเสรีในอาเซียน-AEC ผู้ประกอบการไทยลงทุนต่างประเทศมากขึ้น-จีน/อินเดีย เป็นตลาดการเดินทาง/ขนส่งขนาดใหญ่-สายการบินต้นทุนตำ่าได้รับความนิยม-อัตราการขยายตัวของการขนส่งในเอเชียแปซิฟิคภัยคุกคาม-มาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น EU เรียกเก็บ CarbonTax -ขนส่งทางอากาศอ่อนไหวต่อสภาวะแวดล้อมที่ผันผวนสูง-เทคโนโลยีเครื่องบินพัฒนาให้บินได้ไกลขึ้น-เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินของสายการบิน-ธุรกิจการบินมีการแข่งขันสูง
  12. 12. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่ง : การขนส่งทางอากาศวิสัยทัศน์ในช่วง 10 ปี ข้างหน้า(พ.ศ. 2554-2563)“เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการทุกระดับที่ปลอดภัย”• เพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศยานในภูมิภาค (Aviation Hub)• เพื่อให้การเดินทางทางอากาศมีค่าบริการที่เหมาะสม แข่งขันได้กับรูปแบบการขนส่งอื่นในระยะทางไกล• เพื่อให้การขนส่งทางอากาศมีความปลอดภัย 11
  13. 13. ครม. อนุมัติโครงการ 24 ส.ค.53ระยะเวลาดำาเนินการ 6 ปีวงเงิน 62,503.214 ล้านบาท (รวมสำารองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง 10% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง)วัตถุประสงค์ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับจำานวนผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 48 ล้านคนต่อปี (ปัจจุบัน 33)ผู้โดยสารภายในประเทศ 12 ล้านคนต่อปี (ปัจจุบัน 12)ประกอบด้วย(1) กลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองโครงการพัฒนา ทสภ.(ปีงบประมาณ 54-60)Concourse D SAT-121ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานSuvarnabhumi Airport ประตูการค้าหลัก
  14. 14. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (ปี 54-60)เปิดให้บริการ พ.ย. 60ติ 24 ส.ค. 53 วงเงินรวม 62,503.214 ล้านบาท1.1 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1งบประมาณ27,864.653 ล้านบาท2.2 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกงบประมาณ 6,780.190ล้านบาท1.2 งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1งบประมาณ4,907.342 ล้านบาท2.1 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำานักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (อาคารจอดรถ 1)งบประมาณ 625.673 ล้านบาท(3) งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ 2,693.219 ล้านบาท(4) งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC) งบประมาณ 763.00 ล้านบาทEast R/W 4,000 mWest R/W3,700 m1.3 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ และระบบขนส่งผู้โดยสาร(APM)งบประมาณ 7,973.072ล้านบาทคลังสินค้า23
  15. 15. ขีดความสามารถในการรองรับสินค้าท่าอากาศยานสุวรรที่มา : บริษัท ท่าอากาศยาน
  16. 16. อาคารตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศอาคารคลังสินค้าอาคารผู้บริหารจัดการFree Zoneอาคารขนถ่ายสินค้า(บกท.)อาคารขนถ่ายสินค้า(WFSPG)สภาพปัจจุบัน พื้นที่ขนส่งสินค้าของ ทสภ. มีการบริหารจัดการแบบเขตปลอดพิธีการศุลกากร (Custom Free Zone) มีขนาดพื้นที่ตามแผนแม่บททั้งสิ้นประมาณ 660,573 ตารางเมตร สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้ประมาณ 3 ล้านตันต่อปี เมื่อทำาการขยายเต็มพื้นที่ โดยปัจจุบันพื้นที่ปลอดอากรของ ทสภ. มีการดำาเนินกิจกรรมดังนี้1. การดำาเนินกิจกรรมการนำาเข้า ส่งออกสินค้าตามปกติ(Direct Import and Export Transshipment Cargo and TransitCargo) ทอท.ได้ให้สิทธิในการบริหารจัดการคลังสินค้า แก่ บกท. และWFSPG2. การดำาเนินกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้า (Value AddedArea : VAA) ทอท. ได้ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าเพิ่มมูลค่าไว้รองรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะทำากิจกรรมเพิ่มมูลค่าจำานวน 3 หลังพื้นที่ประมาณ9,250 ตารางเมตรต่อหลัง และจัดให้มีคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาเช่าหรือใช้บริการเป็นรายวัน หรือรายเดือน เพื่อตอบสนองการเป็นศูนย์กระจายสินค้าแบบครบวงจรจำานวน 1 หลังที่มา : บริษัท ท่าอากาศยาน
  17. 17. Cargo(ThousandTonnes)ปีTotalInbound &Outbound&TransitCapacityค.ศ. พ.ศ.DomesticInternational200625491,264.81 59.91,204.91 1,700200725501,294.94 54.011,240.94 1,700200825511,242.50 51.331,191.17 1,700200925521,083.98 49.211,034.77 1,700201025531,352.28 57.191,295.09 1,700201125541,354.72 60.551,294.17 1,700201225551,471.88 60.991,410.89 1,700201325561,533.98 63.551,470.43 1,700ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีปริมาณขนถ่ายสินค้าทางอากาศเข้า-ออก ในปี 54 เป็น 1.35 ล้านตัน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 97เป็นการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศการเปรียบเทียบขีดความสามารถและการคาดการปริมาณสินค้า ณ ทสภCapacity 1.7 Million tonnes/Yrที่มา : บริษัท ท่าอากาศยาน
  18. 18. FUTURE FUTUREFUTUREมีพื้นทีสำารองรอการพัฒนาเพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับสินค้าอีกประมาณ124,203 ตารางเมตร โดยในปัจจุบัน WFSPGได้แจ้งความประสงค์ของขยายพื้นที่ให้บริการแล้วบกท.พื้นที่จัดเก็บสินค้า95,284 ตร.ม.ขีดความสามารถ 1.2ล้านตันตอปีWFSPGพื้นที่จัดเก็บสินค้า44,880 ตร.ม.ขีดความสามารถ 0.5ล้านตันต่อปีปัจจุบัน1.7 ล้านตันต่อปีเมื่อพัฒนาเต็มพื้นที่ 3ล้านตันต่อปีขีดความสามารถรองรับสินค้าที่มา : บริษัท ท่าอากาศยาน
  19. 19. 1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่22. ถนน 2 เส้นทาง(1) สาย ฉช. 3001 แยก ทล. 314 - ลาดกระบัง –จ.ฉะเชิงเทรา(2) ถนนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ A11ถนนวัดกิ่งแก้ว – สาย A6 สมุทรปราการโครงการสนับสนุน ก่อน 55 55 56 57 58ปี 59เป็นต้นไปสิ้นสุดปี 62ก่อสร้างเสร็จหลังปี 2558ลาดกระบัง - จ.ฉะเชิงเทราA11–ถนนวัดกิ่งแก้ว สาย A61โครงข่ายคมนาคมรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้60 ล้านคน/ปี25
  20. 20. 2555ขีดความสามารถ 16.5 MAPการพัฒนาระยะที่ 1นการปรับปรุงระหว่างช่วงปี 55ดำาเนินการระหว่างปี 2556-59ขีดความสามารถ 22.5 MAPการพัฒนาระยะที่ 2รองรับได้ถึงปี 65ดำาเนินการระหว่างปี 2560-6ขีดความสามารถ 27.5 MAการพัฒนาระยะที่ 3รองรับได้ถึงปี 7020แนวทางพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองที่มา : บริษัท ท่าอากาศยาน
  21. 21. ลักษณะทางกายภาพ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก)นที่รวมประมาณ 1,500 ไร่ทางวิ่ง 1 เส้น ขนาด45x3,000 ม.0927ทางวิ่ง 1 เส้น ขีดความสามารถ 20เที่ยวบินต่อชั่วโมงหลุมจอดอากาศยาน 15 หลุมจอดแบ่งเป็น หลุมจอดประชิดอาคาร 7 หลุมจอดหลุมจอดระยะไกล 8 หลุมจอดอาคารผู้โดยสาร 6.5 ล้านคนต่อปีแบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ3.5 ล้านคนต่อปีผู้โดยสารภายในประเทศ3 ล้านคนต่อปีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต26ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยาน
  22. 22. - งานขยายทางขับ และลานจอดอากาศยาน595.92 ล้านบาท- งานปรับปรุงระบบเติมนำ้ามันอากาศยานทางท่อ66.56 ล้านบาทอาคาร GSE & OM30.16 ล้านบาทระบบถนน 270.4 ล้านบาท ระบบสาธารณูปโภค 262.08ล้านบาทอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศใหม่2,288 ล้านบาทอาคารสำานักงานทภก.126.88 ล้านบาทอาคารบำารุงรักษา และ คลัง17.68 ล้านบาทอาคารจอดรถยนต์458.64 ล้านบาทอาคารคลังสินค้า88.4 ล้านบาทอาคารดับเพลิงและกู้ภัย60.32 ล้านบาทปรับปรุงอาคารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ551.2 ล้านบาทสรุปโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อ 1 ธ.ค. 52 โดยมีระยะเวลาดำาเนินการรวม47 เดือนวงเงินลงทุนรวม 5,791.122 ล้านบาท (รวมสำารองราคาปริมาณงานเปลี่ยนแปลง10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 32 ล้านบาทงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ 72 ล้านบาทเปิดให้บริการ ก.พ. 58นรวม 5,791.122 ล้านบาท 27
  23. 23. Contract FarmingEducation/Trainingท่าอากาศยานแม่สอดย่างกุ้งทวายพิษณุโลกลำาปางเชียงใหม่แผนพัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด1. ขยายทางวิ่ง รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้น2. ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่
  24. 24. บรรทุกผู้โดยสาร75 ลำา27 ล้านบาท แบ่งเป็น4-60 จำานวน 37 ลำา1-65 จำานวน 38 ลำาการ บกท.นฝูงบิน 122 ลำา ดัดแปลงเครื่องบินบรรทุกสินค้า(Freighter) B747-400 จำานวน 2 ลำาให้บริการแล้ววงเงินประมาณ 1,400 ล้านบาทบรรทุกสินค้าได้ 100 ตันต่อเที่ยวบิน จะจัดหาเครื่องบินบรรทุกสินค้าอีก 3 ลำาระหว่างปี 55-5828การจัดหาเครื่องบินของ บกท.
  25. 25. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศของ บวทบริการการเดินอากาศของ บวท ..ปีงบประมาณปีงบประมาณ 2554 – 25562554 – 2556 วงเงินวงเงิน4,460.314,460.31 ล้านบาทล้านบาทในอนาคตในอนาคตNew Air TrafficNew Air TrafficManagementManagementเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีการเดินอากาศจากเรดาร์เป็นระบบเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีการเดินอากาศจากเรดาร์เป็นระบบดาวเทียมเพื่อรองรับการจราจรได้มากขึ้น29
  26. 26. • หลายประเทศแข่งขันเพื่อเป็นศูนย์กลางการบิน (Hub)• ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (MutualCooperation) เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น Hubความท้าทายในอนาคต30• ประเทศเพื่อนบ้านเร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และลดการพึ่งพาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเที่ยวบินตรงสู่ต่างประเทศมากขึ้น
  27. 27. www.otp.go.th

  ×