Centro Baleares Europa | Memoria de actividad 2007

1,004 views

Published on

Diseño, creatividad y maquetación

Published in: Design, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,004
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Centro Baleares Europa | Memoria de actividad 2007

 1. 1. Memòria d’activitats 2007
 2. 2. Memòria d’activitats 2007ÍndexOrigen del CBE 3 Premi a la Cooperació Empresarial Europea 44Què és el CBE? 5 Beques 45Missió 7Pla dactivitat 2008 9 Beques Oficina Brussel·les 45 Línies Estratègiques 9 Pràcticum 46 Xarxes d’Informació 11 Altres beques 47 Formació 17 2007 en xifres 49 Beques 18 Europe Direct 49 Publicacions 20 Euro Info Centre 50 Lobby Illes Balears 20 Centre de Documentació Europea 52 Assistència Tècnica a Projectes Europeus 21 PIE Menorca 56Activitats projectes 2007 23 PIE Eivissa i Formentera 57 Commemoració 50è Projectes europeus 58 aniversari Tractat de Roma 23 Qualitat 58 Dia dEuropa 27 Medi ambient 58 Formació 31 Mitjans de comunicació 2007 63 Altres activitats 33 Indicadors ResponsabilitatPremis Atorgats 38 Social Corporativa 65 Premi Europa Joves Estudiants 38 Membres consorciats 75 Premi Europa Gent Gran 42 Equip de treball 81 1
 3. 3. Memòria d’activitats 2007 Orígen del CBE El Centre Balears Europa va obrir les portes l’any 1986 amb motiu de l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea. L’objectiu inicial es va centrar en la preparació i conscienciació dels ciutadans amb vista al futur d’aquesta comunitat de països de la qual passàvem a for- mar part. Al llarg dels anys, el Centre Balears Europa ha anat creixent i in- corporant nous serveis a la seva oferta, on cal destacar a l’any 1996 l’obertura d’una nova oficina a Brussel·les amb l’objectiu d’establir una línia de comunicació directa amb les institucions europees. Des de la seva creació, el Centre Balears Europa ha donat suport als ciutadans, empresaris i administracions públiques per tal d’a- propar Europa i les seves institucions a les Illes Balears.2 3
 4. 4. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 Què és el CBE? El Centre Balears Europa (CBE) és un consorci format per institu- cions públiques i privades, amb presència majoritària del Govern de les Illes Balears, que té l’objectiu d’impulsar l’esperit europeu i d’apropar les institucions de la Unió Europea als ciutadans del nostre arxipèlag. El CBE treballa donant prioritat a les interconnexions amb altres xarxes d’informació, accedint a les bases de dades europees (Eur-Lex, CELEX, Cordis, SCAD, etc.) i a les pàgines web de les ins- titucions de la UE. Dins les seves funcions, trobam les tasques de formació, d’infor- mació, de documentació, d’assessorament en polítiques comuni- tàries, assessorament en projectes europeus i de sensibilització, entre d’altres, sobre el procés d’integració i futur de la Unió Eu- ropea.4 5
 5. 5. Memòria d’activitats 2007Missió FINALITAT El Centre té la finalitat d’organitzar i promoure activitats relacio- nades amb la Unió Europea, així com també coordinar i assesso- rar en temes europeus les entitats que en formen part. Aquesta finalitat es concreta en les funcions següents: europees. a) Rebre i propagar tota la informació que emana de les institucions lment b) Prestar assistència tècnica a les entitats integrants del Centre, especia nats amb en el cas d’assumptes d’interès general per a les Illes Balears relacio esmenta- la Unió Europea que requereixen una certa coordinació entre les des entitats. semi- c) Organitzar, promoure i coordinar, entre d’altres activitats, cursos, el procés naris, activitats d’investigació i sensibilització relacionades amb d’integració europea. t que, dins d) En general, organitzar o participar en qualsevol d’altra activita el seu àmbit de treball, interessi directament la societat balear. itats rela- e) Atorgar beques o subvencions per al desenvolupament d’activ cionades amb la finalitat del Centre. 7
 6. 6. Memòria d’activitats 2007Pla d’activitat 2008 LÍNIES ESTRATÈGIQUES Per a l’any 2008, el Centre Balears Europa ha establert unes noves línies estratègiques amb la finalitat de dinamitzar i revitalitzar la realitat europea a les Illes Balears. Podem destacar les següents: INFORMACIÓ FORMACIÓ • Informació i Assessorament • Accions formatives, jorna- a l’Administració Pública, des, seminaris a l’entorn empresarial i a • Cursos l’educatiu • Beques DIFUSIÓ • Premis • Apropar la informació al ciutadà LOBBY ILLENC • Fomentar el debat • Fer valer els interessos de les Illes a la UE • Activitats i campanyes • Grup EURIMED • Publicacions 9
 7. 7. Memòria d’activitats 2007Per a l’any 2008, l’estructura del consorci queda de laforma següent:XARXES D’INFORMACIÓCENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA DESTINATARIS: Administració pública i àmbit acadèmic DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: • Informació i suport sobre polítiques comunitàries, beques, institucions, legislació... • Biblioteca especialitzada a l’abast dels ciutadans • Consulta de publicacions oficials de la Unió Europea • Edició d’un butlletí setmanal en format electrònic • Consultes personalitzades 11
 8. 8. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 ENTERPRISE EUROPE NETWORK • Donar suport a les PIME per a la recerca dels socis pertinents del sector públic o privat mitjançant els instruments apropiats. DESTINATARIS: Àmbit empresarial, PIMEs b) Serveis d’innovació i de transferència de tecnologia i co- neixements DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: • Difondre informació i augmentar la sensibilització en matè- a) Serveis d’informació, diàleg, cooperació empresarial i in- ria de polítiques, legislació i programes de suport relacio- ternacionalització: nats amb la innovació • Difondre informació relativa al funcionament i a les opor- • Promoure la difusió i explotació dels resultats dels progra- tunitats que ofereix el mercat interior de béns i serveis, in- mes d’investigació closa la publicitat sobre les possibilitats de participar en • Proporcionar serveis d’intermediació tecnològica i de trans- licitacions. ferència de coneixements i foment de l’associació entre tot • Promoure activament les iniciatives, les polítiques i els pro- tipus d’agents implicats en la innovació grames comunitaris pertinents a les PIME i facilitar informa- • Reforçar la capacitat per a innovar de les empreses, sobretot ció a les PIME sobre els procediments de candidatura per als de les PIME esmentats programes. • Facilitar la vinculació amb altres serveis d’innovació, inclo- • Explotar les eines de medició d’impacte de la legislació vi- sos els serveis relacionats amb la propietat intel·lectual. gent sobre les PIME c) Serveis de foment de participació de les PIME al Setè Pro- • Contribuir a la realització dels estudis d’avaluació d’impacte grama Marc d’IDT de la Comissió • Donar a conèixer a les PIME el Setè Programa Marc d’IDT • Explotar altres mitjans apropiats per a fer participar les PIME • Ajudar les PIME a identificar les seves necessitats d’investiga- al procés europeu d’elaboració de polítiques ció i desenvolupament tecnològic i a trobar socis pertinents. • Ajudar les PIME a desenvolupar activitats transfrontereres i • Ajudar les PIME a preparar i coordinar propostes de projec- a crear xarxes internacionals tes per a participar en el Setè Programa Marc d’IDT.12 13
 9. 9. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 EUROPE DIRECT DESTINATARIS: Ciutadania en general DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: • Informació general sobre temes de la UE • Respostes a les qüestions sobre qualsevol política europea • Informació pràctica sobre molts de temes: reconeixement de qualificació, instàncies, queixes sobre productes, ... • Les dades de contacte dels organismes a qui adreçar-se • Consells sobre com solucionar problemes per fer valer els seus drets a Europa L’Europe Direct està sofrint un procés de descentralització, que permetrà que s’afegeixin, a més a més, les característiques se- güents: • Creació de la xarxa INFORMA amb Punts d’Informació Eu- ropea als municipis - Fase 2008: 22 PIE • Campanya de l’Any Europeu de Diàleg Intercultural • Campanya sobre el nou Tractat de la UE • Dia d’Europa • Team Europe14 15
 10. 10. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 FORMACIÓ DESTINATARIS: • Ens locals i regionals: Ajuntaments i consells insulars • Govern de les Illes Balears • Sector privat i entitats no governamentals • Societat civil DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: • Programa anual • Accions adaptades a les convocatòries de programes • Oferta “a mida” adaptada a les necessitats demandades Les accions formatives s’han estructurat en quatre activitats di- ferents, adients al públic al qual van dirigides: Seminaris pràctics (SP) • Estratègia de Projectes Europeus • Gestió de Projectes Europeus • Guia Pràctica de la Unió Europea Cursos d’especialització (CE) • Jornades de projectes europeus • Pla de Comunicació Jornades informatives “Open Days” (OD) • Jornades programes: MED • Estructura de la Unió Europea16 17
 11. 11. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 BEQUES OBJETIU PRINCIPAL: • L’objectiu principal de les beques és donar una visió gene- ral del procés de construcció de la Unió Europea, adquirir una experiència formativa de caràcter pràctic i al mateix temps informar de manera activa la ciutadania en general. • La destinació d’aquests becaris és l’oficina del CBE a Brus- sel·les. I la durada és d’un any des de la data d’incorporació. • La convocatòria de les beques es fa dues vegades a l’any; i es publica a la nostra pàgina web: www.cbe.es PERFIL: • Ser llicenciat • Ser ciutadà d’un dels estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l’ad- hesió. • Acreditar coneixements de català i de francès i/o anglès • Acreditar coneixements d’aplicacions ofimàtiques: tracta- ment de textos, gràfics, fulls de càlcul, base de dades i internet.18 19
 12. 12. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 PUBLICACIONS ASSISTÈNCIA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS DESTINATARIS: DESTINATARIS: Ciutadania en general Tècnics gestors de projectes europeus DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: • Manuals de gestió de projectes europeus • FORMACIÓ prèvia en Projectes Europeus • Guia empresarial dins el marc de la UE • RECERCA de socis • Oferta formativa • ASSESSORAMENT davant la convocatòria • Nova web • EDICIÓ de manuals de formulació de projectes • ASSESSORAMENT en la redacció del projecte LOBBY ILLES BALEARS • FORMACIÓ específica per línia d’ajuda DESTINATARIS: • REVISIÓ del projecte Ciutadania en general • ASSISTÈNCIA en el desenvolupament del projecte DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: • EDICIÓ de Manual de certificació • EURIMED: Eurorregió de les Illes de la Mediterrània • FORMACIÓ per procés de certificació • Oficina del CBE a Brussel·les • REVISIÓ del procés de certificació econòmica • Setmana de les Illes Balears a Brussel·les20 21
 13. 13. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 Activitats i projectes 2007 COMMEMORACIÓ DEL 50è ANIVERSARI DEL TRACTAT DE ROMA Descripció genèrica del contingut dels actes L’any 2007 es va commemorar el 50è aniversari de la signatura del Tractat de Roma, que va constituir les bases de la Unió Euro- pea actual. El Centre Balears Europa va organitzar les següents activitats dins aquest marc: ACTES DE DIVULGACIÓ DATA 9 de febrer de 2007 LLOC Fòrum de Mallorca DATA 19 de febrer de 2007 LLOC Hipòdrom de Son Pardo 23
 14. 14. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 ACTES DE DIVULGACIÓ CONFERÈNCIES DATA 27 de febrer de 2007 50è aniversari del Tractat de Roma LLOC R. Jeni (Es Mercadal) DATA 30 de març de 2007 DATA 15 de març de 2007 LLOC Centre de Convencions del Poble Espanyol - Palma LLOC Hostal Costa Azul - Formentera Commemoració per a antics becaris DATA 20 de març de 2007 DATA 4 d’abril de 2007 LLOC Hostal Talamanca - Eivissa LLOC Caixa Fòrum - Palma Premi Europa Gent Gran DATA 13 d’abril de 2007 LLOC Restaurant Can Arabí ACTES DE COMMEMORACIÓ (Binissalem) DATA 24 de març de 2007 Viure, treballar i estudiar a la Unió Europea LLOC Pça. Major de Palma DATA 24 d’abril de 2007 Pça. del Mercat de l’Olivar de Palma Pça. de l’Esplanada de Maó LLOC Universitat de les Illes Balears (UIB) Passeig de Vara de Rey d’Eivissa Pça. de la Constitució de Formentera24 25
 15. 15. Memòria d’activitats 2007 FÒRUMS: Fòrum Europeu: igualtat doportunitats per a tots: cap a una societat més justa DATA 12 - 13 de març de 2007 LLOC Seu de l’ONCE (Palma) DIA D’EUROPA CONCERTS Descripció genèrica del contingut dels actes DATA 10 de febrer de 2007 El 9 de maig se celebra el Dia d’Europa a tots els països de la Unió Europea. El Centre Balears Europa va commemorar aquesta data amb les activitats LLOC Escola Municipal de Música següents: de Santanyí DATA 10 de març de 2007 LLUCMAJOR LLOC Ajuntament de Fornalutx DATA 5 de maig de 2007 DATA 5 de maig de 2007 LLOC Passeig de Miramar (Llucmajor) LLOC Auditori de la Capella Davídica - Ciutadella CALVIÀ DATA 6 de maig de 2007 LLOC Passeig de la Mar (Palmanova - Calvià )26 27
 16. 16. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 EUROPA AMB L’ESPORT EIVISSA DATA 6 de maig de 2007 DATA 9 de maig de 2007 LLOC Ono Estadi - Palma LLOC Consell Insular d’Eivissa FORMENTERA CONCERT: MENORCA DATA 6 de maig de 2007 DATA 8 de maig de 2007 LLOC Consell Insular d’Eivissa i LLOC Església de Santa Maria Formentera (Formentera) MENORCA DATA 8 de maig de 2007 LLOC Consell Insular de Menorca MALLORCA DATA 9 de maig de 2007 LLOC Molí d’es Comte - Palma28
 17. 17. Memòria d’activitats 2007FORMACIÓDescripció genèrica del contingut dels actesEl Centre Balears Europa va organitzar les següents activitats deformació dirigides als ciutadans de les Balears i a tècnics de lesadministracions públiquesSEMINARI: COM DESENVOLUPAR UNA ESTRATÈGIADE PROJECTE CONVINCENT PER A ACONSEGUIRFONS EUROPEUS: QUÈ HAN O NO HAN DE FER ELSACTORS LOCALS I REGIONALS ADREÇAT A Tècnics gestors de projectes europeus dels consells insulars DATA 29, 30 i 31 d’octubre de 2007 LLOC Centre Cultural La Misericòrdia - Palma ADREÇAT A Tècnics gestors de projectes europeus del Govern de les Illes Balears DATA 10, 11 i 12 de desembre de 2007 LLOC Centre Social Flassaders - Palma 31
 18. 18. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 JORNADA: GESTIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ TERRITORIAL ADREÇAT A Actors polítics i òrgans de decisió DATA 16 de novembre de 2007 LLOC Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació ADREÇAT A Tècnics gestors de projectes europeus DATA 16 de novembre de 2007 ALTRES ACTIVITATS LLOC Caixa Fòrum - Palma Descripció genèrica del contingut dels actes. A més a més, el Centre Balears Europa va organitzar les activi- tats següents: CELEBRACIÓ: ROMANIA I BULGÀRIA, NOVES ADHESIONS A LA UNIÓ EUROPEA DATA 2 de gener de 2007 LLOC Castell de Bellver32 33
 19. 19. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 FIRA: II FIRA GRATUÏTA DE LLIBRES DE SEGONA MÀ DATA 24 de gener de 2007 LLOC Palma SERVEI Europe Direct FIRA: FUTUR JOVE DATA 15 - 17 de febrer de 2007 LLOC Recinte firal de l’aeroport SERVEI Europe Direct FIRA: EUROPEAN YOUTH WEEK DATA 3-10 de juny de 2007 LLOC Palma SERVEI Europe Direct I JORNADES ECONÒMIQUES: TURISME ALTERNATIU DATA 15 - 19 de gener de 2007 LLOC Universitat Catòlica de Guayaquil (Equador)34 35
 20. 20. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 FÒRUM: III FÒRUM DOCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS CICLE DE CONFERÈNCIES: CÀTEDRA JEAN MONET DATA 6,7 de Març de 2007 DATA 14 de març de 2007 LLOC Universitat de les Illes Balears 18 i 20 d’abril de 2007 SERVEI Euro Info Centre 2 i 4 de maig de 2007 LLOC Universitat de les Illes Balears (UIB) SEMINARI: EUROPA I LA MEDITERRÀNIA, PAÏSOS SERVEI Europe Direct CATALANS I MALLORCA. ELS REPTES DE FUTUR DATA 26 - 28 d’Octubre de 2007 VIATGE: INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA LLOC Hotel Viva Blue - Muro DATA 10 - 12 de juliol de 2007 CONFERÈNCIA: BULGÀRIA I ROMANIA: LLOC Brussel·les NOVES ADHESIONS A LA UNIÓ EUROPEA SERVEI Europe Direct DATA 24 de gener de 2007 BREU DESCRIPCIÓ Viatge institucional per a apropar les institucions i els òrgans de LLOC Cambra de Comerç, Indústria i govern de la Unió Europea als Navegació de Mallorca formadors dels centres educatius de les Illes Balears. CONFERÈNCIA: ELS REPTES ACTUALS DE LA UE, AMPLIACIONS I TRACTAT CONSTITUCIONAL DATA 26 de març de 2007 LLOC Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó (Menorca)36 37
 21. 21. Memòria d’activitats 2007 EM I 1R PR R TA RE A LB E ·L E G I MAD Premis atorgats CO L · arro a Guij a. Xisc ato ols · Sr ricia M Sra. L aura D ra. Pat do · S ernan istina H Sra. Cr auel eja Kr u isa Par : Mª L Tutora PREMI EUROPA JOVES ESTUDIANTS El Centre Balears Europa, conjuntament amb la Conselleria d’E- EM I 2N PR SA) ducació i Cultura i la representació de la Comissió Europea a Bar- ( E I V IS GA R B celona, convoca anualment el Premi Europa per a Joves Estudiants. IE S AL z ha Día ro ulo · A venga Daniel Ang ica Re El premi està dirigit a tots els estudiants de quart de ESO, batxi- · Món denas el Cár llerat i cicles formatius que, en grups de quatre persones (amb un · Raqu tiz professor), han d’elaborar un treball en format escrit, plàstic o ilio Or Tu tor: Em audiovisual, en el qual han de desenvolupar una temàtica espe- cífica, escollida cada any per la Comissió Europea. A l’any 2007, els treballs varen versar damunt el 50è aniversari de la signatura del Tractat de Roma. Els grups guanyadors varen ser els següents:38 39
 22. 22. Memòria d’activitats 2007 3 R P RE M I IES FE LA N ITX Daniel Angulo · Ar oha Díaz · Raquel Cárdenas · Mónica Revenga Tutora: Apol·lonia Barceló 4 T P R EM I IES M ª À N G E LS CA R D O N A (M EN OR CA ) Marta Pons · Jenn ifer Torres · Juana Bosch · Ca rme Pérez Tutora: Mª José Gi l Clausell40
 23. 23. 1 R P REM I PAR T F OR AN A 2 N P RE MI PART F OR ANA Memòria d’activitats 2007 Associació Gent Gran d’Inca Associació de la gent gran de Campos Memòria d’activitats 2007 Kati Ramis Morro Damián Verger rigo Óscar Castañeda Fernández Antonia Vidal Garcías Raúl Casado Baldanta Rafael J. Creus Vives PREMI EUROPA GENT GRAN Blanca Buades García Apolonia Oliver Moll El Centre Balears Europa va convocar a 2007 la III Edició del Premi Europa a la Gent Gran. 1 R P RE MI M ENO RCA 2 N P REM I M EN ORC A Centro de El premi està dirigit a totes aquelles persones pertanyents a qual- Club Democrático Personas Mayores cuna a associació de Gent Gran, que en grups de quatre persones de Jubilados y Pensionistas de del CIM - Mahón han d’elaborar un treball en format escrit, plàstic o audiovisual, Ciutadella en el qual han de desenvolupar una temàtica específica. Paulino Maria Caules Gabriel Cerdá Capllonch A l’any 2007, els treballs varen versar damunt el 50è aniversari de Andrés Menorca Pons Jesús Martínez Vicente la signatura del Tractat de Roma. Els grups guanyadors varen ser Santiago Gomila Coll els següents: Catalina Riera Martí Fraterno Lluch Tuduri José Hidalgo Anta 1 R P RE MI PALMA 2 N P RE MI PAL MA Grupo de Mayores 1 R P REMI E IVISS A Germandat de 2 N P R EMI E IVISSA de Sol Melià Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les IB Associació Llar Eivissa- Club d’Esplai Miguel Juan Jordá Llar la Pau d’Eivissa Gaspar Aguiló Forteza José Torralba Valls Mª de las Nieves Planells Molina Gilberto Torres Fernández Antònia Grau Càneves Alde Calvo García Vicente Rosselló Serra Janet Cook-Brown Sebasti Massanet Vives María Rosa Solsona Roig Carmen Andiñach Marí M. del Carmen Benitez Perez Carmen Canet Barceló Mª del Carmen Tur Ferrer Agustina Morán Alvarez42 43
 24. 24. Memòria d’activitats 2007 PREMI A LA COOPERACIÓ EMPRESARIAL EUROPEA L’any 2007, l’EIC va atorgar aquesta distinció a l’empresa balear, d’entre les que havien participat als encontres empresarials, que més va destacar pels seus esforços de cooperació. El guardó va recaure en l’empresa: Beques BEQUES OFICINA BRUSSEL·LES Al llarg de l’any 2007, els becaris que varen fer el seguiment de polítiques comunitàries a l’oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les, varen ser els següents: I BE R -PUTZ S.L . NO M ES TA DA Federico González Moreo 1 Any a partir de febrer de 200 7 Andra Catinca Gulei 1 Any a partir de febrer de 200 744 45
 25. 25. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 PRÀCTICUM ALTRES BEQUES El Pla d’Estudis de la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Als mesos de juliol i agost, el Centre Balears Europa acull estu- Balears compta, com a continuació i culminació de les tres bran- diants, que volen completar la seva formació amb estades de ques d’especialització que preveu, amb una assignatura desig- caire pràctic a l’oficina del CBE a Palma. nada com a PRÀCTICUM. Al 2007, els estudiants següents varen realitzar un període de El Centre Balears Europa acull aquests alumnes en pràctiques al pràctiques al CBE: període d’estiu. Al 2007, els estudiants següents varen realitzar el PRÀCTICUM al Centre Balears Europa. N OM ES TA DA NO M ES TA DA Ignacio Ferrer Coll Agost 2007 18 - 29 de Juliol de 2007 Andreu Molina Parej Llorenç Cerdà Cerdà a 16-31 de Juliol de 2007 2 - 13 de Juliol de 2007 Jaume Ramon Maimó46 47
 26. 26. Memòria d’activitats 20072007 en xifres EUROPE DIRECT CONSULTES Europe Direct recull les consultes de la ciutadania balear sobre qüestions de caire general relacionades amb la Unió Europea. Al llarg de l’any 2007 s’han resolt les consultes següents: Consultes presencials o telefòniques 109 Consultes Web 2.703 49
 27. 27. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 EURO INFO CENTRE ENCONTRES EMPRESARIALS CONSULTES L’Euro Info Centre organitza i participa en encontres empresa- rials sectorials amb entitats de les Illes Balears i d’altres països de L’Euro Info Centre (EIC) recull les consultes de la ciutadania balear la UE, amb la finalitat de fomentar la cooperació empresarial i sobre qüestions relacionades amb empresa i la Unió Europea. Al d’intercanviar experiències i models d’organització i comercialit- llarg de l’any 2007 s’han resolt les consultes següents: zació. Al llarg de l’any 2007, l’EIC va organitzar i participar en els següents encontres empresarials: Consultes presencials o telefòniques DATA NOM SECTOR 92 Consultes Web 8.262 31/01/07 - AFRICONSTRUCT Construcció i 02/02/07 Enginyeria civil 14-16/02/07 AL INVEST ENOMAQ Enologia 14,15/12/07 ARTES Artesania50 51
 28. 28. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA ENVIAMENTS SELECTIUS CONSULTES El Centre de Documentació Europea va realitzar 371 enviaments selectius als secretaris generals del Govern de les Illes Balears al El Centre de Documentació Europea recull les consultes de la ciu- llarg de l’any 2007. tadania balear sobre qüestions especialitzades relacionades amb la Unió Europea. Al llarg de l’any 2007 s’han resolt les consultes següents: BUTLLETÍ ÍNDEX UNIÓ EUROPEA El Centre de Documentació edita del butlletí Índex Unió Euro- pea, en format electrònic, on es recull la legislació, convocatò- Consultes presencials o telefòniques ries, notícies i bibliografia que s’han produït al llarg de la 114 Consultes Web setmana. Al 2007, es varen editar 12 butlletins, dels quals es 7.701 varen produir 26.201 descàrregues a la pàgina Web.52 53
 29. 29. 40 Memòria d’activitats 2007 35 30 39 Memòria d’activitats 2007 30 25 20 22 17 15 15 SESSIONS INFORMATIVES Al llarg de l’any 2007, es varen impartir 54 sessions informati- 10 8 ves, 39 a la seu del Centre Balears Europa i 15 als respectius cen- 5 Setmanalment, el Centre de Documentació imparteix sessions in- tres educatius, on varen participar un total de 1.306 alumnes i 0 formatives a estudiants, on s’expliquen la història, evolució, si- 77 professors. 2005 2006 tuació actual i institucions de la Unió Europea. 2007 Sessions informatives a la seu del CBE Sessions informatives als centres educatius SESSIONS INFORMATIVES IMPARTIDES PARTICIPANTS A LES SESSIONS INFORMATIVES 40 1.400 35 39 1.200 1.306 30 1.000 30 981 25 981 800 20 22 17 600 15 15 8 400 10 39 54 5 200 77 0 0 2005 2005 2006 2006 2007 2007 Sessions informatives a la seu del CBE Nombre dalumnes Sessions informatives als centres educatius Nombre de professors54 1.400 55 1.200 1.306
 30. 30. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 PIE MENORCA PIE EIVISSA I FORMENTERA CONSULTES CONSULTES El PIE Menorca recull les consultes de la ciutadania balear sobre El PIE Eivissa i Formentera recull les consultes de la ciutadania ba- qüestions relacionades amb la ciutadania menorquina i la Unió lear sobre qüestions relacionades amb la ciutadania eivissenca i Europea. Al llarg de l’any 2007 s’han resolt les consultes se- formenterenca i la Unió Europea. Al llarg de l’any 2007 s’han re- güents: solt les consultes següents: Consultes presencials Consultes presencials o telefòniques o telefòniques 34 25 Consultes Web Consultes Web 115 9556 57
 31. 31. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 NOM DESCRIPCIÓ / COL·LA- ACCIÓ PROJECTES EUROPEUS PROJECTE OBJECTIU BORACIÓ NOM DESCRIPCIÓ / COL·LA- ACCIÓ EMERGENCE Posicionar els territoris compromesos en DG Energia Assistèn- cia PROJECTE OBJECTIU BORACIÓ 2010 un procés dintegració de sistemes autò- Tècnica noms de producció delectricitat alimen- REACT Projecte interregional amb la finalitat Projecte Tancament tats per energies renovables, amb vistes d’identificar les bones pràctiques en propi CBE a l’acondicionament energètic del futur. l’elaboració de projectes NAUTISMED Recerca d’estratègies i accions conjuntes Inestur Assistència TREND Afavorir el desenvolupament conjunt Projecte Tancament que contribueixin al desenvolupament Tècnica de nous mitjans de programació i models propi CBE sostenible de la indústria turística nàutica de govern dirigits a nivell local, que valorin en les regions participants. les distintes formes d’associació local de desenvolupament dins el marc de la CULTOUREST Desenvolupament econòmic interregional Consell de Assistència Programació dels Fons Estructurals. basat en la creació d’una xarxa internacional Mallorca Tècnica de restauració i promoció del patrimoni, la AVANTEC Obrir noves vies en la gestió de la coo- Projecte Tancament creació de rutes d’activitats artisticohistò- peració entre agents d’innovació de sud- propi CBE riques durant tot l’any, per poder preservar oest europeus: avançar des de la inves- l’herència cultural de les destinacions. tigació científica cap al servei tecnològic Establir tallers de formació i una Xarxa especialitzat per a empreses i creació de Europea de Restauració amb personalitat companyies de base tecnològica jurídica pròpia. ARTES Desenvolupament de la indústria Projecte Desenvo- ABCD Combinació de les demandes de nous CDEIB Assistència artesana mitjançant l’intercanvi propi CBE lupament conceptes i metodologies didàctiques amb Tècnica d’experiències i coneixements i les metodologies per a educadors e-learning. comparacions entre les polítiques nacionals i les mesures d’intervenció OBSIND Establiment d’un observatori de la CDEIB Assistència en el sector. indústria mediterrània. Tècnica58 59
 32. 32. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 QUALITAT El Centre Balears Europa és una entitat compromesa amb la qualitat dels serveis que ofereix als ciutadans de les Balears. Va obtenir l’any 2006 la categoria bronze del Premi Balear d’Excel·lència en la Gestió. L’any 2007, es va superar amb èxit un procés d’audi- toria per a validar la inclusió del CBE al Catàleg d’Em- preses Excel·lents 2007/2008. MEDI AMBIENT Amb la finalitat que l’impacte de les seves activitats sigui mínim. Les tasques que s’han desenvolupat en aquest sentit es varen veure culminades al gener de l’any 2007, quan el CBE va obtenir el certificat d’a- cord amb la norma UNE ISO 14001: 2004.60 61
 33. 33. Memòria d’activitats 2007MITJANS DE COMUNICACIÓ 2007El CBE està en contacte permanent amb els mitjans de comuni-cació, amb l’objectiu de dotar de rellevància als assumptes eu-ropeus concernents a les Illes Balears. Al llarg de l’any 2007 espoden posar de relleu les següents col·laboracions amb mitjansaudiovisuals: • Premsa 108 • Premsa digital 14,4 • Agències de notícies 38,4 • Actualitat govern 9,6 • Publicacions sectorials 12 • Cercadors internet 9.000 63
 34. 34. Memòria d’activitats 2007Indicadors ResponsabilitatSocial Corporativa INDICADORS ECONÒMICS 2007 2006 Socis i clients EC1 Xifra d’ingressos 2.595.934,00 2.720.122,00 EC2 Ing per col·laboració amb membres 232.937,00 238.368,00 EC3 Ing financers i subvencions 2.662.310,00 2.368.025,00 Proveïdors EC4 Costos M.P i serveis contractats 1.072.477,00 1.100.726,00 EC5 % Contractes pagats segons termes acordats 100 100 Empleats EC6 Despeses salarials totals 1.451.471,00 1.239.059,00 Sector públic EC7 Total imposts pagats 292.722,00 262.800,00 EC8 Subvencions rebudes 2.607.507,00 2.360.113,00 CAIB 2.549.723,00 2.140.861,00 UE 57.784,00 219.252 EC9 Donacions a comunitat, societat civil en metàl·lic i espècie (preu venda al públic) 65
 35. 35. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 INDICADORS SOCIALS 2007 2006 INDICADORS SOCIALS 2007 2006 Ocupació Societat SO1 Tipus de contractes SO10 Col·laboració amb Fixos 82% 68% organitzacions socials 15 13 Eventuals 18% 32% SO11 Beques concedides Temps complet 97% 97% Palma Mallorca sí sí Temps parcial 3% 3% Brussel·les sí sí SO2 Creació feina 12 5 Menorca i Eivissa sí sí SO3 Baixes laborals 13 0 SO12 Comunicació amb els grups d’interès Clients: realització enquestes SO4 Prestacions socials no exigides per llei satisfacció periòdiques sí sí (inclou ajudes formació) 15.991,00 18.245,00 Amb tot els grups Cessió instal·lacions per a celebracions Sí sí Invitació dinar nadalenc i altres sí sí Butlletins Butlletins Hores lliures regal... sí sí Notes de Notes de premsa premsa SO5 Hores/any formació empleat - 27,44 Publicitat Publicitat SO6 Seguretat i higiene en el lloc de feina Articles Articles Renovació progressiva d’equips en premsa en premsa informàtics sí sí Memòria Memòria Revisió mèdica anual sí sí d’activitats d’activitats SO7 Igualtat oportunitats Pàgina web Pàgina web Dones ocupades 77% 78% Saludes Saludes Homes ocupats 23% 22% Agraïments Agraïments SO8 Millora situació laboral i Memòria satisfacció empleats XX anys Estudi semestral de satisfacció no sí SO13 Notes de premsa publicades Premsa Premsa Política de RRHH sí sí escrita escrita SO9 Polítiques enfocades a la formació Internet Internet continuada Anàlisi periòdica necessitats formació empleats sí sí66 67
 36. 36. INDICADORS AMBIENTALS 2007 2006 INDICADORS AMBIENTALS 2007 2006 Energia elèctrica Reciclat de residus urbans MA1 Kw/any consumits No comptadors No comptadors MA4 Paper usat reciclat 8750 Kg 4750 Kg individuals individuals MA5 Despeses mediambientals MA2 Iniciatives en la millora en reciclat de paper usat 1.258,00 2.386,00 del rendiment energètic 1 1 MA6 Plàstics i envasos reciclats 3250Kg 1100 Kg MA3 Despeses mediambientals en MA7 Cartutxos de tòner usats 22 48 millores rendiment energètic —- 4.914,56 MA8 Residus electrònics 158,0068 69
 37. 37. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 INDICADORS AMBIENTALS 2007 2006 MAGNITUDS PRINCIPALS 2007 2006 Utilització de paper Projectes nous presentats el 2007 1 2 Consum paper en centre Xifra d’ ingressos 2.959.934,00 2.720.220,00 MA8 Consum mitjà de paper normal Xifra Actiu 570.430,00 626.497,00 per lloc (fulls/any/persona) 3.676,00 3.676,00 Estructura Actiu MA9 Consum mitjà de paper Actiu fix 97.457,00 112.567,00 reciclat (fulls/any/persona) 5.000,00 1.471,00 Actiu circulant 472.973,00 513.930,00 MA10 Recuperació de paper reutilitzable 17.500 27.500 Estructura passiu MA11 Consum de paper reutilitzable 12.500 20.000 Passiu fix 178.915,00 205.816,00 MA12 Iniciatives millora consum paper Sí Sí Passiu circulant 391.514,00 420.681,00 MA13 Despeses totals en Despesa mediambiental 1.416,00 11.516,00 medi ambient, per tipus 1.416,00 11.517,00 Reciclatge de paper 1.258,00 2.386,00 Iniciatives energètiques —- 4.914,56 Compra material 0,00 566,00 Certificacions i auditories 0,00 3.650,00 Residus electrònics 158,0070 71
 38. 38. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 INDICADORS RESUM ACTIVITATS 2007 2006 INDICADORS RESUM ACTIVITATS 2007 2006 Clients Actes i esdeveniments Consultes realitzades 1.707 2.283 Culturals 16 6 Publicacions de butlletins (fins abril, Participació 22.049 813 data que s’ha editat sectorialment) 12 14 Activitat esportiva sí sí Enviaments de documents selectius* 371 586 Participants joves Dia d’Europa 72 219 Projectes Participants en activitats Dia Projectes europeus desenvolupats pel CBE 4 7 d’Europa (altres col·lectius) 600 3.123 Suport en assistència tècnica a projectes 9 20 Expedicions a les institucions comunitàries 1 6 Projectes solidaris propis o Sessions informatives 54 96 col·laboració amb altres entitats —- 3 Participants 1306 2.400 Col·laboracions Premis Cooperació empresarial (viatges de Premi Europa Joves Estudiants sí sí promoció empresarial europea) 2 5 Premi Europa Gent Gran sí sí Col·laboració amb altres entitats 10 7 Premi Europa Cooperació Empresarial sí sí Formació impartida per CBE Web Organització de conferències, cursets, jornades i seminaris 10 34 Visites pàgina web cbe 304.250 12.288.597 Participants 1.436 1.080 Accés a web - navegació 1.302.412 736.334.355 Accés a fitxers (documents baixats) de la web 174.740 3.690 Notícies publicades pàgina web 767 352 * Canvi de sistema d’enviaments selectius (només s’envia als secretaris generals de cada Conselleria)72 73
 39. 39. Memòria d’activitats 2007Membres consorciats MEMBRES DEL CONSORCI A 31 DE DESEMBRE DE 2007 El consorci Centre Balears Europa està format per 26 entitats, pú- bliques i d’àmbit privat: ENTITATS INTEGRANTS Conselleria de Comerç, Indústria i Energia Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració Conselleria d’Economia, Hisenda i In- novació Conselleria de Presidència Conselleria de Medi Ambient Conselleria de Treball i Formació 75
 40. 40. Memòria d’activitats 2007 Memòria d’activitats 2007 ENTITATS INTEGRANTS ENTITATS ADHERIDES76 77

×