8 standart dugnelt

2,340 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
353
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 4 year project
  Finishing June 30
  Great success story for post-conflict country
  Show of hands
  We’ll talk first about our specific experience in Bosnia, but I’ll also try to generalize some of the material for those of you who are considering a financial application implementation.
 • 8 standart dugnelt

  1. 1. Батлав. Тэнхимийн эрхлэгч Л.Баасандорж АУДИТОРЫН ТАЙЛАН Аудитын үйл ажиллагаа Үндэслэл бүхий баталгаа Аудиторын тайлан • • Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хүндэтгэх үзнэ. Цуглуулсан нотолгоо, мэдэгдлүүдийг итгэл үнэмшилтэй эсэхийг хариуцна.
  2. 2. Аудит орын т айлан Аудиторын тайлан АОУС 700, “Санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөх, түүнийг тайлагнах” Стандарт дүгнэлт Үнэн зөв , бүхэлдээ материаллаг алдаагүй илэрхийлэгдсэн АОУС 705, “Хараат бус аудиторын тайлангийн өөрчлөлт” Хязгаарлалттай дүгнэлт Сөрөг дүгнэлт Дүгнэлт өгөхөөс татгалзах
  3. 3. АОУС 700 “САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН Д ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ , ТҮҮНИЙГ ТАЙЛАГНАХ
  4. 4. ХАМРАХ ХҮРЭЭ Санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөх аудиторын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлдог. Энэхүү АОУС нь аудиторын тайлангийн тогтвортой байдлыг хангаж байдаг. хэрэглэгчдийн ойлгоцыг сайжруулж ердийн бус нөхцөл байдал үүсэхэд нь таньж тогтооход тусалдаг. стандартад нийцүүлэн явуулсан аудитуудыг илүү хялбар таних боломж олгодог итгэл үнэмшил, нэр хүнд авчирдаг
  5. 5. ХАМРАХ ХҮРЭЭ Стандарт нь аудиторын тайлангийн хэлбэр агуулгыг авч үздэг Аудиторын тайландаа өөрчлөлттэй дүгнэлт оруулж байгаа бол - АОУС 705 Асуудлыг онцгойлсон эсвэл бусад зүйлсийн талаар тусгасан бол - АОУС 706 Тусгай зорилготой санхүүгийн тайлангийн аудит - АОУС 800 Тусдаа санхүүгийн тайлан, эсвэл тухайлсан элемент, данс зэрэг тухайлсан зүйлийг онцлон авч үзсэн бол - АОУС 706
  6. 6. ЗОРИЛГО Олж авсан аудиторын нотолгооноос гаргасан дүгнэлтүүдийн үнэлгээнд үндэслэн санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөх Дүгнэлтийн үндэслэлүүдийг тодорхойлдог бичгээрх тайланд уг дүгнэлтийг тод томруун илэрхийлэх
  7. 7. ТОДОРХОЙЛОЛТ НИЙТЛЭГ ЗОРИУЛАЛТ БҮХИЙ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН Нийтлэг зорилго бүхий үзэл баримтлалын хүрээнд нийцүүлэн бэлтгэсэн санхүүгийн тайлан НИЙТЛЭГ ЗОРИЛГО БҮХИЙ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Хэрэглэгчдийн санхүүгийн мэдээллийн нийтлэг хэрэгцээг хангахад зориулагдсан санхүүгийн тайлагналын үзэл баримтлал.
  8. 8. ТОДОРХОЙЛОЛТ ӨӨРЧЛӨЛТГҮЙ ДҮГНЭЛТ Санхүүгийн тайлангууд нь бүхий л материаллаг байдлаараа харгалзах санхүүгийн тайлагналын үзэл баримтлалын дагуу бэлтгэгдсэн байна гэж үзэж байгаа үед аудиторын илэрхийлэх дүгнэлт Энэхүү АОУС-д орсон “санхүүгийн тайлан” нь холбогдох тэмдэглэлүүд бүхий нийтлэг зориулалттай санхүүгийн тайлангуудын иж бүрдэл гэж ойлгогдоно Холбогдох тэмдэглүүд нь ерөнхийдөө нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогуудын тойм болон бусад тайлбар мэдээллээс бүрддэг.
  9. 9. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ Аудитор нь санхүүгийн тайланг бүхий л материаллаг асуудлаар харгалзах санхүүгийн тайлагналын үзэл баримтлалд нийцүүлэн гаргасан эсэхэд дүгнэлт өгнө Энэхүү дүгнэлтийг гаргахын тулд аудитор нь тухайн санхүүгийн тайлангууд нь бүхэлдээ залилан эсвэл алдаанаас шалтгаалсан материаллаг алдаатай тайлагналгүй эсэх талаар ул үндэлслэлтэй баталгаажуулалт олж авсан эсэхээ үнэлэх ёстой Аудитор нь тухайн санхүүгийн тайланг харгалзах санхүүгийн тайлагналын үзэл баримтлалын шаардлагуудад нийцүүлэн гаргасан эсэхийг үнэлнэ.
  10. 10. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫН ШААРДЛАГУУД Санхүүгийн тайлангууд нь сонгосон болон хэрэглэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогуудыг хангалттай тодруулсан эсэх Сонгосон болон хэрэглэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогууд нь харгалзах санхүүгийн тайлагналын үзэл баримтлалтай нийцэж буй эсэх болон зохимжтой эсэх Удирдлагын гаргасан нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоолол нь үндэслэлтэй эсэх Санхүүгийн тайланд илэрхийлэгдсэн мэдээлэл нь ойлгомжтой, харьцуулж болохуйц, найдвартай, холбоо хамааралтай эсэх; Санхүүгийн тайланд ашиглагдсан үг хэллэг, санхүүгийн тайлан тус бүрийн гарчиг нь тохиромжтой байгаа эсэх Материаллаг ажил гүйлгээ үйл явдлуудын үр нөлөөг ойлгох боломжийг хэрэглэгчдэд олгох тодруулгаар хангасан эсэх
  11. 11. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ Санхүүгийн тайланг үнэн зөв толилуулсан эсэхийг харгалзан үзэх ёстой Санхүүгийн тайлангуудын нийт толилуулга, бүтэц болон агуулга Санхүүгийн тайлангууд, түүний дотор холбогдох тодруулгууд нь үнэн зөв толилуулга үүсгэх байдлаар харгалзах ажил гүйлгээд болон үйл явдлуудыг илэрхийлсэн эсэх Аудитор нь санхүүгийн тайланг харгалзах санхүүгийн тайлагналын хүрээг илэрхийлсэн эсэхийг үнэлнэ Аудиторын тайлан нь бичгээр үйлдэгдэх ёстой
  12. 12. АУДИТОРЫН ТАЙЛАНГИЙН БҮТЭЦ Гарчиг Хүлээн авагчийн хаяг Оршил хэсэг Санхүүгийн тайлангийн талаар удирдлагын үүрэг хариуцлага Аудиторын үүрэг хариуцлага Хамрах цар хүрээ Аудиторын дүгнэлт Тайлагналын бусад үүрэг хариуцлага Аудиторын гарын үсэг Аудиторын тайлангийн огноо Аудиторын хаяг
  13. 13. ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН 2003 оны хэвлэл Эхлэл буюу оршил хэсэг "Бид АБВ Компаний энд хавсаргасан 20Х1 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаархи баланс болон уг өдрөөр дуусвар болсон жилийн орлогын болон мөнгөн гүйлгээний холбогдох тайланд аудит хийлээ. Эдгээр санхүүгийн тайланг Компаний удирдлага хариуцна. Хийсэн аудитдаа үндэслэн эдгээр санхүүгийн тайлангийн талаар санал дүгнэлт илэрхийлэх нь бидний үүрэг хариуцлага болно. 2010 оны хэвлэл Бид “АБВ” компанийн 2010 оны 12 дугаар сарын 31ний өдрийн байдлаарх баланс, орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан болон мэдэгдэхүйц нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, тодруулгуудад аудит хийж гүйцэтгэлээ.
  14. 14. ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН Санхүүгийн тайлангуудтай холбоотойгоор удирдлагын хүлээх үүрэг хариуцлага Эдгээр санхүүгийн тайланг Компанийн удирдлага хариуцна. Санхүүгийн тайлангуудыг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын дагуу бэлтгэх ба үнэн зөв толилуулах нь удирдлагын үүрэг хариуцлага байдаг. Энэхүү хариуцлагад Нягтлан бодох бүртгэлийн зохистой бодлогуудыг сонгон авч хэрэглэх, залилан, алдааны улмаас үүсч болох материаллаг буруу илэрхийлэлгүй санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх, толилуулах үйл явцад холбоотой дотоод хяналтыг бий болгох, хэрэгжүүлэх, тогтмол хэрэглэж байх хариуцлагууд багтана.
  15. 15. ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН Аудиторын хүлээх үүрэг хариуцлага Хийсэн аудитдаа үндэслэн эдгээр санхүүгийн тайлангийн талаар санал дүгнэлт илэрхийлэх нь бидний үүрэг хариуцлага болно. Хийж гүйцэтгэсэн аудитад үндэслэн эдгээр санхүүгийн тайлангуудын талаар дүгнэлт гаргах нь бидний үүрэг юм. Бид аудитаа Аудитын Олон Улсын Стандартын дагуу хийж гүйцэтгэсэн болно. Эдгээр стандартууд нь ёс зүйн шаардлагуудад нийцэж ажиллах, санхүүгийн тайлангууд нь материаллаг алдаагүй эсэх талаар зохистой нотолгоо олж авахын тулд аудитаа төлөвлөж гүйцэтгэхийг биднээс шаарддаг.
  16. 16. ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН Хамрах хүрээний заалт Бид аудитаа Аудитын олон улсын стандартын дагуу (эсвэл үндэсний холбогдох стандарт, практикийг дурдах) гүйцэтгэсэн. Эдгээр стандарт санхүүгийн тайлан материаллаг буруу илэрхийллээс ангид эсэх талаар үндэслэлтэй баталгаа олж авах зорилгоор аудитыг төлөвлөж, гүйцэтгэхийг биднээс шаарддаг. Аудитаар санхүүгийн тайлан дахь дүн хэмжээ болон илчлэлийг дэмжих нотлох зүйлийг сорилын үндсэн дээр шалгадаг. Мөн түүнчлэн аудитаар удирдлагын ашигласан нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим, хийсэн чухал тооцооллыг үнэлж цэгнэн, санхүүгийн тайлангийн ерөнхий толилуулгыг үнэлдэг. Бид хийсэн аудит маань бидний санал дүгнэлтийн үндэслэлтэй суурь болно гэдэгт итгэлтэй байна. Аудитын ажилд санхүүгийн тайлангийн дүн болон тодруулгуудын талаар аудитын нотолгоо олж авах горимуудыг гүйцэтгэх ажил багтана. Сонгон авах горимууд нь залилан болон алдааны улмаас санхүүгийн тайлан буруу илэрхийлэгдсэнээс үүсэх эрсдлийн үнэлгээ зэргийг багтаасан аудиторын мэргэжлийн үнэлэмжүүдээс хамаарна. Тэдгээр эрсдлийн үнэлгээнүүдийг хийхдээ аудитор нь байгууллагын дотоод хяналтын үр нөлөөтэй эсэх талаар дүгнэлт гаргах зорилгоор биш зөвхөн тухайн нөхцөл байдалд зохистой аудитын горимуудыг зохиох үүднээс байгууллагын санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх, тэдгээрийг үнэн зөв толилуулах үйл явцад холбоотой дотоод хяналтыг харгалзаж үздэг. Мөн аудитын ажилд хэрэглэгдэж буй нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогуудын таарамж, удирдлагын хийсэн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой тооцоолуудын бодитой эсэхийг үнэлэх ажлууд багтана. Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь бидний гаргасан дүгнэлтэд хангалттай, зохистой үндэслэл болж чадсан гэдэгт
  17. 17. ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН Дүгнэлт Бидний санал дүгнэлтээр, санхүүгийн тайлангууд нь Компаний 20Х1 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаархи санхүүгийн байдал ба уг өдрөөр дуусвар болсон жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэн бөгөөд шударга илэрхийлсэн (эсвэл "бүх материаллаг талаар шударга толилуулсан") (ба ...-тэй нийцсэн) байна. Бидний дүгнэлтээр 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартуудын дагуу үнэн зөв, бодитой илэрхийлсэн байна.
  18. 18. ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН АОУС- 700 Дүгнэлтэд үл нөлөөлөх асуудал • • • Асуудлыг онцлон т эмдэг лэсэн Тодорхой бус байдал Тасралт г үй үйл ажиллаг ааны т өсөөлөл

  ×