Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Аудитын
ажлын баримт
Батлав. Тэнхимийн эрхлэгч

Л.Баасандорж
Аудитын ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэсэн
аудитын горимын шинж чанар, цаг
хугацаа, цар хүрээ, тэдгээрийн үр дүн ба
олж
авсан
а...
Бүртгэлийн зарчмын хүнд асуулт болон
мэргэжлийн нарийн дүгнэлт шаардагдах
зүйлсийн хувьд тэдгээрт эцсийн дүгнэлт
өгөх үед ...
Ажлын баримтанд дараах
зүйлсийг ихэвчлэн тусгадаг:







Байгууллагын хууль эрх зүйн болон зохион
байгуулалтын бүтций...










Нягтлан бодох бүртгэл ба дотоод хяналтын
системийн талаарх аудиторын ойлголтыг
нотлох нотолгоо
Уламжлалт
бо...






Гүйцэтгэсэн
аудитын
горимын
мөн
чанар, хугацаа, цар хүрээ ба түүний үр
дүнгийн тэмдэглэл.
Бусад аудиторууд, шинжэ...
 Аж

ахуйн
нэгжээс
ирүүлсэн
танилцуулах захидал.
 Аудитын
нөлөө бүхий зүйлд өгсөн
аудиторын
дүгнэлт,
түүн
дотроо
аудитор...
Аудитын ажлын баримтуудын
зохион байгуулалт
Аудитын ажлын баримтыг хоѐр ангилна:




Одоогийн файлууд: Одоо гүйцэтгэж бу...
Ажлын баримтын нууц
байдал ба хадгалалт




Ажлын баримт нь аудиторын өмч бөгөөд
хэрэв аудитор хүсвэл зарим ажлын
баримт...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7 auditiin ajliin barimt, dugnelt tailan

634 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7 auditiin ajliin barimt, dugnelt tailan

 1. 1. Аудитын ажлын баримт Батлав. Тэнхимийн эрхлэгч Л.Баасандорж
 2. 2. Аудитын ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэсэн аудитын горимын шинж чанар, цаг хугацаа, цар хүрээ, тэдгээрийн үр дүн ба олж авсан аудитын нотолгооноос гаргасан мэргэжлийн дүгнэлт зэрэг мэдээллийг ажлын баримт материалд бичиж тэмдэглэнэ. Мэргэжлийн нарийн дүгнэлт өгсөн бүх нөлөө бүхий зүйлсийн тайлбар, тэдгээрт өгсөн эцсийн дүгнэлтийг ажлын баримтанд тусгана.
 3. 3. Бүртгэлийн зарчмын хүнд асуулт болон мэргэжлийн нарийн дүгнэлт шаардагдах зүйлсийн хувьд тэдгээрт эцсийн дүгнэлт өгөх үед аудиторт мэдэгдэж байсан холбогдох баримт, бодит байдлыг ажлын баримтанд тэмдэглэнэ.
 4. 4. Ажлын баримтанд дараах зүйлсийг ихэвчлэн тусгадаг:     Байгууллагын хууль эрх зүйн болон зохион байгуулалтын бүтцийн талаарх мэдээлэл Эрх зүйн чухал баримт бичиг, гэрээ болон протоколын хуулбарууд эсвэл түүврүүд Байгууллагын үйл ажиллагаа явуулж буй салбар, эдийн засгийн болон хууль зүйн орчны талаарх мэдээлэл Төлөвлөлтийн явц, түүн дотроо аудитын хөтөлбөр ба түүнд хийсэн өөрчлөлтүүдийн нотолгоо
 5. 5.      Нягтлан бодох бүртгэл ба дотоод хяналтын системийн талаарх аудиторын ойлголтыг нотлох нотолгоо Уламжлалт болон хяналтын рискийн үнэлгээ ба түүнд хийсэн өөрчлөлтүүд, залруулгыг нотлох нотолгоо. Дотоод аудитын ажлыг харгалзан үзсэн байдал ба хүрсэн дүгнэлтийг нотлох нотолгоо. Ажил гүйлгээ болон үлдэгдлийн шинжилгээ. Чухал харьцаа ба хандлагын шинжилгээ.
 6. 6.    Гүйцэтгэсэн аудитын горимын мөн чанар, хугацаа, цар хүрээ ба түүний үр дүнгийн тэмдэглэл. Бусад аудиторууд, шинжээч болон аливаа гуравдагч талуудтай харилцсан бичиг захидлын хуулбарууд. Байгууллагад танилцуулсан болон ярилцсан аудиттай холбоотой зүйлсийн, түүн дотроо гэрээт ажлын нөхцөл дотоод хяналтын материаллаг сул талууд зэргийн тэмдэглэл, захидлын хуулбар.
 7. 7.  Аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн танилцуулах захидал.  Аудитын нөлөө бүхий зүйлд өгсөн аудиторын дүгнэлт, түүн дотроо аудиторын горимоор илрүүлсэн онцгой болон ер бусын зүйлсийг (хэрэв илрүүлсэн бол) хэрхэн шийдсэн буюу зохицуулсан эсэх.  Санхүүгийн тайлан ба аудиторын тайлангийн хуулбарууд.
 8. 8. Аудитын ажлын баримтуудын зохион байгуулалт Аудитын ажлын баримтыг хоѐр ангилна:   Одоогийн файлууд: Одоо гүйцэтгэж буй аудитын ажилтай холбоотой баримт бичгүүд. Байнгын файлууд: Хууль зүйн үүднээс аудитын үйл ажиллагаанд байнга ашиглагдах баримтууд, жишээ нь: урт хугацаат гэрээ хэлцлүүд. Байнгын файлын агуулгыг жил бүр шинэчилж байх хэрэгтэй.
 9. 9. Ажлын баримтын нууц байдал ба хадгалалт   Ажлын баримт нь аудиторын өмч бөгөөд хэрэв аудитор хүсвэл зарим ажлын баримтыг үйлчлүүлэгчид өгч болно. Ажлын баримын нууц байдал болон аюулгүй байдал, хадгалалтыг хангах зохистой аудитын горим хэрэгжүүлэх ѐстой. Энэ аудитын горим нь урт хугацаагаар бүртгэл мэдээ хадгалах хуулийн болон мэргэжлийн байгууллагын шаардлагад нийцсэн зохих горимуудыг хэрэглэх ѐстой.

×