судалгаа алтантуяа

480 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

судалгаа алтантуяа

 1. 1. Анализ Судалгаа 1 0 төрд№ Овог Нэр Мэргэжил ажилсан Нас Хүйс жил b.Үгүй 0 1 Дашдагва Харцага 0 0 17 эр 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 0 0 0 020 0 0 0 0 0 0 0 0 Нийт 1 1 Хуудас 1
 2. 2. АнализХуудас 2
 3. 3. Анализудалгаа 1 2 3 4 5 6 Та баяр Гэр ахуйн зүйлсийг Та ер бусын хөөртэй үед Та хүнтэй амархан Та аялах дуртай эмх цэгцэй 0 нуугдмал зүйлийн гэнэт сэтгэл танилцдаг уу? юу? байлгахыг хүсдэг тухай боддог уу? санаагаар үү? унадаг уу? c.хэзээ ч үгүй d.Мэдэхгүй c.Мэдэхгүй c.Мэдэхгүй c.Мэдэхгүй c.Мэдэхгүй d.бусад d.бусад d.бусад d.бусад a. Тийм a. Тийм a.Тийм a.Тийм a.Тийм b. Үгүй b. Үгүй c.Дунд b.Үгүй b.Үгүй b.Үгүй 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 Column C Column AA Column D Column AB Column E Column AC Column F Column AD Хуудас 3 Column G Column AE Column H Column AF Column I Column AG Column J Column AH Column K Column AI Column L Column AJ Column M Column AK
 4. 4. Анализ Column C Column AA Column D Column AB Column E Column AC Column F Column AD Column G Column AE Column H Column AF Column I Column AG Column J Column AH Column K Column AI Column L Column AJ Column M Column AK Column N Column AL Column O Column AM Column P Column AN Column Q Column AO Column R Column AP Column S Column AQ Column T Column AR Column U Column AS Column V Column AT Column W Column AU Column X Column AV Column Y Column AW Column ZХуудас 4
 5. 5. Анализ 6 Та баяр 7 Та найз 8 Гэрийн 9 10 11 12 13 Та уурхөөртэй үед нөхдийнхөө даалгавраа Амьдрал хүнд бухимдлаагэнэт сэтгэл сэтгэл санааг ихэвчлэн бэрхшээлтэй 0 0 0 удаан санаагаар хөгжөөж хаана хийдэг санагддаг уу? хадгалдаг уу? унадаг уу? чаддаг уу? вэ? a. Ойлгомж муутай a. Номын санд b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан d. Хийдэггүй d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн c.Бага зэрэг a. Мэдэхгүй d.Мэдэхгүй c. Ангидаа b. Гэртээ a. Тийм c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн b. Үгүй d.Дунд 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 5
 6. 6. АнализХуудас 6
 7. 7. Анализ 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 0 0 0 a. Ойлгомж муутайb. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 7
 8. 8. АнализХуудас 8
 9. 9. Анализ19 20 21 220 0 0 0 b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн Блош хаяг a. Тийм c. Сайн b. Үгүй d. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 9
 10. 10. АнализХуудас 10
 11. 11. Анализ 23 24 25 26 27 28 29 0 0 0 0 0 0 0 d. 6-с дээш d. 6-с дээшa. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. 2-3 b. 2-3 b. 2-3 c. 4-5 c. 4-5 a. 1 a. 1 a. 1 d. d. d. d. c. c. c. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 11
 12. 12. АнализХуудас 12
 13. 13. Анализ290 d. 6-с дээш c. 4-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 13
 14. 14. АнализХуудас 14
 15. 15. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 b.Үгүй 0 1 1 1 0.9 0.8 0.7 0 b.Үгүй 0.6 c.Мэдэхгүй 0.5 d.бусад 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 2: Та хүнтэй амархан танилцдаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a.Тийм b.Үгүй 0 1 1 1 0.9 0.8 0.7 a.Тийм b.Үгүй 0.6 c.Мэдэхгүй 0.5 d.бусад 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 3: Та аялах дуртай юу? Хуудас 15
 16. 16. График Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 1 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм b. Үгүй 0.6 c.Дунд 0.5 d.Мэдэхгүй 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 4: Та ер бусын нуугдмал зүйлийн тухай боддог уу? Судалгаанд оролцсон нийт a.Тийм b.Үгүй 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a.Тийм b.Үгүй 0.6 c.Мэдэхгүй 0.5 d.бусад 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 5: Гэр ахуйн зүйлсийг эмх цэгцэй байлгахыг хүсдэг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a.Тийм b.Үгүй 0 2 0 Хуудас 16
 17. 17. График 2 1.8 1.6 1.4 a.Тийм b.Үгүй 1.2 c.Мэдэхгүй 1 d.бусад 0.8 0.6 0.4 0.2 0Асуулт 6: Та баяр хөөртэй үед гэнэт сэтгэл санаагаар унадаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 2 2 1.8 1.6 a. Тийм 1.4 b. Үгүй 1.2 c.хэзээ ч үгүй 1 d.Мэдэхгүй 0.8 0.6 0.4 0.2 0Асуулт 7: Та найз нөхдийнхөө сэтгэл санааг хөгжөөж чаддаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 2 Хуудас 17
 18. 18. График 2 1.8 1.6 1.4 a. Тийм b. Үгүй 1.2 c.Бага 1 зэрэг d.Дунд 0.8 0.6 0.4 0.2 0Асуулт 8: Гэрийн даалгавраа ихэвчлэн хаана хийдэг вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Номын санд b. Гэртээ 0 1 1 1 0.9 0.8 a. Номын 0.7 санд 0.6 b. Гэртээ c. Ангидаа 0.5 d. 0.4 Хийдэггүй 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 9: Амьдрал хүнд бэрхшээлтэй санагддаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Мэдэхгүй b. Дунд зэрэг 0 1 0 Хуудас 18
 19. 19. График 1 0.9 0.8 a. 0.7 Мэдэхгүй b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 10: Та уур бухимдлаа удаан хадгалдаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 1 1 0.9 0.8 a. 0.7 Тааруухан b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 11: Хуудас 19
 20. 20. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг 0 0 0 1 0.9 0.8 a. Ойлгомж 0.7 муутай b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 12: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 0 Хуудас 20
 21. 21. График 1 0.9 0.8 a. 0.7 Тааруухан b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 13: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 0 1 0.9 0.8 a. 0.7 Тааруухан b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 21
 22. 22. ГрафикАсуулт 14: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг 0 0 0 1 0.9 0.8 a. Ойлгомж 0.7 муутай b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 15: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 0 Хуудас 22
 23. 23. График 1 0.9 0.8 a. 0.7 Тааруухан b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 16: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 0 1 0.9 0.8 a. 0.7 Тааруухан b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 17: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 0 Хуудас 23
 24. 24. График 1 0.9 0.8 a. 0.7 Тааруухан b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 18: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 0 1 0.9 0.8 a. 0.7 Тааруухан b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 19: Хуудас 24
 25. 25. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 0 1 0.9 0.8 a. 0.7 Тааруухан b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 20: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 0 Хуудас 25
 26. 26. График 1 0.9 0.8 a. 0.7 Тааруухан b. Дунд 0.6 зэрэг 0.5 c. Сайн d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 21: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 0 Хуудас 26
 27. 27. График 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй c. 0.5 d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 22: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 27
 28. 28. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Column K Column L 0.5 Column M 0.4 Column N 0.3 0.2 0.1 0 Row 139 Row 140Асуулт 23: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй c. 0.5 d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 28
 29. 29. ГрафикАсуулт 24: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй c. 0.5 d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 25: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. 1 b. 2-3 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. 1 0.6 b. 2-3 c. 4-5 0.5 d. 6-с дээш 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 29
 30. 30. ГрафикАсуулт 26: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй c. 0.5 d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 27: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй c. 0.5 d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 30
 31. 31. ГрафикАсуулт 28: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. 1 b. 2-3 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. 1 0.6 b. 2-3 c. 4-5 0.5 d. 6-с дээш 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 29: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. 1 b. 2-3 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. 1 0.6 b. 2-3 c. 4-5 0.5 d. 6-с дээш 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 31
 32. 32. Графикы нэгтгэл c.Мэдэхгүй d.бусад 0 0лцдаг уу? c.Мэдэхгүй d.бусад 0 0юу? Хуудас 32
 33. 33. График c.Дунд d.Мэдэхгүй 0 0тухай боддог уу? c.Мэдэхгүй d.бусад 1 0йлгахыг хүсдэг үү? c.Мэдэхгүй d.бусад 0 0 Хуудас 33
 34. 34. Графиканаагаар унадаг уу? c.хэзээ ч үгүй d.Мэдэхгүй 0 0хөгжөөж чаддаг уу? c.Бага зэрэг d.Дунд 0 0 Хуудас 34
 35. 35. Графикаана хийдэг вэ? c. Ангидаа d. Хийдэггүй 0 0санагддаг уу? c. Сайн d. Маш сайн 1 0 Хуудас 35
 36. 36. Графикдгалдаг уу? c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Хуудас 36
 37. 37. Графикc. Сайн d. Маш сайн 0 0c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Хуудас 37
 38. 38. Графикc. Сайн d. Маш сайн 0 0 Хуудас 38
 39. 39. Графикc. Сайн d. Маш сайн 0 0c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Хуудас 39
 40. 40. Графикc. Сайн d. Маш сайн 0 0c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Хуудас 40
 41. 41. Графикc. Сайн d. Маш сайн 0 0 Хуудас 41
 42. 42. Графикc. Сайн d. Маш сайн 0 0c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Хуудас 42
 43. 43. Графикc. d.0 0 Хуудас 43
 44. 44. График0 00 0 Хуудас 44
 45. 45. Графикc. d.0 0 Хуудас 45
 46. 46. График c. d. 0 0c. 4-5 d. 6-с дээш 0 0 Хуудас 46
 47. 47. Графикc. d.0 0c. d.0 0 Хуудас 47
 48. 48. Графикc. 4-5 d. 6-с дээш 0 0c. 4-5 d. 6-с дээш 0 0 Хуудас 48

×