Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport transportowe zwyczaje Polaków

133 views

Published on

Raport Transportowe zwyczaje Polaków został przygotowany na zlecenie wyszukiwarki połączeń autokarowych i kolejowych Busradar.pl przez firmę badawczą Biostat.

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport transportowe zwyczaje Polaków

 1. 1. Raport Busradar.pl:
 Transportowe zwyczaje Polaków Informacje zawarte w raporcie mogą być wykorzystywane i cytowane za podaniem źródła i nazwy zleceniodawcy – marki Busradar.pl Styczeń 2019
 2. 2. O badaniu (wprowadzenie) Busradar.pl we współpracy z firmą badawczą Biostat przeprowadził badanie m a j ą c e n a c e l u , s p r a w d z e n i e transportowych zwyczajów Polaków. - Czy Polacy korzystają z transportu publicznego? - Jak wykluczenie komunikacyjne wpływa na konieczność posiadania samochodu? - Czy posiadanie własnego auta to konieczność, czy przede wszystkim symbol statusu społecznego? - Co wpływa na decyzję o korzystaniu, bądź nie korzystaniu z transportu zbiorowego?
 3. 3. Transport publiczny
 4. 4. Ogółem 18 – 25 lat 26 – 35 lat 36 – 55 lata Powyżej 55 lat 0% 25% 50% 75% 100% 8,2% 15,5% 12,4% 8,0% 11,3% 26,9% 23,2% 22,9% 13,1% 21,9% 22,9% 19,0% 21,7% 18,8% 20,6% 23,7% 16,5% 19,0% 22,1% 20,1% 18,4% 25,7% 24,0% 38,0% 26,1% Codziennie lub prawie codziennie 1 – 2 razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Kilka razy w roku W ogóle nie korzystam Jak często korzysta Pan/i z transportu zbiorowego (jak autobus miejski, autokar, pociąg)? Z transportu zbiorowego korzysta codziennie jedna czwarta Polaków. Kolejne 20 procent respondentów korzysta raz/dwa razy w tygodniu. Taki sam procent korzysta jedynie kilka razy w roku, a co dziesiąty Polak nie korzysta w ogóle. Najczęściej z transportu publicznego korzystają osoby między 18 a 25 rokiem życia. Największa g r u p a o s ó b niekorzystających wcale z t r a n s p o r t u komunikacyjnego to osoby z między 36 a 55 rokiem życia.
 5. 5. Dlaczego korzysta Pan/i z transportu zbiorowego? Istniejące połączenia są w dogodnych dla mnie godzinach Ekologiczny tryb życia (troska o niski poziom emisji spalin) jest dla mnie ważny Dojazd do celu nie wymaga przesiadek Podróż transportem zbiorowym zajmuje mniej więcej tyle samo czasu co podróż autem Przystanek lub stacja jest blisko miejsca, gdzie chcę rozpocząć podróż Rzadko zdarzają się opóźnienia lub odwoływanie połączeń Jakość taboru (wysoki komfort pojazdów) Wygodniej i szybciej jest dla mnie pojechać autobusem czy pociągiem niż własnym autem Nie muszę się martwić o miejsce do parkowania Niższe koszty niż w przypadku podróży samochodem Zintegrowany transport zbiorowy, możliwość skorzystania z Park&Ride 0% 13% 25% 38% 50% 2,0% 27,7% 36,8% 20,1% 4,2% 8,8% 25,0% 18,0% 33,9% 21,9% 42,7%
 6. 6. Istniejące połączenia są w dogodnych dla mnie godzinach Ekologiczny tryb życia (troska o niski poziom emisji spalin) jest dla mnie ważny Dojazd do celu nie wymaga przesiadek Podróż transportem zbiorowym zajmuje mniej więcej tyle samo czasu co podróż autem Przystanek lub stacja jest blisko miejsca, gdzie chcę rozpocząć podróż Transport zbiorowy zwykle jest niezawodny – rzadko zdarzają się opóźnienia lub odwoływanie połączeń Jakość taboru (wysoki komfort pojazdów) Wygodniej i szybciej jest dla mnie pojechać autobusem czy pociągiem niż dojechać własnym autem Nie muszę się martwić o miejsce do parkowania Niższe koszty niż w przypadku podróży samochodem Zintegrowany transport zbiorowy, możliwość skorzystania z Park&Ride 0% 13% 25% 38% 50% 0,9% 27,1% 40,4% 16,4% 4,9% 10,7% 29,3% 18,2% 37,3% 15,6% 44,0% 4,2% 22,1% 32,5% 29,2% 4,6% 9,2% 19,2% 15,4% 32,5% 16,7% 44,6% 1,8% 29,6% 39,4% 15,0% 1,8% 8,0% 25,7% 20,8% 32,3% 29,2% 38,9% 1,0% 33,2% 34,7% 18,9% 5,6% 7,1% 26,5% 17,9% 33,7% 27,0% 43,4% 2,0% 27,7% 36,8% 20,1% 4,2% 8,8% 25,0% 18,0% 33,9% 21,9% 42,7% Ogółem 18 – 25 lat 26 – 35 lat 36 – 55 lata Powyżej 55 lat
 7. 7. Dlaczego nie korzysta Pan/i z transportu zbiorowego? Nie ma połączeń na interesujących mnie trasach Połączenia są w niewygodnych dla mnie godzinach Połączenia wymagają przesiadek Podróż transportem zbiorowym zajmuje znacznie więcej czasu niż podróż samochodem Przystanek lub stacja jest daleko od miejsca, gdzie chciałbym/chciałabym rozpocząć podróż Częste opóźnienia/odwołania połączeń Podróż samochodem jest bardziej komfortowa Podróż samochodem jest tańsza 0% 18% 35% 53% 70% 19,5% 61,1% 9,7% 15,9% 34,5% 19,5% 16,8% 27,4%
 8. 8. Co wpłynęłoby na Pana/i decyzję o częstszym korzystaniu ze środków transportu zbiorowego? Pojawienie się połączeń na interesujących mnie trasach Tańsze bilety Większa liczba połączeń Większa liczba przystanków/stacji (bliżej mojego miejsca zamieszkania) Bardziej komfortowe pojazdy Krótszy czas przejazdu Wzrost niezawodności komunikacji (mniej opóźnień i odwołań kursów) 0% 15% 30% 45% 60% 23,2% 37,1% 23,7% 19,4% 43,8% 53,9% 42,5%
 9. 9. Ogółem Wieś Miasto do 20 tys. mieszkańców Miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców Miasto od 100 do 200 tys. mieszkańców Miasto od 200 do 500 tys. mieszkańców Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 0% 25% 50% 75% 100% 1,4% 2,7% 3,7% 3,6% 6,8% 10,9% 4,8% 9,6% 12,3% 13,3% 18,6% 16,7% 25,5% 16,1% 27,3% 28,1% 25,2% 25,3% 26,5% 21,7% 25,6% 44,0% 38,4% 42,2% 39,2% 35,6% 32,6% 38,8% 17,7% 18,5% 15,6% 13,4% 14,4% 9,2% 14,7% Tak, bardzo zadowolony/a Tak, raczej zadowolony/a Trudno powiedzieć Nie, raczej niezadowolony/a Nie, bardzo niezadowolony/a Czy jest Pan/i zadowolony/a z liczby dostępnych połączeń z innymi miastami w miejscowości, w której Pan/i mieszka? Nie zaskakuje fakt, że najmniej zadowoleni z dostępnych połączeń są mieszkańcy wsi, a poziom niezadowolenia spada wraz ze wzrostem wielkości zamieszkiwanego przez respondentów miasta.
 10. 10. Wyniki - 26,1 proc. Polaków korzysta z transportu poblicznego codziennie, a 20,1 proc. raz lub dwa razy w tygodniu - 2 0 , 9 p r o c . p y t a n y c h j e s t niezadowolonych z liczby dostępnych połączeń transportu publicznego między ich miejscem zamieszkania, a sąsiednimi miastami - Najpopularniejsze powody dla których Polacy korzystają z transportu zbiorowego to: istniejące połączenia w d o g o d n y c h g o d z i n a c h , b r a k konieczności dbania o miejsce p a r k i n g o w e i p o ł ą c z e n i a niewymagające przesiadek. - Najczęstsze powody decydujące o n i e k o r z y s t a n i u z t r a n s p o r t u zbiorowego to: niski komfort w porównaniu z samochodem, znacznie dłuższy czas przejazdu w porównaniu z samochodem i brak połączeń na interesujących respondentów trasach. - Na zmianę decyzji dotyczącej zamiany własnego samochodu na transport zbiorowy mają przede wszystkim: cena biletu, większa liczba połączeń i połączenia na trasach wykluczonych komunikacyjnie.
 11. 11. Determinanty
 12. 12. W jakim stopniu lepszy dostęp do informacji o ofercie (ceny, rozkład jazdy itp.) wpłynąłby na Pana/i gotowość do korzystania z transportu zbiorowego? Znacząca większość Polaków uzależnia swoją gotowość do korzystania z transportu publicznego od dostępu do informacji na temat rozkładu jazdy, cen, itp. 5,4% 7,2% 20,0% 45,2% 22,2% W bardzo dużym stopniu W dużym stopniu Trudno powiedzieć W małym stopniu W ogóle by nie wpłynął
 13. 13. Ogółem 18 – 25 lat 26 – 35 lat 36 – 55 lata Powyżej 55 lat 0% 25% 50% 75% 100% 26,5% 15,1% 10,5% 13,6% 16,4% 18,4% 13,0% 15,9% 16,0% 15,7% 18,0% 20,1% 16,7% 17,4% 18,1% 25,3% 34,2% 34,1% 31,5% 31,4% 11,8% 17,6% 22,9% 21,6% 18,4% W bardzo dużym stopniu W dużym stopniu Trudno powiedzieć W małym stopniu W ogóle nie wpływa W jakim stopniu możliwość zakupu biletu przez Internet wpływa na Pan/i decyzję o wyborze środka transportu? P o ł o w a P o l a k ó w w dużym lub bardzo dużym stopniu uzależnia swoją decyzję o wyborze środka transportu od możliwości zakupu biletu przez internet. Dla co siódmego klienta taka możliwość jest bez znaczenia. Możliwość zakupu biletu jest istotna zwłaszcza dla milenialsów.
 14. 14. Wyniki - 49,8 proc. respondentów podejmuje decyzje o wyborze środka transportu w zależności od możliwości zakupienia biletu przez internet. - 67,4 proc. Polaków twierdzi, że dostęp do informacji o ofercie przewoźników wpływa na ich gotowość do korzystania z transportu zbiorowego.
 15. 15. Własny samochód
 16. 16. Czy posiada Pan/i samochód lub planuje jego zakup? Zdecydowana większość respondentów posiada lub planuje zakup samochodu. Jedynie co dwunasty Polak nie ma auta w swoim gospodarstwie domowym i nie planuje jego zakupu. 8,4% 91,6% Tak Nie
 17. 17. Czy Pana/i gospodarstwo domowe dysponuje samochodem? Większość badanych (86,6%) deklaruje posiadanie jednego samochodu w swoim gospodarstwie domowym. Jedna czwarta gospodarstw ma dwa auta, a 6 poc. aż trzy samochody. 0,0% 15,0% 30,0% 45,0% 60,0% 13% 1%6% 25% 54% Tak, jednym Tak, dwoma Tak, trzema Tak, czterema i więcej Nie
 18. 18. Ile lat ma najczęściej używany przez Pana/ią samochód? Tylko 15 proc. Samochodów w Polsce ma mniej niż trzy lata. Prawie połowa posiadanych samochodów ma ponad 9 lat. 26,1% 22,3% 14,4% 21,9% 12,6% 2,7% Poniżej roku 1 – 3 lata 4 – 6 lat 7 – 8 lat 9 – 12 lat Powyżej 12 lat
 19. 19. Najczęściej używany przez Pana/ią samochód ma silnik: W Polsce większość stanowią samochody z silnikami benzynowymi. Silniki diesela stanowią aż 30 proc. Niestety silniki elektryczne i hybrydowe, to wciąż rzadkość - poniżej jednego proc. 0,0% 15,0% 30,0% 45,0% 60,0% 1% 0% 1% 12% 29% 57% benzynowy diesel na gaz/przerobiony na gaz hybrydowy elektryczny nie wiem
 20. 20. Czy zgodzi się Pan/i z następującym stwierdzeniem: Posiadany samochód świadczy o statusie społecznym jego właściciela. 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% 9%23%22%33%13% Całkowicie się zgadzam Raczej się zgadzam Nie mam zdania na ten temat Raczej się nie zgadzam Całkowicie się nie zgadzam Prawie jedna trzecia Polaków nie utożsamia swojego statusu społecznego z posiadanym samochodem. Co piąty Polak nie ma na ten temat zdania. Tylko dla 12,6 proc. respondentów posiadany samochód jest bezwzględnym wyznacznikiem statusu.
 21. 21. Ogółem 18 – 25 lat 26 – 35 lat 36 – 55 lata Powyżej 55 lat 0% 25% 50% 75% 100% 11,4% 10,6% 5,0% 8,9% 9,0% 30,6% 21,1% 17,8% 21,6% 22,7% 22,9% 22,2% 24,0% 19,7% 22,3% 29,4% 33,8% 36,4% 33,8% 33,4% 5,7% 12,3% 16,7% 16,0% 12,6% Całkowicie się zgadzam Raczej się zgadzam Nie mam zdania na ten temat Raczej się nie zgadzam Całkowicie się nie zgadzam Czy zgodzi się Pan/i z następującym stwierdzeniem: Posiadany samochód świadczy o statusie społecznym jego właściciela. Z a s k a k u j ą c e , ż e Pokolenie milenialsów w największym stopniu zgadza się z postawioną tezą. Osoby powyżej 55 r o k u ż y c i a , w największym stopniu (42 proc.), nie zgodziły się z t w i e r d z e n i e m , ż e s a m o c h ó d j e s t s y m b o l e m s t a t u s u społecznego
 22. 22. Wyniki - 86,6 proc. gospodarstw domowych w P o l s c e d y s p o n u j e w ł a s n y m samochodem - Jedynie 8,4 proc. gospodarstw w Polsce nie ma i nie planuje mieć własnego auta. - 25,1 proc. gospodarstw domowych dysponuje dwoma samochodami, a 6 proc. trzema - 29,4 proc. samochodów w Polsce ma silnik diesla - 48,4 proc. samochodów ma ponad 9 lat - 46 proc. respondentów uważa, że posiadane auto świadczy o statusie społecznym
 23. 23. Porównanie środków transportu
 24. 24. Jak często korzysta Pan/i z danej usługi? Krótkoterminowy wynajem samochodów Samochód na minuty Rowery miejsce (np. Verturilo, Vavelo, WRM) Hulajnogi elektryczne Wspólne przejazdy (np. Blablacar) W ogóle nie korzystałem/am 80,6% 86,4% 58% 88,2% 65,9% Kilka razy w roku 14,2% 8,8% 25,5% 6,4% 26,2% Kilka razy w miesiącu 3,7% 3,2% 10,4% 2,9% 4,7% 1 – 2 razy w tygodniu 0,9% 0,9% 3,5% 1,8% 1,6% Kilka razy w tygodniu 0,4% 0,4% 2,1% 0,3% 1,0% Codziennie 0,2% 0,3% 0,5% 0,4% 0,6%
 25. 25. Który środek transportu jest Pana/i zdaniem najwygodniejszy na trasie 2 – 15 km? Prawie połowa Polaków uważa własne auto za najwygodniejszy środek transportu na trasie 2-15 km. Jedna czwarta pytanych wybiera autobus miejski lub bus. 0,0% 12,5% 25,0% 37,5% 50,0% 1%1% 13% 10% 27% 5% 45% Własny samochód Pociąg Autobus miejski lub bus Tramwaj lub trolejbus Rower Hulajnoga elektryczna Inne, jakie?
 26. 26. Który środek transportu jest Pana/i zdaniem najwygodniejszy na trasie powyżej 50 km? Na trasie powyżej 50 km także samochód jest uznany za najwygodniejszy środek transportu. Na drugim miejscu są pociągi, a na trzecim autobusy. 0,1% 9,0% 25,4% 5,5% 60,0% Własny samochód Wspólne przejazdy Pociąg Autobus, bus lub autokar Inne, jakie?
 27. 27. Ogółem 18 – 25 lat 26 – 35 lat 36 – 55 lata Powyżej 55 lat 0% 25% 50% 75% 100% 0,4% 0,1% 13,5% 10,6% 6,6% 4,7% 9,0% 28,2% 25,0% 18,6% 31,0% 25,4% 4,5% 6,7% 5,0% 5,6% 5,5% 53,9% 57,7% 69,4% 58,7% 60,0% Własny samochód Wspólne przejazdy Pociąg Autobus, bus lub autokar Inne, jakie? Który środek transportu jest Pana/i zdaniem najwygodniejszy na trasie powyżej 50 km? Milenialsi znacznie częściej niż inne grupy w i e k o w e z a najwygoniejszy środek transportu na trasie powyżej 50 km uważają samochów. Znacznie mniejszą, ale w c i ą ż w y s o k ą p o p u l a r n o ś c i ą , z w ł a s z c z a w ś r ó d pokolenia Z cieszy się pocią
 28. 28. Metryczka respondentów
 29. 29. Metryczka Płeć 47,7% 52,3% Kobieta Mężczyzna Wiek 24,5% 28,4% 25,8% 21,3% 18 – 25 lat 26 – 35 lat 36 – 55 lata Powyżej 55 lat
 30. 30. Miejsce zamieszkania 20,9% 14,6% 13,5% 19,4% 13,2% 18,4% Wieś Miasto do 20 tys. mieszkańców Miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców Miasto od 100 do 200 tys. mieszkańców Miasto od 200 do 500 tys. mieszkańców Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców Dochód netto (na rękę) miesięcznie, przypadający na jedną osobę w gospodarstwie 2,4% 1,1%1,8% 5,2% 10,7% 26,5% 35,1% 17,2% Poniżej 1 500 zł 1 501 zł do 2 500 zł 2 501 zł do 3 500 zł 3 501 zł do 4 500 zł 4 501 zł do 5 500 zł 5 501 zł do 6 500 zł 6 501 zł do 7 500 zł Powyżej 7 500 zł
 31. 31. Wnioski - Polacy wciąż najchętniej korzystają z własnego samochodu jako środka transportu, niezależnie, czy jest to trasa 5-15 km, czy powyżej 50 km. - Mimo, że w Polskim społeczeństwie rośnie świadomość ekologiczna i 21,4 proc. respondentów deklaruje, że zmniejszenie emisji spalin jest dla nich ważna, wciąż na Polskich drogach dominują ponad dziewięcioletnie auta, a silniki hybrydowe i elektryczne stanowią ok. 1 proc. - Głównym powodem tego, że Polacy nie korzystają z transportu publicznego jest zdanie o jego niskim komforcie i braku interesujących połączeń. - Cena biletu i istnienie połączenia na interesującej trasie, w określonych porach może w głównej mierze wpłynąć na rezygnację z samochodu na rzecz transportu zbiorowego. - Wykluczenie komunikacyjne dotyczy co najmniej jednej piątej respondentów.
 32. 32. Metodologia Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Biostat metodą mix- mode (CAWI - Computer-Assisted Web Interview + CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing) na reprezentatywnej grupie 1000 polaków powyżej 18 roku życia. Badanie przeprowadzono w styczniu 2019 r.
 33. 33. Busradar.pl to wyszukiwarka i porównywarka ofert przewoźników autobusowych. Współpracujemy z wieloma międzynarodowymi przewoźnikami z całej Europy, w tym firmami przewozowymi w Polsce, które oferują przejazdy na trasach międzymiastowych i międzynarodowych. Nasza strona jest dostępna w 8 wersjach językowych.  
 Obecność w naszym serwisie przyczynia się do zwiększenia widoczności firmy w sieci i - w efekcie - wzrostu sprzedaży biletów.  W razie pytań dotyczących badania i wyszukiwarki Busradar, proszę pisać na adres: ula@profeina.pl

×