Introduksjon til prosjektet Livslang Læring i Buskerud

685 views

Published on

Prosjektleder for det fylkeskommunale prosjektet Livslang læring i Buskerud, Tom Martinsen sin presentasjon. Presentasjonen forteller om bakrgrunnen for det fylkeskommunale vedtaket fra juni 2010 og går inn i forprosjektets anbefalinger.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
685
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introduksjon til prosjektet Livslang Læring i Buskerud

 1. 1. Vedtak i fylkestinget • Fylkestinget følger opp Prosjekt Livslang Læring ved å delegere ansvaret for oppfølgingen av saken til fylkesrådmannen. • Prosjektet tilføres en ramme på 10 mill. over 4 år, med 1 mill. kr til oppstart i 2010 og 3 mill kr pr år de tre følgende årene. Det er en forutsetning at finansiering for 2010 - 2013 lar seg innpasse i neste års handlingsprogram og er en del av prioriteringen for utviklings- og utdanningsavdelingen. Det forutsettes at eksisterende system benyttes og effektiviseres i gjennomføringen av prosjektet. • For 2010 finansieres prosjektet ved bruk av avsatte utviklingsmidler på 0,5 millioner kroner samt bruk av disposisjonsfond med 0,5 millioner kroner. • Det forutsettes at Fylkestinget holdes orientert om utviklingen av prosjektet og at erfaringene blir brukt til å utvikle permanente strukturer for arbeidet med Livslang Læring i Buskerud.
 2. 2. Alternativ 2 Alternativ 2 har som formål å utnytte eksisterende struktur og kompetanse i Buskerud. Organisasjonen er på plass og aktørene har betydelig erfaring med voksenopplæring og opplæring av fremmedspråklige. Nasjonalt og internasjonalt finnes det også samarbeidspartnere det vil være naturlige knytte kontakt med. Ved å styrke OPUSene på blant annet veiledningssiden, kan en få til en effektivisering av opplæringsaktiviteten, hvor målet for arbeidet må være å gi unge og voksne nødvendig grunnkompetanse, slik at de kan komme i varig arbeid eller videre utdanning.
 3. 3. Alternativ 2: Et prosjekt med basis i forprosjektets anbefalinger, hvor prosjektets innhold blir til i en dynamisk prosess som involverer hele fylkeskommunen, kommunene, partnere i Buskerud, øvrige Norge og internasjonalt. Fylkeskommunens viktigste aktører blir fylkesbiblioteket og OPUS/karrieresentrene. Prosjektet tilføres 10 mill kr, og det innhentes eksterne midler.
 4. 4. Alternativ 2 forts. Opplæringsaktivitet rettet mot: •Lese-og skriveferdighet. Her må samarbeidspartene være bibliotekene og kommunene •Hel-eller delkompetanse fra videregående skole. For å kunne få til mestring, er det avgjørende at opplæringen kan skje som en del av praktisk opplæring. •Samarbeidspartnere kan være NHO, AI, NAV, og VoFo.
 5. 5. Utnytting av eksisterende tiltak • Frafallsprosjektet • Innføringsklasser for fremmedspråklige • Kortere kompetansekurs for voksne ved fagskolene • Basiskompetanse i arbeidslivet i samarbeid med VOX: VOX er et nasjonalpolitisk fagorgan underlagt Utdanningsdepartementet med ansvar for å støtte opplæring i arbeidslivet. • Internasjonale samarbeidsprosjekter.
 6. 6. Samarbeidspartnere Slik St.meld. nr. 44 sier, er partnerskapsmodellen helt avgjørende for å kunne lykkes i å utvikle og gjennomføre konseptet Livslang Læring i Buskerud. De fleste samarbeidspartnerne er store og viktige aktører i opplæringssystemet. Fylkeskommunens viktigste partnere i dette arbeidet er: • Kommunene gjennom 5 regionråd •Årlige gjennomføringsavtaler sammen med partnerskapsavtaler vedtatt av Fylkestinget der læring hele livet er synlig i de fleste avtalene. •Samarbeidsavtale med NAV, samarbeidsavtaler både på overordnet nivå og på spesielle områder, som fagopplæring, Arbeidsinstitutt og karrièreveiledning.
 7. 7. Samarbeidspartnere forts. • Samarbeidsavtale og gjennomføringsavtale med HiBu • Samarbeidsavtale med NHO • Samarbeidsavtale med VoFo • Avtale med enkeltkommuner (f. eks prosjekt 18-24 i Drammen) I tillegg kommer Fylkesmannen som et viktig element i dialogen med statlig nivå.
 8. 8. Livslang Læring i Buskerud Presentasjon av anbefalinger fra forprosjektet
 9. 9. Utviklingstrekk i arbeidsmarkedet: • Trangere for ufaglærte/de med lav utdanning – Markedet etterspør kvalifisert arbeidskraft - etterspørsel etter ufaglærte synker – Der nye jobber skapes kreves høyere utdanning • Situasjonen nå: – 14% av arbeidssøkerne har utdanning på grunnskolenivå – over 40 % mangler fullført videregående opplæring – blant unge under 25 år over 50 %. – Framtidig økt konkurranse blant personer uten formell utdanning om færre ufaglærte jobber • Mangelfulle ferdigheter i lesing og skriving, hverdagsmatematikk eller IKT, reduserer muligheten for jobb og yrkesrettet kvalifisering – Over 400 000 kan ha for svake basisferdigheter til å mestre kravene i arbeids- og samfunnsliv (All-undersøkelsen 2005)
 10. 10. Høyest ledighet blant unge voksne Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken etter alder og kjønn, august 2009 1,3 % 3,7 % 3,9 % 3,2 % 2,3 % 1,6 % 1,9 % 2,6 % 2,2 % 6,4 % 5,1 % 3,6 % 2,8 % 2,3 % 2,3 % 3,3 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 19 år og under 20-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år og over I alt: Kvinner Menn
 11. 11. Framtidas kompetansebehov
 12. 12. Arrangere faste årlige samlinger Evaluering/justering 2010 2011 2012 2013 2014 Delprosjekt: Arena Samordne pågående initiativer Igangsetting av nye tiltak/justering av pågående Delprosjekt: En dør inn Ferdigstille felles nettside Kompetansetiltak for førstelinja og eventuelt for veiledere Delprosjekt: Basiskompetanse Starthjelp til stimulering av barns lese- og lærelyst→støtte til tiltak Kampanje(r) for forsterket innsats BKA → støtte til tiltak→ → bedre drift…. Metodeutvikling.. implementering… økt samarbeid om grunnleggende ferdigheter Delprosjekt: Fleksibel opplæring Utlysing av startstøtte for studieverksted Etablering av pilot(er) Videreutvikle driftopplegg/arbeidsform Stimulere til verksteder i alle regioner Delprosjekt: Strategisk samarbeid næring - læring Enkel studie: Tidligere tiltak og erfaring Kontaktarbeid m.bedrifter og tilbyderside…. …utvikling av konkrete samarbeidsprosjekter og etablering av strategiske fora → 5 delprosjekter med gradvis overgang til drift.
 13. 13. Delprosjekt 1: Arena Mål Et årlig fellesarrangement (arena) til fast tid Aktiviteter – faste poster på agenda: Nytt fra nasjonalt og regionalt hold Rapportering, drøfting og utviklingsdialog Erfaringsutveksling og idéutvikling for aktørene i Buskerud Sentrale aktører Buskerud fylkeskommune: vertskap, sekretariat og teknisk arrangør Eget programkomité for arenaen med ulike aktørgrupper fra fylkets 5 regioner Målgruppe OPUS Grunn-, videregående- og høgskole Karrieresenter Kurstilbydere Voksenopplæring Bibliotek Bedrifter Introduksjonssenter Organisasjoner
 14. 14. Delprosjekt 2: En dør inn Mål Samordnet kartleggings- og veiledningstjeneste i hver region - høy kompetanse om tilbud og etterspørsel (”en dør inn”) Løpende oppdatert nettsted - nyttig for tilbydere, veiledere og brukere Aktiviteter Sikre sammenheng og samordning mellom karrieresentrene og planlagt organisering av voksenopplæringen i Buskerud Etablere kompetansehevingstiltak i førstelinje Utvikle nettsted - for bruker og aktør - informasjon om LLL-nettverk i Buskerud Sentrale aktører Karrieresenter Førstelinjetjeneste OPUS Yrkes- og utdanningsveiledning i vgs NAV Voksenopplæring inkl. introduksjonssentre
 15. 15. Delprosjekt 3: Basiskompetanse Mål Støtte prosjekter som stimulerer barns lese- og læringslyst Utvikle tiltak og metodikk for å avdekke manglende basiskompetanse hos voksne. Sikre at aktører lærer seg metoder og etablerer nødvendige tiltak Stimulere til økt samarbeid om opplæring i grunnleggende ferdigheter Aktiviteter Starthjelp til stimuleringstiltak for barns lese- og læringslyst Mobiliseringskampanje for å forsterke samarbeid rund BKA (basiskompetanse i arbeidslivet) Sentrale aktører Barnehager Bedrifter Bibliotek Kurstilbydere og skoler Frivillige organisasjoner Voksenopplæring
 16. 16. Delprosjekt 4: Fleksibel opplæring Mål • Tiltak som forbedrer mulighetene for fleksibel opplæring, Aktiviteter • Utlyse oppstartsstøtte til prøvedrift av studieverksted i 2010 • Etablere arbeidsgruppe(r) for igangsetting av flere tiltak Sentrale aktører Bibliotek Skoler på alle nivå Andre opplærings- og veiledningsaktører (NAV, karrieresenter, OPUS m.fl.)
 17. 17. Delprosjekt 5: Næring og læring Mål Initiere og legge til rette for tiltak som øker samhandling mellom næringsliv og kompetansetilbydere Aktiviteter Studie av tidligere tiltak Initiere pilotprosjekter innen eksempelvis Basiskompetanse Heve tilbydersidens kunnskap om hvilke læringsbehov næringslivet har Aktører Enkeltbedrifter Høgskoler Voksenopplæring Studieforbund Fagskoler Næringslivsforeninger/ bransjeforeninger
 18. 18. Prosjektstruktur ”1 dør inn” Basis- kompe- tanse Årlig arena Hoved- prosjekt Strategisk samarbeid Næring - Læring Fleksibel opplæring Ansvar for gjennomføring av egne tiltak Katalysatorroller; starthjelpere for andres tiltak Utvikle strategisk samarbeid mellom næringsliv og læringsliv

×