Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Fra trykt til utrygt?: Roger Schjerva

 1. 1. Utfordringer for moms og litteratur i en digital framtid<br />”Fra trykt til utrygt?”<br />26. november<br />Statssekretær Roger Schjerva<br />
 2. 2. Utfordringer for momsog litteratur i en digital fremtid<br />
 3. 3. Utfordringer for moms og litteratur i en digital fremtid<br />To hovedspørsmål<br />Hvordan sikrer vi at momssystemet fortsatt kan finansiere velferdsstaten?<br />Hvordan kan vi best gi økonomisk støtte til bøker?<br />(Om vi skal gi støtte er ikke et spørsmål for den rød-grønne regjeringen!)<br />
 4. 4. Merverdiavgiftens formål – finansiere statens utgifter og investeringer<br />Moms er en viktig inntektskilde<br />Fiskal skatt som gir om lag 200 mrd. kroner årlig, som utgjør ¼ av samlede skatteinntekter.<br />Momssystemet er en oppkrevingsmekanisme<br />Innkreves av de næringsdrivende som beskattes for merverdien i virksomheten (omsetning minus vare- og tjenestekjøp).<br />Relativt lave administrative byrder : < 0,8 pst. av skatteinntektene.<br />I løpet av siste 50 år har 150 land innført momssystem. <br />
 5. 5. Momssystemets utfordringer<br />Et nøytralt system gir like konkurransevilkår<br />God forutberegnelighet – alle nye varer og tjenester må forholde seg til samme rammevilkår<br />Effektivt system som er enkelt å håndtere for næringsdrivende og for skattemyndigheter<br />Fritak og særordninger kompliserer systemet<br />Omfatter alt forbruk i Norge<br />Utgangspunkt at alt forbruk i Norge er avgiftspliktig<br />Eksport er fritatt, men import må avgiftsbelegges.<br />En viktig oppdatering i budsjettet for 2011 ved moms på innførsel av elektroniske tjenester<br />
 6. 6. Merverdiavgiftssystemet må være effektivt<br />Inntektsmekanismen må være mest mulig effektiv<br />én sats innkrever skattekroner til relativt lave kostnader.<br />unntak og særordninger gir avgrensningsproblemer, tilpasninger og administrative byrder – ikke lenger en enkel skatt<br />Skatteutvalget (NOU 2003: 9) viste til at formålet med moms er å gi staten inntekter som gjøres mest effektivt med én sats. Utvalget foreslo å fjerne null-satsene for trykt skrift og så ingen gode grunner for å ha slik subsidiering i momssystemet. <br />
 7. 7. Administrative byrder av momssystemet. Kroner per år per virksomhet.<br />Målinger viser at de administrative byrder er lave for de som er fullt ut avgiftspliktige med én momssats.<br />Byrdene øker for de som er delvis utenfor med delvis fradrag. <br />Byrdene tredobles når en står overfor flere momssatser. <br />Kilde: Rambøll Norge AS og Finansdepartementet. 2004.<br />
 8. 8. Utfordringer for moms og litteratur – Hva ønsker vi å støtte?<br />Hva er formålet med støtten?<br />Beskytte norsk språk?<br />Selge mer bøker?<br />Fremme kvalitetslitteratur?<br />Stimulere til bredde i litteraturtilbudet?<br />
 9. 9. Utfordringer for moms og litteratur – Hva støtter vi?<br />Momsfritaket støtter<br />alle bøker omsatt i Norge uavhengig av innhold <br />alle bøker omsatt i Norge uavhengig av språk<br />alle bøker som innføres til Norge<br />Momsfritaket gir mest støtte til de bøker som har størst omsetning. Flere kroner i støtte til populære utgivelser enn til utgivelser med et snevrere publikum.<br />
 10. 10. Utfordringer for moms og litteratur – Effektiv støtte?<br />Et fritak må avgrenses<br />Dagens fritak knyttes til fysisk innbundne bøker. <br />Gir flere grensetilfeller, men er etablert og fungerer<br />Å avgrense e-bøker i en ny digital verden vil bli mer komplisert og tilnærmet umulig.<br />Hvordan skille en e-bok med integrert film fra film som har full sats?<br />
 11. 11. Utfordringer for moms og litteratur<br />Regjeringen vil videreføre støtten til bøker. <br />

×