Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business Institutu - Brožůra

Business Institut, největší MBA škola v České Republice.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Business Institutu - Brožůra

  1. 1. Business Institut: největší MBA škola v České republice 26 studijních programů MBA, BBA a LLM profesionální tým špičkových lektorů studium zaměřeno na praxi prestižní akreditace moderní forma studia časová flexibilita studia studium v češtině nebo angličtině profesionální přístup výborné uplatnění absolventů Vaše volba na cestě za úspěchem Profil Business Institut je největší MBA školou v České republice, která se specializuje na manažerské vzdělávací programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration) a LLM (Master of Laws). Business Institut je akreditován předními za- hraničními asociacemi, jež dohlíží na kvalitu a  úroveň poskytovaného vzdělání. Studium MBA představuje rozšíření vědomostí, přičemž je na rozdíl od vysokoškolského vzdělání zaměřeno převážně na praxi. Business Institut si zakládá zejména na špičkovém personálním obsazení, kvalitě výuky a  profesionálním pří- stupu. V rámci vzdělávacích programů spolu- pracuje s  odborníky z reálného manažerského prostředí, kteří teorii aplikují přímo do praxe a mají dlouholeté zkušenosti v oboru. Na trhu je mnoho MBA škol a institucí, ale jen jedna může být díky nabízené kvalitě největší a nejlepší. StudiumMBA Vaše volba na cestě za úspěchem.
  2. 2. MBA – Master of Business Administration Business Institut představuje moderní koncept studia, jež promítá teoretické problémy přímo do manažerské praxe. Lektoři používají příklady z re- álných situací, čímž dochází k osvojení teorie i bez nutnosti učení se mnohdy prázdných definic. Studium je rozloženo do tří semestrů, z nichž každý trvá půl roku; celková doba studia tak dosahuje délky 18 měsíců. Každý semestr je dále rozdělen do čtyř modulů (celkem 12 v průběhu celého studia). Poslední modul studia v závěrečném semestru je vyhrazen pouze na vypracování závěrečné práce pod vedením lektora, jejíž obhajobou a složením ústní závěrečné zkoušky je studium úspěšně zakončeno. Výuka probíhá v českém jazyce (popřípadě v jazyce anglickém), kombinovanou formou. Jde o  spojení distanční formy, tzv. metody e-learningu, s tema- tickými lektorskými setkáními. Tato setkání se realizují formou interaktivních workshopů v  roz- sahu tří hodin (3x 60 minut), čtyřikrát za semestr. Student současně může konzultovat danou pro- blematiku skrze studentskou sekci s příslušnými lektory nebo prostřednictvím virtuální učebny. Studenti mají možnost využít osobní konzultace za každý modul studia. V  průběhu studia je při- praveno mnoho zajímavých přednášek, blokových modulů a coffee breaků, které mohou studenti zdarma navštěvovat. Studenti se rovněž mohou zúčastnit zdarma lektorských setkání z jiných pro- gramů, které Business Institut nabízí. V rámci e-learningu dostane každý student pří- stupové údaje do studentské sekce představující interaktivní studijní prostředí na webových strán- kách Business Institutu. Zde se zobrazují sylaby, studijní materiály a veškeré aktuální informace o průběhu studia a nejrůznějších aktivitách, kte- ré Business Institut pořádá. Studentská sekce rovněž slouží jako komunikační prostředí. StudiumMBA Vaše volba na cestě za úspěchem. svět bude váš! Zahájení studia Schéma znázorňující průběh studia MBA 15. února 1. semestr 4 studijní moduly 4 postupové práce 2. semestr 4 studijní moduly 4 postupové práce 3. semestr 3 studijní moduly 3 postupové práce + závěrečná práce Závěrečná zkouška Obhajoba závěrečné práce Zkušební část 1. května 1. října Prestižní titul MBA
  3. 3. StudiumMBA Vaše volba na cestě za úspěchem. Proč studovat na Business Institutu? Výhody studia na Business Institutu: 1. Délka studia 1,5 roku. 2. Výuka probíhající v češtině. 3. Časová flexibilita studia. 4. Maximálně 15 studentů v každém programu, vyšší interakce mezi studentem a lektorem. 5. Zahájení studia 3x do roka. 6. Slavnostní promoce pro úspěšné absolventy. 7. Náklady na studium programu MBA jsou daňově uznatelné. Každý náš student může nad rámec studia využívat tyto výhody: 1. Navštěvovat lektorská setkání a přednášky jiných programů. 2. Zdarma se účastnit blokových modulů, coffee breaků a přednášek špičkových odborníků: MUDr. Jan Cimický, CSc., Prof. MUDr. Jan Pirk, CSc., Jan Přeučil, Roman Vaněk, JUDr. Pavel Telička, Margareta Křížová, MBA, JUDr. Renata Vesecká, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., Ing. Zbyněk Frolík, PhDr. Vladimír Železný, Dr. Olga Kupec 3. Konzultovat s lektory záležitosti vlastní praxe, podnikovou strategii či otázky profesního a osobního rozvoje. 4. Zdarma využívat služby knihovny, kde najdete více než 1000 knižních titulů z odborné literatury, veškerou literaturu zasíláme po celé České republice. 5. Uplatnit slevu na nákup literatury od společností Grada, Linde, Management Press, C. H. Beck, Luxor, Computer Press. 6. Získat věrnostní kartu, která umožňuje čerpat výhody a slevy na více než 2000 obchodních místech. 7. Účastnit se společenských akcí, kde mohou studenti i absolventi poznat své lektory a spolužáky v neformálním prostředí. 8. Využít možnosti zprostředkování kontaktu s předními personálními agenturami a headhuntery, kteří studentům a absolventům usnadní přístup k lukrativním pracovním pozicím. 9. Po ukončení studia zůstat v kontaktu s naší školou a připojit se k našemu Absolventskému klubu.
  4. 4. Obory management, podnikání a projektové řízení - Management, organizace a řízení - Management soft skills - Projektové řízení a plánování - Strategické řízení podniku - Management a řízení ve zdravotnictví - Řídicí a kontrolní systém, interní audit Obory finance a účetnictví - Finanční management a strategické řízení financí - Daně, účetnictví a controlling Obory marketing a PR - Marketing, media a soft skills - Public Relations a komunikace Obor lidské zdroje - Řízení lidských zdrojů Obor informační technologie - Řízení informačních technologií Obory mezinárodní obchod, cestovní ruch a logistika - Mezinárodní obchod - Management cestovního ruchu - Doprava, spoje a logistika Obor právo - Obchodní právo v podnikání Obor veřejná správa - Veřejná správa Obor nemovitosti - Real Estate Program MBA online - Executive management Program MBA v anglickém jazyce - International Executive Business Institut s. r. o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10, Vršovice Tel. / fax: + 420 234 221 342 Tel.: + 420 234 221 343 Mobil: + 420 775 757 140 E-mail: info@businessinstitut.cz E-mail: studium@businessinstitut.cz www.businessinstitut.cz Nabídka MBA programů StudiumMBA Vaše volba na cestě za úspěchem.

×