E magazine 2014 januari

179 views

Published on

Inhoud: 1. Wi-Fi in heel Nederland is de toekomst. 2. Internetbescherming schreeuwt om beveiliging. 3. Rijksdienst ondernemend Nederland start. 4. Nadenken over hervormingen van morgen. 5. Groenlicht voor online onderwijs. 6. Meer bescherming online aankopen. 7. Geen post op maandag. 8. Puzzel en spreuk.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E magazine 2014 januari

  1. 1. Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 BusinessInnovator Het E Magazine van uw zakelijke ideeënpartner Even je mail checken bij de bus, audio streamen tijdens het fietsen, of Facebooken in het park, dankzij de snel- le opkomst van wifi- netwerken is het steeds gewoner en goedkoper. Wifi -netwerken bieden de mo- gelijkheid gebruik te maken van internet zonder dat dit ten koste gaat van je mo- biele data. Hiermee be- spaart de gebruiker flink op de kosten. 1 Miljoen WifiSpots De consument gebruikt in- ternet in de toekomst net zo vaak buiten als binnen, zo blijkt uit onderzoek van Zig- go. Afgelopen jaar inves- teerde Ziggo dan ook flink in haar wifi- netwerk. Met als resultaat meer dan 1 miljoen WifiSpots. Het is daarmee het grootste wifi- netwerk van Nederland. WifiSpots maakt on- derdeel uit van de nieuwe strategie van Ziggo. Traditioneel hielden kabe- laars zich vooral bezig met televisie, internet en vaste telefonie in huis. De komende jaren ligt de focus op mobi- liteit; het overal en altijd gebruik kun- nen maken van WifiSpots speelt hier- bij een cruciale rol. Mobiliteit Ziggo streeft ernaar met haar dien- sten een totaal aanbieder te zijn. Daarom heeft optimalisatie van het netwerk momenteel alle aandacht. Witte vlekken in de dekking worden opgespeurd en ingevuld. Om het be- reik in de openbare ruimte te verbe- teren is al extra wifi-apparatuur ge- plaatst in eindversterkers en andere straatkasten. Tevens verwacht men nieuwe technieken te lanceren om daar waar alleen wifi niet voldoet toch een goede verbinding te kunnen realiseren. Mijn.Ziggo.nl Ook mijn UPC Het Ziggo netwerk is beschermd en alleen te gebruiken voor Ziggo klan- ten. De data die over het netwerk gaat, is versleuteld om veilig gebruik te kunnen garanderen. De beveiliging werkt eenvoudig; voor het eerste gebruik moet je inloggen. Dit kan met het persoonlijke wacht- woord en de gebruikersnaam die naar klanten is verstuurd, de codes zijn ook te vinden via Mijn.Ziggo.Nl. Internet of things schreeuwt om beveiliging Overheid en burgers moeten hun gegevens steeds beter gaan beveili- gen. Vooral tegen (andere) overhe- den die het verzamelen van gege- vens zien als een belangrijke voor- waarde voor hun nationale veilig- heid. Dat stelt Peter Sondergaard, hoofd onderzoek bij Gartner, bij de opening van Gartners Symposium annex ITxpo in Barcelona. Zijn boodschap: “Houd data die voor uw bedrijf van belang zijn of waarvan het uitlekken tot grote be- drijfsschade kanleiden, vol- ledig onder controle. (Vervolg op pagina 2) Nr. 1-2014 Colofoon: BusinessInnovator E-magazine: Jaargang 4 no. 1 Januari 2014 Email: Sjouke@businessinnovator.nl Telefoon: 0620138201 Website: www.businessinnovator.nl Redactie: Sjouke van der Schaaf Wifi in heel Nederland is de toekomst en noodzakelijk!
  2. 2. Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 2 BusinessInnovator Het E Magazine van uw zakelijke ideeënpartner Privacy by design hoort uitgangs- punt te zijn bij het opzetten van uw ICT-infrastructuur.” Beveiliging is volgens Sondergaard het belangrijkste onderwerp in dit tijdperk waarin ‘the Internet of Things’ stormenderhand de wereld verovert. Want ga maar na: de prij- zen voor online zijn dalen en over een paar jaar zijn zo’n 30 miljard slimme dingen verbonden met inter- net (van jurken tot broodbakmachi- nes) en meer dan 7 miljard slimme apparaten (pc’s, tablets, smartpho- nes). En alles wat aan internet verbonden is, kan gegevens delen via internet, en die gegevens kunnen in verkeer- de handen vallen. Een gegevensvloedgolf, noemt Gart- ner het. Opgave voor IT-afdelingen: zorgen dat die gegevens veilig kun- nen worden verwerkt. Bron: Gartner-Emerce Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van start Agentschap NL en Dienst Regelin- gen zijn gefuseerd sinds 1 januari 2014. De naam van de nieuwe orga- nisatie is Rijksdienst voor Onderne- mend Nederland (RVO.nl). Minister Kamp: “RVO.nl zet beleid om in con- crete resultaten. Dat is essentieel voor de bedrijven én voor Neder- land.” De nieuwe rijksdienst stimu- leert en ondersteunt ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Compacte Rijksoverheid Dienst Regelingen en Agentschap NL waren beide uitvoeringsorganisa- ties van het ministerie van Economi- sche Zaken. De rijksoverheid streeft naar een compacte en efficiëntere rijksdienst. Het samenvoegen van de beide uitvoeringsorganisaties is een logisch gevolg van dat regeringsbe- leid. Voor ondernemers Met de start van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is één organisatie ontstaan die een zeer groot aanbod van de overheidsdiensten aanbiedt aan meer dan 150.000 onder- nemers. Of het nu gaat om duurzaam, agrarisch, innova- tief of internationaal onderne- men, voortaan kunnen onder- nemers op één plaats terecht. De dienstverlening aan de on- dernemer zal de komende tijd verder worden verbeterd. Bij- voorbeeld door zoveel moge- lijk diensten digitaal aan te bieden en door een scherper beeld te geven van de over- heidsdiensten die voor speci- fieke ondernemers interessant zijn. De programma’ en regelingen van RVO.nl worden ook ontsloten via het Digitale Ondernemersplein. Camps: 'Nu nadenken over hervormingen van morgen' We moeten in Nederland blijven na- denken over de hervormingen die nodig zijn. Deze sneller doorvoeren. En niet wachten met nadenken totdat veranderingen onvermijdelijk zijn. Daarvoor pleit Maarten Camps, se- cretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken (EZ), in zijn eerste jaarlijkse nieuwjaarsarti- kel dat vandaag in het economen- blad ESB verschijnt. Oog hebben voor trends 'De huidige hervormingen op de ar- beidsmarkt, pensioenen, woning- markt en langdurige zorg zijn belang- rijke stappen om onze economie te versterken. Maar daarmee zijn we er nog niet. De wereld verandert in rap tempo en het economisch beleid kan niet stil blijven staan. We moeten dus doorgaan met nieuwe hervormingen én leren van de vorige,' aldus de top- ambtenaar van EZ. Hij constateert dat over de hervormingen die nu worden doorgevoerd te lang gespro- ken is en te lang geen besluiten zijn genomen. 'We moeten als samenle- ving leren beter te sturen op de toe- komst zodat we ons sneller kunnen aanpassen. Vroegtijdig oog hebben voor trends, nadenken over hoe be- leid daarop kan inspelen en tijdige besluitvorming. Zo scheppen we de voorwaarden om ons verdienver- mogen in de toekomst zeker te stel- len.' De 'werkende' centraal In zijn artikel noemt Camps de groei van het aantal ZZP’ers als voorbeeld van een ontwikkeling die een omslag in ons denken en een fundamentele aanpassing vraagt. (Vervolg van pagina 1) (Vervolg op pagina 3) Internet of things schreeuwt om beveiliging
  3. 3. Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 3 BusinessInnovator Het E Magazine van uw zakelijke ideeënpartner Het onderscheid tussen ondernemer en werknemer vervaagt door de op- komst van ZZP’ers steeds meer. “De ontwikkelingen gaan snel en hebben een impact op keuzevrijheid, op col- lectiviteit, op solidariteit. Maar onze instituties opereren nog steeds vanuit het oude onderscheid en proberen de ZZPer in het huidige stelsel in te passen.” Een fundamentelere reactie is noodzakelijk constateert hij: “We moeten nadenken over een ander stelsel van voorzieningen voor ar- beidsongeschiktheid en pensioen. Een stelsel van collectieve voorzie- ningen waarin niet de werknemer of de ZZP’er, maar ‘de werkende' cen- traal staat. Dat is een serieuze her- vorming waar tijdig over nagedacht moet worden.” Lees het volledige artikel in Econo- misch Statistische Berichten (ESB) Groen licht voor online onderwijs Minister Bussemaker zet het licht op groen voor online colleges in het ho- ger onderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat studen- ten aan hogescholen en universitei- ten studiepunten kunnen krijgen voor online colleges of zogeheten MOOCs. Bovendien stelt de be- windsvrouw €1 miljoen beschikbaar om het gebruik van dit soort colleges te bevorderen. De ontwikkeling van online onderwijs is onontkoombaar, schrijft Bussema- ker. Hogescholen en universiteiten kunnen ervan profiteren. Ze kunnen hun onderwijs ermee verbeteren, versterken er hun profiel mee en ver- groten hun bereik. Bovendien kun- nen ze nieuwe groepen studenten aanboren, zoals werkenden die naast hun werk een studie willen gaan doen. Ze ziet de colleges voor- al als aanvulling op zogeheten con- tactonderwijs, niet als volledige ver- vanging ervan. Einde aan onzekerheid Door de stormachtige ontwikkeling van online onderwijs leven er bij in- stellingen nog veel vragen over wat wel en wat niet mag. Bussemaker wil een einde maken aan die onzeker- heid. De huidige wet- en regelgeving staat het gebruik van online colleges toe, als die zijn goedgekeurd door de examencommissie. Dit betekent dat instellingen zelf kunnen bepalen of ze ermee gaan werken, en of ze on- line colleges inkopen bij andere in- stellingen of ze zelf gaan ontwikke- len. Om de ontwikkeling van Nederlands online hoger onderwijs verder te be- vorderen is €1 miljoen beschikbaar. Dit moet leiden tot samenwerking tussen instellingen, versterking van het internationale profiel en evaluatie van de ervaringen die al met online colleges worden opgedaan in Neder- land. Meer bescherming bij online aankopen In 2014 wordt de juridische bescher- ming van consumenten bij online aankopen uitgebreid. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? In juni 2014 moeten online verkopers een aantal zaken hebben aangepast aan Europese richtlijnen. Deze richt- lijnen hebben betrekking op een uit- breiding van de bescherming van consumenten. Hier volgt een over- zicht van de belangrijkste veranderin- gen. Duidelijk overzicht kosten Een online verkoper moet duidelijk het onderscheid tussen de prijs van het product (of dienst) en bijkomende verzendkosten aangeven. Ook ande- re kosten en het totaalbedrag moe- ten duidelijk aangegeven zijn. De sanctie op het niet duidelijk en helder aangeven van deze kosten is dat je in dat geval deze kosten niet hoeft te betalen. Bedenktermijn Als consument heb je bij een online aankoop van veel producten (en diensten) een bedenktermijn. Dit zo- genaamde herroepingsrecht geeft je de mogelijkheid om binnen een be- paalde termijn kosteloos van de aan- koop af te zien. Deze termijn gaat van 7 werkdagen naar 14 dagen. Een webwinkel wordt nu ook ver- plicht om voor dit herroepingsrecht een officieel modelformulier aan te bieden op zijn website. (Vervolg van pagina 2) (Vervolg op pagina 4) Camps: 'Nu nadenken over hervormin- gen van morgen'
  4. 4. Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 4 BusinessInnovator Het E Magazine van uw zakelijke ideeënpartner Herroepingsrecht veiling Als je een product koopt op een internetveiling, dan mag het product ook te- ruggestuurd worden. Dit geldt niet voor faillisse- mentsveilingen en open- bare veilingen. Niet voor seksartikel Er zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht. Sommige pro- ducten of diensten kunnen naar hun aard niet geannuleerd of terugge- stuurd worden. Denk hierbij aan een boeking voor een reis, bederfelijke waar en maatwerk. Ook deze uitzonderingen zijn uitge- breid. Toegevoegd zijn diensten die in zijn geheel geleverd worden bin- nen de bedenktermijn en downloads. Ook geldt het herroepingsrecht niet voor producten die om hygiënische aard niet terug gestuurd kunnen wor- den, zoals seksartikelen, ondergoed en cosmetica. Vinkjes Vinkjes op sites mogen niet meer vooraf ingevuld zijn. Je moet expliciet ergens toestemming voor geven door actief het vinkje in te vullen. Bestelknop Een online winkel is verplicht om een bestelknop te gebruiken waarbij je duidelijk wordt gemaakt dat het plaat- sen van een bestelling ook een ver- plichting tot betaling inhoudt. De bij- behorende tekst mag niets aan on- duidelijkheid overlaten. Doet een webwinkel dit niet, dan kan de verko- per je niet aan een aankoop hou- den. Let op: deze regels gelden alleen voor consumentenkoop! Dit wil zeg- gen dat deze regels slechts gelden indien de ene partij een particuliere koper is en de andere partij een pro- fessionele verkoper. Geen postbezorging meer op maandag Ingangsdatum: 1 januari 2014 Wat is er veranderd? PostNL hoeft uw post alleen op dins- dag tot en met zaterdag te bezorgen. Voorheen moest dat ook op maan- dag. PostNL moet rouwkaarten en medische post nog wel 6 dagen per week bezorgen. Postzegelprijs omhoog PostNL heeft per 1 januari 2014 de tarieven gewijzigd voor het versturen van brieven in het binnen- en buiten- land. Zo is de prijs van een postzegel met cijfer 1 gestegen van € 0,60 naar € 0,64. Voor wie? Alle bedrijven (en consumenten) Wanneer? De wijziging van de Postwet 2009 is ingegaan per 1 januari 2014. (Vervolg van pagina 3) Spreuk Jan Kaas Fiscaal Ons 2014 motto: Er is veel om over na te denken, niets om je zorgen over te maken. Meer bescherming bij online aankopen

×