Nieuwsbrief Fiscaal november 2011 Buro360 accountants

361 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief Fiscaal november 2011 Buro360 accountants

  1. 1. EINDEJAARSTIPS2011Eindejaarstips20111Eindejaarstips 2011Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veelregelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar.Onze eindejaarstips helpen u daarbij.Tips voor particulieren■ Schenkingsvrijstellingen 2011Heeft u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goededoelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2011 zijn als volgt:• jaarlijkse schenking door ouders aan kinderen: maximaal € 5.030 per kind;• eenmalige schenking aan kinderen (of hun huwelijkspartner, of hun geregi-streerde partner): maximaal € 24.144 per kind. Het kind moet tussen de 18en 35 jaar oud zijn en vóór 1 maart 2012 moet er een schenkingsaangifteworden ingediend (waarin een beroep wordt gedaan op de vrijstelling);• ‘overige verkrijgers’ (zoals kleinkinderen): maximaal € 2.012 per persoonof instantie per kalenderjaar.Bijzonderheden:• de eenmalige schenking aan kinderen kan met € 26.156 belastingvrij ver-hoogd worden van € 24.144 naar € 50.300 als het kind de schenkinggebruikt voor het kopen van een huis of het betalen van een studie. In hetlaatste geval moet de studie minstens € 20.000 kosten. De vrijstelling magniet worden gebruikt voor het aflossen van een bestaande studieschuld;• als een kind vóór 2011 ook al de verhoogde vrijstelling heeft toegepast,heeft hij of zij recht op nóg een eenmalige vrijstelling van € 26.156 als diegebruikt wordt voor de aankoopvan een huis;• schenkingen aan goede doelen(zoals kerkelijke en charitatieveinstellingen) zijn geheel vrijge-steld van schenkbelasting. Hoehoog het bedrag ook is. Het goededoel dient echter wel officieelerkend te zijn, door middel vaneen zogenaamde ‘Anbi-verkla-ring’. Anbi staat voor: ‘algemeennut beogende instelling’. De lijstmet erkende instellingen vindt uop www.anbi.nl.InhoudTips voor ParticulierenOptimaal beleggen in Box 3Lijfrenteaftrek 2011AftrekpostenTips voor ondernemersInvesteringen vervroegen of uitstellenWillekeurig afschrijvenAardige beloningen voor werknemersBelastingplan 2011Afgeschafte belastingenZelfstandigenaftrekSchenkingsvrijstellingen 2011B360.NLNieuwsbriefPolluxweg 208938 AZ LeeuwardenPostbus 76608903 JR LeeuwardenTelefoon (058) 26 555 26Fax (058) 280 37 04
  2. 2. Er zijn verschillende mogelijkhedenom het belastbare vermogen omlaagte krijgen. Hieronder laten we zienhoe u dat doet.■ FiscaalvriendelijkebeleggingenMaatschappelijke beleggingen en hetverstrekken van venture capital(durfkapitaal) kunnen gebruikt wor-den om het heffingvrije vermogen teverhogen met maximaal € 55.476.Voor beide soorten beleggingen kande verhoging apart verkregen wor-den en bij ‘fiscale partners’ – zoalsechtgenoten – mag het bedrag nogeens verdubbeld worden. De maxi-male verhoging van het heffingvrijevermogen komt daarmee op maxi-maal viermaal € 55.476 is € 221.904.Let op: naast de verhoging van hetheffingvrije vermogen geldt voor ditsoort beleggingen (met uitzonderingvan de indirecte beleggingen in durf-kapitaal) nog een extra heffingskor-ting van 1% over het vrijgesteldebedrag. De heffingskorting mag wor-den afgetrokken van de te betalenbelasting. Vorig jaar bedroeg dezekorting nog 1,3%. De komende jarenwordt dit verder afgebouwd naarnul. Ook de aftrekbaarheid van hetverlies vervalt. Tante Agaath is dusop sterven na dood.■ Algemene vrijstellingvoor iedereenVan het totale vermogen van debelastingplichtige is € 20.785 perpersoon vrijgesteld. Voor fiscale part-ners wordt dit bedrag verdubbeld.Dit wordt het ‘heffingvrije vermo-gen’ genoemd.■ Algemene vrijstellingvoor kinderenHet heffingvrije vermogen mag ver-hoogd worden met € 2.779 per min-derjarig kind. Let op: met ingang van1 januari 2012 vervalt deze verhoging.■ Algemene vrijstellingvoor ouderenBelastingplichtigen die eind 2011 –of bij het eind van de belastingplicht– 65 jaar of ouder zijn, kunnen onderbepaalde voorwaarden gebruikmaken van de zogenaamde ouderen-toeslag (de onderstaande inkomens-grenzen gelden vóór inachtnemingvan de persoonsgebonden aftrek):• bij een inkomen van maximaal€ 14.062 bedraagt de ouderentoe-slag maximaal € 27.516;• bij een inkomen boven € 14.062en maximaal € 19.562 bedraagtde ouderentoeslag maximaal€ 13.758;• bij een inkomen boven € 19.562komt men niet meer in aanmer-king voor ouderentoeslag;• het vermogen mag (na aftrek vanhet heffingvrije vermogen) niethoger zijn dan € 275.032 per per-soon (dus € 550.064 voor fiscalepartners).■ Bijzondere vrijstellingenVoor sommige bezittingen geldenbijzondere vrijstellingen:• bossen, natuurterreinen en onbe-bouwde gedeelten van aangewe-zen landgoederen;• voorwerpen van kunst en weten-schap, voor zover niet bedoeld alsbelegging (bijvoorbeeld: schilde-rijen die in de kamer hangen);• voorwerpen die niet van u zijn,maar die u krachtens erfrecht welmag gebruiken (zoals de oudeJaguar die uw kinderen geërfdhebben maar waar u zelf in magblijven rijden); ook in dit gevalmogen de voorwerpen nietbedoeld zijn als belegging;• rechten op kapitaalsuitkeringenbij overlijden van uzelf, uw part-ner of bloed- en aanverwanten, ofop prestaties in natura voor eenbegrafenis (bijvoorbeeld: uitvaart-verzekeringen), voor zover het ver-zekerde kapitaal of de waarde vande polis niet meer bedraagt dan€ 6.744 per persoon;• rechten op kapitaalsuitkeringenbij invaliditeit, ziekte of ongeval;• geld, chipkaarten, etc. bestemdvoor consumentenaankopen(zoals cadeaubonnen, beltegoed,strippenkaarten) tot in totaal€ 503.jaren natuurlijk). Dat is niet alleenzinvol voor mensen die gedurendeeen korte periode inkomen hebbengenoten, zoals vakantiewerkers,maar ook als u achteraf recht blijktte hebben op een hogere heffings-korting. Deze faciliteiten kunnenvan toepassing zijn als u alleenver-diener of alleenstaande ouder bentgeworden. Alleen bedragen boven€ 13 (t/m 2008) of € 14 (2009 endaarna) komen in aanmerking voorteruggave.EINDEJAARSTIPS2011Eindejaarstips20112■ OverdrachtsbelastingDe verlaging van de overdrachtsbe-lasting (om de huizenverkoop te sti-muleren) is maar tijdelijk. Deze rege-ling stopt in 2012, waarschijnlijk per1 juli. Maak er – voor zovermogelijk – dus nu nog gebruik van!■ Belasting terugvragenmet T-biljet of P-formulierTot en met 31 december 2011 kunt unog belasting terugvragen voor hetbelastingjaar 2006 (of voor latereBijzondere vrijstellingenFiscaalvriendelijke beleggingenVoor belastingjaren tot en met2009 kunt u het oude T-biljet gebrui-ken. Voor 2010 en daarna gebruikt uhet nieuwe P-formulier.Waarschuwing: houd er rekeningmee dat u bij onnadenkend indienenvan een T-biljet of P-formulier juisteen aanslag kunt krijgen, in plaatsvan een teruggave. Laat dus tijdigeen proefberekening door onsmaken, om te kijken of belastingterugvragen zinvol is.Optimaal beleggen in box 3
  3. 3. tenties’ (EVC-procedure) vallenonder de scholingskosten. Het gaatdaarbij om de kosten die je maaktom praktijkervaring om te laten zet-ten in een getuigschrift (officieel:‘ervaringscertificaat’).■ GiftenHet kan zinvol zijn om dit jaar nogeen aantal giften te doen. Voor niet-periodieke giften geldt namelijk eendrempel van 1% van het (gezamen-lijk) verzamelinkomen vóór persoons-gebonden aftrek, met een minimumvan € 60 en een maximum van 10%van het (gezamenlijk) verzamelinko-men vóór persoonsgebonden aftrek.Houd verder rekening met de vol-gende zaken:• maakt u autokosten voor een goeddoel, dan is maximaal 19 cent pergeldt een aparte drempel), medischedieetkosten (hiervoor gelden forfai-taire bedragen), extra kleding enbedengoed (hiervoor gelden forfai-taire bedragen), en reizen voorregelmatig ziekenbezoek (volgenstabel).Al deze uitgaven hebben – fiscaalgezien – betrekking op:• uzelf, uw partner en uw kinderentot 27 jaar;• inwonende broers, zussen enouders die ‘zorgafhankelijk’ zijn;• ernstig gehandicapte personenvan 27 jaar of ouder, die tot hethuishouden behoren.■ ScholingsuitgavenUitgaven voor het volgen van eenopleiding of een studie zijn aftrek-baar als ze betrekking hebben ophet verwerven van (meer) inkomenuit werk en als ze hoger zijn dan€ 500. Het maximaal aftrekbarebedrag is € 15.000 (of meer, als uvoldoet aan een aantal specifiekevoorwaarden).Ook de uitgaven voor een ‘proce-dure erkenning verworven compe-EINDEJAARSTIPS2011Eindejaarstips201132011, dient u de premies ook daad-werkelijk in 2011 te betalen. Demogelijkheid om dat later te doen(namelijk voor 1 april van het vol-gende jaar) is komen te vervallen.De terugwenteling van 6 maandenbij staking van de onderneming ende omzetting van de oudedagsre-serve, bestaat nog wél.■ Vermogensrendements-heffing drukkenMet ingang van 2011 geldt er nogmaar één peildatum voor uw vermo-gen in box 3, namelijk 1 januari.Dus als u van plan bent om vermo-gensbestanddelen uit box 1 of box 2te verkopen (zoals een eigen huis,een ter beschikking gesteld pand ofAB-aandelen), dan kunt u de ver-koop daarvan het beste uitstellentot na 1 januari van het komendjaar. Anders moet u de verkoop-■ Lijfrenteaftrek 2011Voor lijfrentepremies gelden tweesoorten aftrek:• aftrek in het kader van de jaar-ruimte is in principe mogelijk,mits de desbetreffende lijfrenteaantoonbaar bedoeld is ter com-pensatie van een eventueel pensi-oentekort. Per geval moet uitge-rekend worden hoeveel erafgetrokken mag worden;• aftrek in het kader van de reser-veringsruimte wordt – net als bijde jaarruimte – getoetst en moeteveneens per geval berekendworden. Essentieel is hier dat erteruggekeken wordt naar de 7-jarige periode die voorafgaat aan1 januari 2011 (had u vanaf 2004een pensioentekort?).Voor beide opties geldt: om in aan-merking te komen voor aftrek inopbrengst op 1 januari 2012 bij uwvermogen tellen, waardoor u in2012 onnodig veel belasting zoumoeten betalen over uw box 3-ver-mogen. En omgekeerd: als u vanplan bent om dergelijke vermogens-bestanddelen te gaan kopen (meteigen geld), dan kunt u dat het bestevóór de jaarwisseling doen.■ Tip voor dga’sBij het uitkeren van dividend draagtde bv 15% dividendbelasting af,waarna de dga zelf nog 10% bijbe-taalt voor de inkomstenbelasting(totaal: 25% belastingheffing). Hetkan dus handig zijn om tijdig eenvoorlopige aanslag aan te vragen. Zovermijdt u de heffingsrente en ver-laagt u de grondslag voor box 3.ScholingsuitgavenAftrekpostenDatgene wat als aftrekpost in aanmerking komt, maar betrekking heeft opvolgend jaar, mag u al dit jaar betalen en aftrekken (met uitzondering vanvooruitbetaalde rente voor de eigen woning, die betrekking heeft op een periodedie eindigt na 30 juni 2012). Hieronder geven we enkele mogelijkheden.■ ZiektekostenZiektekosten (in het belastingjargon‘zorgkosten’ genoemd) zijn nogmaar in beperkte mate aftrekbaar.Ga na, voor wat betreft de zorgkos-ten die nog aftrekbaar zijn, of udoor het vooruitbetalen van reke-ningen de drempel voor dit jaarkunt slechten.Drempels per fiscale partner:• verzamelinkomen tot € 7.332per jaar: drempel € 121;• verzamelinkomen € 7.332 tot€ 38.955 per jaar: drempel 1,65%van het verzamelinkomen;• verzamelinkomen € 38.955 perjaar of meer: drempel € 642 plus5,75% van het meerdere boven€ 38.955.De volgende zorgkosten zijn nogaftrekbaar: geneeskundige hulp(met uitzondering van ooglaserenter vervanging van een bril), zieken-vervoer, medicijnen op doktersvoor-schrift, overige hulpmiddelen die opvoorschrift verstrekt zijn (met uit-zondering van bril en contactlen-zen), extra gezinshulp (hiervoor
  4. 4. tingjaar 2011 plaatsvinden, wille-keurig afschrijven. Dat wil zeggen:maximaal 50% in 2011 en het res-tant in de daarop volgende jaren.Het bedrijfsmiddel moet vóór1 januari 2014 in gebruik wordengenomen.Deze mogelijkheid tot willekeu-rig afschrijven geldt voor nieuwebedrijfsmiddelen, behalve: gebou-wen, woonschepen, bromfietsen,motorrijwielen, personenauto’s,immateriële activa, dieren, wegwer-ken, en bedrijfsmiddelen die hoofd-zakelijk bestemd zijn voor terbe-schikkingstelling aan derden. Zeerzuinige personenauto’s mogen trou-wens wél willekeurig worden afge-schreven.De regeling stopt in 2012. Dus: wilt unog investeren, en gebruik maken van demogelijkheid voor willekeurig afschrij-ven, investeer dan nu!■ Investeringsaftrek veiligstellenWilt u bepaalde bedrijfsmiddelenwaarvoor u ooit investeringsaftrekheeft genoten weer verkopen, dankan het gunstig zijn om de verkoopuit te stellen tot volgend jaar. Want:bij verkoop binnen 5 jaar na aan-vang van het kalenderjaar waarin deinvestering heeft plaatsgevonden,moet de aftrek weer geheel ofgedeeltelijk worden bijgeteld.Daarna niet meer.■ HerinvesteringsreservebenuttenGa na of u nog dit jaar bedrijfsmid-delen moet aanschaffen, om te voor-komen dat u uw herinvesteringsre-serve verspeelt.■ UrenadministratiebijwerkenWilt u in aanmerking komen voorzelfstandigenaftrek, startersaftrek,etc., werk dan voor 31 december uwurenadministratie bij. In principemoet u uitkomen op minstens1225 uur per jaar. Zwangere (ofinmiddels bevallen) onderneemstersen arbeidsongeschikte starters hoe-ven minder uren te maken.■ Investeringenvervroegen of uitstellenOm optimaal te profiteren van defiscale voordelen, is het raadzaamom goed na te denken over het tijd-stip en de hoogte van uw investerin-gen. Misschien moet u bepaaldeinvesteringen vervroegen of juistuitstellen tot volgend jaar.Aandachtspunten:• alleen bedrijfsmiddelen vanaf€ 450 komen in aanmerkingvoor investeringsaftrek;• hoe hoger het investeringsbe-drag, des te lager het aftrekbarepercentage. Bij investeringenboven € 301.800 per jaar (bedrag2011), is geen aftrek meer moge-lijk;• als er sprake is van een samen-werkingsverband, dan is het nietmogelijk om een grote investe-ring te verdelen over de afzonder-lijke vennoten, om zo een hogeraftrekpercentage te behalen.■ Willekeurig afschrijven (1)Als 2011 het laatste jaar is waarin urecht heeft op startersaftrek, dan isdit tevens het laatste jaar waarin uinvesteringen kunt doen waarop uwillekeurig mag afschrijven.Was u al van plan om nog teinvesteren, dan is het dus gunstigom dat dit jaar nog te doen (met eenmaximum van€ 301.800). Het moetdaarbij gaan ominvesteringen dieook in aanmerkingzouden komen voorkleinschaligheidsaf-trek.■ Willekeurigafschrijven (2)In verband met decrisis is er tijdelijk(alleen nog dit jaar!)een aanvullendefaciliteit. Bedrijvenkunnen investerin-gen die in het belas-EINDEJAARSTIPS2011Eindejaarstips20114kilometer aftrekbaar als gift;• giften vanuit een bv kunnen heelgunstig zijn!Let op: u kunt ook overwegen omeventuele giften juist door te schui-ven naar volgend jaar, omdat vanaf1 januari 2012 een gunstiger giften-regeling geldt:• de drempel vervalt, zowel privéals zakelijk;• voor giften vanuit een bv gaathet aftrekbare maximumomhoog van 10% naar 50% vande winst (met een maximum van€ 100.000).Investeringen vervroegen of uitstellenTips voor ondernemersAandachtspunten• Rijdt u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé in een auto van dezaak, werk dan voor 31 december uw kilometeradministratie bij.• Alle woon-werkkilometers gelden als zakelijke kilometers. (Maar danook echt álle woon-werkkilometers, hoe vaak u ook op en neer naarhuis rijdt. Dus ook de lunchkilometers.)• Heeft u een testament, controleer dan of dat nog aansluit op uw hui-dige situatie.• Bent u getrouwd (of heeft u een geregistreerd partnerschap), controleerdan of uw huwelijksgoederenregime nog ‘bijgewerkt’ moet worden.Bijvoorbeeld wat de verdeling van inkomen, winst of vermogen betreft.• Ga na of de huwelijksvoorwaarden (respectievelijk de partnerschaps-voorwaarden) eventueel omgezet moeten worden naar een gemeen-schap van goederen of omgekeerd.
  5. 5. Tip vooraf: bent u van plan de nieuwewerkkostenregeling per 1 januari vanhet komend jaar toe te gaan passen,koop dan nog dit jaar nieuwe fietsen,etc. voor uw werknemers!■ GeschenkenvrijstellingWerkgevers mogen hun werknemerséén maal per jaar iets leuks of lek-kers geven, zonder dat de werkne-mer daar belasting over hoeft tebetalen. Het maximaal vrijgesteldebedrag is € 70 per persoon, net alsvorig jaar. Hierbij dient u uit te gaanvan de winkelwaarde van hetgeschenk, inclusief btw en inclusiefde kosten van verpakking en bezor-ging. De gift hoeft niet gekoppeld tezijn aan een algemeen erkende feest-dag.Als werkgever moet u wel rekeninghouden met een eindheffing van 20%! Datis loonbelasting die niet op de werknemerverhaald mag worden.■ Werkkamer thuisU mag bijdragen in de inrichtings-kosten van een werkkamer, totmaximaal € 1.815 per werknemerper vijf jaar. Let overigens wel op deaanvullende eisen die de wet hierbijstelt. En houd er tevens rekeningmee dat de werkkamer geen‘gerichte vrijstelling’ in de nieuwewerkkostenregeling is. Dus als u dewerkkostenregeling in 2011 al toe-past, kunt u de inrichtingskostenniet meer belastingvrij vergoeden.■ Loon in naturaSommige vormen van loon in naturakunnen fiscaal aantrekkelijk zijn.Bijvoorbeeld: een fiets, een ov-kaart,of producten van het eigen bedrijf.Voor producten van het eigen bedrijfgeldt een aantal speciale vereisten,bijvoorbeeld dat per product maxi-maal 20% korting gegeven mag wor-den (ten opzichte van de winkel-waarde) en dat de korting perwerknemer maximaal € 500 per jaarmag bedragen.■ KilometervergoedingOnafhankelijk van het gebruikte ver-voermiddel geldt een belastingvrijevergoeding van (nog steeds) 19 centper kilometer. Dus niet alleen voorauto’s, maar ook voor fietsen enbrommers.■ PersoneelsverenigingContributies aan personeelsvereni-gingen kunnen onbelast worden ver-goed. De vereniging moet incidenteleactiviteiten en ‘ondergeschikte voor-zieningen’ organiseren (zoals hetsinterklaasfeest), en de deelnamemoet openstaan voor minstens drie-kwart van het personeel. Als alleende dga en/of zijn partner gebruikkunnen maken van de voorzienin-gen, dan is de contributie belast.■ Let op bij de laatste btw-aangifteVerzorgt u zelf uw btw-aangifte,voorkom dan boetes en rente doorbij de laatste aangifte van dit jaargoed op de volgende punten te let-ten:• btw-correctie privégebruik perso-nenauto (zie ook het artikel hier-onder);• correctie in het kader van debedrijfskantineregeling;• overige correcties, zoals verstrek-kingen aan het personeel (denkaan het kerstpakket!), relatiege-schenken, etc.;• herziening voorbelasting investe-ringsgoederen.■ Btw-correctie privé-gebruik personenautoDe bekende bijtelling voor een autovan de zaak geldt ook voor de btw.EINDEJAARSTIPS2011Eindejaarstips20115Maar aangezien je in de loop van hetjaar gewoon álle btw voor brandstofen reparaties etc. hebt afgetrokken,moet je daar aan het eind van hetjaar een correctie (terugbetaling)voor toepassen. De basisregel is: ‘12%van de autokostenfictie’. Voorgewone auto’s betekent dat: ‘12%van 25% van de catalogusprijs’. Voormilieuvriendelijke auto’s geldt vanaf2008: ‘12% van 20% van de catalogus-prijs’, of ‘12% van 14% van de catalo-gusprijs’. (In alle gevallen geldt decatalogusprijs inclusief btw.)Maar let op: door een recente uit-spraak van de rechtbank Haarlem(op 1 juni 2011), waarin erkend werddat er sprake is van discriminatie,geldt met terugwerkende kracht hetpercentage van 14% (in plaats van25% of 20%). Om erger te voorko-men, namelijk dat de correctie weleens op nul zou kunnen uitkomen,vanwege de bijtelling van 0% bij elek-trische auto’s, heeft het ministerievan Financiën de btw-correctie uit-eindelijk vastgesteld op ‘2,7% van decatalogusprijs’, ingaande per 1 juli2011. Dus:• tot 1 juli 2011: 12% van 14% vande catalogusprijs (incl. btw);• na 1 juli 2011: 2,7% van de catalo-gusprijs (incl. btw).Tip: voor aanslagen die nog niet vast-liggen, kunt u de formule ‘12% van14% van de catalogusprijs (incl. btw)’toepassen.■ Btw besparen bij verkoopbedrijfspandStel dat u in de afgelopen tien jaareen nieuw bedrijfspand heeft latenbouwen waarvoor u destijds btw-aftrek heeft gekregen. Als u dat pandrond deze tijd wilt verkopen, waarbijde verkoop is vrijgesteld van btw,dan kunt u de verkoop het beste uit-stellen tot ná 31 december 2011GeschenkenvrijstellingLoon in naturaAardige beloningen voor werknemersMaakt u nog géén gebruik van de nieuwe werkkostenregeling (die per 1 januari2011 is ingevoerd en waarvan de toepassing nog twee jaar mag wordenuitgesteld), dan kunt u uw werknemers op de onderstaande manieren fiscaalvriendelijk belonen.
  6. 6. EINDEJAARSTIPS2011Eindejaarstips20116(vooropgesteld dat het boekjaargelijk is aan het kalenderjaar).Dat scheelt u een extra btw-afdracht. Want gedurende negenboekjaren volgend op het boekjaarwaarin u het pand bent gaan gebrui-ken, geldt de zogenaamde herzie-ningstermijn. Die houdt in dat uvoor elk boekjaar van de resterendeherzieningstermijn 10% van de afge-trokken btw weer terug moet gevenaan de fiscus.jaar) gehandhaafd en moet debetrokkene de fiscale status vanondernemer hebben.De nieuwe regeling is bedoeld omte voorkomen dat ondernemersgestraft worden voor groei, omdat dezelfstandigenaftrek tot nu toe afnamnaarmate het resultaat hoger werd.In het verlengde hiervan zal de MKB-winstvrijstelling verder verhoogdworden (maar nog niet in 2012).BedrijfsovernameBij de vennootschapsbelasting moetu rekening houden met renteaftrek-beperkingen als een vennootschapmet geleend geld wordt overgeno-men. De hiervoor verschuldigderente kan alleen nog worden verre-kend met het eigen resultaat, en nietmeer met het resultaat van de over-genomen vennootschap.Ondernemen in het buitenlandZowel bij de inkomstenbelasting alsde vennootschapsbelasting zullenondernemers te maken gaan krijgenmet de ‘objectvrijstelling voor vasteinrichtingen’. Wie met behulp vaneen vaste inrichting (of een vaste ver-tegenwoordiger) actief is in het bui-tenland, kan het daar behaalde resul-taat (winst of verlies) niet langer bijhet Nederlandse resultaat tellen. Bui-tenlandse verliezen zijn daardoorniet meer direct aftrekbaar in Neder-land. In veel gevallen zullen onder-nemers daarom hun buitenlandseactiviteiten eerder in een dochter-vennootschap gaan onderbrengen.BelastingrenteHeffingsrente wordt voortaan ‘belas-tingrente’ genoemd. Hoe deze rege-ling – voor het heffen en vergoedenvan rente door de Belastingdienst –gaat uitpakken, is niet goed te voor-spellen (de regeling is nog wat mis-tig) maar voor u zal het er in iedergeval niet beter op worden. Zo krijgtu na een gewonnen procedure bij debelastingrechter wel uw geld terug,maar zonder rente!Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waaroponze berichtgeving tot stand komt, kan ernatuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, deuitgever en de verspreider sluiten bij dezeaansprakelijkheid uit ter zake van eventueleonjuiste berichtgeving. Voor toelichting kuntu altijd contact met ons opnemen.Ondernemen in het buitenlandBelastingplan 2012Heel spannend was het Belastingplan dit jaar niet. Veel van de aangekondigdemaatregelen waren al eerder aangekondigd in de Fiscale Agenda (waar we aleerder over bericht hebben).Afgeschafte belastingenIn ieder geval zullen er enkele kleinebelastingen per 2012 en 2013 wor-den afgeschaft, waaronder:• afvalstoffenbelasting;• belasting op leidingwater;• belasting voor zware motorrijtui-gen (Eurovignet);• grondwaterbelasting;• verpakkingenbelasting.AutoNieuw is de ‘verklaring uitsluitendzakelijk gebruik bestelauto’. Metdeze verklaring geven werkgever enwerknemer samen aan dat eenbestelauto uitsluitend zakelijk wordtgebruikt, zodat er geen bijtellinghoeft plaats te vinden. Een kilome-teradministratie is hiervoor nietnodig.Verder wordt u vaker verplichtom – op eigen initiatief – wijzigin-gen door te geven aan de Belasting-dienst, als achteraf blijkt dat eerderverstrekte gegevens onjuist of onvol-ledig zijn. Denk daarbij aan de hier-voor genoemde ‘verklaring uitslui-tend zakelijk gebruik bestelauto’ ende al langer bestaande ‘verklaringgeen privégebruik auto’.Fiscaal voordelig sparenDe levensloopregeling wordt eindelijkuit haar lijden verlost. Ook de arbeids-korting voor ouderen, de doorwerkbo-nus, en de spaarloonregeling wordenafgeschaft, om plaats te maken voor:het vitaliteitssparen. Hiermee kan fis-caal voordelig gespaard worden,onder meer om eerder te kunnenstoppen met werken.ZelfstandigenaftrekDe zelfstandigenaftrek (voor onder-nemers in het MKB) wordt omgezetin een vast bedrag van € 7.280. Dezeaftrek is voortaan dus niet langerafhankelijk van de winst. Wel blijfthet urencriterium (1225 uur per

×