Nieuwsbrief fiscaal mei 2012 buro360 accountants

199 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
199
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief fiscaal mei 2012 buro360 accountants

  1. 1. FISCAALNummer2-Mei20121■ Nieuws over onzakelijke leningenStel: een bv leent geld van een andere bv, omdat de bank er niets voor voelt.Of omdat de ondernemer die geld nodig heeft, niets moet hebben van banken.En stel dat er wat mis gaat. Is die lening, die nooit meer terugbetaald zal wor-den, dan aftrekbaar bij de geldschieter? Alleen als het een ‘zakelijke lening’betrof.Maar wat zijn ‘zakelijke leningen’? Vanwege een aantal recente uitsprakenvan de Hoge Raad zijn er nu vier criteria om onderscheid te maken tussenzakelijke en onzakelijke leningen:• wordt de lening fiscaal behandeld als lening?• is er sprake van een onzakelijk debiteurenrisico?• rechtvaardigen bijzondere zakelijke omstandigheden dat debiteurenrisico?• wordt het grotere debiteurenrisico gecompenseerd door een hogere rente?Een onzakelijke lening kan dus tot gevolg hebben dat een eventueel afwaar-deringsverlies niet aftrekbaar is. Daarnaast kunnen er nog allerlei anderecomplicaties optreden. Wees dus altijd zeer voorzichtig bij het verstrekkenvan een lening, en neem bij voorkeur eerst contact met ons op om uw voorne-mens te bespreken.■ Nieuwe factureringsregelsVanaf 1 januari 2013 mogen er vereenvoudigde facturen worden toegepast.(Het hoeft niet, maar het mag.) De nieuwe regels luiden als volgt:• het btw-bedrag hoeft niet vermeld te worden als er een bijzondere regelingvan toepassing is waarvoor de wet vermelding uitsluit, zoals bij wederver-kopers van gebruikte goederen,kunstvoorwerpen, voorwerpenvoor verzamelingen en antiquitei-ten. Wel moet worden vermeldwelke bijzondere regeling wordtgehanteerd;• als de afnemer van een prestatiede factuur uitreikt en niet de ver-richter, moet worden vermeld:‘factuur uitgereikt door afnemer’;• wanneer de afnemer de btw moetvoldoen, moet worden vermeld‘btw-verlegd’;• op creditfacturen moeten de aan-gebrachte wijzigingen wordengespecificeerd;• op de vereenvoudigde factuurmoet staan: de datum van uitrei-ken, de identiteit van de onderne-mer die de prestatie verricht, deaard van de geleverde goederen ofdiensten, en het btw-bedrag (ofhoe dat kan worden berekend);• voor een levering naar een andereNieuws over onzakelijke leningenInhoudFiscaalHeffingvrij vermogen geldt nietvoor buitenlandersGeruisloze inbreng geweigerdReclamebelasting op gevelbordjesLuzac is aftrekbaarPensioenverlaging geeft geenfiscale ruimteOverig nieuwsGevaar dreigt voor webwinkels-aan-huisNieuwe regeling voor collectiefontslagB360.NLNieuwsbriefPolluxweg 208938 AZ LeeuwardenPostbus 76608903 JR LeeuwardenTelefoon (058) 26 555 26Fax (058) 280 37 04
  2. 2. FISCAALNummer2-Mei20122Fiscus speurt op Marktplaatslidstaat moet gespecificeerd wor-den: de hoeveelheid of omvangvan de goederen of diensten, deaard ervan, en de verschuldigdevergoeding;• elektronische facturen zijn alleengeldig als de afnemer ze elektro-nisch kan ontvangen. Daarnaastmoeten zowel de afnemer als deinspecteur de factuur kunnenlezen.Het duurt weliswaar nog even voor-dat deze nieuwe regels in werkingtreden, maar we melden ze nu alvastzodat u uw systemen tijdig kunt aan-passen.■ Regels voor ‘soortaandelen’ bijaanmerkelijk belangAandeelhouders hebben een aanmer-kelijk belang in een bv als ze directof indirect 5% of meer van hetgeplaatste kapitaal bezitten. Of als zeminstens 5% van het geplaatste kapi-taal van een bepaald soort aandelenhebben. Er was discussie over devraag wanneer aandelen ‘vandezelfde soort’ zijn. De Hoge Raadheeft onlangs besloten dat er sprakeis van verschillende soorten aande-len in de volgende gevallen:• als de aandelen ten opzichte vanandere aandelen van de vennoot-schap bijzondere rechten gevenop vermogensbestanddelen of eenreserve van de bv (zoals bij letter-aandelen met een eigen dividend-reserve);• als er tussen de verschillendesoorten aandelen alleen verschilbestaat met betrekking tot beslui-ten over winst- of vermogensuit-keringen van de bv.Verschillen in niet-vermogensrechte-lijke rechten leiden niet tot eenaparte soort, tenzij bij de aandelenspeciale stemrechten, zeggenschaps-rechten of andere rechten horen diete maken hebben met de vermogens-positie van de bv.■ Waardering serviceflatsna overlijdenDe staatssecretaris heeft goedge-keurd dat voor het vaststellen van deerfbelasting bij serviceflats die in2010 en 2011 zijn nagelaten, tijdelijkniet uitgegaan hoeft te worden vande WOZ-waarde, maar van de (lagere)waarde in het economisch verkeerop het moment van overlijden.Deze maatregel is genomen inafwachting van de uitkomst van eencassatieprocedure over de invullingvan de WOZ-waarde bij serviceflatsen een eventuele afwaarderingdaarop. De WOZ-waarde van service-flats kan namelijk flink hoger liggendan de waarde in het economischeverkeer omdat het vaak verplicht isom bepaalde diensten af te nemen.Bovendien is de kring van mogelijkekopers kleiner dan bij normalewoningen.■ Fiscus speurt opMarktplaatsEen uitkeringsgerechtigde handeldevia Marktplaats.nl in kinderwagens enandere artikelen voor baby’s en kinde-ren. De fiscus ontdekte dit en ver-hoogde haar inkomen over 2007 met€ 11.000 (‘resultaat uit overige werk-zaamheden’) en legde een boete op.De vrouw ging in beroep en stelde dater helemaal geen sprake kon zijn van‘overige werkzaamheden’ omdat zevanwege haar handicap helemaalgeen arbeid kon verrichten. Ze hadalleen maar advertenties(her)geplaatst. De Rechtbank DenHaag ging niet mee in die redeneringen oordeelde dat ze wel degelijk aan-gifte had moeten doen over dezeinkomsten en dat de inspecteur dehoogte ervan nog behoorlijk laag hadgeschat. De naheffingsaanslag en 40%van de boete bleven gehandhaafdomdat de vrouw haar extra inkomenwillens en wetens niet had opgeno-men in haar aangifte.De fiscus gaat met z’n tijd mee. Vroe-ger screende men alleen de adverten-tierubrieken van papieren media.■ Heffingvrij vermogengeldt niet voorbuitenlandersBurgers die in het buitenland wonenmaar vermogen in Nederland heb-ben, zoals een huisje aan zee, komenniet in aanmerking voor het heffing-vrije vermogen in box 3. Dat heeft deHoge Raad onlangs bepaald in zakenvan een Duitser en een Belg die hiervastgoed bezaten. Zij hadden bij hetberekenen van het belastbare inko-men uit sparen en beleggen het hef-fingvrije vermogen in minderinggebracht op de gemiddelde rende-mentsgrondslag, maar daar ging deinspecteur niet mee akkoord.Terecht, vond de Hoge Raad, omdatde tegemoetkoming van het heffing-vrije vermogen vooral bedoeld isvoor inwoners van Nederland metkleine vermogens.■ Wat is een zelfstandigWOZ-object?Stel, u verhuurt bedrijfsruimte ineen verzamelgebouw. Moet u danapart onroerende zaak belasting(OZB) voor de afzonderlijke ruimtesbetalen? Oftewel: zijn dat zelfstan-dige WOZ-objecten of niet?Iets geldt als een zelfstandig WOZ-object als het afsluitbaar is, en zelf-
  3. 3. FISCAALNummer2-Mei20123will. Dat heeft het Hof Leeuwardenbepaald in een procedure van eenadvocaat die zijn maatschapsaan-deel geruisloos had ingebracht ineen werk-bv met daarboven een hol-ding. De inspecteur was voor hetvaststellen van de verkrijgingsprijsvan de aandelen akkoord gegaanmet een post voor goodwill op debalans. In de jaren daarna had deadvocaat afgeschreven op de good-will, wat volgens het Hof ook door-werkte in de gebruikelijkloonrege-ling, omdat de goodwill was toe terekenen aan de opbrengsten uit dearbeid die de advocaat had verricht.■ WOZ-waardebedrijfspandenDe WOZ-waarde van een verhuurdbedrijfspand wordt doorgaansbepaald op basis van de huur, ver-menigvuldigd met de zogenaamdekapitalisatiefactor. Een huur van€ 100.000 per jaar maal 10 geeftdan een WOZ-waarde van 1 miljoen.standige voorzieningen heeft, waar-onder minstens één toilet en eeneigen keukentje. Zo niet, dan kan degemeente geen afzonderlijke WOZ-beschikking opleggen. De Recht-bank Den Haag verklaarde onlangseen beroep gegrond van een eige-naar van een kantoorpand die zesWOZ-beschikkingen kreeg van degemeente, voor ruimtes in eenbedrijfsverzamelgebouw. De ruim-tes hadden geen eigen voorzienin-gen, en golden dus niet als zelfstan-dige WOZ-objecten.■ Schuldigerkenning altijdvastleggen bij de notarisHet komt regelmatig voor dat ver-mogende ouders die hun vermogenniet cash beschikbaar hebben, wil-len besparen op de erfbelasting dooreen schuldigerkenning aan hun kin-deren. Dat kan, maar die schuld isalleen aftrekbaar als er een notari-ele akte bestaat. Dat heeft de HogeRaad onlangs bepaald in een zaakvan een moeder en een dochter, diezonder tussenkomst van een notariszelf een (papieren) lening haddenvastgelegd. Laat dit soort onder-handse akten dus alsnog notarieelbekrachtigen!■ Afschrijving commerciëlegoodwill vermindertfictief loonBij het bepalen van de hoogte vanhet gebruikelijk loon van de direc-teur-grootaandeelhouder met dezogenaamde afroommethode(opbrengsten van de bv, minus kos-ten, lasten en afschrijvingen) magook rekening worden gehouden metafschrijving op commerciële good-De kapitalisatiefactor is vatbaarvoor onderhandeling (tussen de ver-huurder en de fiscus), of kan aange-vochten worden via de rechter.Zo was er een eigenaar van negenbedrijfsunits , die stelde dat degemeente bij de bepaling van deWOZ-waarden een verkeerd percen-tage voor onderhoudskosten hadgebruikt en de kapitalisatiefactorvan 10,5 onvoldoende had onder-bouwd. De rechtbank Arnhem gafhem gelijk en verlaagde de WOZ-waarden uitgaande van een kapitali-satiefactor van 10.Maar ook over de huurprijs kangesteggeld worden. Die kan lageruitvallen dan de huurprijs waar degemeente vanuit gaat, doordat ertussen de huurder en de verhuurdereen lagere prijs bedongen is, meteen lagere WOZ-waarde als gevolg.Bij het Hof Arnhem speelde eenzaak van bv die een lagere huurprijsbedongen had vanwege een bepa-ling in het huurcontract dat de huurvoortijdig opgezegd kon worden alsde verhuurder het pand wilde her-ontwikkelen. Het Hof vond dat degemeente haar eigen huurprijs nietaannemelijk had kunnen maken enverlaagde de WOZ-waarde.■ Geruisloze inbrenggeweigerdOm een IB-onderneming geruisloosin een bv te kunnen inbrengen,moet onder meer worden voldaanaan ‘de zevende standaardvoorwaar-de’. Die zegt dat de verkrijgingsprijsvan de aandelen een reële afspiege-ling moet zijn van de waarde van deingebrachte onderneming. Bij eenapotheker die zijn bedrijf geruislooswilde inbrengen in een bv, was datniet het geval. Hij claimde een tehoge goodwill, waardoor hij meeraandelen zou krijgen dan de onder-neming waard was, met als gevolgdat de inspecteur de geruislozeinbreng niet accepteerde.Wat volgde was een heel circus aanjuridische procedures (tot de HogeRaad aan toe, en daarna nóg eenshet hele traject van de inspecteurnaar de Hoge Raad) met als uitein-delijk gevolg dat de geruislozeinbreng toch geweigerd werd. Ineerste instantie gaf de Hoge Raad deHeffingvrij vermogen geldt niet voor buitenlandersWOZ-waarde bedrijfspanden
  4. 4. FISCAALNummer2-Mei20124met de goederen die daar op datmoment geleverd werden. Eenbelangrijke overweging was ookdat de eigenaar het opschrift nietmocht verwijderen vanwege demonumentenstatus van hetpand.• Het Hof Den Bosch beschouwdeeen gevelopschrift uit de jarendertig boven een modern garage-bedrijf wél als reclame omdat hetoude bedrijf eveneens een garagewas.• Volgens het Hof Amsterdam goldhet praktijkbord van een huisartsniet als openbare aankondigingomdat het bord vanaf de open-bare weg niet leesbaar was. Depraktijk bevond zich in eensteegje.• De prints op de rolgordijnen vaneen winkel golden volgens hetHof Den Haag weer wél alsreclame, omdat ze van een merkwaren dat in de winkel – en op dewebsite – werd gebruikt.■ Geen fiscaal pardon voorhergebruikkantoorruimteBedrijven die leegstaande kantoor-ruimte ombouwen tot wooneenhe-den, moeten rekening houden meteen btw-heffing die flink kan oplo-pen. De staatssecretaris ziet geenreden om deze ‘integratieheffing’ afte schaffen. Hij redeneert dat dezebtw niet drukt op de ondernemer,omdat die de btw kan aftrekken, ofkan doorberekenen in de huur.Ook wil de staatssecretaris de vrij-stelling van overdrachtsbelasting bijdoorverkoop van commercieel vast-goed niet verlengen van zes naartwaalf maanden.■ Derdenonderzoek inberoepsfase mag nietEen derdenonderzoek is een onder-zoek naar de belastingen van eenander, oftewel van een derde. Bij-voorbeeld bij een leverancier of eenafnemer met wie u een zakelijkerelatie hebt. De fiscus kan zo’nonderzoek doen om erachter tekomen of uw eigen aangifte welklopt. Een derdenonderzoek magechter alleen gedaan worden tót dezaak onder de rechter komt, zoblijkt.Een inspecteur weigerde zelfstan-digenaftrek voor een vrouw diewerkte in het garagebedrijf vanhaar man, omdat ze alleen maar‘ondersteunende activiteiten’ zouverrichten. De Rechtbank Haarlemvond echter dat de vrouw aanne-melijk had gemaakt dat haar werkmeer dan alleen ondersteunendwas. De inspecteur ging in hogerberoep bij het Hof Leeuwarden, enkwam daar met de resultaten vaneen derdenonderzoek onder klan-ten van de garage, waarbij deindruk werd gewekt dat zij ver-plicht waren om mee te werken.Het Hof Leeuwarden vond dat ditstrijdig was met het fair play- enzorgvuldigheidsbeginsel. Het Hoflegde het derdenonderzoek ter-zijde en stelde de vrouw opnieuwin het gelijk.■ Luzac is aftrekbaarGa je naar een (dure) particulieremiddelbare school, dan zijn dekosten aftrekbaar als scholingsuit-gaven tot een maximum van€ 15.000. Voorwaarde is wel dat deuitgaven verband houden met hetin de toekomst verwerven vaninkomen uit werk en woning, aldusde Rechtbank Haarlem. De inspec-teur had de aftrek afgewezenomdat de leerling in kwestie nogniet precies wist welke specifiekevervolgopleiding ze daarna gingdoen, maar volgens de rechtbankwas het voldoende dat de vwo-opleiding was gevolgd met het oogop een vervolgopleiding in zijnalgemeenheid.■ Onbelaste kilometer-vergoeding niet verlaagdDe staatssecretaris heeft latenweten dat hij niets ziet in het verla-gen van de onbelaste kilometerver-goeding van 19 cent naar 13 centper zakelijk gereden kilometer. Ditwas een van de fiscale maatregelendie een ambtelijke werkgroeponderzocht om het aantal files opde snelwegen terug te dringen.■ Loongegevens IB-aangifte worden extragecontroleerdHet ‘controlethema’ oftewel despeerpunt voor de IB-aangifte over2011 is: loongegevens. Uit steek-proeven is gebleken dat belasting-apotheker nog gelegenheid om tevoldoen aan een bijzondere inbreng-clausule (glijclausule) in de oprich-tingsakte, die strijdigheid met destandaardvoorwaarden kon voorko-men, maar de apotheker had daar‘in de herkansing’ toch niet aan vol-daan.■ Horloge met inscriptie isbelastingvrijWerkgevers mogen belastingvrij eenhorloge geven als afscheidscadeauvoor een werknemer, mits voorzienvan een inscriptie. Bij het HofAmsterdam diende een zaak vaneen werkgever die een naheffings-aanslag loonbelasting had gekregenvoor een afscheidshorloge. Ter zit-ting bleek opeens dat het horlogeeen inscriptie had. Dat veranderdede zaak. Had de werkgever dat maareerder gezegd, dan zou de inspec-teur geen aanslag hebben opgelegd.■ Reclamebelasting opgevelbordjesIs een gevelbordje reclame? Dusmag de gemeente er wel of geenreclamebelasting over heffen? Eeneeuwige bron van conflicten. Juri-disch gezien gaat het altijd om devraag of zo’n bordje beschouwd kanworden als ‘een openbare aankondi-ging bedoeld om de aandacht vanhet publiek op de openbare weg tetrekken’. Zo ja, dan is er sprake vanreclame, en moet er belasting overbetaald worden. Maar de conflictenblijven.Enkele recente uitspraken:• De rechtbank Zutphen vond dateen opschrift op de gevel van eenrijksmonument geen reclamewas omdat er geen verband wasHorloge met inscriptie is belastingvrij
  5. 5. OVERIGNIEUWSNummer2-Mei20125plichtigen hiermee nogal eens defout in gaan. Daarom houdt de belas-tingdienst dit jaar extra goed in degaten of de loongegevens wel goedzijn ingevuld.■ Pensioenverlaging geeftgeen fiscale ruimteDe Belastingdienst heeft onlangsduidelijkheid verschaft over de fis-cale gevolgen van het korten vanpensioenen, wat door veel pensioen-fondsen overwogen wordt. Er ont-staat helaas géén fiscale ruimtevoor aanvullende pensioenopbouwom de gevolgen van het korten opte heffen. De korting is namelijkvoorwaardelijk, en kan worden her-steld als de werkgever aanvullendestortingen doet.Aanvullende pensioenopbouw voorhet dichten van een AOW-gat, of omde financiële gevolgen van een echt-scheiding te verminderen, is even-eens niet aftrekbaar.■ Heffings- eninvorderingsrente tweedekwartaal 2012 zakt naar2,30%De heffings- en invorderingsrentevoor het tweede kwartaal van 2012 isvastgesteld op 2,30%. In het eerstekwartaal was dat nog 2,85%.OVERIG NIEUWS■ Showroommodellen zijnhandelswaarDe Hoge Raad heeft zich onlangs uit-gesproken over de vraag of show-roommodellen handelswaar zijn, oftot de ‘stoffering’ behoren. In hetlaatste geval zou er sprake zijn van‘bodemzaken’ bij een faillissement,waardoor de fiscus voorrang heeft bijhet incasseren van schulden. Volgensde Hoge Raad is er echter sprake vanhandelswaar, omdat er geen sprakeis van duurzaam gebruik, met nameals de showroommodellen regelma-tig vervangen worden door nieuwemodellen.■ Administratiekosten bijsnelheidsboetesWie een boete krijgt voor te snel rij-den, moet de administratiekostenvan € 6,- voorlopig blijven betalen.Een hoogleraar won onlangs eenbezwaarprocedure , omdat de admi-nistratiekosten een verkapte verho-ging van het vaste boetebedrag zou-den vormen, maar het CentraalJustitieel Incasso Bureau (CJIB) zegtdat die uitspraak niets verandertomdat er hoger beroep is aangete-kend. Bovendien zou het een indivi-dueel geval betreffen.Administratiekosten horen niet totde boete en zijn dus wel aftrekbaar.■ Gevaar dreigt voorwebwinkels-aan-huisDe verkoop van goederen via eenwebwinkel kán in strijd zijn met hetbestemmingsplan. Dat blijkt uit eenuitspraak van de Rechtbank DenBosch. Het ging om een online slij-terij waarbij alleen virtueel contactwas tussen de verkoper en zijn klan-ten. Volgens de rechtbank was ertoch sprake van detailhandel, ook alvoldeed de winkel niet aan de invul-ling die de afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State aandat begrip heeft gegeven. Volgensde Raad van State moet er in datgeval een ‘ruimtelijke uitstraling’zijn, dat wil zeggen: de winkel moetopen zijn voor publiek (of op z’nminst af en toe).Als deze uitspraak standhoudt inhoger beroep, kan dat grote conse-quenties hebben voor de vele web-winkels die vanuit een woning wor-den geëxploiteerd, op plaatsen waarvolgens het bestemmingsplan geenwinkels gevestigd mogen zijn.■ Bekostiging OR-scholingwordt anders geregeldOp dit moment moeten bedrijvenmet een ondernemingsraad (ofbedrijven die een OR zouden moetenhebben) een zogenaamde ‘heffingondernemingsraden’ betalen aan deBelastingdienst. In 2012 gaat het om0,013% van het totale loon voor deloonbelasting over 2011, exclusiefhet eindheffingsloon. De aanslagvoor deze heffing gaat in mei dedeur uit. Uit de inkomsten ervanwordt de scholing van onderne-mingsraadsleden bekostigd.Vanaf 2013 komt deze heffing te ver-vallen. Ondernemingen moeten dande volledige kosten voor de OR-scho-ling direct aan het opleidingsinsti-tuut betalen.■ Uitzettingskosten illegalewerknemers voorrekening werkgeverWerkgevers die illegale werknemersvan buiten de EU in dienst hebben,krijgen in de toekomst een boete enmoeten mogelijk opdraaien voor deuitzettingskosten van zulke werkne-mers. Dat heeft de minister van Soci-ale Zaken en Werkgelegenheidonlangs gemeld. Bovendien moetenwerkgevers het voortaan twee dagenvan tevoren melden bij het UwvWerkbedrijf als zij een werknemervan buiten de EU aannemen die tij-delijk diensten verricht zondertewerkstellingsvergunning. Deze‘notificatieverplichting’ geldt nietvoor kennismigranten en werkne-mers voor wie al een tewerkstellings-vergunning is aangevraagd.Voor bovenstaande maatregelenmoet de Wet arbeid vreemdelingennog op een aantal punten wordenaangepast.Gevaar dreigt voor webwinkels-aan-huisLoongegevens IB-aangifte worden extragecontroleerd
  6. 6. OVERIGNIEUWSNummer2-Mei20126■ Btw-nummereenmanszaken blijftidentiek aan BSNWie een eenmanszaak opricht, gaatnaar de KvK om zich in te schrijven.Vervolgens krijg je daar meteen eenbtw-nummer, dat identiek is aan jeburgerservicenummer (BSN) met B01erachter. Dit is vanzelfsprekend zeeronwenselijk omdat je óók verplichtbent je btw-nummer – en dus je BSN– op alle facturen te zetten. Daar-door komt een persoonlijk nummer,dat bedoeld is voor de communicatietussen burgers en de overheid, openen bloot op straat te liggen. Het isook niet voor niets dat het CollegeBescherming Persoonsgegevens(CBP) vrachtrijders adviseert om hunBSN af te schermen (of weg te kras-sen op de kopie) als hun ID gekopi-eerd wordt bij het afleveren van goe-deren.Over deze kwestie zijn Kamervragengesteld door de ChristenUnie. Destaatssecretaris is echter niet bereidom het beleid te wijzigen. Zijn argu-menten: er moet nu eenmaal eenbtw-nummer op facturen staan, enhet BSN geeft geen persoonskenmer-ken prijs.■ Normrente personeels-lening stijgt naar 2,85%in 2012Werkgevers die geld lenen aan hunwerknemers, moeten in 2012 eennormrente toepassen van 2,85%(was: 2,5% in 2011). Het verstrekkenvan renteloze leningen leidt tot loonin natura, waarover belasting en pre-mies afgedragen moeten worden.■ Nieuwe regeling voorcollectief ontslagOp 1 maart 2012 is de Wet MeldingCollectief Ontslag (WMCO) gewijzigd.Er gold al een meldingsplicht bij devakbonden en Uwv Werkbedrijf alswerkgevers van plan zijn om binnendrie maanden de dienstbetrekkingenvan twintig of meer werknemers tebeëindigen. Nieuw is dat nu ook be-eindigingen via een vaststellingsover-eenkomst meetellen. Een beëindi-gingsovereenkomst of opzeggingwaarbij niet is voldaan aan de WMCO-verplichtingen is vernietigbaar.Een belangrijke wijziging is ookde verplichte melding van het voor-genomen collectief ontslag door dewerkgever. De individuele ontslag-aanvraag kan pas een maand nadatdit voornemen is gemeld aan de vak-bonden en Uwv Werkbedrijf inbehandeling worden genomen (doorUwv Werkbedrijf ). Het kan wel eer-der als de vakbonden verklaren datzij hierover zijn geraadpleegd enakkoord gaan.■ Verschil tussen binnen-landse en buitenlandsebetalingen verdwijntTussen binnenlandse en grensover-schrijdende betalingen in Europazullen per 1 februari 2014 geen ver-schillen meer bestaan. Op die datumwordt het International BankAccount Number (IBAN) geïntrodu-ceerd. De website Overopiban.nlbiedt een checklist waarmee bedrij-ven zich kunnen voorbereiden op deoverstap.Bedrijven moeten een aantal stappenzetten om hun administratie enbedrijfsvoering gereed te krijgenvoor de overstap naar IBAN en deSingle Euro Payments Area (SEPA).Deze stappen zijn:• stel een plan van aanpak op;• bepaal de overgangsdatum;• informeer medewerkers, klantenen leveranciers;• maak tijdig afspraken met uwsoftwareleverancier;• bepaal de consequenties voor uwincasso’s.■ Werkgever verantwoor-delijk voor zzp’erWerkgevers zijn niet alleen verant-woordelijk voor de veiligheid vanhun eigen werknemers, maar ookvoor de veiligheid van ingehuurdezelfstandigen. Dat blijkt uit eenrecente uitspraak van de Hoge Raad.Gebeuren er ongelukken, bijvoor-beeld op een bouwplaats, dan moetde werkgever opdraaien voor de kos-ten als hij onvoldoende werk heeftgemaakt van de veiligheid ter plekke.Het feit dat een zzp’er een onderne-mer is, met eigen verantwoordelijk-heden, doet daar niets aan af.Deskundigen op het gebied vanarbeidsrecht benadrukken dat dezeuitspraak alleen gevolgen heeft voorsituaties die lijken op de normalewerkgever/werknemer-relatie, zoalsin de bouw of de postbezorging(waarbij alleen het soort arbeidscon-tract anders is dan normaal). U hoeftdus niet bang te zijn dat u als quasi-werkgever moet opdraaien voor dekosten als uw zelfstandig werkendekapper zijn vinger eraf knipt, of alseen klusjesman bij u thuis zijn duimplatslaat.Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waaroponze berichtgeving tot stand komt, kan ernatuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, deuitgever en de verspreider sluiten bij dezeaansprakelijkheid uit ter zake van eventueleonjuiste berichtgeving. Voor toelichting kuntu altijd contact met ons opnemen.Verschil tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen verdwijnt

×