FISCAALNummer1-Maart20121■ Vernietigde boete mag alsnog worden opgelegdEen belastingbetaler kreeg van de inspecteur een na...
UITGELICHTNummer1-Maart20122Btw-correctie privégebruikDe btw-correctie voor het privége-bruik van een auto van de zaak,waa...
FISCAALNummer1-Maart20123Moraal van dit verhaal: voorkomhet verwijt van opzet door in voorko-mende gevallen grondig fiscaa...
FISCAALNummer1-Maart20124niet aannemelijk dat de belastingbe-taler het slachtoffer was gewordenvan de kerstdrukte bij de p...
FISCAALNummer1-Maart20125voor de loonheffingen en omzetbe-lasting wanneer de uitlener deze hef-fingen niet betaalt). Voorw...
OVERIGNIEUWSNummer1-Maart20126■ Werkgeversbijdragekinderopvang verhoogdDe werkgeversbijdrage kinderopvangis per 1 januari ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nieuwsbrief Fiscaal Maart 2012 Buro360 Accountants

222 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief Fiscaal Maart 2012 Buro360 Accountants

  1. 1. FISCAALNummer1-Maart20121■ Vernietigde boete mag alsnog worden opgelegdEen belastingbetaler kreeg van de inspecteur een naheffingsaanslag dividend-belasting, verhoogd met een boete vanwege winstuitdeling. In eerste instan-tie vernietigde de Rechtbank Arnhem de naheffingsaanslag en de boete, maarvervolgens draaide het Hof Arnhem dat weer terug. Volgens het Hof waren denaheffingsaanslag en de boete wél terecht. Waarop de man ging in cassatieging. Volgens hem had het Hof de boete niet opnieuw mogen opleggen.De Hoge Raad zag niet in waarom het Hof de boete niet alsnog zou mogenopleggen. Wel werd de boete verlaagd vanwege overschrijding van de rede-lijke termijn door de fiscus.Dit is nieuw én verrassend! Tot nu toe was het zo dat als je gelijk kreeg bijde Rechtbank, de boete er bij een hogere rechter vanaf ging (ook als je uitein-delijk toch verloor), omdat je een ‘pleitbaar standpunt’ had ingenomen, ofte-wel een standpunt dat zo redelijk en verdedigbaar was dat je er (aanvankelijk)een rechter mee kon overtuigen. Dat is dus niet meer het geval.■ Loonheffing over dwangsommenEen werkgever kwam zijn pensioenverplichtingen voor een ex-werknemerniet na, en moest dat alsnog doen onder druk van dwangsommen. Daar-over hield hij loonheffing in. De ex-werknemer meende echter recht te heb-ben op de volledige dwangsommen en stapte naar de rechter. Het Hof DenHaag oordeelde dat de dwangsommen voortvloeiden uit het niet nakomenvan de pensioentoezegging, en zo sterk samenhingen met de vroegeredienstbetrekking, dat er inderdaad sprake was van loon. Dit werd bevestigddoor de Hoge Raad.De Hoge Raad is het eindstation.Daardoor is nu een definitief eindegekomen aan een slepende discussiewaar al meerdere rechters zich overhadden uitgesproken.■ WOZ-waarde 2% gedaaldDe WOZ-waarde van woningen istussen 1 januari 2010 en 1 januari2011 gedaald met gemiddeld 2,0%.De WOZ-waarde vormt het uitgangs-punt voor de berekening van heteigenwoningforfait bij de aangifteinkomstenbelasting.Om de belastingopbrengst gelijkte houden wordt het eigenwoning-forfait per 2012 met ongeveer 10%verhoogd.Vernietigende boete mag alsnog worden opgelegdInhoudFiscaalBtw-correctie privégebruik -Vragen en antwoordenHoge boete voor onjuiste aangifteLoonbelasting voor amateur-voetballersZwitsers bankgeheim 2.0Meldingsplicht voor bedrijven enparticulierenOverig nieuwsHoe ontsla je een bv-directeur?Verlofdagenregeling vernieuwdB360.NLNieuwsbriefPolluxweg 208938 AZ LeeuwardenPostbus 76608903 JR LeeuwardenTelefoon (058) 26 555 26Fax (058) 280 37 04
  2. 2. UITGELICHTNummer1-Maart20122Btw-correctie privégebruikDe btw-correctie voor het privége-bruik van een auto van de zaak,waar we eerder al over berichtten,roept veel vragen op. We beant-woorden ze graag voor u.■ Waar ging het ookalweer over?Voor een auto van de zaak geldtniet alleen de bekende ‘bijtelling inde IB’, maar ook de – iets minderbekende – btw-correctie. Oftewel:een verplichte terugbetaling vanbtw aan het einde van het jaar, tercompensatie van te veel afgetrok-ken btw. Die btw-correctie (oftewelterugbetaling) bedraagt: 12% vande bijtelling.Vanaf 2008 is het ingewikkeldergeworden, omdat de bijtellingafhankelijk is geworden van demilieuvriendelijkheid van de auto:• 25% van de catalogusprijs (incl.btw) voor gewone auto’s;• 20% voor iets schonere auto’s;• en 14% voor nóg schonereauto’s.Omdat de bijtelling afhankelijk isgeworden van de milieuvriendelijk-heid, is de btw-correctie dat ook.Dat laatste veroorzaakt problemen.■ Wat zei de RechtbankHaarlem?Op 1 juni 2011 erkende de Recht-bank Haarlem dat er sprake is vandiscriminatie en dat omzetbelas-ting niet bedoeld is voor milieube-leid. Met als gevolg dat voor ieder-een, onafhankelijk van het typeauto, het lage grondslagpercentagevan 14% ging gelden. En wel metterugwerkende kracht tot hetbelastingjaar 2008, toen dat per-centage van 14% geïntroduceerdwerd. (En tót 1 juli 2011, waaroverstraks meer.)■ Hoe reageerde deoverheid?De overheid schrok zich eenhoedje, omdat er voor auto’s zon-der CO2-uitstoot (elektrische auto’sdus) een nóg lager percentage van0% geldt. Waardoor de btw-correctiezelfs tot nihil zou kunnen terugval-len. De strop voor de schatkist zoudan kunnen oplopen tot 0,5 miljardeuro per jaar. Dat leidde tot eentweesporenbeleid:• het ministerie van Financiën gingin beroep tegen de uitspraak vande Rechtbank Haarlem (resultaatnog niet bekend);• door een wetswijziging werd per 1juli 2011 de btw-correctie losge-koppeld van de IB-bijtelling.Vanaf 1 juli 2011 wordt dus het wer-kelijke privégebruik in de btw belast(als een fictieve dienst), tegen hetnormale tarief van 19%. Dat mochtdaarvoor ook al, maar in de praktijkkwam het weinig voor, vanwege deadministratieve rompslomp die ditveroorzaakt. Bij wijze van goedkeu-ring mag in plaats daarvan een btw-correctie van 2,7% van de catalogus-waarde worden toegepast.■ Wat deden debelastingbetalers?Bedrijven en zzp’ers maakten mas-saal bezwaar (omdat zij óók voor die14% wilden gaan). Op dit momentzijn er al meer dan 100.000 bezwaar-schriften ingediend. Dat kan oplopentot 500.000 of meer bezwaarschrif-ten, wat tot een ongekende chaosbij de Belastingdienst kan leiden,omdat ze die bezwaarschriftenonmogelijk allemaal kunnenafhandelen.■ Huh? Kun je bezwaarmaken tegen eenaangifte-belasting?De btw is weliswaar een aangifte-belasting, maar je kunt bezwaarmaken tegen je eigen aangifte.Zolang de aanslag – om welkereden dan ook – nog niet onherroe-pelijk vaststaat, kun je nogbezwaar maken. Zelfs nu nog.■ Hoe zinvol is eenbezwaarschrift?Hoe zinvol is een bezwaarschriftals er nog een beroepsprocedureloopt? Antwoord: niet geschoten,altijd mis. En: baat het niet danschaadt het niet.■ 14% Of 0%?In de media wordt soms 14% ensoms 0% genoemd als uitgangs-punt voor een bezwaarschrift. Hoekan dat? Dat hangt samen met deperiode waarop het bezwaarbetrekking heeft. Het percentagevan 0% werd pas in 2010 geïntrodu-ceerd.Btw-correctie privégebruik – vragen en antwoorden
  3. 3. FISCAALNummer1-Maart20123Moraal van dit verhaal: voorkomhet verwijt van opzet door in voorko-mende gevallen grondig fiscaal adviesin te winnen (of zelf een afspraak metde inspecteur te maken).■ Overgangsregelingerfbelasting bijvruchtgebruik woningEr komt een overgangsregeling vooreen ongewenste situatie bij de hef-fing van erfbelasting. De regeling isbedoeld voor ouders die hun woninghebben verkocht aan hun kinderenen daar zelf tot hun overlijden in blij-ven wonen. Vroeger was de waarde-stijging tussen het moment van ver-koop van de woning aan de kinderenen het moment van overlijden onbe-last. Maar sinds de wijziging van deSuccessiewet in 2010 is de waardestij-ging wel belast, wat zeer ongunstigkan uitpakken. De staatssecretarisheeft daarom een overgangsregelinggecreëerd waarin waardestijgingenvan woningen die zich vóór 1 januari2010 hebben voorgedaan, onbelastblijven. De waardeontwikkeling nádie datum wordt wel meegenomenvoor de erfbelasting.Overigens is het niet in alle geval-len gunstig om gebruik te makenvan het overgangsrecht, met namewanneer de waarde van de woninggedaald is. Er zijn ook alternatieven,zoals het terugverkopen van dewoning aan de ouders, of afkoopvan het beperkte recht gevolgd doorhuur.De overgangsregeling is niet ver-plicht. Je mag zelf kiezen of je er aldan niet gebruik van wilt maken.■ Geen btw-belasteverhuur en tochbtw-aftrekEen bv liet een leeg kantoorpandopknappen om het aantrekkelijk temaken voor verhuur, en trok de bij-behorende btw af omdat het hetpand belast verhuurd zou gaan wor-den. De huurder wilde het pand inunits gaan onderverhuren en lieteen informatiebalie inrichten in dehal van het pand. Maar kort daarnawerd de huurovereenkomst ontbon-den, zonder dat het tot onderver-huur was gekomen. Waarna deinspecteur een naheffingsaanslagoplegde voor de afgetrokken verbou-wings-btw. Op zich wel logisch,omdat er niets te verrekenen viel,maar toch niet terecht.Het Hof Den Haag vernietigde denaheffingsaanslag, waarna destaatssecretaris in cassatie ging. DeHoge Raad oordeelde uiteindelijkdat het niet redelijk was om hetrecht op aftrek afhankelijk temaken van het al dan niet doorgaanvan de onderverhuur. De intentieom btw-belast te gaan verhuren,was voldoende. De bouw van deinformatiebalie speelde daarbij eenbelangrijke rol.■ Hoge boete voor onjuisteaangifteEen ex-medewerker van de bankMees Pierson kreeg een boete van€ 200.000 vanwege een onjuiste IB-aangifte. In zijn aangifte had hij zijnontslagvergoeding van bijna 4 mil-joen euro belast tegen 45%. Volgensde Belastingdienst had dat (gedeelte-lijk) het toenmalige toptarief van60% moeten zijn, vanwege de bonusdie deel uitmaakte van de ontslag-vergoeding.Uiteindelijk kwam het tot straf-rechtelijke vervolging vanwege hetopzettelijk doen van onjuiste aan-gifte. Volgens de strafrechter was ergeen sprake van een pleitbaarstandpunt, omdat de ex-medewer-ker had nagelaten om deskundigadvies in te winnen of de kwestievoor te leggen aan de inspecteur.Omdat de man niet eerder straf-rechtelijk veroordeeld was, en voor-lopig niet zal kunnen werken bijeen financiële instelling, zag derechter af van een gevangenis- ofwerkstraf. Een boete van € 200.000vond hij wel genoeg.■ Praktijkpand van bv naarprivéEen accountant bracht zijn IB-onderneming in in een bv. Omdathij de bv wilde vestigen in eennieuw pand, wilde hij zijn ‘praktijkaan huis’-pand (dat deel uitmaaktevan het ondernemingsvermogen)niet meenemen bij de inbreng. Hijbracht het pand dus over naar zijnprivévermogen. Het daarbij ont-stane boekverlies van € 216.000bracht hij bij zijn aangifte IB tenlaste van zijn belastbaar inkomen.De inspecteur weigerde de aftrekomdat hij vond dat zowel deinbrengwaarde als de uitbreng-waarde op 65% van de vrije verkoop-waarde gesteld moesten worden.Het Hof Den Bosch bepaalde echterdat de inbrengwaarde niet verlaagdhoefde te worden, omdat de huur-waarde van de woonruimte volgenseen arrest van de Hoge Raad moestworden meegenomen bij de bepa-ling van de totale waarde.■ Restschuld biedt weinigfiscale mogelijkhedenSteeds meer huiseigenaren moetenhun woning met verlies verkopen,waardoor een negatieve overwaarde(negatieve eigenwoningreserve) ont-staat. Dat kan ertoe leiden dat naastde financiering voor een eventuelenieuwe woning ook een restschuldbetaald moet worden aan de bank,als de oude woning betaald was metgeleend geld. Voor zover mogelijkkunt u zo’n restschuld het bestebetalen uit eigen middelen, omdatde rente niet aftrekbaar is.Praktijkpand van bv naar privé
  4. 4. FISCAALNummer1-Maart20124niet aannemelijk dat de belastingbe-taler het slachtoffer was gewordenvan de kerstdrukte bij de post,omdat het gezien het poststempelvan 23 december hoogst onwaar-schijnlijk was dat de brief voor devervaldatum op de post was gedaan.Pak bij twijfel, haast, drukte ofeen poststaking altijd de auto of defiets en breng de stukken zelf! Ver-geet niet te vragen om een ont-vangstbevestiging.■ Periodieke gift alleenaftrekbaar met notariëleakte vóórafWie zichzelf verplicht om meerderejaren achtereen geld te geven aaneen goed doel, kan die giften aftrek-ken in box 1. Die verplichting moetechter wel zijn vastgelegd in eennotariële akte. En naar nu blijkt:vooraf, en niet achteraf.Iemand trok zijn kerkelijke giftaf als ‘periodieke gift’. De inspecteurging daar niet mee akkoord omdathet om een ‘overige gift’ zou gaan,waarvoor een drempelinkomen eneen maximum geldt. De man gingin beroep en overlegde daarbij eennotariële akte van schenking die hijkort daarvoor had laten opstellen.De rechtbank Arnhem verklaardehet beroep ongegrond. De man hadde akte vooraf moeten laten opstel-len.■ Loonbelasting vooramateurvoetballersDe spelers van de A-selectie van eenvoetbalclub kregen via een speciaaldaarvoor opgerichte stichting eenvaste spelersbijdrage en onkosten-en reiskostenvergoedingen. Deinspecteur vond dat de club inhou-dingsplichtig was voor deze bijdra-gen en vergoedingen, en legde eennaheffingsaanslag loonbelasting opplus een boete van 50%.De Rechtbank Breda bevestigdedat de club zo nauw verbonden wasmet de stichting dat loonheffingredelijk was. De rechtbank vernie-tigde wel de boete, omdat het stand-punt van de club gezien de standvan de rechtspraak in redelijkheidverdedigbaar was.Dezelfde club had trouwens nógeen akkefietje met de fiscus. De trai-ners (die bij de club in dienst waren)kregen een kledingvergoeding van€ 400 per persoon. De inspecteurpikte dat niet, en vond dat € 275van dat bedrag aangemerkt moestworden als loon, met een naheffingloonbelasting en een boete van 10%als gevolg. De Rechtbank Breda washet daarmee eens, omdat de clubniet aannemelijk had kunnenmaken dat de (sport)kleding alleengeschikt was om te dragen tijdenshet werk. Bovendien ontbraken deverplichte beeldmerken (zoals eenclublogo) ter grootte van minstens70 vierkante centimeter.■ Hogeresuccessievrijstelling nietdiscriminerendHet is niet discriminerend om kin-deren jonger dan 23 jaar en onder-nemers een hogere successievrijstel-ling te geven. Dat heeft de HogeRaad onlangs bepaald in navolgingvan het Hof en de Rechtbank Arn-hem.Een erfgenaam had hierover eenzaak aangespannen omdat hij opbasis van internationale verdra-gen, waaronder het Handvest vande grondrechten van de EU, rechtmeende te hebben op dezelfde vrij-stellingen als jongeren onder de 23en ondernemers. De Hoge Raadoordeelde dat er geen sprake wasvan discriminatie en dat de vrij-stellingen niet zondigden tegenhet Handvest.■ Vrijwaring inleningsaan-sprakelijkheidDe fiscus wil bedrijven die gebruik-maken van een gecertificeerd uit-zendbureau in de loop van 2012 vrij-waren tegen de zogenaamde‘inlenersaansprakelijkheid’. (Dat is:de aansprakelijkheid van de inlenerWel kunt u de negatieve eigen-woningreserve in mindering bren-gen op een eventuele positieve over-waarde (positieveeigenwoningreserve) als u binnendrie jaar nogmaals verhuist naareen koopwoning. Tegen die tijdlichten we dat graag nog even per-soonlijk toe.■ Pas op metsalarisverhoging vlakvoor pensioenDe Rechtbank Haarlem heeftonlangs bepaald dat het verhogenvan het pensioengevend salaris bin-nen 5 jaar voor de pensioeningangs-datum tot een onzuivere pensioen-aanspraak kan leiden. De rechterverklaarde de gehele pensioenaan-spraak belast voor de waarde in heteconomisch verkeer.Natuurlijk mag je je salaris op elkgewenst moment verhogen, zoveelje maar wilt, zolang daarmee maarniet de pensioengrondslag wordtverhoogd. Die verhoging van degrondslag mag niet meer bedragendan de cao-loonindex van dat jaar,verhoogd met 2%.■ Kerstdrukte geen excuusvoor gemiste deadlineHeeft u rond de kerst een bezwaaringediend, houd er dan rekeningmee dat de fiscus geen begrip heeftvoor eventuele vertragingen, en datu weinig steun zult vinden bij derechter.De inspecteur verklaarde eenbezwaar niet-ontvankelijk dat op 22december binnen had moeten zijn,maar op 27 december arriveerde,met als poststempel 23 december.De Rechtbank Haarlem achtte hetLoonbelasting voor amateurvoetballers
  5. 5. FISCAALNummer1-Maart20125voor de loonheffingen en omzetbe-lasting wanneer de uitlener deze hef-fingen niet betaalt). Voorwaardewordt dan onder meer dat het bedrijfeen deel van het factuurbedrag opeen geblokkeerde G-rekening stort.Ook komen er aangescherpte regelsvoor het toekennen van certificatendoor de Stichting Normering Arbeid(SNA) aan uitzendbureaus. Dezebureaus kunnen hun certificaatkwijtraken bij een betalingsachter-stand bij de fiscus.■ Rittenregistratie voorbestelauto’s afgeschaftVoor bestelauto’s die uitsluitendzakelijk gebruikt worden, hoeftvanaf 1 januari 2012 geen rittenregi-stratie meer bijgehouden te wordenter vermijding van de bijtelling voorprivégebruik. U kunt volstaan methet aanvragen van een ‘Verklaringuitsluitend zakelijk gebruik bestel-auto’ (bij de inspecteur). Als ersprake is van personeel, moetenzowel de werknemer als de werkge-ver tekenen. Zzp’ers, die ook van denieuwe regeling gebruik mogenmaken, kunnen vanzelfsprekend inhun eentje tekenen.Let op: met de bestelauto magecht geen kilometer privé wordengereden. Gebeurt dat wel – watbehoorlijk streng gecontroleerdwordt – dan volgen er boetes, bijtel-lingen en naheffingen. Oók bij dewerkgever, als die had kunnenweten dat zijn werknemer het busjeprivé heeft gebruikt (bijvoorbeelddoor een tankbon of een verkeers-boete op een plek die buiten de nor-male route lag).Voor 2012 geldt een overgangsre-geling. Wie dat wil, mag dit jaar nogsteeds gebruik maken van de ‘Verkla-ring geen privégebruik auto’ en eenrittenregistratie bijhouden. In datgeval geldt tevens de oude voor-waarde dat er maximaal 500 kmprivé mag worden gereden.■ Fiscus waarschuwt voorvalse e-mailsDe Belastingdienst waarschuwt voore-mails waarin burgers wordtgevraagd naar hun DigiD en wacht-woord voor het verkrijgen van eentoeslag. De afzender belooft je snelaan een toeslag te kunnen helpen.De overheid vraagt echter nooit pere-mail of per telefoon om zulke gege-vens. Houd uw DigiD en wachtwoordaltijd privé. De Fiod zoekt uit wiedeze e-mails verstuurd heeft.■ Zwitsers bankgeheim 2.0Op 9 november 2011 is een nieuwbelastingverdrag met Zwitserland inwerking getreden. Hierdoor kanNederland met terugwerkendekracht tot 1 maart 2010 informatievragen aan Zwitserland, bijvoorbeeldbij vermoedens over zwartspaarders.Het oude verdrag stond geen infor-matie-uitwisseling toe.In het nieuwe verdrag is een bepa-ling opgenomen over het inwinnenvan inlichtingen door de Neder-landse fiscus bij Zwitserse banken(via de Nederlandse en Zwitserseministeries van Financiën). Daardoorkunnen de Zwitserse banken geenberoep meer doen op hun vermaardebankgeheim.Dat klinkt alarmerend, maar desoep wordt minder heet gegeten danhij wordt opgediend. Het Zwitsersebankgeheim blijft op zich nog welbestaan, en volgens het nieuwe ver-drag mógen er wel vragen wordengesteld, maar de banken zijn nietverplicht om te antwoorden. Vangeval tot geval mag beslist worden ofer ook daadwerkelijk antwoordwordt gegeven.■ Hongkong is ook al geenvrijplaats meerNederland heeft een belastingver-drag gesloten met Hongkong. Dit isvanaf 1 januari 2012 van toepassingop Nederlandse belastingen en vanaf1 april 2012 op belastingen in Hong-kong. Het verdrag voorkomt dubbelebelasting op inkomen en vermogens-winsten en geeft zekerheid over defiscale behandeling van inkomstenzoals ondernemingswinsten, divi-denden, arbeidsinkomen en pensioe-nen. Ook moet het verdrag belasting-ontwijking voorkomen eninformatie-uitwisseling op belasting-gebied mogelijk maken.■ Nieuw besluit overbtw-laagVanaf nu gelden er nieuwe regelsvoor het lage btw-tarief (van 6%.)Debelangrijkste wijzingen luiden alsvolgt:• renovatie en herstel van wonin-gen die meer dan twee jaar gele-den voor het eerst in gebruikzijn genomen, vallen niet meeronder het verlaagde btw-tariefvan 6%;• het aanbrengen van energiebespa-rend isolatiemateriaal (met uit-zondering van glas) aan vloeren,muren en daken van woningenmeer dan twee jaar na de eersteingebruikneming valt onder hetlage btw-tarief;• het verlaagde btw-tarief voormuziek- en toneeluitvoeringen enoptredens van uitvoerende kun-stenaars is vervallen;• bij het verlaagde btw-tarief voorhet gelegenheid geven tot sport-beoefening is de voorwaarde ver-vallen dat de aanbieder ook zelfaanvullende voorzieningen zoalskleed- en doucheruimtes en sani-taire voorzieningen ter beschik-king moet stellen.■ Meldingsplicht voorbedrijven en particulierenVanaf 1 januari 2012 moeten bedrij-ven en particulieren de volgendesituaties melden bij de fiscus:• als een ‘Verklaring uitsluitendzakelijk gebruik bestelauto’onjuist blijkt;• als een ‘Verklaring geen privé-gebruik auto’ onjuist is;• als er vermogen is nagelaten aanerfgenamen die daar niets vanweten;• als je te veel of te weinig omzetbe-lasting hebt betaald.Critici vinden dat deze meldings-plicht te ver doorschiet, en tot eenadministratieve lastenverzwaringleidt.Rittenregistratie voor bestelauto’safgeschaft
  6. 6. OVERIGNIEUWSNummer1-Maart20126■ Werkgeversbijdragekinderopvang verhoogdDe werkgeversbijdrage kinderopvangis per 1 januari 2012 verhoogd.Werkgevers betalen voortaan 1/3deel van de kosten (was: ongeveer21%), ouders en overheid nemeneveneens 1/3 deel voor hun rekening.Dit betekent dat de premieopslagkinderopvang van 0,34% naar 0,50%is gestegen.■ Hoe ontsla je een bv-directeur?Statutair directeuren zijn werkne-mers, maar genieten nauwelijks ont-slagbescherming. De aandeelhouderskunnen zo’n directeur gewoon ont-slaan, zonder ontslagvergunning.Wel gelden er opzegverboden. Eendirecteur kan bijvoorbeeld niet ont-slagen worden bij arbeidsongeschikt-heid.De kantonrechter in Leeuwardenboog zich onlangs over een zaak vaneen directeur van een bv die na eenovername was ontslagen als bestuur-der. Hij kreeg geen geld meer vanzijn werkgever, omdat die vond datde man ook als werknemer was ont-slagen. De rechter had geen bezwaartegen zijn ontslag als bestuurder,maar wel tegen zijn ontslag als werk-nemer. Dat kon niet vanwege hetbovengenoemde opzegverbod.Daarom moest het loon wordendoorbetaald, en moest de directeurweer worden toegelaten tot hetwerk.■ Deponering jaarrekeningbij KvKDe Kamer van Koophandel stuurtgeen bevestigingsbrief meer na hetdeponeren van de jaarrekening. Inplaats daarvan kun je dat nu digitaalcontroleren viawww.kvk.nl/publicaties. Er is wel eentoegangscode nodig. Die kun je gra-tis aanvragen viawww.kvk.nl/toegangscode.■ AOW voortaan vanafverjaardagDe Eerste Kamer heeft het wetsvoor-stel aangenomen om de ingangsda-tum van de AOW-uitkering te verleg-gen van de eerste dag van de maandwaarin de pensioengerechtigde leef-tijd is bereikt, naar de dag waaropiemand pensioengerechtigd wordt.De verandering wordt op 1 april2012 van kracht.VerlofdagenregelingvernieuwdDe verlofdagenregeling is per 1januari 2012 gewijzigd. De belangrijk-ste veranderingen luiden als volgt:• de wettelijke vakantiedagen(maximaal 20) vervallen 6 maan-den na het kalenderjaar waarin zezijn opgebouwd;• een arbeidsongeschikte werkne-mer bouwt nu ook tijdens zijnziekteperiode wettelijke verlofda-gen op. Hij moet die opnemen alshij op vakantie gaat;• opgebouwde verlofrechten tot 1januari 2012 blijven bestaan (meteen verjaringstermijn van 5 jaar).Werkgevers en werknemers mogenin de cao voor een afwijkende verlof-regeling kiezen.■ Veel ondernemers latenfiscale voordelen liggenDriekwart van de ondernemers laatzich bij de aanschaf van een nieuwbedrijfsmiddel niet adviseren doorhun accountant of adviseur. Daar-door laat 41% van de ondernemersfiscaal voordeel liggen door onvol-doende kennis van de regels. Datblijkt uit onderzoek van de Kamervan Koophandel.Slechts 38% van de ondernemersplant investeringen zorgvuldig enprofiteert optimaal van de fiscalevoordelen. Eén op de 5 onderne-mers is wel op de hoogte van deregels, maar die ene investeert pasals het echt nodig is, bijvoorbeeldnadat een bedrijfsmiddel kapot isgegaan. Hij kan dan niet meer kie-zen om investeringen naar voren tehalen, of uit te stellen, als dat fis-caal voordeliger is.Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waaroponze berichtgeving tot stand komt, kan ernatuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, deuitgever en de verspreider sluiten bij dezeaansprakelijkheid uit ter zake van eventueleonjuiste berichtgeving. Voor toelichting kuntu altijd contact met ons opnemen.AOW voortaan vanaf verjaardag

×