Successfully reported this slideshow.

Nieuwsbrief fiscaal juli 2012 buro360 accountants

203 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief fiscaal juli 2012 buro360 accountants

  1. 1. FISCAALNummer3-Juli20121■ Geërfde woning kan financiële problemen gevenDoor de vastzittende woningmarkt komen steeds meer mensen die een huiserven, in financiële problemen. Zo’n extra huis kan immers hoge lasten metzich meebrengen (denk aan: hypotheekrente, onderhoud, verzekeringen, etc.)en meestal zal er ook erfbelasting betaald moeten worden over de WOZ-waarde.Als je 23 maanden moet wachten tot het huis verkocht is (de gemiddelde tijddat huizen op dit moment te koop staan), kan dat tamelijk rampzalig zijn.Mogelijke oplossingen:• Als je voorziet dat je de kosten niet kunt betalen, kun je de erfenis verwer-pen. Net zoals je een erfenis kunt verwerpen die vooral uit schulden bestaat.• Als je vooraf niet weet of het huis al dan niet een probleem gaat worden,kun je de erfenis ‘beneficiair’ aanvaarden. Dat is: een soort middenweg tus-sen aanvaarden en verwerpen. Als er meer schulden dan bezittingen zijn,word je door een beneficiaire aanvaarding niet aansprakelijk gesteld voorde schulden. De schuldeisers moeten tevreden zijn met wat er is. Waar-schuwing: als je ook maar iets doet met betrekking tot de – mogelijke –erfenis, zoals het betalen van een rekening, of een ritje maken in de autovan de overledene, geldt dat wettelijk gezien als het aanvaarden van deerfenis! (Het doen van aangifte geldt overigens niet als automatische aan-vaarding van de erfenis.)• Als je al in het bezit van het huis bent, en de erfbelasting niet kunt betalen,dan kun je (rentedragend!) uitstel aanvragen. Voor bedragen tot en met€ 50.000 kan voor maximaal een jaar uitstel worden gevraagd. Bij hogerebedragen of langer uitstel dan een jaar, eist de Belastingdienst zekerheden,bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek op het huis.Tweede Kamerlid Pieter Omzigt(CDA) heeft inmiddels gevraagd wathet kabinet aan deze problematiekwil doen, en heeft voorgesteld om debetalingstermijn van de erfbelastingte verlengen tot 3 jaar. Het samen-werkingsverband ‘Netwerk Notaris-sen’ heeft voorgesteld om de wet zote veranderen dat beneficiair aan-vaarden de hoofdregel wordt, dieautomatisch geldt als je niets doet.■ Wonen in het huis van jekinderen – en dan?De staatssecretaris van Financiënheeft een besluit uitgebracht over depraktische toepassing van artikel 10van de Successiewet. Dat artikelheeft onder andere betrekking opsituaties waarin ouders hun huisnog tijdens hun leven op naam vanhun kinderen hebben gezet, waarbijze er nog wel zijn blijven wonen. Debetrokkenen mogen geen oneigen-lijk voordeel daarvan hebben (tenopzichte van anderen die dezeGeërfde woning kan financiële problemen gevenInhoudFiscaalRumoer rond dividendbelastingVanaf welk moment is een regresvor-dering aftrekbaar?Rode diesel wordt afgeschaftFiscus mag winst schatten bij ondeug-delijke administratieLenteakkoordOverig nieuwsTwitteren is geen overtreding vanrelatiebedingBevallingsuitkering voor zelfstandigentijdig aanvragen!B360.NLNieuwsbriefPolluxweg 208938 AZ LeeuwardenPostbus 76608903 JR LeeuwardenTelefoon (058) 26 555 26Fax (058) 280 37 04
  2. 2. FISCAALNummer3-Juli20122methode niet hebben toegepast) enartikel 10 regelt dat.We lichten twee punten uit hetbesluit:• Huur – de voorwaarde dat dehuur jaarlijks moest zijn geïn-dexeerd om toepassing van artikel10 te voorkomen, is vervallen. Dehuursom moet zakelijk zijngeweest tot het moment van over-lijden. Voor huursituaties diedateren vanaf 1 januari 2010 geldtdat de huursom 6% van de WOZ-waarde in onbezwaarde staatmoet bedragen.• Woningverbetering – als het huisna de overdracht aan de kinderenis verbouwd of verbeterd, metwaardestijging als gevolg, dan blijftdeze stijging buiten de heffing opbasis van artikel 10. De waardestij-ging moet twee keer worden gewo-gen, namelijk op het moment vande overdracht en op het momentdat de vruchtgebruiker overlijdt.■ Ook door dga geërfdbloot eigendom valtonder tbs-regelingStel, je hebt een bv die op grond vaneen recht van vruchtgebruik geves-tigd is in een pand van je ouders.Wat gebeurt er nu wanneer deouders overlijden, en je zelf het panderft? Dan erf je dus het bloot eigen-dom, en daarvoor geldt de terbe-schikkingstellingsregeling (tbs-rege-ling). Dat betekent dat het pand nietin box 3 (met relatief lage rende-mentsheffing) terecht komt, maar inbox 1, waarvoor een progressieftarief geldt dat kan oplopen tot 52 %.Dat de tbs-regeling geldt in ditsoort gevallen, is onlangs bepaalddoor de Hoge Raad in navolging vanhet Hof Den Bosch. Volgens de HogeRaad en het Hof had de wetgever bijterbeschikkingstelling ook gedoeldop een gesplitste aankoop, waarbijde bv het vruchtgebruik krijgt en deaanmerkelijkbelanghouder (AB-hou-der) het bloot eigendom. Het doet erniet toe hoe de splitsing tussen blooteigendom en vruchtgebruik is ont-staan. De AB-houder hoeft niet zelfhet recht van vruchtgebruik door debv te hebben gevestigd.Ons advies: probeer dit soort onaange-name verrassingen te voorkomen doormiddel van een goed testament! Het pandzou bijvoorbeeld aan een broer of zus vande dga vermaakt kunnen worden.■ Rumoer rond dividendbe-lastingHet Hof Den Bosch heeft onlangs eenuitspraak gedaan over dividendbelas-ting, die dramatische gevolgen kanhebben. Door die uitspraak zou deNederlandse staat de ingehoudendividendbelasting moeten terugbeta-len aan een Fins beleggingsfonds,dat bezwaar maakte tegen het feitdat Nederlandse bedrijven de divi-dendbelasting kunnen verrekenenmet hun vennootschapsbelasting(Vpb) maar buitenlandse bedrijvenniet. Volgens het Hof is de Neder-landse wet in strijd met Europeesrecht en het vrije kapitaalverkeer.Het ministerie van Financiën is incassatie gegaan bij de Hoge Raad, omte redden wat er te redden valt.Als de uitspraak overeind blijft,kunnen ook beleggingsfondsen uitandere EU-landen (en misschien zelfsvan buiten de EU) aanspraak makenop teruggaaf van dividendbelasting.Naar verluidt gaat het om duizendenclaims, voor een totaalbedrag van1 miljard euro.Uiteindelijk kán deze zaak ertoe leidendat de dividendbelasting moet wordenafgeschaft, omdat de resterende opbrengstdermate gering is dat handhaving weinigzin meer heeft.■ Personeelsfonds is fiscaalaantrekkelijkWeinig mensen weten het, maar eenpersoneelfonds (vaak een stichting)mag vrijgestelde vergoedingen toe-kennen aan werknemers. Het doelvan dit soort vergoedingen mag hetfonds grotendeels zelf bepalen. Zekunnen bijvoorbeeld gebruikt wor-den voor een jubileum, of voor hetondersteunen van werknemers die infinanciële problemen zijn geraakt. Enzoals gezegd: allemaal belastingvrij.De voorwaarden luiden als volgt:• de werknemers moeten de voor-gaande vijf jaren minstens evenveel aan het fonds hebben bijge-dragen (uit hun netto-salaris) alsde werkgever;• de uitkeringen mogen geen betrek-king hebben op adoptie, overlijden,ziekte, invaliditeit of bevalling;• de uitkering moet een onzekerkarakter hebben en mag geenrecht zijn voor de werknemer.De wet sluit een eenmans-bv niet uit vanhet instellen van een personeelsfonds.■ Vanaf welk moment iseen regresvorderingaftrekbaar?Een bank kan geld lenen aan een bvonder voorwaarde dat de directeur-grootaandeelhouder persoonlijkborg staat voor de schulden van zijnbv. Stel dat het daadwerkelijk mis-gaat, en de dga zijn spaarpot moetaanspreken, dan krijgt hij een zoge-naamde ‘regresvordering’ op de bv.De vraag is nu: vanaf welk momentis dat verlies aftrekbaar (in box 1)?Op het moment dat de borgstellingis aangegaan, of pas wanneer erdaadwerkelijk betaald moet worden?Tot voor kort was aftrek pasmogelijk als de regresvorderingoptrad, dus als de dga daadwerkelijkmoest betalen. De Hoge Raad oor-deelde echter dat er sprake is vantbs-vermogen vanaf het moment datde borgstelling is aangegaan. Dit isvan belang voor het moment waaropde afwaardering van de regresvorde-ring kan plaatsvinden.Conclusie: er ontstaat dus een aftrek-baar verlies in box 1 zodra er op grondvan de borgstelling betaald dient te wor-den.■ Belastingaftrek voormonumenten versoberdDoor de invoering van de Geefwetper 1 januari 2012 kunnen eigenarenvan monumenten tegenwoordigminder kosten aftrekken:Boete gematigd vanwege geldgebrekPersoneelsfonds is fiscaal aantrekkelijk
  3. 3. FISCAALNummer3-Juli20123den toegerekend, blijft het voordeel onbe-last.■ Rode diesel wordtafgeschaftZowel in het Catshuis-akkoord als inhet Lenteakkoord van de Kunduz-coalitie wordt korte mettengemaakt met rode diesel. De kansdat dat erdoor komt, is dus groot.Voor deze brandstof, waaraan teronderscheiding van gewone dieseleen kleurtje is toegevoegd, geldt eenlaag accijnstarief. Rode diesel magalleen gebruikt worden in land-bouwwerktuigen, hijskranen, sche-pen, generatoren, etc. oftewel alleswat gewoonlijk niet op de openbareweg rijdt.De afschaffing levert de schatkist300 miljoen euro op. De land- entuinbouworganisatie LTO heeftgeprotesteerd tegen de maatregelen vindt dat er een compensatiere-geling moet komen.Investeren in milieuvriendelijke enzuinige motoren en apparaten wordt nunog meer de moeite waard!■ Btw-truc van gemeentewas misbruik van rechtBent u werkzaam bij een gemeente,en heeft u creatieve ideeën om debtw-lasten van uw gemeente te ver-lagen? Pas op daarmee!De gemeente Middelharnis kochtgrond en bouwde een nieuw school-gebouw. De btw voor de grondleve-ring en die voor de bouw werdenafgetrokken. Vervolgens richtte degemeente een stichting op, en droeghet gebouw btw-belast over aan destichting (onder voorwaarden entegen een gunstige vergoeding).Daarna verhuurde de stichting hetgebouw btw-vrij aan de gemeente(die geen recht heeft op btw-aftrek).De Hoge Raad vond deze construc-tie misbruik van recht, omdat het• als een monument bewoondwordt door de eigenaar, mogende eigenaarslasten en afschrijvin-gen niet meer worden afgetrok-ken (was al zo bij box 3-monu-menten);• de aftrek van onderhoudskosten– zowel bij eigen woningen als bijbox 3-monumenten – is inge-perkt tot 80%.Op één punt is de nieuwe regeling ietsgunstiger dan voorheen: de drempels omvoor aftrek in aanmerking te komen,zijn vervallen.■ Vergoeding voor garageis belastEen vergoeding van de baas voor hetstallen van een auto van de zaak inje eigen garage behoort tot het loonen is daarom belast. Dat heeft hetHof Den Bosch onlangs bepaald. Vol-gens de wet behoren vergoedingenvoor parkeergelegenheid in of bij dewoning (in dit geval € 100 permaand) niet tot de vrijgestelde ver-goedingen.■ Relatiereizen naarsportevenementen: letop de bobotaks!De fiscus let scherp op snoepreisjesnaar sportevenementen, zoals hetEK voetbal en de Olympische Spelen.Als een bedrijf zulke reizen (inclu-sief toegangskaarten en hotelkos-ten, etc.) weggeeft aan werknemersof zakenrelaties, dan geldt dat alsloon in natura waarover belastingbetaald moet worden. Dit staatinmiddels bekend als de ‘bobotaks’.Bij eigen werknemers kan dewerkgever de kosten optellen bij hetloon. Gaat het om zakenrelaties,dan kan hij kiezen voor het betalenvan eindheffing (in de praktijk:75%). Dat is duur, maar een nahef-fing met boete is waarschijnlijk nogduurder.Claim in ieder geval de toezeg-ging uit 2004 dat aan relaties ver-strekte reizen voor 50% als zaken-reis mogen gelden. Wilt u er meeruit slepen, tuig de reis dan op meteen echt zakelijk programma, zoalslezingen en bedrijfsbezoek. Datmoet echter wel serieus georgani-seerd worden, en gestaafd wordenmet bewijsmateriaal.Als de snoepreiziger geen bron vaninkomen heeft waaraan de reis kan wor-enige doel ervan was om btw-voor-deel te behalen. Middelharnis moestalsnog € 1,2 miljoen afdragen.■ Fiscus mag winstschatten bijondeugdelijkeadministratieAls een bedrijf geen deugdelijkeadministratie bijhoudt, bedenkt deinspecteur zelf de winst. Het bedrijfmoet dan bewijzen dat hij ernaastzat.Een vrouw die een café en eentegelzetbedrijf dreef, gaf bij de aan-gifte inkomstenbelasting geen winstaan. Bij een boekenonderzoek steldede inspecteur vast dat de kasadmini-stratie van het café niet deugde, endat er van het tegelzetbedrijf geenadministratie was. Hij stelde dewinst van het café op nihil en vanhet tegelzetbedrijf op € 32.500. Devrouw kon bij het Hof Leeuwardenniet aannemelijk maken dat dezecorrecties onjuist waren. Haar hogerberoep werd ongegrond verklaard.■ Nieuwe regels voorstelselwijzigingenRode cijfers zijn niet handig, bij-voorbeeld wanneer je moet onder-handelen met een bank. In zo’ngeval kan een stelselwijziging zin-vol zijn, waarbij je voorraden enbedrijfsmiddelen herwaardeert,met – tadaa! – weer zwarte cijfersals gevolg. Daarnaast kan een stel-selwijziging nuttig zijn om verlies-verdamping te voorkomen. (Win-Belastingaftrek voor monumentenversoberdRode diesel wordt afgeschaft
  4. 4. FISCAALNummer3-Juli20124één jaar worden teruggewenteld,maar vanwege de huidige crisis kun-nen voor 2009 t/m 2011 de verliezenop verzoek 3 jaar worden terugge-wenteld. In dat geval wordt de carry-forward beperkt van 9 tot 6 jaar. Ditverzoek moet eveneens uiterlijk 31december 2012 worden ingediend.■ Forfaitaire waarderingvan verpachtelandbouwgrondenDe fiscus heeft de waardering vanverpachte landbouwgronden (gras enbouwland) voor de aangifte in box 3bekendgemaakt. Het hangt er onderandere vanaf of de pacht al dan nieteindig is. Maar ook waar de grondzich bevindt; Flevoland is het duurst.De waarde van de gronden voorde aangifte 2011 kan wordenbepaald aan de hand van twee tabel-len, beschikbaar op de site van deBelastingdienst. Als u het oneensbent met een bepaald bedrag, steltde fiscus de waarde vast op basisvan de specifieke situatie. Daaroverkunt u dan procederen.■ Naheffingsaanslag voorverzonnen omzet (enverzonnen toezegging)Een boekhouder die ook aangiftenverzorgde, bleek zich bij een boe-kenonderzoek niet aan de bewaar-plicht te hebben gehouden. Vervol-gens reconstrueerde hij zelf zijnomzet, maar de inspecteur gingdaar niet mee akkoord. De inspec-teur stelde de omzet bij naar eenhoger bedrag en legde een nahef-fingsaanslag op voor de btw.Bij de Rechtbank Arnhembetoogde de boekhouder dat de con-trolemedewerker (van de Belasting-dienst) had toegezegd dat het boe-kenonderzoek geen fiscale gevolgenvoor hem zou hebben. Het Hof vonddat ongeloofwaardig en stelde datde boekhouder aannemelijk moestmaken dat de berekeningen van deinspecteur niet klopten. Omdat deboekhouder dat niet kon, werd zijnberoep ongegrond verklaard. Derechtbank stelde de naheffingsaan-slag btw wel iets naar beneden bij.■ Nieuw:kansspelautoriteit enkansspelheffingPer 1 april 2012 is de Kansspelauto-riteit (KSA) ingesteld. De KSA gaattoezicht houden op de naleving vande wet- en regelgeving voor kans-spelen en voor de speelautomaten-sector. De KSA zal de regels strengerhandhaven en kan bij overtredingenhoge boetes opleggen. De KSA houdtzich ook bezig met het afgeven, wij-zigen en intrekken van vergunnin-gen voor aanbieders van kansspelenen kan optreden tegen aanbiedersdie zonder vergunning werken. Eentaak van de KSA is ook om gokver-slaving tegen te gaan.Om de KSA te financieren is eenkansspelheffing ingevoerd. Dezewordt geheven bij de aanbieder(over de verkochte deelnamebewij-zen of het aantal spelersplaatsen).De kansspelheffing komt boven opde kansspelbelasting.sten uit het verleden mogen gecom-penseerd worden met actuele ver-liezen, de zogenaamde carry-back,en winsten in de toekomst mogeneveneens gecompenseerd met actu-ele verliezen, de zogenaamde carry-forward, maar de periodes waarbin-nen dat mag zijn beperkt. Kom jedaarbuiten, dan is er sprake vanverliesverdamping, waardoor derode cijfers fiscaal geen nut meerhebben.)De staatssecretaris heeft nubepaald dat een stelselwijziging fis-caal acceptabel is wanneer voldaanis aan de volgende voorwaarden:• de wijziging moet in overeen-stemming zijn met goed koop-mansgebruik;• het nieuwe stelsel moet besten-dig worden toegepast;• de stelselwijziging mag niet totincidenteel fiscaal voordeel leiden.Het besluit bevat ook een goedkeu-ring voor de situatie dat een onder-nemer voor 2007 (toen de carry-for-ward beperkt werd tot 9 jaar)willekeurig heeft afgeschreven.Deze willekeurige afschrijving kanonder voorwaarden worden omge-zet in een reguliere (gelijkmatige)afschrijving, door vóór 31 december2012 een verzoek in te dienen bij deinspecteur.Daarnaast is er een goedkeuringvoor de behandeling van een te laatgemaakte keuze voor de verruimdecarry-backregeling voor de jaren2009-2011. De desbetreffende verlie-zen kunnen sinds 2007 nog maarForfaitaire waardering van verpachtelandbouwgrondenNieuw: kansspelautoriteit en kansspelheffing
  5. 5. FISCAALNummer3-Juli20125Lenteakkoord■ LenteakkoordOp 25 mei presenteerden VVD, CDA,D66, GroenLinks en de ChristenUniede definitieve tekst van hun Lenteak-koord. Hieronder een samenvattingvan de plannen.• Algemeen – Er wordt voor12,4 miljard euro aan ‘saldoverbe-terende maatregelen’ voor 2013getroffen, bestaande uit: ruim3,5 miljard bezuinigingen en ruim8,5 miljard lastenverzwaringen.De koopkracht van de burger gaatover het algemeen hoogstens 2%achteruit, behalve voor AOW’ersmet een groot aanvullend pensi-oen (die 3,25% inleveren). AOW’erszónder aanvullend pensioen gaaner ongeveer 1% op vooruit.• Gezondheidszorg – Op de zorgwordt 1,6 miljard euro bezuinigd.Het eigen risico gaat omhoog van€ 220 naar € 350, het inkomenvan medisch specialisten gaatomlaag, de rollator gaat uit hetbasispakket, en er komt een eigenbijdrage van 25% voor hoortoe-stellen.• Werk – De AOW-leeftijd gaatstapsgewijs omhoog: in 2013 met1 maand en daarna telkens met2 of 3 maanden, zodat uiterlijk in2019 de AOW-leeftijd van 66 jaarwordt bereikt. In 2023 moet dezeop 67 jaar liggen. De doorwerkbo-nus wordt afgeschaft. Duur enhoogte van de WW blijven gelijk.Wel gaat de werkgever de eerste6 maanden WW betalen. Ookwordt de WW-premie voor werk-gevers in 2013 tijdelijk hoger.Vanaf 2014 is de norm voor deontslagvergoeding: een kwartmaandsalaris per gewerkt jaar,met een maximum van een halfjaarsalaris. De geplande eigen bij-drage van € 15 voor kinderop-vang is geschrapt.• Btw – In oktober 2012 gaat hethoge btw-tarief van 19 naar 21%.De inkomsten worden voor1,5 miljard euro teruggegeven viaeen beperking op de inkomsten-belasting. Daarmee wordt belas-ting op werk gedeeltelijk vervan-gen door (meer) belasting opconsumptie. De btw-verhogingvoor theaters wordt terugge-draaid.• Inkomstenbelasting – De tarievenvoor de eerste en tweede schijfworden met 0,4 procentpunt ver-laagd. Werkgevers betalen tijde-lijk 16% extra belasting over sala-rissen boven € 150.000.Vertrekbonussen boven € 531.000worden belast tegen 75%.• Accijnzen – De accijns op eenpakje sigaretten (van 19 stuks)gaat met 35 cent omhoog, shagwordt 60 cent duurder. Accijns opbier gaat 10% omhoog, wijn 15%,en sterke drank 6%.• Reiskosten – De onbelaste kilome-ter- en OV-vergoeding voor woon-werkverkeer wordt afgeschaft.Overige zakelijke kilometers kun-nen tot 1 januari 2014 nog welonbelast vergoed worden. Vanaf2014 dient de vergoeding uit dezogenaamde vrije ruimte binnende werkkostenregeling plaats tevinden. Bij auto’s van de zaakworden de woon-werkkilometersgeacht privé te zijn. Het bijhou-den van een kilometeradministra-tie zal dus nog maar zelden vannut zijn.• Hypotheek – Hypotheekrenteaf-trek voor nieuwe (!) hypotheken isalleen nog mogelijk als er ookwordt afgelost. Voor bestaandehypotheken veranderen de regelsniet. Nieuwe hypotheken mogenmaximaal de waarde van het huisbedragen, dus het mee-financie-ren van een nieuwe keuken is erniet meer bij. Voor starters komter een overgangsregeling.• Overheidspersoneel – De inko-mens van ambtenaren (uitgezon-derd zorgpersoneel) blijven2 jaar op de nullijn. De prestatie-beloning in het onderwijs gaatniet door. Voetbalclubs moetengaan meebetalen aan politie-inzet. De caviapolitie sterft eenzachte dood.• Goed nieuws – 100 miljoen extravoor openbaar vervoer, 100 mil-joen minder bezuinigingen ophet passend onderwijs, 200 mil-joen extra voor natuurbeleid, degriffierechten worden niet ver-hoogd, eigen bijdrage GGZ deelsteruggedraaid, bezuiniging per-soonsgebonden budget (pgb) met150 miljoen verlaagd, geen ver-dere bezuinigen op ontwikke-lingssamenwerking, de inko-menstoets voor mensen met eenuitkering wordt geschrapt,75 miljoen extra voor betere lera-ren, en 30 miljoen extra voorinvesteringen in onderwijs.■ Boete gematigd vanwegegeldgebrekEen verlieslijdende bv vroeg door eenfout van de accountant geen uitstelaan voor het indienen van de aan-gifte vennootschapsbelasting. De fis-cus legde vervolgens een ambtshalveaanslag op, verhoogd met een ver-zuimboete van € 2.460. De bv ging inberoep, maar de Rechtbank Arnhemvond niet dat de bv totaal onschuldigwas. Wel verlaagde de rechtbank deboete tot € 500 vanwege de slechtefinanciële situatie van de bv.Het bijzondere aan deze uitspraak isdat boetes voor te late aangifte dus ver-laagd kunnen worden als het financieelslecht gaat. Enkele inspecties weigerdendat, maar zullen er nu toch aan moetengeloven.
  6. 6. OVERIGNIEUWSNummer3-Juli20126■ Bestuurder ook aanspra-kelijk na verkoop bvEen bestuurder kan ook na de over-dracht van de aandelen van een bvpersoonlijk aansprakelijk wordengesteld voor onbetaald gebleven schul-den. Het Hof Amsterdam boog zichonlangs over een zaak van een bv dieeind 2006 was verkocht en in 2007failliet was gegaan. De naheffingsaan-slagen loonbelasting over 2004 en2006 waren niet betaald, hoewel de bvbij de overdracht van de aandelen welvoldoende liquide middelen had. Devroegere bestuurder achtte zich nietaansprakelijk voor de achterstalligebelasting, maar het Hof vond dat debestuurder bij de overdracht van deaandelen een waarborg aan de koperhad moeten vragen dat die de belas-tingschulden zou betalen. Omdat hijdat had nagelaten, was er sprake vanonbehoorlijk bestuur en dus van per-soonlijke aansprakelijkheid.■ Normen voorgeautomatiseerderittenregistratieDe Belastingdienst heeft normenvastgesteld voor geautomatiseerderittenregistratie-systemen. Zo’n regi-stratiesysteem kun je gebruiken omaan te tonen dat je per jaar niet meerdan 500 km privé rijdt. Of je gebruikthet voor de gestaffelde bijtelling voorbestelauto’s, die mogelijk in 2013wordt ingevoerd.Mocht de forensentaks uit het Lenteak-koord ingevoerd worden, dan is de grensvan 500 km mogelijk minder relevant.■ Twitteren is geen overtre-ding van relatiebedingArbeidsovereenkomsten bevattenvaak een geheimhoudingsbeding,een concurrentiebeding, of een rela-tiebeding. Zulke clausules beperkende vrijheid van een werknemer omover te stappen naar een concurrent,of relaties van de oud-werkgever tebenaderen, of bedrijfsgeheimen doorte spelen.De rechter heeft al bepaald dathet onderhouden van contacten viasociale media als LinkedIn en Hyvesonder een relatiebeding (ook welronselbeding genoemd) kan vallen.Maar hoe zit het met Twitteren?Het Hof oordeelde dat bij Twitter– in tegenstelling tot Facebook, Lin-kedIn en Hyves – geen persoonlijkeuitnodiging of acceptatie door deverzender nodig is, en dat ‘volgen’een eenzijdige actie van de lezer is.Daarom is Twitteren geen overtre-ding van het relatiebeding.■ Nieuw bv-recht per 1 juli2012De regering streeft ernaar om hetnieuwe bv-recht, dat eenvoudiger enflexibeler zou moeten zijn, per 1 juli2012 te laten ingaan. De belangrijk-ste wijziging is dat de huidige regelsvoor het bijeenbrengen en bijeen-houden van vermogen, grotendeelskomen te vervallen. Bij de oprichtingvan een bv hoeft bijvoorbeeld geen€ 18.000 meer te worden ingebracht.Daardoor vervallen ook de verplichtebank- of accountantsverklaring. Ookde besluitvorming voor het doen vanuitkeringen op aandelen wordtgewijzigd.■ Bevallingsuitkering voorzelfstandigen tijdigaanvragen!Zelfstandigen krijgen een zwanger-schapsuitkering via de ZEZ-regeling(‘Zelfstandig En Zwanger’). Vraagdeze uitkering tijdig aan, want bij telate indiening legt het Uwv een sanc-tie op die kan oplopen tot 20% vande totale uitkering. Een ZEZ-beval-lingsuitkering moet uiterlijk2 weken voor de ingangsdatum wor-den aangevraagd. De uitkering kaningaan: 4 tot 6 weken voor de uitge-rekende datum.■ Notarissen lancerenmodel voor kleine bvDe Koninklijke Notariële Beroepsor-ganisatie KNB heeft een model‘kleine bv’ opgesteld. Dat is een nota-riële oprichtingsakte met statutendie tot een minimum beperkt zijn.Met deze akte kunnen ondernemersin het mkb en zzp’ers snel en goed-koop een bv oprichten. De KNB anti-cipeert met dit model op de invoe-ring van de flex-bv-wetgeving die deminister per 1 juli in werking willaten treden.Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waaroponze berichtgeving tot stand komt, kan ernatuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, deuitgever en de verspreider sluiten bij dezeaansprakelijkheid uit ter zake van eventueleonjuiste berichtgeving. Voor toelichting kuntu altijd contact met ons opnemen.Twitteren is geen overtreding van relatiebedingOVERIG NIEUWS

×