SlideShare a Scribd company logo
1 of 53
Download to read offline
Ðåäàêòîð äëÿ îíëàéí-èãð:

   öåëè è çàäà÷è,

   àðõèòåêòóðà,

íåñòàíäàðòíûå êîìïîíåíòû


     Äìèòðèé Ïîòàïîâ


     http://logiceditor.com
   20 ìàÿ 2012 / ÊÐÈ 2012
                 1 / 53
Ïëàí


  •  Òåðìèíîëîãèÿ. Àäìèíêà (áåêîôèñ), ðåäàêòîð.

  •  Àäìèíêà

     •  Âûÿñíåíèå òðåáîâàíèé
     •  Ñâÿçü ñ îñòàëüíûìè êîìïîíåíòàìè
     •  Àðõèòåêòóðà
     •  Òèïè÷íûå äàííûå

  •  Ðåäàêòîðû íåñòàíäàðòíûõ êîìïîíåíò

     • Òèïè÷íûå äàííûå: êâåñòû, äèàëîãè, ïîâåäåíèå ÈÈ,
       ýôôåêòû, âûáîðêè, ýâðèñòèêè
     • Ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ: ñòàíäàðòíûå, äåðåâüÿ, ãðàôû,
       áëîêè, (ïñåâäî)òåêñò
     • Àðõèòåêòóðà
     • Ïðèìåðû, îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè
     • Çàìå÷àíèÿ                                2 / 53
Òåðìèíîëîãèÿ
 Àäìèíêà


 Ñèñòåìà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ïðîñìîòð è èçìåíåíèå âñåõ
 ïàðàìåòðîâ ïðîäóêòà + àíàëèç ñòàòèñòèêè


 Ðåäàêòîð


 Óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûé êîìïîíåíò àäìèíêè,
 îáåñïå÷èâàþùèé ïðîñìîòð è ðåäàêòèðîâàíèå ÷àñòè
 îäíîðîäíûõ ïàðàìåòðîâ
                           3 / 53
I. Àäìèíêà
  •  Âûÿñíåíèå òðåáîâàíèé

  •  Ñâÿçü ñ îñòàëüíûìè êîìïîíåíòàìè

  •  Àðõèòåêòóðà

  •  Òèïè÷íûå äàííûå
                     4 / 53
Âûÿñíåíèå òðåáîâàíèé

  Ðîëü          Äåÿòåëüíîñòü

  Ãåéìäèçàéíåð      êîíñòðóèðóåò èãðîâîé ìèð,
              çàäàåò ïðàâèëà èãðû,
              îïèñûâàåò ñâîéñòâà îáúåêòîâ,
              áîòîâ
  Ïðîãðàììèñò      àíàëèçèðóåò òåõí. ñòàòèñòèêó
              ïî èãðå, ìåíÿåò òåõíè÷åñêèå
              îãðàíè÷åíèÿ
  Õóäîæíèê        äîáàâëÿåò /ìåíÿåò àðò êàðòû,
              îáúåêòîâ
  Ìîäåðàòîð       óïðàâëÿåò äîñòóïîì èãðîêîâ ê
              èãðå
  Ìàðêåòîëîã       àíàëèçèðóåò îáùóþ è
              äåíåæíóþ ñòàòèñòèêó
  Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà  àíàëèçèðóåò ñòàòèñòèêó
  Àäìèíèñòðàòîð     óïðàâëÿåò ïîëüçîâàòåëÿìè
              ðåäàêòîðà: ïðàâà, äîñòóï


                             5 / 53
Ñâÿçü ñ îñòàëüíûìè ñèñòåìàìè, ðîëü â ïðîöåññàõ
ðàçðàáîòêè è ýêñïëóàòàöèè

  •  Èãðîâîé ìèð /äâèæîê è ÁÄ èãðîâîãî ìèðà : ïîêàç
    /èçìåíåíèå äàííûõ è, âîçìîæíî, êîäà

  •  Áèëëèíã /óïðàâëåí÷åñêèé ó÷¼ò : ïîêàç /èçìåíåíèå
    ôèíàíñîâîé èíôîðìàöèè (äåòàëüíîé è îáùåé)

  •  Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè : ïîñòàíîâêà çàäà÷
    (òèêåòîâ) èç ðåäàêòîðà, ðåãóëèðîâàíèå ïðàâ
    ïîëüçîâàòåëÿ íà îñíîâå ïîñòàâëåííûõ òèêåòîâ

  •  Ñèñòåìà êîíòðîëÿ âåðñèé : âåðñèôèöèðîâàííîå
    õðàíåíèå äàííûõ ðåäàêòîðà, îòêàò /íàêàò èçìåíåíèé
    äàííûõ

  •  Ðàáîòà ñ ÏÎ õóäîæíèêîâ : êîíâåðñèÿ è ñîõðàíåíèå
    äàííûõ

  •  Ìàðêåòîëîãè÷åñêèå èíñòðóìåíòû : ïðåäîñòàâëåíèå
    äàííûõ â òðåáóåìîì ôîðìàòå

                              6 / 53
Àðõèòåêòóðà: Êîìïîíåíòû ñåðâåðíîé ÷àñòè


  1  Áàçà äàííûõ àäìèíêè

  2  Ñâÿçü ñ äâèæêîì èãðû è ÁÄ èãðîâîãî ìèðà:
    âûãðóçêà /èçìåíåíèå äàííûõ, óïðàâëåíèå èãðîé
    (çàêðûòü, îòêðûòü èãðó, îãðàíè÷èòü äîñòóï è ïð.)

  3  Ñâÿçü ñ áèëëèíãîì: ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î
    ïðîâîäêàõ, ïðîâåäåíèå ïëàòåæåé è ò.ï.

  4  Ñâÿçü ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè:
    ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî òèêåòàì, óâåäîìëåíèå î
    ñîâåðøåííûõ äåéñòâèÿõ, çàâåäåíèå /çàêðûòèå òèêåòîâ

  5  Êðîíû: ñîâåðøåíèå ïåðèîäè÷åñêèõ äåéñòâèé òèïà ñáîðà
    è ïåðåðàáîòêè ñòàòèñòèêè

  6  Ðàáîòà ñ ïðàâàìè ïîëüçîâàòåëåé

  7  Âçàèìîäåéñòâèå ñ êëèåíòñêîé ÷àñòüþ                               7 / 53
Ñåðâåðíûå êîìïîíåíòû: Áàçà äàííûõ àäìèíêè
  •  Âûáîð äâèæêà ÁÄ (SQL /NoSQL)

  •  Îáíîâëåíèå ñòðóêòóðû è äàííûõ Õîðîøèé âàðèàíò: îïèñàíèå àäìèíêè íà ñïåöèàëüíîì ÿçûêå
 òàê, ÷òîáû ïðè îáíîâëåíèè îïèñàíèÿ ìîæíî áûëî
 àâòîìàòè÷åñêè ñãåíåðèðîâàòü íîâûé ôðîíòåíä è changeset-û
 äëÿ ÁÄ.


 Äâóõóðîâíåâàÿ ñõåìà: ÿçûê îïèñàíèÿ àäìèíêè + ÿçûê
 îïèñàíèÿ ôðîíòåíäà.
                               8 / 53
Ñåðâåðíûå êîìïîíåíòû: Ñâÿçü ñ äâèæêîì èãðû è ÁÄ
èãðîâîãî ìèðà
  •  Îáìåí äàííûìè

     •  Ïîëó÷åíèå äàííûõ îò èãðû
     •  Îáíîâëåíèå äàííûõ â èãðå
     •  Ïîëó÷åíèå ñòàòèñòèêè ïî èãðå
     •  Ìîíèòîðèíã äàò÷èêîâ ñåðâåðîâ

  •  Óïðàâëåíèå èãðîé:

     • Çàêðûòü /îòêðûòü èãðó,
     • Îãðàíè÷èòü äîñòóï ê ÷àñòè ìèðà èëè ïîëíîñòüþ
                              9 / 53
Ñåðâåðíûå êîìïîíåíòû: Ñâÿçü ñ áèëëèíãîì
  •  ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ïðîâîäêàõ, ðåãèñòðàöèÿ
    ïðîâîäîê

  •  ïðîâåäåíèå ïëàòåæåé

  •  ïîëó÷åíèå ñòàòèñòèêè îò ïëàòåæíûõ ñèñòåì
                            10 / 53
Ñåðâåðíûå êîìïîíåíòû: Ñâÿçü ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ
ïðîåêòàìè:
  •  ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî òèêåòàì

  •  ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâ ñîãëàñíî òèêåòàì

  •  óâåäîìëåíèå î ñîâåðøåííûõ äåéñòâèÿõ

  •  çàâåäåíèå /çàêðûòèå òèêåòîâ
                        11 / 53
Ñåðâåðíûå êîìïîíåíòû: Âçàèìîäåéñòâèå ñ êëèåíòñêîé
÷àñòüþ
  •  ôîðìèðîâàíèå ôðîíòåíäà

  •  õðàíåíèå äàííûõ äëÿ êëèåíòà

  •  îòäà÷à äàííûõ

  •  ïðèåì äàííûõ

  •  îáðàáîòêà ïîëó÷åííûõ îò êëèåíòà äàííûõ (êîìïèëÿöèÿ
    è ò.ï.) è ïåðåäà÷à èõ èãðîâîìó ìèðó
                               12 / 53
Àðõèòåêòóðà: Êëèåíòñêèå ìîäóëè /ðàçäåëû
  •  Ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñòîÿííûõ äàííûõ
     • êàðòà
     • òèïû îáúåêòîâ, ýôôåêòîâ, ñïîñîáíîñòåé
  •  Ïðåäñòàâëåíèÿ èçìåíÿåìûõ äàííûõ
     • ðàñïîëîæåíèå ïîäâèæíûõ îáúåêòîâ
     • äèíàìè÷åñêèå ïàðàìåòðû îáúåêòîâ
  •  Êàëüêóëÿòîðû /ñèìóëÿòîðû
     • Ñèìóëÿòîð áîÿ, ïðèìåíåíèÿ ýôôåêòà
     • Ýêîíîìè÷åñêèé êàëüêóëÿòîð
  •  Ñòàòèñòèêà
     • ïî ìèðó, ïî èãðîêàì
     • ïî äåíüãàì (ðåàë /èãðîâûå)
     • òåõíè÷åñêàÿ
  •  Óïðàâëåíèå ðåäàêòîðîì
     • ðàçäåëû
     • ïðàâà ïîëüçîâàòåëåé
     • âèä, êëèåíñòêèå íàñòðîéêè
                          13 / 53
Òèïè÷íûå äàííûå (ïîñòîÿííûå)
  •  Ãëîáàëüíûå äàííûå: êàðòû èãðîâîãî ìèðà è ò.ï.

  •  Äàííûå èãðîâûõ îáúåêòîâ (ñòàòè÷íûõ /äèíàìè÷íûõ)

  •  Ñïåöýôôåêòû /ìàãè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè /àáèëêè

  •  Èãðîâàÿ ìåõàíèêà (ïðàâèëà, ëîãèêà)

  •  Ñâîéñòâà ÈÈ (áîòîâ)

  •  Ïîâåäåíèå ÈÈ (áîòîâ)
                             14 / 53
Òèïè÷íûå äàííûå (èçìåíÿþùèåñÿ)
  •  Ãëîáàëüíûå äàííûå: ñîñòîÿíèå êàðòû, ñîñòîÿíèå èãðû

  •  Ñâîéñòâà ñòàòè÷åñêèõ /äèíàìè÷åñêèõ îáúåêòîâ

  •  Ñâîéñòâà ÈÈ (áîòîâ)

  •  Ñâîéñòâà èãðîêîâ: î÷êè, äåíüãè è ò.ï.
                               15 / 53
Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå:
  •  Âñÿ ñòàòèñòèêà ñîáèðàåòñÿ çà êîíêðåòíûé ïåðèîä

  •  Íåîáõîäèìà ãðóïïèðîâêà äàííûõ

  •  Íåîáõîäèìî ñðàâíåíèå ñòàòèñòèêè çà ðàçíûå ïåðèîäû

  •  Íåîáõîäèìî âûÿâëÿòü âûïëåñêè

  •  Æåëàòåëüíî èìåòü âîçìîæíîñòü çàäàâàòü áîëåå-ìåíåå
    ñëîæíûå ýâðèñòèêè
                              16 / 53
Âèäû ñòàòèñòèêè:
  •  Ìèð (ÖÀ: ïðîãðàììèñò, ãåéìäèçàéíåð, ìàðêåòîëîã)

     • ïîñåùàåìîñòü ëîêàöèé, ñðåäíåå âðåìÿ íà ëîêàöèè
     • êîë-âî ïðåäìåòîâ, áîòîâ
  •  Èãðîêè (ÖÀ: ìàðêåòîëîã, ãåéìäèçàéíåð, ïðîãðàììèñò)

     •  êîëè÷åñòâî èãðîêîâ
     •  äåìîãðàôè÷åñêèå äàííûå: ïîë, âîçðàñò, ìåñòîæèòåëüñòâî
     •  àêòèâíîñòü: áîè
     •  àêòèâíîñòü: êâåñòû
     •  ïîïóëÿðíûå /íåïîïóëÿðíûå ïðåäìåòû

  •  Äåíüãè (ÖÀ: ìàðêåòîëîã, ìåíåäæåð)

     • ðåàë: ïëàòåæè
     • ðåàë: ïîêóïêè
     • âíóòðèèãðîâûå ïðîäàæè, àóêöèîíû, ñäåëêè
  •  Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (ÖÀ: ïðîãðàììèñò)

     • íàãðóçêà íà êîìïîíåíòû ñèñòåìû
     • òðàôèê
                                 17 / 53
Ñïîñîáû ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ:  •  Ñòàíäàðòíûå: òàáëèöû, ôîðìû ñ ðàçëè÷íûìè
    âèäæåòàìè äëÿ ââîäà äàííûõ (êàëåíäàðü è ïð.),
    êàðòèíêà.

  •  Êàðòà äëÿ äàííûõ êàðòû, äëÿ çîí íà êàðòèíêå è ò. ï.

  •  Ãðàô ðåäàêòîð äèàëîãîâ, ðåäàêòîð êâåñòîâ è ò. ï.

  •  Äåðåâî ñâîéñòâà îáúåêòîâ, èåðàðõèè îáúåêòîâ

  •  Áëîêè íåáîëüøèå êóñêè êîäà

  •  (Ïñåâäî)òåêñò - ìîæåò áûòü áîëåå èëè ìåíåå
    ïðèáëèæåí ê åñòåñòâåííîìó ÿçûêó, ïîäõîäèò
    ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ òèïîâ äàííûõ, êðîìå êàðò
                               18 / 53
II. Ðåäàêòîðû íåñòàíäàðòíûõ êîìïîíåíò
  •  Òèïè÷íûå äàííûå: êâåñòû, äèàëîãè, ïîâåäåíèå ÈÈ,
    ýôôåêòû, âûáîðêè, ýâðèñòèêè, êàëüêóëÿòîðû

  •  Ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ: ñòàíäàðòíûå, äåðåâüÿ, ãðàôû,
    áëîêè, (ïñåâäî)òåêñò

  •  Àðõèòåêòóðà

  •  Îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè
                              19 / 53
Âèäû ïðåäñòàâëåíèé: äåðåâüÿ
               20 / 53
Âèäû ïðåäñòàâëåíèé: ãðàôû
              21 / 53
Âèäû ïðåäñòàâëåíèé: áëîêè
              22 / 53
Âèäû ïðåäñòàâëåíèé: ïñåâäîòåêñò
                 23 / 53
Êâåñòû /äèàëîãè
  •  ìíîãî ýëåìåíòîâ
  •  äîñòàòî÷íî ìíîãî íåëèíåéíûõ ñâÿçåé ìåæäó ýëåìåíòàìè
  •  òèïîâ ñâÿçåé îòíîñèòåëüíî íåìíîãî ïðè ïðåäñòàâëåíèè â âèäå ãðàôà äîñòàòî÷íî áûñòðî
 ïåðåñòàåò óêëàäûâàòüñÿ â ðàçóìíóþ îáëàñòü, íåîáõîäèìî
 ñåðüåçíî äóìàòü î äåêîìïîçèöèè.


 ïðåäñòàâëåíèå â âèäå äåðåâà íå íàãëÿäíî.


 ïðåäñòàâëåíèå â âèäå áëîêà íå î÷åíü íàãëÿäíî, òàêæå íóæíî
 ïðîäóìûâàòü äåêîìïîçèöèþ.


 ïðåäñòàâëåíèå â âèäå ïñåâäîòåêñòà îáû÷íî ìîæåò áûòü
 î÷åíü íàãëÿäíûì. â ñëó÷àå ñèëüíîé íåëèíåéíîñòè ñâÿçåé
 ìîæíî ïðèìåíèòü ðàçóìíóþ äåêîìïîçèöèþ, íå óõóäøàþùóþ
 ÷èòàåìîñòü (îïèñàíèå ÷àñòÿìè).
                             24 / 53
Ñïåöýôôåêòû, àáèëêè


  •  ìàëî òèïîâ ýôôåêòîâ

  •  ìíîãî âàðèàöèé êîìáèíàöèé ýôôåêòîâ, â ò.÷.
    ïîñëåäîâàòåëüíûõ ïðèìåíåíèé

  •  ÷àñòî ïîõîæå íà êîä íà íåêîòîðîì ÿçûêå ïðåäñòàâëåíèÿ â âèäå ãðàôà èëè äåðåâà íå íàãëÿäíû +
 ïëîõàÿ äåêîìïîçèöèÿ.


 ïðåäñòàâëåíèå â âèäå áëîêà - õîðîøèé âàðèàíò, åñëè
 ñïåöýôôåêò íåáîëüøîé.


 ïðåäñòàâëåíèå â âèäå ïñåâäîòåêñòà - ïðàêòè÷åñêè èäåàëüíûé
 âàðèàíò
                             25 / 53
Ïîâåäåíèå ÈÈ


  •  êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ êîäîì

  •  ìîæåò èìåòü äîñòàòî÷íî ìíîãî ïåðåìåííûõ

  •  ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî êîìïëåêñíûì

  •  ÷àñòî îïèñûâàåòñÿ òåì èëè èíûì àâòîìàòîì ïðåäñòàâëåíèÿ â âèäå ãðàôà èëè äåðåâà íå íàãëÿäíû +
 ïëîõàÿ äåêîìïîçèöèÿ.


 ïðåäñòàâëåíèå â âèäå áëîêà - õîðîøèé âàðèàíò åñëè
 ñïåöýôôåêò íåáîëüøîé.


 ïðåäñòàâëåíèå â âèäå ïñåâäîòåêñòà - ïðàêòè÷åñêè èäåàëüíûé
 âàðèàíò, íå ñ÷èòàÿ notepad :-)                             26 / 53
Âûáîðêè
  •  ïðîñòåéøèé âàðèàíò: ñïèñîê òàáëèö + ñïèñêè ïîëåé

  •  êàê ïðàâèëî, íóæíî çàäàâàòü óñëîâèÿ íà ïîëÿ îáúåêòîâ

  •  ÷àñòî óñëîâèÿ ä.á. äîñòàòî÷íî êîìïëåêñíûìè

  •  ðåäêî - óñëîâíàÿ ëîãèêà ïîõîæà íà êîä ïðîñòûå âàðèàíòû óäîáíî çàäàâàòü ñòàíäàðòíûìè
 ñðåäñòâàìè (òàáëèöàìè)


 áîëåå ñëîæíûå - â âèäå áëîêà èëè ïñåâäîòåêñòà
                                27 / 53
Êàëüêóëÿòîðû /ñèìóëÿòîðû
  •  îáû÷íî ïîõîæè íà êîä

  •  êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àþò â ñåáÿ áîëåå èëè ìåíåå ñëîæíûå
    ôîðìóëû ïðåäñòàâëåíèÿ â âèäå ãðàôà èëè äåðåâà íå íàãëÿäíû.


 ïðåäñòàâëåíèå â âèäå áëîêà - íåïëîõîé âàðèàíò.


 ïðåäñòàâëåíèå â âèäå ïñåâäîòåêñòà - õîðîøèé âàðèàíò, åñëè
 ïðèäóìàòü óäà÷íîå ïðåäñòàâëåíèå ôîðìóë
                               28 / 53
Ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ: ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè
  •  Äåðåâüÿ

  •  Ãðàôû

  •  Áëîêè

  •  Ïñåâäîòåêñò
                       29 / 53
Ïðåäñòàâëåíèå íà îñíîâå äåðåâüåâ (èåðàðõèÿ)
 + äëÿ èåðàðõè÷åñêèõ äàííûõ ïîäõîäèò õîðîøî
  ïî÷òè âñåõ îñòàëüíûõ òèïîâ - ïëîõî
                        30 / 53
Ïðåäñòàâëåíèå íà îñíîâå ãðàôîâ


 + ïîäõîäèò äëÿ âñåãî
  ïëîõàÿ äåêîìïîçèöèÿ
  ïëîõàÿ âèçóàëèçàöèÿ äëÿ ñëîæíûõ äàííûõ
  âûñîêèé ïîðîã âõîæäåíèÿ
                       31 / 53
Ïðåäñòàâëåíèå íà îñíîâå áëîêîâ
 + äëÿ êîäà ïîäõîäèò ñ îãðàíè÷åíèÿìè
  ïî÷òè âñåõ îñòàëüíûõ òèïîâ - ïëîõî
  ïëîõàÿ äåêîìïîçèöèÿ
  ïëîõàÿ âèçóàëèçàöèÿ äëÿ ñëîæíûõ äàííûõ
                       32 / 53
Ïñåâäîòåêñòîâûå ïðåäñòàâëåíèÿ

 + ïîäõîäÿò äëÿ ëþáîãî òèïà
 + õîðîøî ìàñøòàáèðóþòñÿ
 + åñòåñòâåííàÿ äåêîìïîçèöèÿ (ñâåðòêà)
 + íèçêèé ïîðîã âõîæäåíèÿ
                     33 / 53
Àðõèòåêòóðà
  •  Äâóõóðîâíåâàÿ ñòðóêòóðà

  •  ßçûê âåðõíåãî óðîâíÿ

  •  ßçûê íèæíåãî óðîâíÿ

  •  Âûáîð âèçóàëèçàöèè

  •  Òðàíñëÿöèÿ â öåëåâîé ÿçûê

  •  Õðàíåíèå äàííûõ
                  34 / 53
Äâóõóðîâíåâàÿ ñòðóêòóðà
 Çàäà÷è:  •  âîçìîæíîñòü ðåäàêòèðîâàíèÿ íåïðîãðàììèñòîì +
    ìèíèìóì îøèáîê

  •  óíèâåðñàëüíîñòü è âûðàçèòåëüíàÿ ìîùü èíñòðóìåíòà
    ðåäàêòèðîâàíèÿ

  •  ãèáêîñòü è óäîáñòâî ðåäàêòèðîâàíèÿ ñõåìû äàííûõ Ðåøåíèå:  •  ÿçûê âåðõíåãî óðîâíÿ äëÿ îïèñàíèÿ ñõåì ÷åëîâåêîì

  •  ÿçûê íèæíåãî óðîâíÿ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçóåìûé
    äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ /ðåäàêòèðîâàíèÿ äàííûõ, à òàêæå
    ïðè òðàíñëÿöèè èõ â öåëåâîé ÿçûê


                              35 / 53
ßçûê âåðõíåãî óðîâíÿ: ñóùíîñòè  •  Îáëàñòü âèäèìîñòè scope

  •  Òåã enum

  •  Òèï type

  •  Êîíñòàíòà const

  •  Çíà÷åíèå value

  •  Ïåðå÷åíü enum

  •  Ôóíêöèÿ func

  •  Öåïíàÿ ôóíêöèÿ list_func

  •  Ñïèñîê list

  •  Çàïèñü record
                  36 / 53
ßçûê âåðõíåãî óðîâíÿ: ïðèìåð ôóíêöèè (func)
                       37 / 53
ßçûê âåðõíåãî óðîâíÿ: ïðèìåð òèïà (type)
                      38 / 53
ßçûê íèæíåãî óðîâíÿ: òèïû
  •  Îáëàñòü âèäèìîñòè scope

  •  Ëèòåðàë literal

  •  Çíà÷åíèå value

  •  Âàðèàíò variant

  •  Ñïèñîê list

  •  Çàïèñü record
                 39 / 53
ßçûê íèæíåãî óðîâíÿ: ïðèìåð âàðèàíòà (variant)
                         40 / 53
Âûáîð âèçóàëèçàöèè
  •  äëÿ áîëüøèíñòâà çàäà÷ ïîäõîäèò HTML + JS-âèäæåòû
    (jQuery, ExtJS)

  •  äëÿ ÷àñòè çàäà÷ óìåñòíî èñïîëüçîâàòü ãðàôè÷åñêîå
    ïðåäñòàâëåíèå (ãðàôû, áëîêè íà HTML5)

  •  èíîãäà ñòîèò èñïîëüçîâàòü ñìåøàííûé âàðèàíò,
    íàïðèìåð â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà õî÷åòñÿ ñðàçó èìåòü
    ïðåâüþ
                              41 / 53
Òðàíñëÿöèÿ â öåëåâîé ÿçûê (ðàçíûå ïðèìåðû)
  •  SQL - êàê ïðàâèëî, ðåàëèçóåòñÿ ïîäìíîæåñòâî ÿçûêà

  •  Lua - îïèñûâàåìûé ïîäõîä õîðîøî ëîæèòñÿ íà
    ñêðèïòîâûå ÿçûêè

  •  HTML + Javascript - â ýòîì ñëó÷àå äàííûå ìîæåò èìåòü
    ñìûñë òðàíñëèðîâàòü íå íåïîñðåäñòâåííî â HTML/JS, à
    â ïðîìåæóòî÷íûé êîä è/èëè ïðåäóñìîòðåòü â JS API
    íàáîð êîìàíä, â êîòîðûé è òðàíñëèðîâàòü
                              42 / 53
Õðàíåíèå äàííûõ
 Ïðè ñîçäàíèè ÁÄ àäìèíêè íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü
 âîçìîæíîñòü õðàíåíèÿ äàííûõ ðåäàêòîðà.


 Õðàíèòüñÿ áóäåò êàê ñõåìà äàííûõ, òàê è äàííûå, îïèñàííûå
 â òåðìèíàõ ýòîé ñõåìû.


 Çàìå÷àíèå: Õðàíåíèå îòòðàíñëèðîâàííûõ äàííûõ ïî
 óìîë÷àíèþ íå âõîäèò â çàäà÷è àäìèíêè.
                             43 / 53
Ïðèìåðû ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ â âèäå ïñåâäîòåêñòà
  •  Èãðîâàÿ ìåõàíèêà

  •  Ïîâåäåíèå ÈÈ

  •  Âûáîðêè

  •  Òåñòèðîâàíèå íàãðóçêè íà ñàéò
                       44 / 53
Ïðèìåðû: Èãðîâàÿ ìåõàíèêà
              45 / 53
Ïðèìåðû: Ïîâåäåíèå ÈÈ
            46 / 53
Ïðèìåðû: Âûáîðêè
          47 / 53
Ïðèìåðû: Òåñòèðîâàíèå íàãðóçêè íà ñàéò
                     48 / 53
Äðóãèå ïðèìåðû
  •  Êâåñòû /äèàëîãè

  •  Ñïåöýôôåêòû, àáèëêè

  •  Êàëüêóëÿòîðû /ñèìóëÿòîðû
                  49 / 53
Íåäîñòàòêè ïîäõîäà
 Îáùèå:  •  Äàííûå ìîãóò òðàíñëèðîâàòüñÿ íåîïòèìàëüíûì îáðàçîì
    (ñêîðîñòü, ðàçìåð)

  •  Íåîáõîäèìî ïðîäóìûâàòü îãðàíè÷åíèÿ ÿçûêà òàê, ÷òîáû
    ïîëüçîâàòåëü íå ìîã ñîáðàòü ñëèøêîì íåîïòèìàëüíûé
    èëè âðåäîíîñíûé ñêðèïò

  •  Ïðîãðàììèñòû ïðåäïî÷èòàþò notepad Ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàçðàáîòêå:  •  Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü: 410 ÷åë/ìåñ

  •  Íåîáõîäèìîñòü ïðèâëåêàòü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
    ðàçðàáîò÷èêîâ êàê ñ ñåðâåðíîé, òàê è ñ êëèåíòñêîé
    ñòîðîíû

                              50 / 53
Ïðåèìóùåñòâà ïîäõîäà
  •  âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöèàëèñòîì â öåëåâîé
    îáëàñòè - áåç ó÷àñòèÿ ïðîãðàììèñòà

  •  íåâîçìîæíîñòü ñîáðàòü ñèíòàêñè÷åñêè íåïðàâèëüíûé
    ñêðèïò

  •  ãèáêîñòü è âûðàçèòåëüíàÿ ìîùü, áûñòðîå èçìåíåíèå

  •  ïðîñòîòà è ñêîðîñòü ñîçäàíèÿ íîâîãî ðåäàêòîðà

  •  âîçìîæíîñòü êîìïèëÿöèè íåñêîëüêèõ öåëåé
    îäíîâðåìåííî (íàïðèìåð: êîä, ÁÄ, äîêóìåíòàöèÿ)
                              51 / 53
Öèòàòà äíÿ
 Ãëàâíîå - íå ïîêàçûâàéòå ýòî ìîèì øåôàì!
 Âû ëèøèòå ìåíÿ ðàáîòû, à ìíå äåòåé êîðìèòü íàäî!
 (ñ) Àâòîð ðåäàêòîðîâ äëÿ òàðãåòèðîâàíèÿ ðåêëàìû
                           52 / 53
Äìèòðèé Ïîòàïîâ dp@logiceditor.com
  •  Âèçóàëüíûå ðåäàêòîðû áèçíåñ-ëîãèêè.

  •  Ðàçðàáîòêà íà çàêàç:

     • èãðû íà HTML5
     • âûñîêîíàãðóçî÷íûå âåá-ñåðâèñû, â ò.÷. èãðû
     • ïðèëîæåíèÿ äëÿ iOS/Android, â ò.÷. èãðû


                            53 / 53

More Related Content

What's hot

Tesviin tuhai-huuli
Tesviin tuhai-huuliTesviin tuhai-huuli
Tesviin tuhai-huuliMunkh Orgil
 
5mm2013 130913045236-phpapp02
5mm2013 130913045236-phpapp025mm2013 130913045236-phpapp02
5mm2013 130913045236-phpapp02Bogdan Lantsuta
 
Third stage of labor
Third stage of laborThird stage of labor
Third stage of laborSosoo Byambaa
 
Monitoring
MonitoringMonitoring
Monitoringshulam
 
Gost r 53557 2009
Gost r 53557 2009Gost r 53557 2009
Gost r 53557 2009Brandomarms
 
Metodichni rekomendaciyi dlya advokativ
Metodichni rekomendaciyi dlya advokativMetodichni rekomendaciyi dlya advokativ
Metodichni rekomendaciyi dlya advokativPravotv
 
ბანკები და ფინანსები #461
ბანკები და ფინანსები #461ბანკები და ფინანსები #461
ბანკები და ფინანსები #461BFM2015
 
áîðæèãèí 1
áîðæèãèí 1áîðæèãèí 1
áîðæèãèí 1Batdulam
 
ბანკები და ფინანსები #460
ბანკები და ფინანსები #460ბანკები და ფინანსები #460
ბანკები და ფინანსები #460BFM2015
 
ბანკები და ფინანსები #471
ბანკები და ფინანსები #471ბანკები და ფინანსები #471
ბანკები და ფინანსები #471BFM2015
 
Транспэрэнси Интернэшнл (2013) Авлига хээл хахуультай тэмцэх бизнесийн зарчмууд
Транспэрэнси Интернэшнл (2013) Авлига хээл хахуультай тэмцэх бизнесийн зарчмуудТранспэрэнси Интернэшнл (2013) Авлига хээл хахуультай тэмцэх бизнесийн зарчмууд
Транспэрэнси Интернэшнл (2013) Авлига хээл хахуультай тэмцэх бизнесийн зарчмуудBCM01
 

What's hot (18)

Tesviin tuhai-huuli
Tesviin tuhai-huuliTesviin tuhai-huuli
Tesviin tuhai-huuli
 
Gost r 53209 2008
Gost r 53209 2008Gost r 53209 2008
Gost r 53209 2008
 
26
2626
26
 
Zahirgaa
ZahirgaaZahirgaa
Zahirgaa
 
Tarilga
TarilgaTarilga
Tarilga
 
5mm2013 130913045236-phpapp02
5mm2013 130913045236-phpapp025mm2013 130913045236-phpapp02
5mm2013 130913045236-phpapp02
 
маркетингийн үндэс
маркетингийн үндэсмаркетингийн үндэс
маркетингийн үндэс
 
Third stage of labor
Third stage of laborThird stage of labor
Third stage of labor
 
Monitoring
MonitoringMonitoring
Monitoring
 
Gost r 53557 2009
Gost r 53557 2009Gost r 53557 2009
Gost r 53557 2009
 
Metodichni rekomendaciyi dlya advokativ
Metodichni rekomendaciyi dlya advokativMetodichni rekomendaciyi dlya advokativ
Metodichni rekomendaciyi dlya advokativ
 
ბანკები და ფინანსები #461
ბანკები და ფინანსები #461ბანკები და ფინანსები #461
ბანკები და ფინანსები #461
 
áîðæèãèí 1
áîðæèãèí 1áîðæèãèí 1
áîðæèãèí 1
 
ბანკები და ფინანსები #460
ბანკები და ფინანსები #460ბანკები და ფინანსები #460
ბანკები და ფინანსები #460
 
Lk 6
Lk 6Lk 6
Lk 6
 
ბანკები და ფინანსები #471
ბანკები და ფინანსები #471ბანკები და ფინანსები #471
ბანკები და ფინანსები #471
 
Marketing management 7 lekts 2010 marketing sudalgaa
Marketing management 7 lekts 2010 marketing sudalgaaMarketing management 7 lekts 2010 marketing sudalgaa
Marketing management 7 lekts 2010 marketing sudalgaa
 
Транспэрэнси Интернэшнл (2013) Авлига хээл хахуультай тэмцэх бизнесийн зарчмууд
Транспэрэнси Интернэшнл (2013) Авлига хээл хахуультай тэмцэх бизнесийн зарчмуудТранспэрэнси Интернэшнл (2013) Авлига хээл хахуультай тэмцэх бизнесийн зарчмууд
Транспэрэнси Интернэшнл (2013) Авлига хээл хахуультай тэмцэх бизнесийн зарчмууд
 

Viewers also liked

Global Gateway Evidence Blog Tutorial
Global Gateway Evidence Blog TutorialGlobal Gateway Evidence Blog Tutorial
Global Gateway Evidence Blog Tutoriallisalundegard
 
Experience of game prototyping with MOAI
Experience of game prototyping with MOAIExperience of game prototyping with MOAI
Experience of game prototyping with MOAIDmitry Potapov
 
Insurance Market Insights
Insurance Market InsightsInsurance Market Insights
Insurance Market InsightsMarksSattinAU
 
Effect of a motivational intervention on exercise behavior in
Effect of a motivational intervention on exercise behavior inEffect of a motivational intervention on exercise behavior in
Effect of a motivational intervention on exercise behavior inThiraporn Panyowat
 
Global Gateway Evidence Blog Tutorial
Global Gateway Evidence Blog TutorialGlobal Gateway Evidence Blog Tutorial
Global Gateway Evidence Blog Tutoriallisalundegard
 
M body kit
M body kitM body kit
M body kitBa Al
 
Marks Sattin Insurance Sector Market Research Presentation - Sydney
Marks Sattin Insurance Sector Market Research Presentation - SydneyMarks Sattin Insurance Sector Market Research Presentation - Sydney
Marks Sattin Insurance Sector Market Research Presentation - SydneyMarksSattinAU
 
Marks Sattin Market Insights - March 2013
Marks Sattin Market Insights - March 2013Marks Sattin Market Insights - March 2013
Marks Sattin Market Insights - March 2013MarksSattinAU
 
Johnny Miller – Cassandra + Spark = Awesome- NoSQL matters Barcelona 2014
Johnny Miller – Cassandra + Spark = Awesome- NoSQL matters Barcelona 2014Johnny Miller – Cassandra + Spark = Awesome- NoSQL matters Barcelona 2014
Johnny Miller – Cassandra + Spark = Awesome- NoSQL matters Barcelona 2014NoSQLmatters
 
Marks Sattin Market Landscape Australia - H2 2012
Marks Sattin Market Landscape Australia - H2 2012Marks Sattin Market Landscape Australia - H2 2012
Marks Sattin Market Landscape Australia - H2 2012MarksSattinAU
 
Ellen Friedman - Keynote NoSQL matters Barcelona 2014
Ellen Friedman - Keynote NoSQL matters Barcelona 2014Ellen Friedman - Keynote NoSQL matters Barcelona 2014
Ellen Friedman - Keynote NoSQL matters Barcelona 2014NoSQLmatters
 
Desa kelurahan siaga
Desa kelurahan siagaDesa kelurahan siaga
Desa kelurahan siagaRooy Salamony
 
Peran dan fungsi badan perwakilan desa
Peran dan fungsi badan perwakilan desaPeran dan fungsi badan perwakilan desa
Peran dan fungsi badan perwakilan desaRooy Salamony
 
Marks Sattin Accounting Sector Market Research Presentation - Sydney
Marks Sattin Accounting Sector Market Research Presentation - SydneyMarks Sattin Accounting Sector Market Research Presentation - Sydney
Marks Sattin Accounting Sector Market Research Presentation - SydneyMarksSattinAU
 
Review of cmos image sensors
Review of cmos image sensorsReview of cmos image sensors
Review of cmos image sensorsKen Sanjis
 
Batir sa strategie editoriale pour seduire ses clients et google - CCI Bordea...
Batir sa strategie editoriale pour seduire ses clients et google - CCI Bordea...Batir sa strategie editoriale pour seduire ses clients et google - CCI Bordea...
Batir sa strategie editoriale pour seduire ses clients et google - CCI Bordea...echangeurba
 
Competitic - visibilité sur le web - numerique en entreprise
Competitic - visibilité sur le web - numerique en entrepriseCompetitic - visibilité sur le web - numerique en entreprise
Competitic - visibilité sur le web - numerique en entrepriseCOMPETITIC
 
Competitic Optimisez votre référencement naturel - numerique en entreprise
Competitic Optimisez votre référencement naturel - numerique en entrepriseCompetitic Optimisez votre référencement naturel - numerique en entreprise
Competitic Optimisez votre référencement naturel - numerique en entrepriseCOMPETITIC
 
Obligations site internet
Obligations site internetObligations site internet
Obligations site internetCOMPETITIC
 
Les chiffres clés de l'E-Mailing
Les chiffres clés de l'E-MailingLes chiffres clés de l'E-Mailing
Les chiffres clés de l'E-Mailingnextia
 

Viewers also liked (20)

Global Gateway Evidence Blog Tutorial
Global Gateway Evidence Blog TutorialGlobal Gateway Evidence Blog Tutorial
Global Gateway Evidence Blog Tutorial
 
Experience of game prototyping with MOAI
Experience of game prototyping with MOAIExperience of game prototyping with MOAI
Experience of game prototyping with MOAI
 
Insurance Market Insights
Insurance Market InsightsInsurance Market Insights
Insurance Market Insights
 
Effect of a motivational intervention on exercise behavior in
Effect of a motivational intervention on exercise behavior inEffect of a motivational intervention on exercise behavior in
Effect of a motivational intervention on exercise behavior in
 
Global Gateway Evidence Blog Tutorial
Global Gateway Evidence Blog TutorialGlobal Gateway Evidence Blog Tutorial
Global Gateway Evidence Blog Tutorial
 
M body kit
M body kitM body kit
M body kit
 
Marks Sattin Insurance Sector Market Research Presentation - Sydney
Marks Sattin Insurance Sector Market Research Presentation - SydneyMarks Sattin Insurance Sector Market Research Presentation - Sydney
Marks Sattin Insurance Sector Market Research Presentation - Sydney
 
Marks Sattin Market Insights - March 2013
Marks Sattin Market Insights - March 2013Marks Sattin Market Insights - March 2013
Marks Sattin Market Insights - March 2013
 
Johnny Miller – Cassandra + Spark = Awesome- NoSQL matters Barcelona 2014
Johnny Miller – Cassandra + Spark = Awesome- NoSQL matters Barcelona 2014Johnny Miller – Cassandra + Spark = Awesome- NoSQL matters Barcelona 2014
Johnny Miller – Cassandra + Spark = Awesome- NoSQL matters Barcelona 2014
 
Marks Sattin Market Landscape Australia - H2 2012
Marks Sattin Market Landscape Australia - H2 2012Marks Sattin Market Landscape Australia - H2 2012
Marks Sattin Market Landscape Australia - H2 2012
 
Ellen Friedman - Keynote NoSQL matters Barcelona 2014
Ellen Friedman - Keynote NoSQL matters Barcelona 2014Ellen Friedman - Keynote NoSQL matters Barcelona 2014
Ellen Friedman - Keynote NoSQL matters Barcelona 2014
 
Desa kelurahan siaga
Desa kelurahan siagaDesa kelurahan siaga
Desa kelurahan siaga
 
Peran dan fungsi badan perwakilan desa
Peran dan fungsi badan perwakilan desaPeran dan fungsi badan perwakilan desa
Peran dan fungsi badan perwakilan desa
 
Marks Sattin Accounting Sector Market Research Presentation - Sydney
Marks Sattin Accounting Sector Market Research Presentation - SydneyMarks Sattin Accounting Sector Market Research Presentation - Sydney
Marks Sattin Accounting Sector Market Research Presentation - Sydney
 
Review of cmos image sensors
Review of cmos image sensorsReview of cmos image sensors
Review of cmos image sensors
 
Batir sa strategie editoriale pour seduire ses clients et google - CCI Bordea...
Batir sa strategie editoriale pour seduire ses clients et google - CCI Bordea...Batir sa strategie editoriale pour seduire ses clients et google - CCI Bordea...
Batir sa strategie editoriale pour seduire ses clients et google - CCI Bordea...
 
Competitic - visibilité sur le web - numerique en entreprise
Competitic - visibilité sur le web - numerique en entrepriseCompetitic - visibilité sur le web - numerique en entreprise
Competitic - visibilité sur le web - numerique en entreprise
 
Competitic Optimisez votre référencement naturel - numerique en entreprise
Competitic Optimisez votre référencement naturel - numerique en entrepriseCompetitic Optimisez votre référencement naturel - numerique en entreprise
Competitic Optimisez votre référencement naturel - numerique en entreprise
 
Obligations site internet
Obligations site internetObligations site internet
Obligations site internet
 
Les chiffres clés de l'E-Mailing
Les chiffres clés de l'E-MailingLes chiffres clés de l'E-Mailing
Les chiffres clés de l'E-Mailing
 

Presentation on KRI-2012 (rus)

 • 1. Ðåäàêòîð äëÿ îíëàéí-èãð: öåëè è çàäà÷è, àðõèòåêòóðà, íåñòàíäàðòíûå êîìïîíåíòû Äìèòðèé Ïîòàïîâ http://logiceditor.com 20 ìàÿ 2012 / ÊÐÈ 2012 1 / 53
 • 2. Ïëàí • Òåðìèíîëîãèÿ. Àäìèíêà (áåêîôèñ), ðåäàêòîð. • Àäìèíêà • Âûÿñíåíèå òðåáîâàíèé • Ñâÿçü ñ îñòàëüíûìè êîìïîíåíòàìè • Àðõèòåêòóðà • Òèïè÷íûå äàííûå • Ðåäàêòîðû íåñòàíäàðòíûõ êîìïîíåíò • Òèïè÷íûå äàííûå: êâåñòû, äèàëîãè, ïîâåäåíèå ÈÈ, ýôôåêòû, âûáîðêè, ýâðèñòèêè • Ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ: ñòàíäàðòíûå, äåðåâüÿ, ãðàôû, áëîêè, (ïñåâäî)òåêñò • Àðõèòåêòóðà • Ïðèìåðû, îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè • Çàìå÷àíèÿ 2 / 53
 • 3. Òåðìèíîëîãèÿ Àäìèíêà Ñèñòåìà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ïðîñìîòð è èçìåíåíèå âñåõ ïàðàìåòðîâ ïðîäóêòà + àíàëèç ñòàòèñòèêè Ðåäàêòîð Óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûé êîìïîíåíò àäìèíêè, îáåñïå÷èâàþùèé ïðîñìîòð è ðåäàêòèðîâàíèå ÷àñòè îäíîðîäíûõ ïàðàìåòðîâ 3 / 53
 • 4. I. Àäìèíêà • Âûÿñíåíèå òðåáîâàíèé • Ñâÿçü ñ îñòàëüíûìè êîìïîíåíòàìè • Àðõèòåêòóðà • Òèïè÷íûå äàííûå 4 / 53
 • 5. Âûÿñíåíèå òðåáîâàíèé Ðîëü Äåÿòåëüíîñòü Ãåéìäèçàéíåð êîíñòðóèðóåò èãðîâîé ìèð, çàäàåò ïðàâèëà èãðû, îïèñûâàåò ñâîéñòâà îáúåêòîâ, áîòîâ Ïðîãðàììèñò àíàëèçèðóåò òåõí. ñòàòèñòèêó ïî èãðå, ìåíÿåò òåõíè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ Õóäîæíèê äîáàâëÿåò /ìåíÿåò àðò êàðòû, îáúåêòîâ Ìîäåðàòîð óïðàâëÿåò äîñòóïîì èãðîêîâ ê èãðå Ìàðêåòîëîã àíàëèçèðóåò îáùóþ è äåíåæíóþ ñòàòèñòèêó Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà àíàëèçèðóåò ñòàòèñòèêó Àäìèíèñòðàòîð óïðàâëÿåò ïîëüçîâàòåëÿìè ðåäàêòîðà: ïðàâà, äîñòóï 5 / 53
 • 6. Ñâÿçü ñ îñòàëüíûìè ñèñòåìàìè, ðîëü â ïðîöåññàõ ðàçðàáîòêè è ýêñïëóàòàöèè • Èãðîâîé ìèð /äâèæîê è ÁÄ èãðîâîãî ìèðà : ïîêàç /èçìåíåíèå äàííûõ è, âîçìîæíî, êîäà • Áèëëèíã /óïðàâëåí÷åñêèé ó÷¼ò : ïîêàç /èçìåíåíèå ôèíàíñîâîé èíôîðìàöèè (äåòàëüíîé è îáùåé) • Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè : ïîñòàíîâêà çàäà÷ (òèêåòîâ) èç ðåäàêòîðà, ðåãóëèðîâàíèå ïðàâ ïîëüçîâàòåëÿ íà îñíîâå ïîñòàâëåííûõ òèêåòîâ • Ñèñòåìà êîíòðîëÿ âåðñèé : âåðñèôèöèðîâàííîå õðàíåíèå äàííûõ ðåäàêòîðà, îòêàò /íàêàò èçìåíåíèé äàííûõ • Ðàáîòà ñ ÏÎ õóäîæíèêîâ : êîíâåðñèÿ è ñîõðàíåíèå äàííûõ • Ìàðêåòîëîãè÷åñêèå èíñòðóìåíòû : ïðåäîñòàâëåíèå äàííûõ â òðåáóåìîì ôîðìàòå 6 / 53
 • 7. Àðõèòåêòóðà: Êîìïîíåíòû ñåðâåðíîé ÷àñòè 1 Áàçà äàííûõ àäìèíêè 2 Ñâÿçü ñ äâèæêîì èãðû è ÁÄ èãðîâîãî ìèðà: âûãðóçêà /èçìåíåíèå äàííûõ, óïðàâëåíèå èãðîé (çàêðûòü, îòêðûòü èãðó, îãðàíè÷èòü äîñòóï è ïð.) 3 Ñâÿçü ñ áèëëèíãîì: ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ïðîâîäêàõ, ïðîâåäåíèå ïëàòåæåé è ò.ï. 4 Ñâÿçü ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè: ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî òèêåòàì, óâåäîìëåíèå î ñîâåðøåííûõ äåéñòâèÿõ, çàâåäåíèå /çàêðûòèå òèêåòîâ 5 Êðîíû: ñîâåðøåíèå ïåðèîäè÷åñêèõ äåéñòâèé òèïà ñáîðà è ïåðåðàáîòêè ñòàòèñòèêè 6 Ðàáîòà ñ ïðàâàìè ïîëüçîâàòåëåé 7 Âçàèìîäåéñòâèå ñ êëèåíòñêîé ÷àñòüþ 7 / 53
 • 8. Ñåðâåðíûå êîìïîíåíòû: Áàçà äàííûõ àäìèíêè • Âûáîð äâèæêà ÁÄ (SQL /NoSQL) • Îáíîâëåíèå ñòðóêòóðû è äàííûõ Õîðîøèé âàðèàíò: îïèñàíèå àäìèíêè íà ñïåöèàëüíîì ÿçûêå òàê, ÷òîáû ïðè îáíîâëåíèè îïèñàíèÿ ìîæíî áûëî àâòîìàòè÷åñêè ñãåíåðèðîâàòü íîâûé ôðîíòåíä è changeset-û äëÿ ÁÄ. Äâóõóðîâíåâàÿ ñõåìà: ÿçûê îïèñàíèÿ àäìèíêè + ÿçûê îïèñàíèÿ ôðîíòåíäà. 8 / 53
 • 9. Ñåðâåðíûå êîìïîíåíòû: Ñâÿçü ñ äâèæêîì èãðû è ÁÄ èãðîâîãî ìèðà • Îáìåí äàííûìè • Ïîëó÷åíèå äàííûõ îò èãðû • Îáíîâëåíèå äàííûõ â èãðå • Ïîëó÷åíèå ñòàòèñòèêè ïî èãðå • Ìîíèòîðèíã äàò÷èêîâ ñåðâåðîâ • Óïðàâëåíèå èãðîé: • Çàêðûòü /îòêðûòü èãðó, • Îãðàíè÷èòü äîñòóï ê ÷àñòè ìèðà èëè ïîëíîñòüþ 9 / 53
 • 10. Ñåðâåðíûå êîìïîíåíòû: Ñâÿçü ñ áèëëèíãîì • ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ïðîâîäêàõ, ðåãèñòðàöèÿ ïðîâîäîê • ïðîâåäåíèå ïëàòåæåé • ïîëó÷åíèå ñòàòèñòèêè îò ïëàòåæíûõ ñèñòåì 10 / 53
 • 11. Ñåðâåðíûå êîìïîíåíòû: Ñâÿçü ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè: • ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî òèêåòàì • ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâ ñîãëàñíî òèêåòàì • óâåäîìëåíèå î ñîâåðøåííûõ äåéñòâèÿõ • çàâåäåíèå /çàêðûòèå òèêåòîâ 11 / 53
 • 12. Ñåðâåðíûå êîìïîíåíòû: Âçàèìîäåéñòâèå ñ êëèåíòñêîé ÷àñòüþ • ôîðìèðîâàíèå ôðîíòåíäà • õðàíåíèå äàííûõ äëÿ êëèåíòà • îòäà÷à äàííûõ • ïðèåì äàííûõ • îáðàáîòêà ïîëó÷åííûõ îò êëèåíòà äàííûõ (êîìïèëÿöèÿ è ò.ï.) è ïåðåäà÷à èõ èãðîâîìó ìèðó 12 / 53
 • 13. Àðõèòåêòóðà: Êëèåíòñêèå ìîäóëè /ðàçäåëû • Ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñòîÿííûõ äàííûõ • êàðòà • òèïû îáúåêòîâ, ýôôåêòîâ, ñïîñîáíîñòåé • Ïðåäñòàâëåíèÿ èçìåíÿåìûõ äàííûõ • ðàñïîëîæåíèå ïîäâèæíûõ îáúåêòîâ • äèíàìè÷åñêèå ïàðàìåòðû îáúåêòîâ • Êàëüêóëÿòîðû /ñèìóëÿòîðû • Ñèìóëÿòîð áîÿ, ïðèìåíåíèÿ ýôôåêòà • Ýêîíîìè÷åñêèé êàëüêóëÿòîð • Ñòàòèñòèêà • ïî ìèðó, ïî èãðîêàì • ïî äåíüãàì (ðåàë /èãðîâûå) • òåõíè÷åñêàÿ • Óïðàâëåíèå ðåäàêòîðîì • ðàçäåëû • ïðàâà ïîëüçîâàòåëåé • âèä, êëèåíñòêèå íàñòðîéêè 13 / 53
 • 14. Òèïè÷íûå äàííûå (ïîñòîÿííûå) • Ãëîáàëüíûå äàííûå: êàðòû èãðîâîãî ìèðà è ò.ï. • Äàííûå èãðîâûõ îáúåêòîâ (ñòàòè÷íûõ /äèíàìè÷íûõ) • Ñïåöýôôåêòû /ìàãè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè /àáèëêè • Èãðîâàÿ ìåõàíèêà (ïðàâèëà, ëîãèêà) • Ñâîéñòâà ÈÈ (áîòîâ) • Ïîâåäåíèå ÈÈ (áîòîâ) 14 / 53
 • 15. Òèïè÷íûå äàííûå (èçìåíÿþùèåñÿ) • Ãëîáàëüíûå äàííûå: ñîñòîÿíèå êàðòû, ñîñòîÿíèå èãðû • Ñâîéñòâà ñòàòè÷åñêèõ /äèíàìè÷åñêèõ îáúåêòîâ • Ñâîéñòâà ÈÈ (áîòîâ) • Ñâîéñòâà èãðîêîâ: î÷êè, äåíüãè è ò.ï. 15 / 53
 • 16. Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå: • Âñÿ ñòàòèñòèêà ñîáèðàåòñÿ çà êîíêðåòíûé ïåðèîä • Íåîáõîäèìà ãðóïïèðîâêà äàííûõ • Íåîáõîäèìî ñðàâíåíèå ñòàòèñòèêè çà ðàçíûå ïåðèîäû • Íåîáõîäèìî âûÿâëÿòü âûïëåñêè • Æåëàòåëüíî èìåòü âîçìîæíîñòü çàäàâàòü áîëåå-ìåíåå ñëîæíûå ýâðèñòèêè 16 / 53
 • 17. Âèäû ñòàòèñòèêè: • Ìèð (ÖÀ: ïðîãðàììèñò, ãåéìäèçàéíåð, ìàðêåòîëîã) • ïîñåùàåìîñòü ëîêàöèé, ñðåäíåå âðåìÿ íà ëîêàöèè • êîë-âî ïðåäìåòîâ, áîòîâ • Èãðîêè (ÖÀ: ìàðêåòîëîã, ãåéìäèçàéíåð, ïðîãðàììèñò) • êîëè÷åñòâî èãðîêîâ • äåìîãðàôè÷åñêèå äàííûå: ïîë, âîçðàñò, ìåñòîæèòåëüñòâî • àêòèâíîñòü: áîè • àêòèâíîñòü: êâåñòû • ïîïóëÿðíûå /íåïîïóëÿðíûå ïðåäìåòû • Äåíüãè (ÖÀ: ìàðêåòîëîã, ìåíåäæåð) • ðåàë: ïëàòåæè • ðåàë: ïîêóïêè • âíóòðèèãðîâûå ïðîäàæè, àóêöèîíû, ñäåëêè • Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (ÖÀ: ïðîãðàììèñò) • íàãðóçêà íà êîìïîíåíòû ñèñòåìû • òðàôèê 17 / 53
 • 18. Ñïîñîáû ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ: • Ñòàíäàðòíûå: òàáëèöû, ôîðìû ñ ðàçëè÷íûìè âèäæåòàìè äëÿ ââîäà äàííûõ (êàëåíäàðü è ïð.), êàðòèíêà. • Êàðòà äëÿ äàííûõ êàðòû, äëÿ çîí íà êàðòèíêå è ò. ï. • Ãðàô ðåäàêòîð äèàëîãîâ, ðåäàêòîð êâåñòîâ è ò. ï. • Äåðåâî ñâîéñòâà îáúåêòîâ, èåðàðõèè îáúåêòîâ • Áëîêè íåáîëüøèå êóñêè êîäà • (Ïñåâäî)òåêñò - ìîæåò áûòü áîëåå èëè ìåíåå ïðèáëèæåí ê åñòåñòâåííîìó ÿçûêó, ïîäõîäèò ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ òèïîâ äàííûõ, êðîìå êàðò 18 / 53
 • 19. II. Ðåäàêòîðû íåñòàíäàðòíûõ êîìïîíåíò • Òèïè÷íûå äàííûå: êâåñòû, äèàëîãè, ïîâåäåíèå ÈÈ, ýôôåêòû, âûáîðêè, ýâðèñòèêè, êàëüêóëÿòîðû • Ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ: ñòàíäàðòíûå, äåðåâüÿ, ãðàôû, áëîêè, (ïñåâäî)òåêñò • Àðõèòåêòóðà • Îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè 19 / 53
 • 24. Êâåñòû /äèàëîãè • ìíîãî ýëåìåíòîâ • äîñòàòî÷íî ìíîãî íåëèíåéíûõ ñâÿçåé ìåæäó ýëåìåíòàìè • òèïîâ ñâÿçåé îòíîñèòåëüíî íåìíîãî ïðè ïðåäñòàâëåíèè â âèäå ãðàôà äîñòàòî÷íî áûñòðî ïåðåñòàåò óêëàäûâàòüñÿ â ðàçóìíóþ îáëàñòü, íåîáõîäèìî ñåðüåçíî äóìàòü î äåêîìïîçèöèè. ïðåäñòàâëåíèå â âèäå äåðåâà íå íàãëÿäíî. ïðåäñòàâëåíèå â âèäå áëîêà íå î÷åíü íàãëÿäíî, òàêæå íóæíî ïðîäóìûâàòü äåêîìïîçèöèþ. ïðåäñòàâëåíèå â âèäå ïñåâäîòåêñòà îáû÷íî ìîæåò áûòü î÷åíü íàãëÿäíûì. â ñëó÷àå ñèëüíîé íåëèíåéíîñòè ñâÿçåé ìîæíî ïðèìåíèòü ðàçóìíóþ äåêîìïîçèöèþ, íå óõóäøàþùóþ ÷èòàåìîñòü (îïèñàíèå ÷àñòÿìè). 24 / 53
 • 25. Ñïåöýôôåêòû, àáèëêè • ìàëî òèïîâ ýôôåêòîâ • ìíîãî âàðèàöèé êîìáèíàöèé ýôôåêòîâ, â ò.÷. ïîñëåäîâàòåëüíûõ ïðèìåíåíèé • ÷àñòî ïîõîæå íà êîä íà íåêîòîðîì ÿçûêå ïðåäñòàâëåíèÿ â âèäå ãðàôà èëè äåðåâà íå íàãëÿäíû + ïëîõàÿ äåêîìïîçèöèÿ. ïðåäñòàâëåíèå â âèäå áëîêà - õîðîøèé âàðèàíò, åñëè ñïåöýôôåêò íåáîëüøîé. ïðåäñòàâëåíèå â âèäå ïñåâäîòåêñòà - ïðàêòè÷åñêè èäåàëüíûé âàðèàíò 25 / 53
 • 26. Ïîâåäåíèå ÈÈ • êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ êîäîì • ìîæåò èìåòü äîñòàòî÷íî ìíîãî ïåðåìåííûõ • ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî êîìïëåêñíûì • ÷àñòî îïèñûâàåòñÿ òåì èëè èíûì àâòîìàòîì ïðåäñòàâëåíèÿ â âèäå ãðàôà èëè äåðåâà íå íàãëÿäíû + ïëîõàÿ äåêîìïîçèöèÿ. ïðåäñòàâëåíèå â âèäå áëîêà - õîðîøèé âàðèàíò åñëè ñïåöýôôåêò íåáîëüøîé. ïðåäñòàâëåíèå â âèäå ïñåâäîòåêñòà - ïðàêòè÷åñêè èäåàëüíûé âàðèàíò, íå ñ÷èòàÿ notepad :-) 26 / 53
 • 27. Âûáîðêè • ïðîñòåéøèé âàðèàíò: ñïèñîê òàáëèö + ñïèñêè ïîëåé • êàê ïðàâèëî, íóæíî çàäàâàòü óñëîâèÿ íà ïîëÿ îáúåêòîâ • ÷àñòî óñëîâèÿ ä.á. äîñòàòî÷íî êîìïëåêñíûìè • ðåäêî - óñëîâíàÿ ëîãèêà ïîõîæà íà êîä ïðîñòûå âàðèàíòû óäîáíî çàäàâàòü ñòàíäàðòíûìè ñðåäñòâàìè (òàáëèöàìè) áîëåå ñëîæíûå - â âèäå áëîêà èëè ïñåâäîòåêñòà 27 / 53
 • 28. Êàëüêóëÿòîðû /ñèìóëÿòîðû • îáû÷íî ïîõîæè íà êîä • êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àþò â ñåáÿ áîëåå èëè ìåíåå ñëîæíûå ôîðìóëû ïðåäñòàâëåíèÿ â âèäå ãðàôà èëè äåðåâà íå íàãëÿäíû. ïðåäñòàâëåíèå â âèäå áëîêà - íåïëîõîé âàðèàíò. ïðåäñòàâëåíèå â âèäå ïñåâäîòåêñòà - õîðîøèé âàðèàíò, åñëè ïðèäóìàòü óäà÷íîå ïðåäñòàâëåíèå ôîðìóë 28 / 53
 • 29. Ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ: ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè • Äåðåâüÿ • Ãðàôû • Áëîêè • Ïñåâäîòåêñò 29 / 53
 • 30. Ïðåäñòàâëåíèå íà îñíîâå äåðåâüåâ (èåðàðõèÿ) + äëÿ èåðàðõè÷åñêèõ äàííûõ ïîäõîäèò õîðîøî ïî÷òè âñåõ îñòàëüíûõ òèïîâ - ïëîõî 30 / 53
 • 31. Ïðåäñòàâëåíèå íà îñíîâå ãðàôîâ + ïîäõîäèò äëÿ âñåãî ïëîõàÿ äåêîìïîçèöèÿ ïëîõàÿ âèçóàëèçàöèÿ äëÿ ñëîæíûõ äàííûõ âûñîêèé ïîðîã âõîæäåíèÿ 31 / 53
 • 32. Ïðåäñòàâëåíèå íà îñíîâå áëîêîâ + äëÿ êîäà ïîäõîäèò ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî÷òè âñåõ îñòàëüíûõ òèïîâ - ïëîõî ïëîõàÿ äåêîìïîçèöèÿ ïëîõàÿ âèçóàëèçàöèÿ äëÿ ñëîæíûõ äàííûõ 32 / 53
 • 33. Ïñåâäîòåêñòîâûå ïðåäñòàâëåíèÿ + ïîäõîäÿò äëÿ ëþáîãî òèïà + õîðîøî ìàñøòàáèðóþòñÿ + åñòåñòâåííàÿ äåêîìïîçèöèÿ (ñâåðòêà) + íèçêèé ïîðîã âõîæäåíèÿ 33 / 53
 • 34. Àðõèòåêòóðà • Äâóõóðîâíåâàÿ ñòðóêòóðà • ßçûê âåðõíåãî óðîâíÿ • ßçûê íèæíåãî óðîâíÿ • Âûáîð âèçóàëèçàöèè • Òðàíñëÿöèÿ â öåëåâîé ÿçûê • Õðàíåíèå äàííûõ 34 / 53
 • 35. Äâóõóðîâíåâàÿ ñòðóêòóðà Çàäà÷è: • âîçìîæíîñòü ðåäàêòèðîâàíèÿ íåïðîãðàììèñòîì + ìèíèìóì îøèáîê • óíèâåðñàëüíîñòü è âûðàçèòåëüíàÿ ìîùü èíñòðóìåíòà ðåäàêòèðîâàíèÿ • ãèáêîñòü è óäîáñòâî ðåäàêòèðîâàíèÿ ñõåìû äàííûõ Ðåøåíèå: • ÿçûê âåðõíåãî óðîâíÿ äëÿ îïèñàíèÿ ñõåì ÷åëîâåêîì • ÿçûê íèæíåãî óðîâíÿ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçóåìûé äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ /ðåäàêòèðîâàíèÿ äàííûõ, à òàêæå ïðè òðàíñëÿöèè èõ â öåëåâîé ÿçûê 35 / 53
 • 36. ßçûê âåðõíåãî óðîâíÿ: ñóùíîñòè • Îáëàñòü âèäèìîñòè scope • Òåã enum • Òèï type • Êîíñòàíòà const • Çíà÷åíèå value • Ïåðå÷åíü enum • Ôóíêöèÿ func • Öåïíàÿ ôóíêöèÿ list_func • Ñïèñîê list • Çàïèñü record 36 / 53
 • 37. ßçûê âåðõíåãî óðîâíÿ: ïðèìåð ôóíêöèè (func) 37 / 53
 • 38. ßçûê âåðõíåãî óðîâíÿ: ïðèìåð òèïà (type) 38 / 53
 • 39. ßçûê íèæíåãî óðîâíÿ: òèïû • Îáëàñòü âèäèìîñòè scope • Ëèòåðàë literal • Çíà÷åíèå value • Âàðèàíò variant • Ñïèñîê list • Çàïèñü record 39 / 53
 • 40. ßçûê íèæíåãî óðîâíÿ: ïðèìåð âàðèàíòà (variant) 40 / 53
 • 41. Âûáîð âèçóàëèçàöèè • äëÿ áîëüøèíñòâà çàäà÷ ïîäõîäèò HTML + JS-âèäæåòû (jQuery, ExtJS) • äëÿ ÷àñòè çàäà÷ óìåñòíî èñïîëüçîâàòü ãðàôè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå (ãðàôû, áëîêè íà HTML5) • èíîãäà ñòîèò èñïîëüçîâàòü ñìåøàííûé âàðèàíò, íàïðèìåð â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà õî÷åòñÿ ñðàçó èìåòü ïðåâüþ 41 / 53
 • 42. Òðàíñëÿöèÿ â öåëåâîé ÿçûê (ðàçíûå ïðèìåðû) • SQL - êàê ïðàâèëî, ðåàëèçóåòñÿ ïîäìíîæåñòâî ÿçûêà • Lua - îïèñûâàåìûé ïîäõîä õîðîøî ëîæèòñÿ íà ñêðèïòîâûå ÿçûêè • HTML + Javascript - â ýòîì ñëó÷àå äàííûå ìîæåò èìåòü ñìûñë òðàíñëèðîâàòü íå íåïîñðåäñòâåííî â HTML/JS, à â ïðîìåæóòî÷íûé êîä è/èëè ïðåäóñìîòðåòü â JS API íàáîð êîìàíä, â êîòîðûé è òðàíñëèðîâàòü 42 / 53
 • 43. Õðàíåíèå äàííûõ Ïðè ñîçäàíèè ÁÄ àäìèíêè íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü âîçìîæíîñòü õðàíåíèÿ äàííûõ ðåäàêòîðà. Õðàíèòüñÿ áóäåò êàê ñõåìà äàííûõ, òàê è äàííûå, îïèñàííûå â òåðìèíàõ ýòîé ñõåìû. Çàìå÷àíèå: Õðàíåíèå îòòðàíñëèðîâàííûõ äàííûõ ïî óìîë÷àíèþ íå âõîäèò â çàäà÷è àäìèíêè. 43 / 53
 • 44. Ïðèìåðû ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ â âèäå ïñåâäîòåêñòà • Èãðîâàÿ ìåõàíèêà • Ïîâåäåíèå ÈÈ • Âûáîðêè • Òåñòèðîâàíèå íàãðóçêè íà ñàéò 44 / 53
 • 49. Äðóãèå ïðèìåðû • Êâåñòû /äèàëîãè • Ñïåöýôôåêòû, àáèëêè • Êàëüêóëÿòîðû /ñèìóëÿòîðû 49 / 53
 • 50. Íåäîñòàòêè ïîäõîäà Îáùèå: • Äàííûå ìîãóò òðàíñëèðîâàòüñÿ íåîïòèìàëüíûì îáðàçîì (ñêîðîñòü, ðàçìåð) • Íåîáõîäèìî ïðîäóìûâàòü îãðàíè÷åíèÿ ÿçûêà òàê, ÷òîáû ïîëüçîâàòåëü íå ìîã ñîáðàòü ñëèøêîì íåîïòèìàëüíûé èëè âðåäîíîñíûé ñêðèïò • Ïðîãðàììèñòû ïðåäïî÷èòàþò notepad Ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàçðàáîòêå: • Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü: 410 ÷åë/ìåñ • Íåîáõîäèìîñòü ïðèâëåêàòü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàçðàáîò÷èêîâ êàê ñ ñåðâåðíîé, òàê è ñ êëèåíòñêîé ñòîðîíû 50 / 53
 • 51. Ïðåèìóùåñòâà ïîäõîäà • âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöèàëèñòîì â öåëåâîé îáëàñòè - áåç ó÷àñòèÿ ïðîãðàììèñòà • íåâîçìîæíîñòü ñîáðàòü ñèíòàêñè÷åñêè íåïðàâèëüíûé ñêðèïò • ãèáêîñòü è âûðàçèòåëüíàÿ ìîùü, áûñòðîå èçìåíåíèå • ïðîñòîòà è ñêîðîñòü ñîçäàíèÿ íîâîãî ðåäàêòîðà • âîçìîæíîñòü êîìïèëÿöèè íåñêîëüêèõ öåëåé îäíîâðåìåííî (íàïðèìåð: êîä, ÁÄ, äîêóìåíòàöèÿ) 51 / 53
 • 52. Öèòàòà äíÿ Ãëàâíîå - íå ïîêàçûâàéòå ýòî ìîèì øåôàì! Âû ëèøèòå ìåíÿ ðàáîòû, à ìíå äåòåé êîðìèòü íàäî! (ñ) Àâòîð ðåäàêòîðîâ äëÿ òàðãåòèðîâàíèÿ ðåêëàìû 52 / 53
 • 53. Äìèòðèé Ïîòàïîâ dp@logiceditor.com • Âèçóàëüíûå ðåäàêòîðû áèçíåñ-ëîãèêè. • Ðàçðàáîòêà íà çàêàç: • èãðû íà HTML5 • âûñîêîíàãðóçî÷íûå âåá-ñåðâèñû, â ò.÷. èãðû • ïðèëîæåíèÿ äëÿ iOS/Android, â ò.÷. èãðû 53 / 53