Bf2010 water Sander de Haas

1,191 views

Published on

Op 6 november 2010 werd de landelijke dag van het Burkina Faso Platform gehouden.
Sander de Haas van Samsamwater presenteerde de workshop Water.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,191
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bf2010 water Sander de Haas

 1. 1. Landelijke dag Burkina Faso Platform 2010 http://burkinafasoplatform.nl Workshop Water SanderdeHaas PietKeijzer
 2. 2. Introductie SanderdeHaas,(geo)hydroloogwerkzaambijPWNWaterleidingbedrijfNoord-Holland. Mede-oprichtervandeSamSamWaterFoundation. http://www.samsamwater.com DoelvandeSamSamWaterFoundation: -Samenmetlokalepartnersenanderestichtingen/NGO’sondersteunenvanwaterprojecten -Delenvankenniseninformatie Alsvrijwilligerbetrokkenbijdiversewaterprojecteninontwikkelingslanden(BurkinaFaso,Kenia,Tanzania,Oeganda,Somalië). introductie |regenwater|oppervlaktewater|grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 3. 3. Introductie Begin2010onderzoekgedaaninBurkinaFasonaardeinvloedvanmicro-dammenopdedrinkwatervoorziening http://www.samsamwater.com/projectdata.php?projectid=58 Dezepresentatieeneenoverzichtvanallelinks( )zijnterugtevindenop http://www.samsamwater.com/burkinafasodag introductie |regenwater|oppervlaktewater|grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 4. 4. Doel van deze workshop Geeftgeenoverzichtvanallemogelijkmethoden Biedteenbredereblikvooroplossingenwatervoorziening Onderscheidtussenverschillendewaterbehoeftes: •Huishoudelijkgebruik • Drinkwater • Koken • Wassen • Etc. •Drinkwatervoorvee •Irrigatie •Stenenmaken •Etc. Nietallemethodeszijngeschiktvoordrinkwater.Maardatisooknieterg. introductie |regenwater|oppervlaktewater|grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 5. 5. Regenwater introductie|regenwater |oppervlaktewater|grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 6. 6. Regenwater InBurkinaFasovaltgemiddeldnetzoveelregenalsinNederland. Maarongelijkverdeeldoverhetjaar. introductie|regenwater |oppervlaktewater|grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 7. 7. Maar hoeveel is dat nu? RekenvoorbeeldvoorOuagadougou: •Neerslagcirca850mmperjaar=0,85mperjaar •Huismeteendakvan6x5m=30m2 •Totaleneerslagophetdak 0,85x30=25,5m3 =25.500liter •Voor5bewonersgeeftdit 25.500/365/5=14 liter per persoon per dag introductie|regenwater |oppervlaktewater|grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 8. 8. Regenwater Potentieelduseengrotebronvanwater,maarnoodzaaktothetopslaanvanwaterindenattetijdvoorgebruikindedrogetijd. Veel(envaakgoedkope)methodenvanopslagbeschikbaar.Voorbeelden: http://www.agromisa.org/displayblob.php?ForeignKey=331&Id=134 http://www.worldagroforestrycentre.org/water/downloads/Watershed%20Publications/2002%20nega%20and%20kimeu.pdf introductie|regenwater |oppervlaktewater|grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 9. 9. Regenwater Belangrijk: Zorgervoordateerste(vuile)water(“first flush”)nietindeopslagtankterechtkomt. Alshetwateropdejuistemanierwordtopgeslageniszuiveringvaaknieteensnodig. introductie|regenwater |oppervlaktewater|grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 10. 10. Regenwater Maarnietalleenregenwateropvangvanafdaken. Allerleioppervlakteszijngeschikt. Bijvoorbeeld: Rotsen http://www.samsamwater.com/library/Book1%20Water%20from%20Rock%20Outcrops.pdf Wegen http://www.samsamwater.com/library/Book6%20Water%20from%20roads.pdf introductie|regenwater |oppervlaktewater|grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 11. 11. Conclusie regenwater Regenwateropvangvandakenkanvoorzienineenaanzienlijkdeelvanhetbenodigdewatervoorhuishoudelijkgebruik. Anderebronnenvanregenwateropvang(rotsen,wegen,etc.)kunneneengoedeaanvullingzijnvooranderewaterbehoeftes(vee,irrigatie,etc.) introductie|regenwater |oppervlaktewater|grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 12. 12. http://www.samsamwater.com/climate
 13. 13. http://www.samsamwater.com/climate
 14. 14. Oppervlaktewater introductie|regenwater|oppervlaktewater |grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 15. 15. Oppervlaktewater •Slechtsenkelepermanenterivierenenstuwmeren •Veelseizoenalerivieren/riviertjes •Heelveelkleinerestuwmeertjesdievaak(bijna)droogvallenaaneinddrogeseizoen introductie|regenwater|oppervlaktewater |grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 16. 16. Oppervlaktewater Nadelenenrisico’soppervlaktewater: •Vervuilingvanbovenstrooms(steden,industrie,fecaliën) •Besmettingdoormensen&dieren •Veelverliesenslechterewaterkwaliteitdoorverdamping •Ziektes(muskieten) introductie|regenwater|oppervlaktewater |grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 17. 17. Oppervlaktewater Bijvoorkeurgeenrechtstreekseinnamerivierwater,maargebruikmakenvanoeverfiltratie(zuiveringdoordebodem,schonerwaterdoor filteringenafbraakbacteriënenvirussen) 10mafstandzorgtalvooreenaanzienlijkeafnamevanhetrisicoopziekmakers. introductie|regenwater|oppervlaktewater |grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 18. 18. Oppervlaktewater Ondanksnadelenisoppervlaktewatervaaktocheenbelangrijkebronvoorwater. Zekerincombinatiemetanderemethoden. Maarvaak niet geschikt als drinkwater. Geziendekleineschaalvaakbijnageeninvloedopbenedenstroomsegebruikers. introductie|regenwater|oppervlaktewater |grondwater|kunstmatigeinfiltratie
 19. 19. Grondwater introductie|regenwater|oppervlaktewater|grondwater |kunstmatigeinfiltratie
 20. 20. Grondwater Overalaanwezig! Verschillendedieptes: •vanheelondiep(bijv.inrivierbedding) •totheeldiep(boreholesvanmeerdan100m) introductie|regenwater|oppervlaktewater|grondwater |kunstmatigeinfiltratie
 21. 21. Grondwater Voordelengrondwater: •Vaaknietverontreinigd •Goedbeschermdindebodem Nadelengrondwater: •Nietoveralbereikbaarofgenoegwater •Somsisdekwaliteitnietgoed(brak/fluoride/arseen) Pietgaathiernadieperinopenkeletechnischeaspecten: •Putten •Boringen •Pompen introductie|regenwater|oppervlaktewater|grondwater |kunstmatigeinfiltratie
 22. 22. Kunstmatige infiltratie introductie|regenwater|oppervlaktewater|grondwater|kunstmatige infiltratie
 23. 23. Kunstmatige infiltratie Zorgendat(tijdensennaderegentijd)extrawaterdebodeminzakt,zodatdittijdensdedrogetijdgebruiktkanworden. Voordelen: •Beschermdtegenverdamping •Opslagindebodemheeftvaakeenzuiverendewerking •Geenmuskieten Nadelen: •Hoeveelkunjeterugwinnen? •Soms(afhankelijkvangeologie)verontreinigingdoorfluor,arseen •Minderoppervlaktewaterbeschikbaar introductie|regenwater|oppervlaktewater|grondwater|kunstmatige infiltratie
 24. 24. Kunstmatige infiltratie Voorbeeld1:SandStorageDams Wateropslaginzandvanrivierbeddingen http://www.sanddam.org riverbank old riverbed accumulated sand groundwater dam hardrock introductie|regenwater|oppervlaktewater|grondwater|kunstmatige infiltratie
 25. 25. Kunstmatige infiltratie Voorbeeld2:Micro-dammen Kleinedammeninseizoenalerivieren introductie|regenwater|oppervlaktewater|grondwater|kunstmatige infiltratie
 26. 26. Kunstmatige infiltratie Micro-dammenzorgenvoor: •Oppervlaktewaterreservoir •Bevordereninfiltratievanwaterindebodem http://www.samsamwater.com/projectdata.php?projectid=58 introductie|regenwater|oppervlaktewater|grondwater|kunstmatige infiltratie
 27. 27. Kunstmatige infiltratie Hetgeïnfiltreerdewaterkanindedrogetijdgebruiktworden. Waterkanonttrokkenwordenmet(handgegraven)ondiepeputten. Vaakzijneralondiepeputtenaanwezig(metnamebijseizoenalerivieren)Letop:Vaakopenputtenmetgrootrisicoopbesmetting. introductie|regenwater|oppervlaktewater|grondwater|kunstmatige infiltratie
 28. 28. Conclusie kunstmatige infiltratie Meteenvoudigemiddelenenvoorweiniggeldzijnopenputtentoteenveiligebronvandrinkwatertemaken http://www.akvo.org/wiki/index.php/Portal:Water Waterdatdegrondinzakthoeftgeenverliestezijn!Hetkaneenbronvandrinkwatervormenmeteengoedekwaliteit! Ondiepgrondwaterkaneenheleveiligebronzijnvoordrinkwater!(Ruim1miljoenmenseninNoordHollanddrinkenhet!) introductie|regenwater|oppervlaktewater|grondwater|kunstmatige infiltratie
 29. 29. Conclusie Bekijkalleoptiesvoorde(drink)watervoorziening. Kiesafhankelijkvandelokaleomstandighedendemeestgeschiktemethode,ofcombinatievanmethoden. Houdaarbijrekeningmetdekwaliteitvanhetwater: •Gebruikdebestebronalsdrinkwater. •Gebruikeventueelanderebronnenvoorvee,irrigatie,etc. Eencombinatievanmethodenkanvoldoendewaterleverenvoorallebehoeftes.Bijvoorbeeld: •Oppervlaktewaterachtereendamvoorirrigatieenvee. •Ondiepgeïnfiltreerdwaterinderivierbeddingmeteenondiepeputvoordrinkwater. •Rooftopwaterharvestingbijeenhuisverdervanderivier.
 30. 30. Vragen en meer informatie Dezepresentatieeneenoverzichtvanallelinks: http://www.samsamwater.com/burkinafasodag Meerinformatieofvragen: sanderdehaas@samsamwater.comof06 44988559– http://burkinafasoplatform.nl

×