Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

congres podiumkunsten 2013 | Workshop Governance | Marceline Loudon

535 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

congres podiumkunsten 2013 | Workshop Governance | Marceline Loudon

 1. 1. Governance,hoe regel jij dat?Marceline Loudon, Joost Heinsius28-05-2013
 2. 2. Cultuur-OndernemenCultuur-Ondernemen stimuleert ondernemerschap bijculturele organisaties, creatieven en kunstenaarsdoor middel van:• Financiering (lening & begeleiding)• Kennisoverdracht over ondernemerschap• Inzet creativiteit in bedrijfsleven en maatschappelijkeorganisatiesCode Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 3. 3. Wat gaan we doen?• Wat is governance?• Inrichten met bestuursmodellen• Code Cultural Governance• Ontwikkelingen• CCG 2014• What’s new?• Wat vraagt de financier?• Zelf aan het werk ..• ToolkitCode Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 4. 4. Wat is governance?Governance gaat over de manier waarop je een organisatieinricht. Wie doet wat, wie is waarvoor verantwoordelijk enlegt aan wie verantwoording af.3 kernpunten:• Goed bestuur• Adequaat toezicht• Transparante verantwoordingCode Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 5. 5. Inrichten metbestuursmodellen• Stichtingsvorm: bestuur is verplicht;geen vormvereisten in de wet.• Ontstaan verschillende bestuursmodellen• Bestuursmodel• Bestuur+directiemodel• Raad van Toezicht + directiemodelNB bestuur op afstand bestaat niet!Code Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 6. 6. Code Cultural Governance• Principes en Best Practice-bepalingen• Pas toe of leg uit• Helpdesk• CG-toolkit: Voorbeeldstatuten en -reglementen, checklists2006; Kunst & Zaken (nu Cultuur-Ondernemen)Code Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 7. 7. Ontwikkelingen omgeving 1• Subsidie Marktgericht• Financieringsmix• Aanbod podium  BezoekerVraag bezoeker  PodiumoverheidfondsendonateursbanksponsorenCode Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013publieksinkomsten
 8. 8. Ontwikkelingen omgeving 2FinancieleverantwoordingMaatschappelijke verantwoordingfinancierstakeholdersCode Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 9. 9. Ontwikkelingen omgeving 3Druk opEffectiviteit: adequate inzet van mensen en middelenEfficiency: tegen zo laag mogelijke kostenresultaatmensenmiddelenkostenbalansCode Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 10. 10. Code CG 2014• 45 gesprekken met culturele instellingen, toezichthouders,gemeentes, cultuurfondsen, particuliere fondsen, branche-organisaties, deskundigen juridisch of financieel• 3 ronde tafels (15 deelnemers per keer)• Concept Code door Mijntje Luckerath (hoogleraarGovernance Nijenrode; specialisme gedrag)• Presentatie najaar 2013Code Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 11. 11. What’s new? 1De vorm:Indeling is in overeenstemming met Code Corporate GovernanceDe inhoud:Specifieke aandacht voor- Gedrag bestuurders en toezichthouders* Betrokkenheid bij de sector* Oog voor belangen stakeholders* Pro-actief- Maatschappelijke verankering activiteiten* Stakeholders* Samenwerking in netwerken en met partnersCode Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 12. 12. What’s new? 2Risicomanagement* In kaart brengen risico’s* Relateren aan continuiteit instellingTransparantie* Openbaarheid beloningsgegevensCode Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 13. 13. Wat vraagt de financier? Quotevan een ervaren financier• In staat om adequaat te reageren op onverwachte omstandighedenoog hebben voor de lange termijn• Transparant zijn voor je stakeholders.• Kunnen aantonen dat geld terecht komt waar het voor bedoeld is.• Voor (wat) grotere instellingen: inzage in personeelsbeleid en loongebouw• Openbaarheid gegevens tot aan de salarissen en pensioenafdrachten van dedirecteur aan toe.• Beschikt over een (besluitvormings)structuur om tot afgewogen oordelen te komen.• Een goede organisatievorm om e.e.a. verantwoord uit te voeren conform plan.• Inzicht in verleden (goede, toegankelijke rapportages zoals jaarverslagen)• Weloverwogen visie op de toekomst (goede, realistische ondernemingsplannen),met uiteraard ook de financiële invalshoek.Code Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 14. 14. Transparantie1) wat zou je kunnen doenom daar aan tegemoet tekomen?2) welke hulpmiddelen heb jedaarbij nodig?Code Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 15. 15. Risicomanagement1) wat heb je nodig om deverschillende financiëlerisico’s goed te beheersen?2) welke hulpmiddelen heb jedaarbij nodig?Code Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 16. 16. Keuze voor eenbestuursmodel1) welke informatie heb jenodig om een goede keuzete kunnen maken2) welke hulpmiddelen kun jedaarbij gebruiken?Code Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 17. 17. Toolkit hulpmiddelen CCG 2014• Toelichting, checklists• Voorbeelddocumenten• Digitaal• In ontwikkeling. Wat is nodig?• Good & bad practices?• Governance elders?• ......Code Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 18. 18. Toolkit hulpmiddelen CCG 2014Toelichting/checklists• Argumenten voor governance• Keuze voor of transitie van besturingsmodel• Aftreedrooster leden RvT of bestuur; profiel maken lid bestuur/RvT• Zelfevaluatie• Taakverdeling• Informatievoorziening• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering• Werven van een directeur; leidraad functioneringsgesprek met directie• Oprichting stichting• Verantwoording CCG in jaarverslag• Ondernemingsraad• ………………………………Code Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 19. 19. Toolkit hulpmiddelen CCG 2014Voorbeelddocumenten• Statuten bestuursmodel• Statuten bestuur+directiemodel• Statuten RvT + directiemodel• Bestuursreglement• Directiereglement• Reglement RvT• Klokkenluidersregeling• ………..Code Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013
 20. 20. Tenslotte .....Bij thuiskomst een aanvulling? Geef het aan ons door.Voorbeeld cases en tips toolkit zijn welkom.Mailing ontvangen? Laat je kaartje bij ons achter of meld jeaan via de website www.cultuur-ondernemen.nlTel. 020 535 25 00Marceline Loudon, mloudon@cultuur-ondernemen.nlJoost Heinsius, jheinsius@cultuur-ondernemen.nlCode Cultural Governance - Cultuur-Ondernemen| 28 mei 2013

×