Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Нийгмийн ухаан

“12 жилийн 8-р анги ”

2011

Б А Т ЛА В : Су р г а л тын ме н е же р . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Нийгмийн ухаан

“12 жилийн 8-р анги ”

2011

А р г а з ү й : Х а р и л ц а н я р и л ц а х , а с у у д л ыг ши й д в э р л...
Нийгмийн ухаан
1

1

•

•

Ир г э н и й
ү нэ тз ү йлс ,
чадвар
тэ д г э э р и й н
х о о р о н д ын
х а ма а р л ыг
то д о ...
Үнэлэх

Бататгах

Тайлбарлах

Нийгмийн ухаан

“12 жилийн 8-р анги ”

Олосон агуулгыг жишээн
дээр тайлбарлуулна.
Сурагчдыг ...
Нийгмийн ухаан

“12 жилийн 8-р анги ”

2011

№ Б а г ши й н ү й л а жи л л а г а а

t
5

Сэ д э л

Тана й ан г и х э дэ н
...
Нийгмийн ухаан
Нэ р ц о х о ж,э с в э л
жу р н а л ын д у г а а р а а р
с онг он бү лг ийн ү / а
болон ү нэ тз ү йлийн
ту ...
Нийгмийн ухаан

Сэ д э л

Ир г э н г э ж я ма р х ү н и й г
х э л э х в э ? Хэ л э л ц ү ү л э г
х ийнэ .

Ир г э н и й ту...
Үнэлэх

Нийгмийн ухаан

“12 жилийн 8-р анги ”

Су р а г ч д а а р ө ө р и й г н ь
үнэлүүлнэ .
Б а г ши й н з ү г э э с х и...
Нийгмийн ухаан
Ир г э н г э ж я ма р
х ү нийг х э лдэ г билэ э .
Сэ р г э э н с а н у у л н а .
Т э г в э л МУ -н и р г э ...
Нийгмийн ухаан
16 н а с х ү р э э д
и р г э н и й ү н э мл э х
а в а х а д я ма р я ма р
ма те р и а л
бүрдүүлэх
ша а р д ...
Нийгмийн ухаан

“12 жилийн 8-р анги ”

2011

B. Б у с д ын с о ѐ л ыг х ү н д э тг э х х ү л э э н а в а х
C. Ни й г ми й ...
Нийгмийн ухаан

Нийгэм, нийгмийн харилцаа

“12 жилийн 8-р анги ”

2011

Page 12
Нийгмийн ухаан

Нийгэм, нийгмийн харилцаа

“12 жилийн 8-р анги ”

2011

Page 13
Нийгмийн ухаан

Нийгэм, нийгмийн харилцаа

“12 жилийн 8-р анги ”

2011

Page 14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж

4,546 views

Published on

 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж

 1. 1. Нийгмийн ухаан “12 жилийн 8-р анги ” 2011 Б А Т ЛА В : Су р г а л тын ме н е же р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Д.Э р д э н э б а а та р / Нэгж хичээлийн сэдэв: • Нийгэм, түүний харилцаа • Сэдвийн судлах хугацаа 40 минутаар нийт 6 цаг Хамрах хүрээ: • Харилцаа түүний төрлүүд, эрх үүрэг, хариуцлагын тухай мэдлэг чадвар эзэмшсэн бүхий ЕБС-ийн 12 жилийн тогтолцооны 8-р ангийн сурагчид Хэрэгцээ: Бусадтай зөв боловсон харилцдаг оролцоот сонголтот иргэн болж төлөвших Зорилго: •Нийгэм , нийгмийн харилцаа, хувь хүн бүлэг, иргэн ба нийгмийн үнэт зүйлс чадварын тухай тодорхойлох чадвар эзэмшүүлнэ. Зорилт: • • • • • • Нийгэм түүний бүтцийн тухай тодорхойлох Нийгмийн харилцаа түүний төрлүүдийг нэрлэн тайлбарлах Хувь хүн ба бүлгийн ялгааг харьцуулан түүний шинж чанарыг тодорхойлох Иргэний үнэт зүйлс, чадвар тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг олох Нийгмийн үнэт зүйлсийг тодорхойлох Үнэлгээ Агуулгын залгамж холбоо: Тулгуур чадвар: Харилцаа, харилцааны төрлүүдийг нэрлэж чаддаг Цаашид эзэмших чадвар: Ёс зүй, ёс суртахуун, хэм хэмжээний тухай ойлголтыг болно. Одоо эзэмших чадвар: Нийгэм түүний бүтцийн тухай тодорхойлох Нийгмийн харилцаа түүний төрлүүдийг нэрлэн тайлбарлах Хувь хүн ба бүлгийн ялгааг харьцуулан түүний шинж чанарыг тодорхойлох Иргэний үнэт зүйлс, чадварыг тодорхойлон ялгах Нийгмийн үнэт зүйлсийг тодорхойлох Нийгэм, нийгмийн харилцаа Page 1
 2. 2. Нийгмийн ухаан “12 жилийн 8-р анги ” 2011 А р г а з ү й : Х а р и л ц а н я р и л ц а х , а с у у д л ыг ши й д в э р л э х д ү г н э л т х и й х “Ни й г э м, н и й г ми й н х а р и л ц а а ” н э г ж х и ч э э л и й н ц а г и й н з а д а р г а а Ца г Зори лг о 1 Зори лт Ни й г э м тү ү н и й б ү тц и й н ту х а й то д о р х о й л о х ч а д в а р та й болг оно. • 1 • Ни й г ми й н х арилцаа тү ү н и й тө р л ү ү д и й г нэрлэж х арьцу у лан жи шэ э г а р г а ж та й л б а р л а х ч а д в а р та й болг оно. 2 • Ху в ь х ү н б а бү лг ийн ялг ааг х арьцу у лан тү ү н и й ши н ж ч а н а р ыг то д о р х о й л о х ч а д в а р ыг э з э мшү ү л н э . Ээ л жи т х и ч э э л и й н сэдэ в  Ни й г ми й н ту х а й э н г и й н о й л г о л тыг та й л б а р л а х  Ни й г ми й н ү ү с э л х ө г жл и й г то д о р х о й л о х  Ни й г ми й н б ү тц и й г то д о р х о й л о х Ни й г э м г э ж юу в э ?  Ни й г ми й н х а р и л ц а а г э ж юу б о л о х ыг то д о р х о й л о х  Ни й г ми й н х а р и л ц а а н ы тө р л ү ү д и й г н э р л э х  Ни й г ми й н х а р и л ц а а н ы тө р л ү ү д и й г х а р ц у у л а н жи шэ э г а р г а н та й л б а р л а х Ни й г ми й н х арилцаа Х у в ь х ү н , б ү л э г г э ж юу б о л о х ыг то д о р х о й л о х  Х у в ь х ү н б ү л э г 2-ын я л г а а г х а р ь ц у у л а н ши н ж ч а н а р ыг н ь та й л б а р л а ж д ү г н э л т х и й х Ни й г ми й н б ү тэ ц б а бү лэ г  Нийгэм, нийгмийн харилцаа Page 2
 3. 3. Нийгмийн ухаан 1 1 • • Ир г э н и й ү нэ тз ү йлс , чадвар тэ д г э э р и й н х о о р о н д ын х а ма а р л ыг то д о р х о й л о н та й л б а р л а х чадвар олг оно “12 жилийн 8-р анги ” Ир г э н г э ж я ма р х ү н и й г х э л э х в э ? Я р и л ц а ж то д о р х о й л о х  Ир г э н и й ү н э т з ү й л с б о л о н ч а д в а р ыг та й л б а р л а х  Ир г э н и й ү н э т з ү й л с , ч а д в а р тэ д г э э р и й н х а р и л ц а н х а ма а р л ыг та й л б а р л а х  Ни й г ми й н үнэт з үйлсийг то д о р х о й л о х  Ни й г ми й н ү н э т з ү й л с г э ж юу б о л о х ыг о й л г о х  Ху в ь х ү н и й ү н э т з ү й л с н ь н и й г ми й н ү н э т з ү й л и й г х э рх э н бий болг одг ийг та й л б а р л а х  Ни й г ми й н ү н э т з ү й л с и й г то д о р х о й л ж д ү г н э л т х и й х 2011 Ир г э н б а ү н э т з ү й л Ни й г ми й н ү н э т з ү й л Со р и л 1 Ээ л жи т х и ч э э л № Ни й г э м г э ж юу в э ? 1 Судлах Сэдэл № Багшийн үйл ажиллагаа Ганц мод гал болдоггүй Ганц хүн айл болдоггүй энэ үг ямар утгатай вэ? /Хавсралт 1/ Та нар гэртээ хэдүүлээ амьдардаг вэ? Нийгэм гэж юу вэ? гэсэн асуулт өгч 1 өгүүлбэрээр сурагчдын ойлголтыг бичүүлнэ./хавсралт 2/ Сурагчдын гаргасан санаан дээр үндэслэн нийгмийн тухай тодорхойлолтыг бичүүлнэ./Хавсралт 3/ Нийгмийн хэв маягийн талаарх ойлголтыг өгнө /Хавсралт 4/ Нийгэм, нийгмийн харилцаа t 5 Сурагчийн үйл ажиллагаа Сурагчид чөлөөтэйгээр энэ зүйр үгийн тухай ярилцаж хүмүүсийн харилцаа, хэрэгцээ шаардлагын үндсэн дээр нийгэм оршин тогтнодогийг гаргаж ирнэ Сурагчид уг асуултанд хариулж бичин багш болон хамт олондоо уншиж танилцуулна. Багшийн хэлж тайлбарлаж байгаа тодорхойлолтыг тэмдэглэж авна. Сурагчид нийгмийн хэв маягийн талаар төсөөлөлд харьцуулалт хийж Сайжруулалт Page 3
 4. 4. Үнэлэх Бататгах Тайлбарлах Нийгмийн ухаан “12 жилийн 8-р анги ” Олосон агуулгыг жишээн дээр тайлбарлуулна. Сурагчдыг санамсаргүй сонгох зарчмаар сонгон тайлбарлуулна. 1 0 Сурагчид жишээ гарган харьцуулсан тайлбар хийнэ. Ингэхдээ сурагч бүр идэвхтэйгээр оролцох. Уламжлалт болон орчин үеийн нийгмийн хүмүүсийн амьдралын хэв маягийг тодорхойлон гаргаж харьцуулалт хийлгэнэ. Хүмүүсийн хамтын амьдрал яагаад нийгмийг бий болгодгийг бататгана Сурагчдаар өөрсдөөр нь үнэлүүлж, ойлгосон байдал, оролцоогоор нь стандарт бусаар үнэлнэ. 5 2011 Сурагчидаас гарах хариулт: Уламжлалт нийгмийн үед хүмүүсийн амьдралын хэв маяг нь овог аймгаараа амьдардаг, өмчийн хэлбэр нь нийтийнх, харин орчин үеийн нийгмийнх нь өөрсдийн аж амьдрал дээр тайлбарлах Сурагчид хэр зэрэг ямар түвшинд ойлгосноо өөрсдийнхөөрөө үнэлнэ. Ингэснээр сурагчдын оролцоо нэмэгдэнэ. Орхигдсон агуулгыг гүйцээн бичиж, гэртээ хийгээрэй хэсгийн “Миний мөрөөддөг нийгэм” сэдэвт 60-70 үгтэй эссэ бичнэ. ажиллаж ирэх. Ө/б аяж уул ах Гэрийн даалгаварт Сурах бичгийн 8хуудаснаас орхигдсон агуулгыг бичиж тэмдэглэнэ. Ху-11 Гэртээ хийгээрэйг ажиллах Нийгэм, нийгмийн харилцаа 3 2 Page 4
 5. 5. Нийгмийн ухаан “12 жилийн 8-р анги ” 2011 № Б а г ши й н ү й л а жи л л а г а а t 5 Сэ д э л Тана й ан г и х э дэ н с у р а г ч та й в э ? Нэ г с у р а г ч с о н г о н х ичэ э лэ э с г аду у р ө ө р я ма р с у р г а л та н д явдаг вэ ? Нэ г х ү н н э г э н з э р э г олон бү лэ г т х а р ъя а л а г д а ж б о л о х уу? Су д л а х Ээ л жи т х и ч э э л № Ни й г э м юу н а а с б ү р д д э г в э ? 2 Ни й г ми й г бүрдүүлэгч э д э с нь х ү мү ү с юм. Х ү мү ү с х э рэ г цэ э с онирхлоороо н э г д э н б ү л э г х а мт олонг бү рдү ү лдэ г . Тэ дг э э р бү лг ий г д о то р н ь :А л б а н б а албан бу с г э ж 2 а н г и л д а г . / Сэ д в и й н а г у у л г ыг б и ч ү ү л н э / Су р а г ч д а а р өөрс дийнх нь х а р ъя а л а г д а ж байг аа бү лг ийг нэрлэж ү йл а жи л л а г а а н ы ч и г л э л болон бү лг ийн ү нэ т з үйлийг то д о р х о й л о н г арг уулна. Нийгэм, нийгмийн харилцаа Су р а г ч и й н ү й л а жи л л а г а а Са й жр у у л а лт А с у у л тын д а г у у х ариу лна. Х у у р , б ү жи г , с а г с а н б ө мб ө г г э х мэ т х ариу лтг арна. Б о л н о . Су р а г ч д а а с г а р а х б о л о мжи т х а р и у л ту у д а а с х ичэ э лийн с э дэ в г арна. Су р а г ч и д б а г ши й н ө г с ө н а г у у л г ыг д э в тэ р тэ э б и ч и ж авна. Өө р и й н х а р ъя а л а г д а х бү лг ү ү дийг 2 анг иллаар г арг аж ү й л а жи л л а г а а н ы чиг лэ лийг г арг ана. Бү л г и й н ү н э т з үйлийг то д о р х о й л о н н э мэ л т та й л б а р х ийнэ . Page 5
 6. 6. Нийгмийн ухаан Нэ р ц о х о ж,э с в э л жу р н а л ын д у г а а р а а р с онг он бү лг ийн ү / а болон ү нэ тз ү йлийн ту х а й та й л б а р л у у л н а . Тайлбар лах № Б а г ши й н ү й л а жи л л а г а а Б а та тг а х Ал б а н б а а л б а н б у с б ү л г и й н 5:5 жи шэ э г арг уулна. Үнэл эх Х э р з э р э г о н о в ч то й оролцс оноор нь дүгнэнэ Ө/ ба яж уу ла х Г э р т: то х и о л д л ыг ши н жл э х С/ Б -н х у у д а с -14 Нийгэм, нийгмийн харилцаа “12 жилийн 8-р анги ” Со н г о г д с о н с у р а г ч и д то в ч б ө г ө ө д то д о р х о й г о о р та й л б а р л а н а . Өг ө г д с ө н н э мэ л т а г у у л г ыг б и ч и ж тэ мд э г л э ж а в н а . Ү нэ тз ү йл г э дэ г н ь t а йн х ний ту х Су р а гүч и й н ү й л б а р а жи л л а г а а с з ү й и мта л д а г ѐ з а н з а н ши л ,а мь д р а л ын х э в ма я г юм. Ү н э т з ү й л и й г д о то р н ь х у вь х ү ний, г э р б ү л и й н , н и й г ми й н г э ж 3 а нг илда г . Су р а г ч и д г а р г а с а н жи шэ э г э э та й л б а р л а н а . -а н г и , б а г ш, э мч , с у вилаг ч ,барилг ачид -то г л о л т ү з э ж б а й г а а х ү мү ү с , р е с то р а н д х ооллож байг аа х ү мү ү с , с а г с то г л о х г э х мэ т Ор о л ц о о г о о р о о дүгнүүлнэ . 2011 Са й жр у у л а лт Т о х и о л д л ыг ши н жи л ж а с у у д л ыг ши й д в э р л э н э . Page 6
 7. 7. Нийгмийн ухаан Сэ д э л Ир г э н г э ж я ма р х ү н и й г х э л э х в э ? Хэ л э л ц ү ү л э г х ийнэ . Ир г э н и й ту х а й то д о р х о й л о л т б и ч ү ү л э х Ир г э н н и й г ми й н х арилцааны г ол э з э н б а й х ын х у в ь д я ма р я ма р ү нэ тчанар, ч а д в а р у у д та й б а й х ѐ с то й в э ? “12 жилийн 8-р анги ” 2011 Су р а г ч и д х э л э л ц ү ү л э г т и д э в х тэ й о р о л ц о ж х арилцаа бү рийн цаана ирг э н х ү н явж байдг ийг г а р г а н а . Эн э н ь н э г та л а а с и р г э н х о о р о н д ын х арилцаа болов ч ц а а шл а а д н и й г ми й н х арилцааг ү ү с г э ж б о л о х ыг о л ж мэ д н э . Тодо рх о йло г ч и йг бичиж авна. Ир г э н г э д э г н ь а л и в а а у л с ын х у у л ь ѐ с н ы х а р ъя а л а л д б а й ж н и й г ми й н о л о н та л т х а р и л ц а а н д и д э в х тэ й у х а мс а р та й г а а р о р о л ц о г ч юм. Ир г э д өөрийн болон б у с д и й н ө мн ө то д о р х о й ү ү р э г х а р и у ц л а г а х ү л э э ж, э рх э длэ х байдлаар н и й г ми й н х а р и л ц а а н д оролцдог . Су д л а х Ир г э н д б а й х ү н э т ч а н а р у у д ыг г а р г а н а . Мө н ч а д в а р у у д ыг жа г с а а н б и ч н э . Өг ч б а й г а а та й л б а р ыг а н х а а р а л та й с о н с о ж тэ мд э г л э л х и й н э . Эд г э э р и р г э н д б а й х ч а д в а р у у д ыг б и д х э р з э р э г э з э мшс э н б э ? Х а р и л ц а н ярилцана. Ба г ш с у р а г ч д и й н д у н д а х ч өлөөтярилцлаг анд и д э в х тэ й о н о в ч то й оролцох Б а та т г ах Тайлбар ла х Ү н э т ч а н а р , ч а д в а р ыг ту с б ү р т н ь та й л б а р ө г н ө . Нийгэм, нийгмийн харилцаа Page 7
 8. 8. Үнэлэх Нийгмийн ухаан “12 жилийн 8-р анги ” Су р а г ч д а а р ө ө р и й г н ь үнэлүүлнэ . Б а г ши й н з ү г э э с х и ч э э л д и д э в х тэ й о р о л ц с о н с у р а г ч д ыг д ү г н э н э Ө/ ба яж уу ла х 2011 Су р а г ч и д ө ө р с д ө ө ө ө р с д и й н х ө ө тү в ши н г то д о р х о й л о н д ү г н э н э . Ор х и г д с о н а г у у л г ыг с а й та р у н ши ж тэ мд э г л э л х ө тө л н ө . Су р а х б и ч г э э ү р г э л жл ү ү л э н у н ши ж ү л д с э н а г у у л г ыг б и ч и ж тэ мд э г л э н э . Ээ л жи т х и ч э э л № Ир г э н -Ни й г ми й н х а р и л ц а а н ы э з э н б о л о х н ь 3 Ээ л жи т х и ч э э л № Б и -Мо н г о л у л с ын и р г э н 5 Сэ д э л № Б а г ши й н ү й л а жи л л а г а а Б и ч и г б а р и мту у д ын з у г ийг ү з ү ү лэ н та н и у л н а . Эд г э э р б и ч и г б а р и мтыг я ма р и р г э н а в а х э р х тэ й в э ? Хи ч э э л и й н с э д в и й г та н и л ц у у л н а . Нийгэм, нийгмийн харилцаа t Су р а г ч и й н ү й л а жи л л а г а а Са й жр у у л а лт Өг ө г д с ө н з у р г и й н д а г у у я ма р б и ч и г б а р и мт б о л о х ыг то д о р х о й л о н нэрлэх Су р а г ч д а а с г а р а х х а р и у л т: МУ -н и р г э н бүр Page 8
 9. 9. Нийгмийн ухаан Ир г э н г э ж я ма р х ү нийг х э лдэ г билэ э . Сэ р г э э н с а н у у л н а . Т э г в э л МУ -н и р г э н х ү н я ма р я ма р б и ч и г б а р и мтта й б а й д а г вэ?нэрлэнэ үү? Эд г э э р б а р и мт б и ч г и й г я ма р б а й г у у л л а г а я ма р д ү р э м жу р ма а р олг одог вэ ?орон н у тг и й н жи шэ э н д э э р ту л г у у р л а н а . Х а в с р а л т-7 Ир г э н б ү р б а р и мт б и ч и г тэ й б а й х ын а ч х о л б о г д о л юу н д о р шд о г в э ? та й л б а р л у у л н а . МУ -н и р г э н мө н б о л о х ыг б а та л д а г 3 б а р и мт б и ч г и й г х э л ж та й л б а р л а ж ө г ө х Су р а г ч д а а р ө ө р с д ө н д н ь б а й г а а б а р и мт бичг ү ү дийг нэ рлэ ж бичү ү лнэ . 2011 Ир г э н г э д э г н ь а л и в а а у л с ын х у у л ь ѐ с н ы х а р ъя а л а л д б а й ж н и й г ми й н о л о н та л т х а р и л ц а а н д и д э в х тэ й у х а мс а р та й г а а р о р о л ц о г ч юм. Г э с э н х ариу лтөг нө. Төрс ний г э р ч илг э э Ир г э н и й ү н э мл э х г м ИБ МА -н а а с а в н а .г м б о л о мжи т х а р и у л т г арг ана. Х а в с р а л т-7н д а г у у б и ч и ж тэ мд э г л э ж авна. Су р а г ч и д ө ө р и й н ү з э л бодлоо ч ө л ө ө тэ й илэ рх ийлнэ . Б а г ши й н та й л б а р л а ж б а й г а а з ү й л и й г тэ мд э г л э ж авна. Су д л а х Тайлбар лах Б а та тг а х “12 жилийн 8-р анги ” Үнэлэ х Су р а г ч д ыг оролцоог оор нь дүгнэнэ . Нийгэм, нийгмийн харилцаа Өө р тө ө б а й г а а б а р и мт б и ч г ү ү д и й г то о ч и н б и ч и ж я ма р а ч х о л б о г д о л то й г та й л б а р л а х -тө р с н и й г э р ч и л г э э , э р ү ү л мэ н д и й н д э в тэ р г э мэ т Су р а г ч д а д ү н э л г э э и л то д б а й н а . Page 9
 10. 10. Нийгмийн ухаан 16 н а с х ү р э э д и р г э н и й ү н э мл э х а в а х а д я ма р я ма р ма те р и а л бүрдүүлэх ша а р д л а г а та й х э н д х а н д а х ту х а й с у рах бичг э э с э э б и ч и ж тэ мд э г л э ж авах Ө/ ба яж уу ла х “12 жилийн 8-р анги ” 2011 Су р а х б и ч г э э с б и ч и ж тэ мд э г л э ж а в н а . Со р и л 1 1. Ни й г ми й н х э в ма я г и й г х э д а н г и л д а г в э ? а.1 Б. 3 В. 2 Г .4 2. А л и в а а . . . . . н и й тл э г х э р э г ц э э с о н и р х о л б ү х и й х у в ь х ү н , н и й г ми й н б ү л э г , б а й г у у л л а г у у д ын х о о р о н д ын х а р и л ц а а н д э э р ү н д э с л э н о р ши н то г тн о д о г . 3. . . . . . . . . . .г э д э г н ь н и й г ми й г б ү р д ү ү л э г ч х у в ь х ү мү ү с , а н г и б ү л э г , ү н д э с тэ н у г с а а тн ы х о о р о н д ү ү с э ж б а й г а а то г тв о р то й о л о н та л т х э л х э э х о л б о о юм. 4. Х ү мү ү с х э р э г ц э э г э э х а н г а х ын ту л д х о о р о н д о о о х а р и л ц д а г . А. Т и й м б.Үг үй 5. Ни й г ми й н . . . . . . . н ь н и й г э м х э в и й н о р ши н то г тн о ж х ө г жи х ө д з а й л шг ү й ү з э г д э л ү й л я в ц юм. А .Ү н э т з ү й л Б. Ха р и л ц а а 6. Г . Ү н э л э мж Бү л э г г э ж в у в э ? 7. В. Ү н э т ч а н а р Ни г ми й н б ү л г и й г х э д а н г и л д а г в э ? А. 2 8. б.3 в. 4 Г .5 и р г э н и й г то д о р х о й л о х ү н э т ч а н а р у у д а д ү л х а ма а р а х з ү й л б а й в а л олно у у ? A. Өө р и й н и тг э л ү н э мши л , ү н э т з ү й л с тэ й б а й х Нийгэм, нийгмийн харилцаа Page 10
 11. 11. Нийгмийн ухаан “12 жилийн 8-р анги ” 2011 B. Б у с д ын с о ѐ л ыг х ү н д э тг э х х ү л э э н а в а х C. Ни й г ми й н а мь д р а л д и д э в х тэ й о р о л ц о х D. Т и й м з ү й л б а й х г ү й 9. . . . . . г э д э г н ь а л и в а а у л с ын х у у л ь ѐ с н ы х а р ъ я а л а л д б а й ж н и й г ми й н о л о н та л т х а р и л ц а а н д и д э в х тэ й у х а мс а р та й г а а р о р о л ц о г ч юм. 10. Ир г э н д б а й х ч а н а р у у д ыг б и ч н э ү ү ? / 4-ө ө с д о о шг ү й / 11. Ир г э н и й ү н э мл э х и й г а н х у д а а а в с н а а с х о й ш х э д х э д э н у д а а с у н г а д а г вэ? А . 25,35 Б . 25,45 В . 25,55 12. Ир г э н и й ү н э мл э х и й г а н х у д а а х э д э н н а с а н д а а а в д а г в э ? А . 18 Б .17 В . 16 13. Ир г э н и й а н х д а г ч б а р и мт б и ч и г а л ь н ь в э ? А . Ир г э н и й ү н э мл э х Б. Тө р с н и й г э р ч и л г э э В . Эр ү ү л мэ н д и й н д э в тэ р Г . Х ү н и й х ө г жл и й н д э в тэ р 14. Мо н г о л у л с ын и р г э н и й г б а тл а х х э д э н б а р и мт б и ч и г б а й д а г в э ? н э р л э н э үү? 15. До о р х 3 х а р и л ц а а н ы я л г а а г г а р г а ж б и ч н э ү ү ? Эд и й н з а с г и й н х арилцаа Нийгэм, нийгмийн харилцаа Ё с с у р та х у у н ы х арилцаа Эр х з ү й н х арилцаа Page 11
 12. 12. Нийгмийн ухаан Нийгэм, нийгмийн харилцаа “12 жилийн 8-р анги ” 2011 Page 12
 13. 13. Нийгмийн ухаан Нийгэм, нийгмийн харилцаа “12 жилийн 8-р анги ” 2011 Page 13
 14. 14. Нийгмийн ухаан Нийгэм, нийгмийн харилцаа “12 жилийн 8-р анги ” 2011 Page 14

×