Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terguulegchdiin togtool

1,034 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Terguulegchdiin togtool

 1. 1. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Е.ГЭРЭЛЧУЛУУН ТАНАА Н ИЙСЛЭЛ14ЙН гэдийн төлөа:!өгчд*йи хурл..1 Тогтоол хүргүүлэх тухай Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 06 сарын 09-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж батлагдсан тогтоолуудыг хүргүүлж байна. Үүнд: 1. Концесс олгох гэрээ байгуулах зөвшөөрөл хүсэх тухай /2014.06.09, №81/ 2. Сангийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай /2014.06.09, №83/ 3. Ойгоос 2014 онд бэлтгэх модны хэмжээ батлах тухай /2014.06.09, №84/ 4. Үнэлгээний хороонд иргэний төлөөдпийг томилох тухай /2014.06.09, №85/ 5. Журам батлах тухай /2014.06.09, №86/ 6. Жагсаалтын байршилд өөрчлөлт оруулах тухай /2014.06.09, №87/ 7. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт батлах тухай /2014.06.09, №88/ 8. Журам батлах тухай /2014.06.09, №89/ 9. Журам батлах тухай /2014.06.09, №90/ Ю.Журам батлах тухай /2014.06.09, №91/ И.Журам батлах тухай /2014.06.09, №92/ Дээрх тогтоолуудыг харьяа агөнтлаг, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулан хяналтандаа авч, хагас бүтэн жилээр хэрэгжилтийн тайланг гарган Хурлын ажлын албанд ирүүлэхийг хүсье. Хавсралт^л хуудастай. Хувийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дахь Намын бүлгүүдийн ажлын албанд. (Ц/"! I /” Б.ЭНХБОЛД
 2. 2. н и й с л э л и й н ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН т о гт о о л оны 06 сарын С9вдөр Дугаар Улаанбаатар г Концесс олгох гэрээ байгуулах 1 зөвшөөрөл олгох тухай Концессын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 6/55 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/341 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комиссын Концессын гэрээ байгуулах дүгнэлтийг тус тус үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь: 1. Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 640 хүүхдийн сургууль барих төслийг хэрэгжүүлэхээр “Магнус капитал" ХХК-тай концессын гэрээ байгуулахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д зөвшөөрсүгэй. 2. Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 640 хүүхдийн сургууль барих төслийг Концессын гэрээнд заасан хугацаанд хэрэгжуүлэн ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д даалгасугай.
 3. 3. нийслэлийн ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН тогтоол оны сарын 69_1_ өдөр Дугаар Улаанбаатар г Сангийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйл, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Нийслэлийн бичил бизнесийг дэмжих тухай" 2014 оны 17/16 дугаар тоггоолыг тус тус үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь: 1 .Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай. 2.ҮЙЛ ажиллагааны тайлан, үр дүнг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд хагас, бүтэн жилээр тайлагнаж ажиллахыг Сангийн зөвлөл /Ц.Буя! щалай/-д даалгасугай. Д.БАТТУЛГА
 4. 4. Дарга Гишүүд Нарийн дарга Нийслэлийн иргэлийн Төлөөлжчдийн Хурлын Тэрг4|/лэ|чдийн 2Й|4 оны 0$ дугаар|сар||н х/-ны өдрийн 81 дугааа.тогтйолынхавсрдлт. Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн санги|н зөвлөлийн бүрэлдэхүүн та ш Ц.Буяндалай Д.Авирмэд С.Ононбаяр Ц.Сандаг-Очир Д.Хүрэлбаатар Г.Баясах Г.Энхболд Д.Батзогсох Т.Батцэцэг Н.Оюунчимэг бичгийн Б.Анхзаяа Нийслэлийн Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Баянгол дүүргийн Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт|, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Зээлийн батлан даалтын сангийн Батлан даалтын хэлтсийн дарга /зөвшилцсөнөөр/ Хадгаламж зээлийн хоршоодын холбооны тэрг/үлэгч гишүүн /зөвшилцсөнөөр/ Санхүүгийн зохицуулах хорооны Бичил санхүүгийн газрын дарга /зөвшилцсөнөөр/ Нийслэлийн Хөдөл1у1өрийн газрын Бичил бизнесийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 5. 5. нийслэлийн ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН тогтоол _оны сарын @ 9 өдөр Дугаар Улаанбаатар хот Ойгоос 2014 онд бэлтгэх модны хэмжээ ' батлах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 “з”, 20 дугаар зүйлийн 20.1, Ойн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийгтус тус үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь: 1. Ойн эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах, ойн байгалийн аясаар нөхөн сэргэх нөхцлийг хангах зорилгоор 2014 онд ойгоос цэвэрлэгээний огтлолт хийх талбай, бэлтгэх модны хэмжээг хавсралтаар баталсугай. 2. Тоггоолын хэрэгжилтийг ханган, тогтоосон хэмжээнд ойн цэвэрлэгээний ажлыг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д үүрэг болгосугай.
 6. 6. Нийслэлийн иргэдиин Төлөөлөгчдийн Хурль1н Тэргүүш Нш й^ 2014 оны дугаар са|)ын?|^ны өдрийн дугаар то1тоолын хавсралт Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн ойгоос 2014 ондт модны хэмжээ Д/д Дүүргийн нэр Ойн цэвэрлэгээний огтлолт Цэвэрлэгээ /ногоон бүсэд оршин суугч айл өрхөд түлээний зориулалтаар унанги, гишүү мөчир олгох/ Нийт Тал -бай / га/ Нөөц /м3/ Тал -бай /га/ Нөөц /м3/ Тал -бай /га/ Нөөц/м"7 Хэрэг -лээ түлээ Хэрэг -лээ Түлээ Хэрэг -лээ Түлээ 1. Баянзүрх - - - 50 - 1500 50 - 1500 2. Сонгинохайрхан 6 110 100 40 - 1200 46 110 1300 3. Сүхбаатар - - - 46 - 1400 46 - 1400 4. Чингэлтэй 13 370 180 30 - 900 43 370 1080 Дүн 19 480 280 166 - 5000 185 480 5280 Бүгд 760 5000 5760
 7. 7. ниислэлиин ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЬШ ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН тогтоол сарын өдөр Дугаар ( Г Улаанбаатар г Үнэлгээний хороонд иргэний төлөөллийг томилох тухай Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4 дэх заалтыг үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ТэргүүлэгчдээсТОГТООХ нь: 1. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороонд оролцох иргэний төлөөллийг хавсралтаар баталсугай. 2. Худалдан авах ажиллагааны ил тод байх зарчим, өрсөлдөх тэгш боломж, үр ашигтай байдлыг хангаж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д үүрэг болгосугай. _____ ________________ ДАРГА Д.БД1|ТУЛГА
 8. 8. 1 1 II I =:' 'Г’*••••• II- (лл I I Я * * || ъ, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлш Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 0.6дугаарсарын^уний өдрийн<^дугаартогтоолын хавсралт || ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНД ТОМИЛОХ ИРГЭД Д/д Овог Нэр АЗ гэрчилгээ дугаар Регистрийн дугаар > 48 Хаяг 1 2 3 4 5 7 1 Шижир Амгалан 13/АЭ-1773 ХН60032278 ЧД, 19-р хороо Дээд Салхит-5-98 тоот 2 Торгууд Энхжаргал 13/АЭ-1866 ИЭ73121711 ЧД,16-р хороо, Согоот, 54-641 тоот 3 Должинсүрэн Уранчимэг 14/АЗ-167 ГЕ81100320 ЧД, 13-р хороо, 5-67 тоот 4 Сүхээ Туяа 14/АЗ-168 ЧБ71061560 ЧД, 10-р хороо, 14-465 тоот 5 БатНэрэн Болор 14/АЗ-169 СЮ81113004 ЧД, 12-рхороо, Булагийн 16-681 тоот 6 Зундуйсүрэн Ганбат 13/АЭ-3011 АЮ87050311 ЧД,16-р хороо, Согоот 62-841Атоот 7 Чимэддорж Батням 13/АЭ-1778 НТ88011731 ЧД, 3-р хороо, Эхлэл байрны 34 тоот 8 Очирбат Нямбат 13/АЭ-1781 ХГ85082114 ЧД, 3-р хороо, 6-38 тоот 9 Чулуун Отгон 13/АЗ-2989 УЕ70041967 СБД-ийн 16-р хороо, Ойдчдын 1- 76 тоот 10 Баатарчулуун Энхжин 14/АЗ-864 ЧЙ85020302 СБД-ийн 2-р хороо, 5-р хороолол 26-29 тоот 11 Төмөртогоо Батхишиг 13/АЭ-2814 УШ89061117 СБД-ийн 8-р хороо, 11 хороолол 1- 240 тоот 12 Төрбат Чимэд-Очир 13/АЭ-1499 КЙ55032470 СБД 10-р хороо, 7-р хороолол 38- 32 тоот 13 Батхүү Ганбат 13/АЭ-1581 ЧС87110279 СБД-ийн 2-р хороо, Шинэ төгөл хотхон С-байрны 54 тоот 14 Нямсүрэн Болдбаатар 14/АЗ-707 ХА87103011 БЗД, 11-р хороо, 7-50 тоот 15 Батбуян Эрдэнэбат 13/АЭ-108 НУ79071916 БГД- 15-р хороо, 28-47 тоот 16 Дашдэлэг Батболд 12/АЗ-556 ЧЛ72060111 БГД-ийн 7-р хороо, 3-р хороолол, 29-129 тоот 17 Пүрэвдорж Батцэцэг 13/АЭ-1782 БГД,15-р хороо, 28-р байр 40 тоот 18 Нарангэрэл Амарзаяа 13/АЭ-1737 ЦБ64042467 БГД, 6-р хороо, 14Б-40тоот 19 Туяа Оюунзаяа 13/АЭ-1597 ФВ79011605 СХД, 5-р хороо, Баянголын 9-7 тоот
 9. 9. 20 Түмэнхишиг Алтанхуяг 14/АЗ-1074 ЧА61022315 СХД, 3-р хороо, Бага наран 31-5 тоот 21 Чулуунбаатар Билэгсайхан 14/АЗ-471 УХ87100616 СХД-ийн 22-р хороо 58-8 тоот 22 Батбаатар Дамдин 13/АЭ-2357 ВЮ71070213 НД, 2-р хороо, 52-17 тоот 23 Дэнсмаа Болортоль 13/А3-2356 НД, 2-р хороо,36-50 тоот 24 Батхүлэг Мөнхнасан 13/АЭ-3711 МИ87101619 ХУД, 11-р хороо, 5-р хэсэг, Соёмбот гудамж 1-10 тоот 25 Баярсайхан Саруулбаяр 13/АЭ-3714 ШЖ80122075 ХУД, 11-рхороо, 1-рхэсэг, Дүнжингарав гудамж 1-23 тоот 26 Халтай Батбаяр 13/АЗ-2659 ПЖ71022519 Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо, Амархуур ЗЗВ-88 тоот 27 Цэвээн Сүрэнцэцэг 14/АЗ-848 ВВ84050109 БЗД, 2-р хороо, 5 хэсэг их дарь эх 5 гудамж 110 тоот 28 Мөнхзогс Уугансарнай 13/Б-014 ПЖ86091906 БЗД, 11-р хороо, Товчооны 1-1 тоот 29 Хүрэлбаатар Дэлгэрсайхан 12/АЗ-1249 ЧЕ63121306 БЗД, 6-р хороо, К7-27 тоот 30 Цагаанхүү Мөнхбат 13/АЭ-1448 ХГ85082112 БЗД, 26-р хороо, Кристал таун 803-1403 тоот 31 Жаргал Батбаяр 13/АЭ-1404 ЙП74022017 БЗД, 14-рхороо, 14-рхороолол ЗЗБ-21 тоот 32 Отгонбаатар Ундрахгэрэл 13/АЗ-2642 УУ91051346 БГД, 1-р хороо 2-р хороолол, Богд Ар хороолол 10А-38 тоот 33 Сорогдон Тунгалаг 12/АЗ-221Э ЧР64061203 БЗД, 15-р хороолол, 5-р хороо, 53Б байрны 7 тоот 34 Ёндонравжаа Оюунчимэг 14/АЗ-500 УУ55022842 БЗД-ийн 12-р хороо, 1-24 тоот 35 Батхишиг Сүхцэцэг 14/АЗ-001 О НЭ84090906 БЗД-ийн 7-р хороо, 23-3-36 тоот 36 Бат-Эрдэнэ Одбаяр 14/АЗ-50Э ИЦ90101211 БЗД-ийн 3-р хороо, 7а-9 тоот 37 Цэрэнхүү Болдбаатар 14/АЗ-502 ДЮ69082716 БЗД-ийн 20-р хороо, Баяндөхөм 5- 22 тоот 38 Энхбат Цэндсүрэн 14/АЗ-192 ДЮ86022613 БГД, 20-р хороо, 8-17 тоот 39 Цэдэн Нэргүй 13/АЭ-1391 ВИ76082510 БЗД, 12-р хороо, Чулуутын амины орон сууц 9-15 тоот 40 Доноров Намжилсүрэн 14/АЗ-ЮЗО ТИ63041206 СБД, 10-р хороо, 7-р хороолол, 11 2 тоот 41 Оргилсайхан Оюунсайхан 14/АЗ-ЮЗЭ М086031201 БГД, 1-р хороо, 2 хороолол, Нарны зам гудамж 88-8 тоот
 10. 10. ниислэлиин ИРГЭДИИН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН тогтоол онык сарын 01вдөр Дугаар Улаанбаатар хот г Журам батлах тухай Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, Нийслэлийн Засаг даргаас 2014 оны 01/1543 дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь: 1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хийгдэж байгаа оршуулгын үйл ажиллагааг цэгцлэх, ил задгай оршуулгыг таслан зогсоох, энэхүү үйл ажиллагаатай холбоотой байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хариуцлагыг өндөржүүлэх зорилго бүхий “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагааг зохион байгуулах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай. 2.Журмыг мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжүүлж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын алба /Б.Энхболд/-д тус тус даалгасугай. 3.Журам батлагдсантай холбогдуулан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2004 оны 97, 2005 оны 199, 245 дугаар тогтоол, 2005 оны 247 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт, 2010 оны 183 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болгосугай.
 11. 11. НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОРШ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛА Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү журмаар оршуулгын газрыг байгуулах, хамгаалах, тохижуулах, хаах болон шарилыг оршуулах, нандарлах, нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулна. 1.2. Энэхүү журам нь хэн болох нь тогтоогдоогүй, гэмт хэргийн холбогдолтой шарилыг оршуулах үйл ажиллагаанд хамаарахгүй. 2.1.Энэхүү журамд хэрэглэсэн нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно. 2.1.1. “Оршуулгын газар” гэж шарил болон чандарыг оршоох үйл ажиллагааг зохион байгуулах зөвшөөрөл бүхий газрыг хэлнэ. 2.1.2. “Зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага” гэж Монгол улсад болон Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мөрдөгдөх холбогдох хууль, журам, стандартын шаардлагыг хангасан, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан байгууллага, аж ахуйн нэгжийг; 2.1.3. “Хаагдсан оршуулгын газар” гэж тухайн оршуулгын газарт оршуулга хийх газрын нөөц дууссан болон бусад шалтгааны улмаас оршуулгын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон газрыг; 2.1.4. “Оршуулгын газрын хамгаалалтын бүс” гэж оршуулгын газрыг суурьшилын бүсээс тусгаарласан зурвас газрыг; 2.1.5. “Шарил” гэж нас барсан хүний бие цогцос, цогцосын хэсэг үлдэгдэл буюу эд эрхтэнг; 2.1.6. ”Далд оршуулга” гэж газрын хэвлийд шарилыг булж оршуулах хэлбэрийг; 2.1.7. “Чандар” гэж зориулалтын байгууламжид шатаасан шарилыг; 2.1.8. “Хариуцах эзэнтэй шарил” гэж тухайн талийгаачийн хэн болох нь тогтоогдсон, ар гэр, төрөл төрөгсөд нь тодорхой шарилыг; Хоёр. Нэр томъёоны тайлбар 2.1.9. “Шарил хадгалах байр” гэж нас барсан талийгаачийн шарилыг оршуулгын үйл ажиллагаа зохион байгуулах хүртэл байршуулдаг зориулалтын хөргөлтийн тоног төхөөрөмж бүхий байгууламжийг;
 12. 12. 3.1. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт оршуулгын газрыг байгуулах, арчлах, хамгаалах, хаах, дахин ашиглах шийдвэрийг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид энэхүү журмын 3.3 дахь хэсэгт заасан ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн гаргана. 3.2. Багахангай, Багануур, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын газрыг байгуулах, арчлах, хамгаалах, хаах, дахин ашиглах шийдвэрийг дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэхүү журмын 3.4 дахь хэсэгт заасан ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн гаргана. 3.3.Улаанбаатар хотод шинээр байгуулах оршуулгын газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, хамгаалалтын бүс болон одоо байгаа оршуулгын газрын оршуулах талбайн нөөц, хаагдсан оршуулгын газрыг Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу сэргээн засварлах, тохижуулах асуудлыг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг тодорхойлно. 3.4. Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэгт шинээр байгуулах оршуулгын газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, хамгаалалтын бүс болон одоо байгаа оршуулгын газрын оршуулах талбайн нөөц, хаагдсан оршуулгын газрыг Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу сэргээн засварлах, тохижуулах асуудлыг дүүргийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг тодорхойлно. 3.5. Энэхүү журмын 3.3, 3.4 дэх хэсэгт заасан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, байгаль орчин, мэргэжлийн хяналт, хот байгуулалт, газрын асуудал эрхэлсэн нутгийн захиргааны байгууллагууд, оршуулгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг мэргэжлийн байгууллагын төлөөллийг оруулна. 3.6. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагыг холбогдох хууль, журмын дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын алба, Багахангай, Багануур, Налайх дүүрэгт дүүргийн Засаг дарга сонгон шалгаруулж, оршуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгон, гэрээ байгуулан ажиллана. 3.7. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь төрийн өмчит болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн альч хэлбэрээр байж болно. 3.8. Оршуулгын газрын байршил болон хамгаалалтын бүсийг Монгол Улсын холбогдох хууль, журам, стандартад нийцүүлэн Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу тодорхойлно. 3.9. Оршуулгын газрын газар эзэмшигч болон ашиглагч нь тухайн оршуулгын газрыг арчлан хамгаалах, тохижуулах ажлыг бүрэн хариуцна. 3.10. Дүүрэг нь өөрийн нутаг дэвсгэр дэх хаагдсан оршуулгын газрыг арчилж хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулж, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулан, жил бүрийн дүүргийн төсөвт шаардагдах зардлыг тусгана. 3.11. Хаагдсан оршуулгын газрыг арчилж хамгаалах ажлыг гүйцэтгэх байгууллага, аж ахуйн нэгжийг дүүргийн засаг дарга сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулна. Гурав. Оршуулгын газрыг байгуулах, арчлах, хамгаалах, хаах, дахин ашиглах 2
 13. 13. 4.1.Иргэний нас барсныг Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу бүртгэлийн үйл ажиллагаа хариуцсан байгууллага бүртгэж, нас барсны гэрчилгээг олгоно. 4.2.Нас барсан талийгаачийн шарилыг шарил хадгалах байранд хадгалуулах ба талийгаачийн ар гэрийнхэн өөрсдийн зан үйлд тохируулан гэртээ хадгалж болно. 4.3.Шарил хадгалах үйл ажиллагааг хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж эрхэлж болох ба үйл ажиллагаа нь эмнэлгийн болон шүүхийн шинжилгээний байгууллагатай уялдаатай байж, Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа холбогдох хууль, журам, олон улсын болон Монгол улсын стандарт шаардлагад нийцсэн байна. 4.4,Оршуулгын үйл ажиллагааг зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага энэхүү журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулна. 4.5.0ршуулгын үйл ажиллагааг зөвшөөрөгдсөн оршуулгын газар үйлдэнэ. 4.6.0ршуулгын үйл ажиллагааг чандарлах болон далд оршуулах хэлбэрээр хийж гүйцэтгэнэ. 4.7.Далд болон чандарлах оршуулгын газар нь дараах нийтлэг шаардлагад нийцсэн байна. 4.7.1.Авто зам бүхий орц гарц, оршуулгын цувааг зогсоох авто зогсоол, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, хогийн сав, сандал гэх мэт орчны тохижилттой байх ба газрын баталгаажсан зураглалын дагуу бүрэн хашаатай байна. 4.7.2.Харуул хамгаалалттай байна. 4.7.3.Аливаа шашны зан үйл хийх сүм хийд, байр, хөшөө, дурсгалтай байж болно. 4.8.Далд оршуулгын газар нь дараахь шаардлагад нийцсэн байна. 4.8.1.0ршуулга хийх талбайн төлөвлөлт бүхий тухайн оршуулгын газрын дэвсгэр зураглалтай байна. 4.8.2.Нэг шарилыг далд оршуулахад ноогдох газрын талбайн хэмжээ Юм.кв- аас 20м.кв байх ба энэхүү газарт шарил хоорондын зай баггсан болно. 4.8.3.Шарилын нүхний гүн 1-1,5м байх ба газрын хэвлийг ухах өнцөг эгц доош байна. 4.9. Чандарлах оршуулгын газар нь дараахь шаардпагад нийцсэн байна. 4.9.1.Шарил чандарлах байгууламж нь иж бүрэн 24 цагийн хяналтын системтэй байна. 4.9.2. Чандарлах төхөөрөмж нь Монгол улсын болон олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн байна. Дөрөв. Оршуулгын уйл ажиллагааг зохион байгуулах з
 14. 14. 4.9.3. Чандар байршуулах зориулалтын суврага, хүндэтгэлийн хана, хэсэгтэй байна. 4.9.4. Чандарыг зориулалтын талбай, байршилд оршоох тохиолдолд нэг чандарыг газрын хэвлийд оршооход ноогдох газрын хэмжээ 1м.кв-аас ихгуй байх ба энэхүү газарт чандар хоорондын зай багтсан болно. 4.10. Шарилын нүхийг бэлтгэх ажлыг тухайн оршуулгын газрыг хариуцаж буй оршуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага хариуцна. 4.11. Олон улсын хөл хориот болон байгалийн голомтот халдварт өвчний улмаас нас барсан тохиолдолд шарилыг оршуулахдаа эрүүл ахуй халдвар хамгаалалтай холбогдон гарсан тушаал, шийдвэр, заавар, журмыг баримтална. 4.12. Оршуулгын үйлчилгээний тарифыг үйлчилгээ үзүүлэхэд гарсан зардал, үйл ажиллагааны чанарт тохируулан тухайн оршуулгын үйлчилгээ үзүүлж буй зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага тогтооно. 4.13. Зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага нь нэн ядуу, өрхийн орлого нь амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой иргэдийн оршуулгын зардлыг санхүүжүүлэх сантай байж болно. Тав. Шилжүүлэн оршуулах 5.1. Зөвшөөрөлтөй оршуулгын газраас бусад газар далд оршуулсан болон ил тавьсан шарилыг шилжүүлэн оршуулна. 5.2. Зөвшөөрөлтэй оршуулгын газар байгаа шарилыг талийгаачийн ар гэрийнхний хүсэлтээр шилжүүлэн оршуулж болно. 5.3. Энэхүү журмын 3.1 дэх хэсэгт заасны дагуу оршуулгын газрыг дахин ашиглах шийдвэр гарч, шарилыг нэгдсэн зохион байгуулалтгайгаар шилжүүлэн оршуулж болно. 5.4. Зөвшөөрөлгүй газар далд оршуулсан шарилыг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр, ил тавьсан шарилыг цагдаагийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага чандарлаж оршуулна. 5.5. Зөвшөөрөлгүй газар оршуулсан шарилыг тухайн талийгаачийн ар гэрийнхэн шилжүүлэн оршуулах тохиолдолд оршуулах хэлбэр болон оршуулгын газраа сонгож болно. 5.6. Шарилыг зөвхөн зөвшөөрөлтэй оршуулгын газарт шилжүүлэн оршуулна. 5.7. Шарил нүүлгэн шилжүүлэх бүх төрлийн үйл ажиллагааг зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага хийж гүйцэтгэнэ. 5.8. Энэхүү журмын 5.3-д заасан нөхцөл үүссэн тохиолдолд шарилыг шилжүүлэн оршуулах тухай мэдээллийг 3 сарын хугацаанд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр иргэдэд мэдээлнэ. 4
 15. 15. 5.9. Хариуцах эзэнгүй шарилын хайрцаган дотроос гарсан эд зүйлс, эдлэл хэрэглэл, үнэт зүйлсийг улсын орлого болгоно. 5.10. Зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилыг шилжүүлэн оршуулах зардлыг тухайн талийгаачийн ар гэр хариуцна. 5.11. Ил тавьсан шарилын талаарх мэдээллийн дагуу цагдаагийн байгууллага шарил байгаа газар дээр үзлэг хийж, шарилыг шүүхийн шинжилгээний байгууллагад шилжүүлнэ. 5.12. Шүүхийн шинжилгээний байгууллага нь ил тавьсан тухайн шарилыг шинжилж, гэмт хэргийн шинж илрээгүй гэж үзвэл ар гэрийнхэнд нь шилжүүлж болно. 5.13. Хэрэв тухайн шарилын хэн болох, ар гэрийнхэн нь 30 хоногийн хугацаанд тогтоогдоогүй тохиолдолд шүүхийн шинжилгээний байгууллага шарилыг зөвшөөрөлтэй оршуулгын газар далд оршуулна. Зургаа. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний үүрэг 6.1.Талийгаачийн ар гэрийнхэн дараахь үүрэг хүлээнэ. 6.1.1. Талийгаачийг энэхүү журмын 4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу бүртгүүлэх; 6.1.2. Оршуулгын газрын дотоод дүрэм, журмыг мөрдөх; 6.1.3. Оршуулгын газар болон оршуулгын газрын хамгаалалтын бүс дотор хог хаягдал хаяхгүй байж, орчныг цэвэр байлгах; 6.1.4. Нас барагсдын хөшөө дурсгалд хүндэтгэлтэй хандах; 6.1.5. Ил тавьсан шарил болон зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилын талаарх мэдээллийг тухайн дүүргийн цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх; 6.2. Зөвшөөрөл бүхий мэргэжпийн байгууллага дараахь үүрэг хүлээнэ. 6.2.1. Хариуцсан оршуулгын газрын үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, оршуулгын үйлчилгээ үзүүлэх; 6.2.2. Оршуулгын үйл ажиллагааг иргэний хүсэлтээр гэрээний дагуу зохион байгуулах; 6.2.3. Хариуцсан оршуулгын газарт байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх; 6.2.4. Шарил шилжүүлэн оршуулах ажил гүйцэтгэхдээ хөндсөн шарилын нүхийг хөрсөөр хучиж тэгшлэн, хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэж, ариутгал хийх; 6.2.5. Гэмт хэргийн шинж чанартай болон эмнэлгийн бус нөхцөлд нас барсан талийгаачийг чандарлаж оршуулах тохиолдолд цагдаагийн байгууллагын зөвшөөрлийг үндэслэн чандарлах; 6.2.6. Оршуулсан шарилын бүртгэлийг хийж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх; 5
 16. 16. 6.2.7. Хариуцсан оршуулгын газрын газрыг зүй зохистой ашиглах, цэвэр цэмцгэр байлгах, орчныг тохижуулах, байгаль орчин, хөшөө дурсгалыг хамгаалах; 6.2.8. Оршуулгын газрын талбайн ашиглалт, оршуулгын нөөцтэй холбоотой асуудлыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд тухай бүр мэдэгдэх; 6.2.9. Оршуулгын үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчлийн талаарх мэдээллийг холбогдох байгууллагад мэдэгдэж шийдвэрлүүлэх; 6.2.10. Оршуулсан шарилын талаарх мэдээллийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Цагдаагийн газарт тус тус улирал бүр хүргуүлэх; 6.2.11. Шарил оршуулах ажлыг иргэдийн хүссэн гариг, өдөр, цагт зохион байгуулах; 6.2.12. Шарил оршуулахад шаардлагатай зүйлсийг ар гэрийнхний захиалгаар бэлтгэж худалдах, бусад эд материал, үйлчилгээгээр иж бүрэн үйлчлэх; 6.2.13. Шарилын нүхийг бэлтгэхдээ бусад шарилд хүндэтгэлтэй хандаж, орчныг цэвэр байлгах; 6.2.14. Шарил чандарласан тухай мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад тогтмол гаргаж өгөх; 6.2.15. Шарил чандарлах үйл ажиллагаа, зуухны ашиглалт болон оршуулгын газрын дотоод журамыг боловсруулж, мөрдөж ажиллах; 6.2.16. Нэн ядуу, өрхийн орлого нь амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой иргэдэд хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлэх, оршуулгын үйлчилгээний үнийн уян хатан бодлогыг баримтлах; 6.3. Хайрцаг, чулуу хийдэг / бэлтгэх, үйлдвэрлэх / компани дараах үүрэгтэй байна. 6.3.1. Хайрцаг, чулуу хийхтүүхий эд нь зохих зөвшөөрөлтэй бэлтгэгдсэн байх 6.3.2. Үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд улирал бүр хүргуүлэх; 6.4. Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын алба дараахь үүрэгтэй байна. 6.4.1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагаа зохион байгуулахтай холбоотой бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 6.4.2. Оршуулгын үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчлийг хүлээн авч шийдвэрлүүлэх; 6.4.3. Оршуулгын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрх зүйн зохицуулалт, бодлого төлөвлөлтийн талаар иргэд, олон нийтэд сурталчлах; 6.4.4. Зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилыг шилжүүлэн оршуулах үйл ажиллагааны зардал, нутгийн захиргааны байгууллагын эзэмшилд 6
 17. 17. байгаа оршуулгын газрын хамгаалалтын бүсийг тохижуулах зардал, хайс, хашлага, тохижуулахтай холбоотой зардлыг жил бүрийн нийслэлийн төсөвт тусгуулах; 6.4.5. Оршуулгын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлэх; 6.4.6. Буяны байгууллагуудын холбооны үйл ажиллагааг нийслэлийн бодлого төлөвлөлттэй уялдуулах 6.5. Дүүргийн Засаг даргын тамгын газар дараахь үүрэгтэй байна. 6.5.1. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй оршуулгын үйл ажиллагаа явуулахгүй байх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх; 6.5.2. Зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилын талаарх мэдээллийн тухай Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албанд өгөх; 6.5.3. Оршуулгын газрын хамгаалалтын бүсэд бусад зориулалтаар газар олголт хийхгүй байх; 6.6. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага дараахь үүрэгтэй байна. 6.6.1. Оршуулгын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт тавих; 6.6.2. Хяналтын явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх мэдээ, мэдээллийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албанд өгөх; 6.6.3. Оршуулгын үйл ажиллагаатай холбоотой цаашид авах арга хэмжээний саналыг боловсруулан холбогдох газруудад хүргүүлэх; 6.6.4. Зөвшөөрөлгүй оршуулгын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зогсоох; 6.6.5. Оршуулгын үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллага аж ахуйн нэгж болон иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, холбогдох эрх зүйн заалтуудыг мөрдүүлэх; 6.6.6. Зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилын талаарх мэдээллийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албанд мэдээлэх; 6.6.7. Зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилыг нүүлгэн шилжүүлэхэд хяналт тавих; 6.6.8. Энэхүү журамд хориглосон үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын зүй бус үйлдлийг таслан зогсоох, энэхүү журам болон холбогдох хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний дагуу хариуцлага хүлээлгэх; 6.7. Эрүүл мэндийн байгууллага дараахь үүрэгтэй байна. 6.7.1. Өвчний улмаас нас барагсадын тодорхойлолтыг батлагдсан маягтын дагуу тодорхойлж өгөх; 7
 18. 18. 6.7.2. Гэмт хэргийн шинжтэй шарилын талаар тодорхойлолтыг шүүх эмнэлэг, цагдаагийн байгууллагатай хамтран хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөх; 6.7.3. Олон улсын хөл хориот өвчнөөр нас барагсдын шарилыг оршуулах хэлбэрийг тогтоох; 6.7.4. Шарилаас үүдэлтэй хүн амын эрүүл мэндэд учирч болох сөрөг үр дагаварыг олон нийтэд таниулах, урьдчилан сэргийлэх; 6.7.5. Зөвшөөрөлгүй оршуулгын газрын буюу албадан нүүлгэн шилжүүлэх шарил оршуулгын талаарх мэдээллийг холбогдох эрх бүхий төр захиргааны байгууллагад мэдээлэх; 6.7.6. Шарил хадгалах байранд хадгалаж буй нас барагсдын шарилыг хоорондоо солигдохгүй байх бүх нөхцөлийг хангах; 6.8. Шүүхийн шинжилгээний байгууллага дараахь үүрэгтэй байна. 6.8.1. Засгийн газрын “Зарим цогцос оршуулах журам”-г үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах; 6.8.2. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ил тавьсан цогцосын үзлэг хийж хэн болох, нас баралтын шалтгааныг тогтоох; 6.8.3. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт ил тавьж оршуулсан шарилд үзлэг хийж гэмт хэргийн чанартай эсэхийг шинжилж дүгнэлт гаргах, 6.8.4. Шарил хадгалах байранд хадгалж буй нас барагсдын шарилыг хоорондоо солигдохгүй байх бүх нөхцөлийг хангах; 6.8.5. Шарил хадгалах үйл ажиллагаа эрхэлж буй хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үйл ажиллагаагаа уялдуулан ажиллах; 6.9. Цагдаагийн байгууллага дараах үүрэгтэй байна. 6.9.1. Гэмт хэргийн шинжгэй нас баралтын оршуулах хэлбэрээс шалтгаалан холбогдох мэргэжлийн байгууллагад шаардлагатай тодорхойлолтыг чирэгдэлгүй гаргаж өгөх; 6.9.2. Зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилыг нүүлгэн шилжүүлэхэд хяналт тавих; 6.9.3. Зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагуудаас ирүүлсэн оршуулсан шарилын талаарх мэдээллийг улирал бүр бүртгэж, хяналт тавих; 6.9.4. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ил тавьсан цогцосын хэн болох, ар гэр төрөл төрөгсөдийг тогтоох; 6.9.5. Энэхүү журамд хориглосон үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын зүй бус үйлдлийг таслан зогсоох, холбогдох хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний дагуу хариуцлага хүлээлгэх; 8
 19. 19. 6.10. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн нутгийн захиргааны байгууллага дараахь үүрэгтэй байна. 6.10.1. Зөвшөөрөлгүй оршуулгын газрын буюу албадан нүүлгэн шилжүүлэх шарил оршуулгын талаарх мэдээллийг холбогдох эрх бүхий төр захиргааны байгууллагад мэдээлэх; 6.10.2. Цэвэр ус, булаг шандын эх, газар тариалан, аялал зуучлал, иргэдийн сууршилын бүс, нийслэлийн ногоон бүс зэрэг стратегийн ач холбогдол бүхий бүсүүдэд оршуулгын үйл ажиллагаа хийлгэхгүй байж, хяналт тавих; 6.11. Шашны байгууллага дараахь үүрэгтэй байна. 6.11.1. Аливаа шашны зан үйлийг энэхүү журамд нийцүүлэн үйлдэх; 6.11.2. Иргэд олон нийтэд оршуулгын үйл ажиллагаа зохион байгуулах зүг чигийг зааж өгөхдөө зөвшөөрөлтэй оршуулгын газарт оршуулгыг хийхээр тодорхой зааж өгөх; 6.11.3. Аливаа шашны зан үйл үйлдэхдээ байгаль орчныг бохирдуулахгүй байх, энэ талаар иргэдэд тайлбарлаж өгөх; Долоо. Хориглох зүйлс 7.1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт шарил ил тавихыг хориглоно. 7.2. Зөвшөөрөгдсөн оршуулгын газраас бусад газар оршуулгын ажил зохион байгуулахыг хориглоно. 7.3. Цэвэр ус, булаг шандын эх, газар тариалан, аялал зуучлал, иргэдийн суурьшилын бүс, нийслэлийн ногоон бүс зэрэг стратегийн ач холбогдол бүхий бүсүүдэд оршуулгын газар байгуулахыг хориглоно. 7.4. Энхүү журмын 4.3-т зааснаас бусад хэлбэрээр оршуулгын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 7.5. Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, зам талбайд оршуулгын үйл ажиллагаатай холбоотой эд зүйлс, хог хаягдал хаяхыг хориглоно. 7.6. Шүүх болон цагдаагийн байгууллага, бусад холбогдох байгууллагаас тухайн шарилыг чандарлахыг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд шарилыг нүүлгэн шилжүүлэх, чандарлахыг хориглоно. 7.7. Зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагаас бусад иргэн, аж ахуйн нэгж шарилыг ухаж гаргах, нүүлгэн шилжүүлэхийг хориглоно. 7.8. Шарилыг ил задгай тээвэрлэхийг хориглоно. 7.9. Оршуулгын газрын хамгаалалтын бүс дотор тохижуулах зорилгоор мод, бут, сөөг тарихаас бусад ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 9
 20. 20. 7.10. Хамгаалалтын бүс дотор газар олголт хийхийг хориглоно. 7.11.Чандарлах шарилд тэсэрч дэлбэрэх болон үл шатах материалаар хийгдсэн эд зүйл хийхийг хориглоно. 7.12. Нийгэмд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц зан үйлээр оршуулга хийхийг хориглоно. Найм. Хариуцлага 8.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг дараахь байдлаар мөнгөн торгууль ногдуулж, хариуцлага хүлээлгэнэ. 8.1.1. Иргэнд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3-5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль ногдуулж, зөрчлийг арилгуулахад гарсан зардлыг нөхөн төлүүлнэ. 8.1.2. Зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага болон шарилын хайрцаг, чулуу хийдэг байгууллагад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10-30 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль ногдуулахаас гадна үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна. 8.1.3. Албан тушаалтныг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3-5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль ногдуулах болон тухайн албан тушаалаас чөлөөлөх хүртэл арга хэмжээ авна. 8.1.4. Лам хуврага, бөө удган, зурхайч, бусад шашны номлогч нарт хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3-5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль ногдуулна. 10
 21. 21. нийслэлийн ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЬШ ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН тогтоол _оны № сарын @ 9 1сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар Жагсаалтын байршилд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх заалт, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч Ц.Алтанцэцэг, Л.Нарантуяа, Ц.Одонтунгалаг, Д.Оросоо нарын 2014 оны 04/247 дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь: 1.”Нийслэлийн Орон нуггийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай” Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 36 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтанд заагдсан төсөл, арга хэмжээний байршлыг өөрчлөн, хавсралтаар баталсугай. 2.Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг холбогдох хууль, журманд нийцүүлэн тухайн хорооны иргэдийн оролцоотойгоор зохион байгуулахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д даалгасугай. |
 22. 22. НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ д/д Хороо Батлагдсан байршил Өөрчлөх байршил 1. 1дүгээр хороо 6а, 7а байрнуудын хооронд За, 4а байрны орчимд /хийдийн баруун талд/ 2. 2 дугаар хороо Дүүргийн өндөрлөг орчимд 51 дүгээр сургуулийн урд талд 3. 3 дугаар хороо 38 дугаар байрны урд талбай 71 дүгээр байрны хойно 4. 4 дүгээр хороо 1, 2 дугаар байрны баруун талын талбай - 5. 5 дугаар хороо 2 дугаар байрны хойно Өргөө 68 байрны зүүн талд 6. 12 дугаар хороо Хорооны цогцолбор байрны урд - 7. 14 дүгээр хороо 15, 16, 17 дугаар байрны өмнө - 8. 15 дугаар хороо 21, 22 дугаар байрны өмнөх талбай 31 дүгээр байрны урд 9. 17 дугаар хороо 35 дугаар байрны урд тал - 10. 18 дугаар хороо 42 дугаар байрны талбай 45, 46 дугаар байрны хойно 11. 19 дүгээр хороо 57 дугаар байрны баруун талд 62, 63 дугаар байрны урд 12. 20 дугаар хороо УС-29, БХН-30 дунд “
 23. 23. ниислэлиин ИРГЭДИИН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН тогтоол оны 0 & сарын 0 $ өдөрсарын Дугаар № Улаанбаатар г ~1 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт батлах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2, 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, Монгол Улсын 2014 оны Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны “Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний” тухай 147 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэпчдээс ТОГТООХ нь: 1.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, чиг үүргийн давхардлыг арилгах асуудлыг нэгдсэн цогц байдлаар боловсруулан Нийслэлийн 2014 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай саналын хамт 2014 оны 06 дугаар сард багтаан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэхийг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д даалгасугай. 2.Цаг үеийн зайлшгүй шаардлагын улмаас нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай. 3.Батлагдсан төсөл, арга хэмжээг нийслэлийн 2013 оны төсвийн орлогын давалтаас санхүүжүүлэн холбогдох хууль журамд нийцүүлэн зохион байгуулж, нийслэлийн 2014 оны төсвийн тодотголд тусгуулах асуудлыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д даалгасугай.
 24. 24. Нийслэлийн иргэдийй|ТӨЛӨӨЛӨСЧДИЙН Хурлын Тэргүүлфдийн 2014 бны Щ дугаар сарын щ-ны өдрийн б$.дугаар тогЦоойцн хавсралт НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2014 ЦнД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, ЛРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ № Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг 2014 онд санхүүжих 1. Рейлбусын дундын зогсоолуудтай холбогдох явган зам, талбайн тохижилтын ажил 2014 201,7 201,7 2. Хүй долоон худаг дахь Монгол наадам цогцолборын зөөврийн нийтийн бие засах газар /10ш/ 2014 434,0 434,0 3. 7 буудлын автобусны буудлыг Зунжин худалдааны төвийн баруун тал дахь талбайд шилжүүлэх ажил 2014 208,6 208,6 4. Усан спорт сургалтын төвийн барилгын болон инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил 2014 298,5 298,5 ДҮН 1142,8 1142,8
 25. 25. „ нийслэлийн ИРГЭДИИН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН тогтоол .оны 0 6 сарын 0 3 өдөр Дугаар Улаанбаатар г Журам батлах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2, 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.2, Засгийн Газрын Тусгай сангийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4, Төсвийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4, 58 дугаар зүйлийн 58.1.6 дахь заалтыг үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь: 1 .Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгох, дэмжлэг үзүүлэх “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан”-г байгуулж, журмыг хавсралтаар баталсугай. 2.Журмын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын алба /Б.Энхболд/-нд тус тус даалгасугай. Т! ДАР1 Д.БАТТУЛГА
 26. 26. Нийслэлийн иргэдийн П өөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны. ^ *угаар сарынк^-ны өдрийн $.9. дугфр тогтоолын хавсралт т НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн журам нь Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай, Төсвийн тухай, Засгийн газрын Тусгай сангийн тухай, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиудад нийцүүлэн, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгох, зээлийн батлан даалт гаргах харилцааг зохицуулна. 1.2. Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан нь Жижиг, дунд үйлдвэрийг санхүүгийн талаар дэмжих, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлд тоног төхөөрөмж, технологийн шинэчлэл хийх, ажлын байр нэмэгдүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг дэмжихэд зориулагдана. 2.1. Нийслэлийн Засаг даргын Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжин хөгжүүлэх тодорхой чиг үүрэг, зорилтын дагуу Нийслэлийн төсвөөс төвлөрүүлсэн хөрөнгө, түүнчлэн уг арга хэмжээнд зориулан өгсөн хандив, буцалтгүй тусламжийн хөрөнгийг байршуулсан санг “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан” /цаашид “Сан” гэх/ гэнэ. 2.2. Сан нь мөнгөн хөрөнгийн сан байна. 2.3. Мөнгөн хөрөнгө Төрийн сангийн дансанд байршиж, төсөл шалгарч санхүүжилт шаардлагатай болсон тухай бүрт мөнгөн хөрөнгийг банк руу шилжүүлнэ. 3.1.Сангийн хөрөнгө дараах эх үүсвэрүүдээс бүрдэнэ. З.И.Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 3.1.2.Гадаад улс, олон улсын байгууллага, түүнчлэн гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнээс өгсөн буцалтгүй тусламж, хандив 3.1.3.0лгосон зээлийн эргэн төлөлтийн орлого 3.1.4.Бусад эх үүсвэр 3.2. Сангийн хөрөнгийн зарцуулалт. Хоёр. Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан Гурав. Сангийн хөрөнгийн эх үүсвэр, хөрөнгийг зарцуулах 1
 27. 27. 3.2.1.Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэхэд зориулж хөнгөлөлттэй зээл олгох бөгөөд уг зээлийг дараах зориулалтаар олгоно. Үүнд: 3.2.1.1. Техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах; 3.2.1.2. Ажпын байр нэмэгдүүлэх болон хадгалах; 3.2.1.3. Эргэлтийн хөрөнгө бий болгох; 3.2.1.4. Технологийн шинэчлэл хийх; 3.2.1.5. Үндсэн хөрөнгө бий болгох; 3.2.1.6. Импортыг орлох бүтээгдэхүүн бий болгох, 3.2.2. Сангийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарах зардлыг санхүүжүүлэх 3.2.3. Зээлийг тухайн жилийн нийгэм, эдийн засгийн зорилтын хүрээнд тогтоогдсон чиглэл болон бусад шаардпагатай үйлдвэр эрхлэгчдэд олгож болно. Дөрөв. Сангийн зөвлөлийн удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа 4.1. Сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хөнгөлөлттэй зээлийг олгох төслийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий орон тооны бус 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/ ажиллах ба зөвлөл нь дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдээс бүрдэнэ. 4.2. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид батална. 4.3. Зөвлөлийн даргаар тухайн салбар хариуцсан Нийслэлийн Засаг даргын орлогч, нарийн бичгийн даргаар салбар хариуцсан нэгжийн дарга буюу Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн дарга байна. 4.4. Гишүүд нь төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн хуралдаанд 1 саналын таслах эрхтэйгээр оролцож шййдвэр гаргана. 4.5.3өвлөлийн гишүүдийн 2/3 бүрдсэнээр хурлын ирцийг хүчинтэйд тооцох бөгөөд төсөлд санхүүжилт олгох, эсэхийг олонхийн саналаар шийдвэрлэж, тэмдэглэл хөтлөн, оролцсон гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. 4.6. Сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг сангийн зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нар удирдан зохион байгуулна. 4.7. Зээлийн үйл ажиллагаа нь олон нийтэд нээлттэй, ил тод байх ба мэдээллийг “Нийслэл Жижиг, дунд үйлдвэрлэл" сэтгүүл болон ДОи.иЬ.доу.тп сайтад байршуулна. 4.8. Сангийн дансны зарлагын гүйлгээнд Зөвлөлийн дарга нэгдүгээр гарын үсгийг, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн нягтлан бодогч хоёрдугаар гарын үсэг зурж, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн тамга дарснаар хүчин төгөлдөр болно. 2
 28. 28. 4.9. Сангийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой харилцааг Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн нягтлан бодогч хариуцна. Тав. Сангийн зөвлөлийн эрх, үүрэг 5.1. Зээлийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх талаарх саналыг төсөвт тусгуулах, хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх талаар санал боловсруулан шийдвэрлүүлэх; 5.2. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл дамжуулан олгох арилжааны банкыг сонгон шалгаруулж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах; 5.3. Зөвлөл нэг зээлдэгчид олгох нэг удаагийн зээлийн дээд хэмжээ, зээлийн хугацаа, хүү, үндсэн зээлийн эргэн төлөлтөөс чөлөөлөх хугацааг тогтооно. 5.3. Зээлийн Батлан даалтын сантай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах 5.4 Зээл олгох шийдвэр гаргах; 5.5. Сангийн зөвлөл арилжааны банкыг сонгон шалгаруулахдаа Монгол банкны тогтоосон эрэмбийн эхний 5-д багтах банкуудаас хамгийн хүү багатай, хөнгөлөлттэй, Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд хамтарч ажиллахад санхүүгийн тааламжтай нөхцлийг бүрдүүлсэн эсэх зэргийг харгалзан үзэж сонгоно. 5.6. Банкнаас эх үүсвэр ашиглалтын тайланг шаардах, зээл зориулалтын дагуу олгогдож байгаа эсэхтэй танилцах; 5.7. Банкнаас зээлдэгчийн зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлт, хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл авах, холбогдох тайлан бүртгэл мэдээг шаардах; 5.8. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтын хүрээнд тухайн жилийн үйлдвэрлэлийн тогтоогдсон чиглэлийн дагуу зээл олгох; 5.9. Сангийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, зарцуулалтыг тайлагнах; 5.10. Сангийн улирал, жилийн ажлын тайланг хэлэлцэх; Зургаа. Төсөл хүлээн авах, сонгон шалгаруулах, зээл олгох. 6.1. Төсөл хүлээн авах сонгон шалгаруулах 6.1.1. Зөвлөл нь хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилт хүссэн төслүүдийг хүлээн авах хугацааг тогтоож, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлнэ. 6.1.2. Төсөл хүлээн авах хугацааг зарласнаас хойш арилжааны банк төслийг хүлээн авна. 6.1.3. Арилжааны банк ирүүлсэн төслүүдийг өөрийн шалгуурын дагуу судалж зээл олгох боломжтой төслүүдийг зөвлөлийн хуралд хүргүүлнэ. 6.1.4. Зөвлөл нь арилжааны банкны зээл олгох боломжтой гэж тодорхойлсон жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх чиглэлээр ирсэн төслийн бичиг баримттай танилцан, тухайн төсөлд санхүүжилт олгох, эс олгох талаар эцсийн шийдвэр гаргана. 3
 29. 29. 6.2. Дараахь шаардлагыг хангасан төслийг сонгон шалгаруулна. 6.2.1. Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1-д зааснаар контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 199-өөс дээшгүй бөгөөд 1,5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгж, иргэн 6.2.2. Зээл хүсэгч нь Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн сургалтанд хамрагдаж сертификат авсан байх; 6.2.3. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахад шаардагдах хүний нөөцийн чадавхитай, нийт ажилчид нь нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан, ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн шаардпага хангасан байх; 6.2.4. Тоног төхөөрөмж, техник технологийг шинэчлэхдээ дэвшилтэт технологи, байгаль орчинд ээлтэй шийдлийг нэвтрүүлсэн байх; 6.2.5. Ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн байх; 6.2.6. Зээлжих төсөл нь орлогоороо үйл ажиллагааны зардал, зээлээ төлөх боломжтой байх; 6.3. Зээл олгох. 6.3.1. Хөнгөлөлттэй зээлийг олгохдоо төслийг сонгон шалгаруулсан сангийн зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн гэрээ байгуулсан банкаар дамжуулан олгоно. 6.3.2. Зөвлөлийн хурлаар санхүүжилт олгох эцсийн шийдвэрийг баталгаажуулж, арилжааны банкинд хүргүүлнэ. 6.3.3. Зөвлөлийн эцсийн шийдвэрийг үндэслэн арилжааны банк төслийг санхүүжүүлнэ. 6.3.4. Арилжааны банкинд төсөл нь дэмжигдсэн, барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай төсөлд Зээлийн Батлан даалтын сангаар дамжуулж баталгаа гаргаж өгнө. 6.3.5. Хөнгөлөлттэй зээлийг төгрөгөөр олгоно. Долоо. Хөнгөлөлттэй зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх банктай хамтран ажиллах нөхцөл 7.1. Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилгоор олгох хөнгөлөлттэй зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх банк, санхүүгийн байгууллага нь: 4
 30. 30. 7.1.1. Монгол банкнаас тогтоосон зохистой харьцааны үзүүлэлтүүд, заавал байлгах нөөцийн шаардлагыг сүүлийн хоёр жилийн турш хангасан тухай хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулсан байх; 7.1.2. Зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа эрсдлийг Сангийн өмнө бүрэн хариуцахаа илэрхийлсэн баталгаа гаргасан байх; 7.2. Зээлийн гэрээний нөхцөл, барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ, батлан даалт, зээлийг судлах хугацаа, хүү шимтгэл, талуудын эрх үүрэг, тайлан гаргах, хяналт, хариуцлага тооцох зэрэг бусад нөхцлийг гэрээнд тусган зохицуулна. 7.3. Хөнгөлөлттэй зээлийг дамжуулан олгох арилжааны банкыг сонгон шалгаруулахдаа олон нийтэд нээлттэй мэдээлж, хүсэлт ирүүлсэн банкнуудаас журмын 5.5, 7.1, 7.2-д заасан нөхцөлийг хангасан банкыг сонгоно. Найм. Хяналт, хариуцлага, тайлагнал 8.1. Сангийн журмын хэрэгжилтэнд Нийслэлийн Дотоод Аудитын алба хяналт тавина. 8.2. Сангийн тухайн жилийн санхүүгийн тайланд Төрийн аудитын тухай хуульд заасны дагуу аудитын дүгнэлт гаргуулна. 8.3. Сангийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан, тайлан мэдээг чанаргүй гаргасан, хугацаа хожимдуулсан гэм буруутай албан тушаалтан, байгууллага, иргэнд холбогдох хууль, журмын дагуу хариуцлага тооцно. 8.4. Сан нь үйл ажиллагааны тайлангаа жил бүрийн 03 дугаар сарын 01-ний дотор Нийслэлийн Удирдлагын Зөвлөлд тайлагнана. 5
 31. 31. „ нийслэлийн ИРГЭДИИН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН тогтөол оны сарын өдер Дугаар вО Улаанбаатар г 1 Журам батлах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7 дахь хэсэг, Орон сууцны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэхь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 01/1796 дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь: 1. “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах журам’’-ыг хавсралтаар баталсугай. 2. Журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д даалгасугай. 3. Энэ журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд үүрэг болгосугай. — .«.ш*____________ Д5АТТУЛГА
 32. 32. Нийслэлийн иргэдийн Телөөлөгчдийн Хурлын|; Тэргүүлэгчдийн 2014 оны ^кдузрар сарын 6$.ны1 өдрийн .9.9. дугаай тогрЬоМйГ’" Ё АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН, БАРИЛГАЖУУЛАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ журмын зорилго нь ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилга /цаашид “орон сууцны барилга” гэх/-ыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах үйл ажиллагаатай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино. 1.2. Орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах үйл ажиллагаа нь Барилгын тухай, Хот байгуулалтын тухай, Орон сууцны тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд явагдана. 1.3. Орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөх, буулгах, шинээр барихад иргэн, хуулийн этгээдийн Үндсэн хууль1, Хот байгуулалтын тухай хууль2, Барилгын тухай хууль3, Орон сууцны тухай хуулийн 151 зүйлд заасан эрхийг хангаж, нийтийн эрх ашгийг эрхэмлэн, төрөөс иргэнийхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх зарчмыг баримтална. 1.4. Энэ журамд хэрэглэсэн нэр томъёог холбогдох хууль, тогтоомжийн нэр томъёоны тодорхойлолтод заасан утгаар ойлгоно. 1.5. Орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааг төсөл сонгон шалгаруулах зарчмаар хэрэгжүүлнэ. 1.6. Энэ журмыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт иргэн, хуулийн этгээд өмчийн хэлбэрийг үл хамааран заавал дагаж мөрдөнө. 1Үндсэн хуулийн 16 дугаар зуйлийн 2/ “Монгол Улсын иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй” 19 дүгээр зүйлийн 19.1. “Терөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна”; 2 Хот байгуулалтын тухай хуулийн 22.1.3.хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд орчны бохирдпоос сэргийлэх, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангах, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх; 3 Барилгын тухай хуулийн 20.3.Өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч нь ашиглалтын дүрэмд заасан хугацаанд барилга байгууламжид үзлэг, шалгалт явуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгах, шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн хяналтын байгууллагад мэдэгдэх зэрэг арга хэмжээ авч, ашиглалтын хэвийн нөхцөл, аюулгүй байдлыг хангуулж ажиллана.
 33. 33. Хоёр. Орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагаа, түүний үе шатууд 2.1. ррон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах гэдэг нь төрөөс иргэдийнх^э эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн баталгааг хангах зорилгоор ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөх, буулгах, шинээр барих үйл ажиллагааг хэлнэ. 2.2. Орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл нь төлөвлөлтийн болон хэрэгжүүлэх гэсэн хоёр үе шаттай хийгдэнэ. 2.3. ррон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааг дараахь дарааллаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 2.3.1. Орон сууцны барилгыг ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсныг тогт^ох; 2.3.2. Орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах шийдвэр гарг^х; [ 2.3.3. Орон сууцны барилгыг төлөвлөх; 2.3.4. Төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах; 2.3.5. Орон сууцны барилгыг чөлөөлөх; 2.3.6. Орон сууцны барилгыг буулгах; 2.3.7. Барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэх. Гурав. Орон сууцны барилгыг ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсныг тогтоох 3.1. Нийслэлийн барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн байгууллага нь орон сууцны барилгад дараахь үзүүлэлтээр биет үзлэг, хэмжилт хийнэ. 3.1.1. барилгын анхны төлөвлөлтийн судалгаа /үзлэг хийсэн байдлаар/; 3.1.2. хэв гажилтын үзлэг, хэмжилт; 3.1.3. зориулалтын өөрчлөлтийн үзлэг; 3.1.4. материал, бүтээцийн бат бэхийн хэмжилт, шинжилгээ; 3.1.5. барилгын болон инженерийн шугам сүлжээний физик элэгдлийн тооцоо; 3.1.6. ашиглалтын хугацааны үнэлгээ. 3.2, Нийслэлийн барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн байгууллага нь энэ журмын 3.1-т заасан биет үзлэг, хэмжилтийн дүнг үндэслэн инженерийн хяналтын тооцоо, барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварт үнэлгээ хийж нийслэли^н мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хүргүүлнэ. 3.3[ Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь энэ журмын 3.2-т заасан үйэлгээ болон өөрийн байгууллагын төлөвлөгөөт үзлэг, шалгалтын дүнг үндэслэн Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 322 дугаар тушаалаар батлагдсан “Орон сууцны барилга ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсныг 1ГОГТООХ аргачлал”-ын дагуу ажлын 10 хоногт багтаан тухайн орон сууцны 2
 34. 34. барилгыг ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсныг тогтоосон дүгнэлт, шийдвэр гаргана. 3.4. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь энэ журмын 3.3-т заасны дагуу гаргасан дүгнэлт, шийдвэрээ сууц өмчлөгчид болон нийслэлийн Засаг даргад дараахь байдлаар мэдэгдэнэ. 3.4.1. ажлын 5 хоногт багтаан нийслэлийн Засаг даргад албан бичгээр хүргүүлж танилцуулах; 3.4.2. ажлын 10 хоногт багтаан дүгнэлтийг тухайн орон сууцны барилгын Сууц өмчлөгчдийн холбоонд хүргүүлж, орон сууцны барилгын сууц өмчлөгчдийг байлцуулан орон сууцны барилгыг ашиглахыг хориглох талаар мэдэгдэх. Дөрөв. Орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах шийдвэр гаргах 4.1. Нийслэлийн Засаг дарга энэ журмын 3.3-т заасны дагуу орон сууцны барилгыг ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсныг тогтоосон нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт, шийдвэрийг үндэслэн тухайн барилгыг дахин төлөвлөж, шинээр барилгажуулах шийдвэр гаргана. 4.2. Орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах тухай нийслэлийн Засаг даргын шийдвэрийг нийслэлийн барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн байгууллага хүлээн авч дор дурьдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 4.2.1. нийслэлийн Засаг даргын шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан тухайн орон сууцны барилгын сууц өмчлөгчдөд “Мэдэгдэх хуудас”-аар хүргүүлнэ. 4.2.2. ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тухайн орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах тухай шийдвэрийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ. 4.2.3. дахин төлөвлөн, барилгажуулах шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын 10 хоногт багтаан тухайн орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах төслийн ажлын даалгаврыг боловсруулж нийслэлийн Засаг даргаар батлуулна. 4.2.4. дахин төлөвлөн, барилгажуулах төлөвлөлтийг дараахь нөхцлийг харгалзан, хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан хийнэ.Үүнд: тухайн орчны хүн амын нягтралыг тооцох; - инженерийн дэд бүтцийн хангамж, хүчин чадлыг нь тооцох; уран барилгын болон түүхийн дурсгалт онцгой барилга байгууламжийн архитектор-дизайны шийдлийг хадгалан үлдээх. 4.2.5. төслийн ажлын даалгавар батлагдсанаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан тухайн орон сууцны барилгын сууц өмчлөгчдөд даалгаврыг танилцуулах хурлыг Сууц өмчлөгчдийн холбоотой нь хамтран зохион байгуулна. Хурлыг дүрс бичлэгээр баримтжуулна. 3
 35. 35. 4.3. Орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах төслийг дэмжээгүй тохиолдолд тухайн барилгыг цаашид ашигласны улмаас нийт сууц өмчлөгчид болон бусад этгээдэд учрах эд хөрөнгийн болон амь нас, эрүүл мэндийн хохирлын талаар сууц өмчлөгчдөд тайлбарлан таниулна. 4.4. Тухайн орон сууцны барилгын нийт сууц өмчлөгчдийн 80-аас дээш хувь нь дахин төлөвлөн, барилгажуулах төслийг дэмжээгүй тохиолдолд энэ журмын 4.3-т заасан хохирлыг төслийг дэмжээгүй сууц өмчлөгчид хариуцах тухай танилцуулж, хурлын тэмдэглэлд тусгана. Хурлын тэмдэглэлийг нийслэлийн Засаг даргад танилцуулна. Тав. Орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт 5.1.0рон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах үйл ажиллагааг нийслэлийн Засаг дарга удирдлага зохион байгуулалтаар хангах ба дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 5.1.1. орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах төслийн ажлын даалгавар батлах; 5.1.2. орон сууцны барилгыг буулгах болон инженерийн гадна шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, шинээр барих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барьж, шийдвэрлүүлэх; 5.1.3. дахин төлөвлөн, барилгажуулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих, 5.1.4. хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх. 5.2. Энэ журмын 4.1-д заасан шийдвэрийг үндэслэн нийслэлийн барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн байгууллага орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах үйл ажиллагаанд дор дурьдсан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 5.2.1. төслийн ажлын даалгаврын хүрээнд загвар төсөл, инженерийн дэд бүтцийн хүчин чадлын тооцооллыг боловсруулах; 5.2.2. ерөнхий төлөвлөгөөг үндэслэж дахин төлөвлөн, барилгажуулах асуудлыг Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх; 5.2.3. дахин төлөвлөн, барилгажуулах орон сууцны барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, эх загвар зургийг батлах; 5.2.4. дахин төлөвлөн, барилгажуулах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцэн шийдвэр, зөвлөмж гаргах, үүрэг даалгавар өгөх; 5.2.5. шинээр баригдах барилгад инженерийн хангамжийн техникийн нөхцөл олгох талаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албанд хандаж, шийдвэрлүүлэх; 5.2.6. инженерийн гадна шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, шинээр барих зэрэг ажилд шаардагдах хөрөнгө оруулалтын тооцоог гаргаж, холбогдох эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлэх; 4

×