Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L i gj ë r a t a 1 Tatimi në të ardhura    personale
Detyrimet Tri pjesët më të rëndësishme të ekuacionit kontabël Ato tregojnë se cila pjesë e aseteve u takon të tretëve...
Klasifikimi i detyrimeve   Detyrimet   Detyrimet         Detyrimet                Detyrimet ...
Taksat  Taksat konsistojnë prej:  Taksave direkte apo  Taksave indirekte.
Taksat direkte   Shembujt përfshijnë:     Disa taksa në të ardhura,     Disa taksa në korporata dhe     Taks...
Taksat indirekte  Taksat indirekte apo “të mbledhura”,  janë të kundërta me taksat direkte, siç  është taksa në shitje ...
Detyrimi për tatimin mbi të ardhura   Cilat janë ato grupe?
Tatimi në të ardhura personale SHKALLËT TATIMORE MUJORE / VJETORE PREJ 01.01.2003 E TUTJE  Nr.    Parametrat     ...
Tatimi në të ardhura personale Llogaritja      e kontributit pensional – punëmarrësi: 950,00 x 5 % = 47,50 € Baza...
Tatimi në të ardhura personale Nr.  Baza për tatim €       Parametrat dhe përqindjet         Tatimi € 1 ...
Tatimi në të ardhura personale  Regjistrimet:           Ditari        Faqe ___ Data       Përshk...
Tatimi në të ardhura personale  Me  rastin e pagesës:           Ditari       Faqe ___ Data     ...
Zbritje nga të ardhurat e përgjithshme  Shpenzimet që i plotësojnë kushtet e parashtruara me qëllim të   zbritjes nga...
Zbritje nga të ardhurat e përgjithshmec. Shpenzimet e udhëtimit për punë kufizohen deri në  shumën prej 40 € fjetje brend...
Zbritje nga të ardhurat e përgjithshme  e. Shpenzimet në pasuritë kapitale (zhvlerësimi), përveç   shpenzimeve për tok...
Zbritje nga të ardhurat e përgjithshmef. Kompensimi i interesave dhe qiraja që i paguhet  një personi të afërm janë të zb...
Zbritje nga të ardhurat e përgjithshme   Nuk lejohet kurrfarë zbritje për:   Shpenzimet e përvetësimit të tokës;  ...
Zbritje nga të ardhurat e përgjithshme    Nëse shuma e zbritjeve të tatimpaguesit nga    aktivitetet e biznesit për ...
Të ardhurat që përjashtohen   Nga tatimi në të ardhura personale përjashtohen këto të   ardhura në vijim:   Pagat e ...
Të ardhurat që përjashtohen   Të njëjtat përjashtime vlejnë për institucionet   ndërkombëtare financiare ndërqeveritar...
Pagesa e tatimit për veprimtaritë      afariste Shuma për secilën pagesë tremujore të tatimit është  si vijon:(a)...
Pagesa e tatimit për veprimtaritë      afariste(ç) Pesë për qind (5%) të të ardhurave bruto nga shërbimet,  veprimt...
Ligjërata 1   Fund   Fund
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KF L1 Tatimi ne te ardhura

1,775 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KF L1 Tatimi ne te ardhura

 1. 1. L i gj ë r a t a 1 Tatimi në të ardhura personale
 2. 2. Detyrimet Tri pjesët më të rëndësishme të ekuacionit kontabël Ato tregojnë se cila pjesë e aseteve u takon të tretëve Sipas standardeve të kontabilitetit “ detyrimet nënkuptohen si detyrime të tashme të subjektit afarist, të dala nga ngjarjet e kaluara për mbulimin e të cilave pritet që subjekti afarist të ketë hyrje të resurseve me dobi ekonomike”
 3. 3. Klasifikimi i detyrimeve Detyrimet Detyrimet Detyrimet Detyrimet rrjedhëse rrjedhëse afatgjata afatgjata Borxhe brenda një viti Borxhe brenda një viti Borxhe pas një viti Borxhe pas një vitiapo të ciklit operativ të apo të ciklit operativ të apo ciklit operativ të apo ciklit operativ tëkompanisë, që mund tëkompanisë, që mund të kompanisë, që mund kompanisë, që mund jetë edhe më iigjatë. jetë edhe më gjatë. të jetë më ii gjatë. të jetë më gjatë.
 4. 4. Taksat Taksat konsistojnë prej: Taksave direkte apo Taksave indirekte.
 5. 5. Taksat direkte  Shembujt përfshijnë:  Disa taksa në të ardhura,  Disa taksa në korporata dhe  Taksat transfere siç janë taksa në pronë (në trashëgimi ) dhe taksa në dhurata.
 6. 6. Taksat indirekte  Taksat indirekte apo “të mbledhura”, janë të kundërta me taksat direkte, siç është taksa në shitje apo TVSH,  Taksa e “mbledhur” është taksë e cila mblidhet nga ndërmjetësuesit të cilët ia dorëzojnë ato Qeverisë.
 7. 7. Detyrimi për tatimin mbi të ardhura Cilat janë ato grupe?
 8. 8. Tatimi në të ardhura personale SHKALLËT TATIMORE MUJORE / VJETORE PREJ 01.01.2003 E TUTJE Nr. Parametrat Përqindjet Mujor Vjetor 1 0 deri 80 0 deri 960 0% 2 80 deri 250 960 deri 3000 4% 3 250 deri 450 3000 deri 5400 8% 4 450 e tutje 5400 e tutje 10%
 9. 9. Tatimi në të ardhura personale Llogaritja e kontributit pensional – punëmarrësi: 950,00 x 5 % = 47,50 € Baza për tatim: 950,00 – 47,50 = 902,50 €
 10. 10. Tatimi në të ardhura personale Nr. Baza për tatim € Parametrat dhe përqindjet Tatimi € 1 902.50 0.00 - 80.00 = 80.00 x 0.00% 0.00 2 80.00 - 250.00 = 170.00 x 4.00% 6.80 3 250.00 - 450.00 = 200.00 x 8.00% 16.00 4 450.00 - 902.50 = 452.50 x 10.00% 45.25 Gjithsejt: 68.05
 11. 11. Tatimi në të ardhura personale  Regjistrimet: Ditari Faqe ___ Data Përshkrimi Debi Kredi 26 shk Shpenzimet e pagave 950 Kontributi pensional 47,5 Tatimi në paga 68 Pagat e pagueshme 834,5 Shpenzimet e kontr.- punëdh. 47,5 Kontr.pension. i pagueshëm 47,5
 12. 12. Tatimi në të ardhura personale  Me rastin e pagesës: Ditari Faqe ___ Data Përshkrimi Debi Kredi 3 mar Kontributi pensional 47,5 Tatimi në paga 68 Kontr. pensional i pagueshëm 47,5 Pagat e pagueshme 834,5 Paraja 997,50
 13. 13. Zbritje nga të ardhurat e përgjithshme  Shpenzimet që i plotësojnë kushtet e parashtruara me qëllim të zbritjes nga të ardhurat e përgjithshme, janë: a. Shpenzimet e përfaqësimit mund të zbriten deri në shumën maksimale prej dy për qind (2%) të të ardhurave të plota të përgjithshme; b. Borxhi i keq mund të zbritet vetëm nëse plotësohen tri (3) kushtet në vijim:  Shuma që korrespondon me borxhin më parë është përfshirë në të ardhura;  Borxhi është shlyer nga librat e tatimpaguesve si i pavlerë dhe  Ekziston dëshmi e përshtatshme e përpjekjeve të vërteta të pasuksesshme që janë bërë nga tatimpaguesi për ta mbledhur borxhin;  Borxhi i keq që është mbledhur më pas përfshihet në të ardhura në kohën kur mblidhet;
 14. 14. Zbritje nga të ardhurat e përgjithshmec. Shpenzimet e udhëtimit për punë kufizohen deri në shumën prej 40 € fjetje brenda Kosovës dhe 80 € për fjetje jashtë Kosovës.ç. Shpenzimet për transport brenda në Kosovë duhet të jenë kostoja aktuale e transportit publik, gjegjësisht për çështje tatimi, shpenzimet e tilla nuk duhet të jenë më të larta se 15 cent për km) përderisa për transport të jashtëm nuk zbatohet limit.d. Shpenzimet për shujtë (racion ushqimi duhet të jenë të specifikuara për mëngjes, drekë dhe darkë dhe atë të mos kalojnë shumën prej 10 € për ditë udhëtimi në Kosovë dhe 20 € kur kalohet nata në Kosovë
 15. 15. Zbritje nga të ardhurat e përgjithshme e. Shpenzimet në pasuritë kapitale (zhvlerësimi), përveç shpenzimeve për tokë, për vepra të artit dhe pronave të tjera që nuk i nënshtrohen konsumit, të cilat janë në pronësi të tatimpaguesit dhe shfrytëzohen për aktivitetet afariste të tatimpaguesit rimerren me kalimin e kohës përmes zbritjeve të zhvlerësimit sipas metodës së zvogëlimit të bilancit sipas shkallëve në vijim:  Kategoria e parë - Ndërtesat në shkallën prej pesë për qind (5%),  Kategoria e dytë - Automobilat, pajisjet për zyrë dhe kompjuterë në shkallën prej njëzet për qind (20%) dhe  Kategoria e tretë - Mjetet e tjera kapitale në shkallën prej pesëmbëdhjetë për qind (15%).
 16. 16. Zbritje nga të ardhurat e përgjithshmef. Kompensimi i interesave dhe qiraja që i paguhet një personi të afërm janë të zbritshme me shumën më të vogël të pagesës aktuale ose të vlerës së tregut.g. Kontributet që jepen për qëllime humanitare, shëndetësore, arsimore, fetare, shkencore... Lejohen si zbritje me vlerë maksimale prej 5 % të të ardhurave të tatueshme para se të jetë zbritur ky kontribut bamirës.
 17. 17. Zbritje nga të ardhurat e përgjithshme  Nuk lejohet kurrfarë zbritje për:  Shpenzimet e përvetësimit të tokës;  Gjobat dhe ndëshkimet;  Tatimin në të ardhura dhe tatimin e vlerës së shtuar për të cilat tatimpaguesi kërkon lirim ose kredi për tatimin në lëndë të parë,  Shpenzimet personale, të jetesës ose ato familjare;  Çfarëdo humbje nga shitja ose këmbimi i pronës ndërmjet personave të afërm dhe  Shpenzimet për argëtim a rekreacion, përveç nëse janë shkaktuar në lidhje me afarizmin e ofrimit të aktiviteteve argëtuese ose rekreative nga tatimpaguesi.
 18. 18. Zbritje nga të ardhurat e përgjithshme  Nëse shuma e zbritjeve të tatimpaguesit nga aktivitetet e biznesit për vitin e tatueshëm i kalon të ardhurat e tatimpaguesit nga aktivitetet afariste për atë vit, shuma e humbjes së tillë mund të bartet për deri në pesë (5) periudha të njëpasnjëshme tatimore dhe janë në dispozicion si zbritje ndaj çfarëdo të ardhurave gjatë atyre viteve.  Nëse tatimpaguesi ka humbje në afarizëm për më shumë se një (1) vjet, humbjet janë të zbritëshme sipas rendit në të cilin janë shkaktuar.
 19. 19. Të ardhurat që përjashtohen  Nga tatimi në të ardhura personale përjashtohen këto të ardhura në vijim:  Pagat e pranuara nga përfaqësuesit e huaj diplomatik dhe personeli i jashtëm i Zyrave të Ndërlidhjes në Kosovë,  Pagat e pranuara nga përfaqësuesit e jashtëm, zyrtarët e jashtëm dhe punonjësit e jashtëm të organizatave ndërkombëtare qeveritare dhe organizatave joqeveritare ndërkombëtare që kanë marrë dhe e kanë mbajtur statusin e përfitimit publik  Pagat e pranuara nga zyrtarët e jashtëm dhe zyrtarët e punësuar vendorë të Kombeve të Bashkuara dhe të agjencive të saj të specializuara.
 20. 20. Të ardhurat që përjashtohen  Të njëjtat përjashtime vlejnë për institucionet ndërkombëtare financiare ndërqeveritare që kanë të drejtë dhe që janë të autorizuara sipas rregullit të cilat veprojnë në Kosovë;  Pagat e marra nga personeli i jashtëm i KFOR-it;  Kompensimet për dëmtimin ose shkatërrimin e pronës;  Të ardhurat nga polisat e sigurimit të jetës që paguhen si rezultat i vdekjes së personit të siguruar dhe  Kthimin e parave ose kompensimin për trajtimin mjekësor dhe shpenzimet, duke përfshirë edhe hospitalizimin dhe mjekimin, pos rrogave të paguara gjatë periudhës së mungesës nga puna për shkak të sëmundjes ose lëndimit.
 21. 21. Pagesa e tatimit për veprimtaritë afariste Shuma për secilën pagesë tremujore të tatimit është si vijon:(a) Tatimpaguesit me 5.000 euro, apo më pak të ardhura bruto vjetore nga veprimtaritë afariste - 37.5 euro për tremujor;(b) Tatimpaguesit me mbi 5.000 deri në 50.000 euro të ardhura bruto vjetore nga veprimtaritë afariste, prej të cilëve nuk kërkohet dhe që nuk vendosin t’i mbajnë librat:(c) Tre për qind (3%) të të ardhurave bruto nga tregtia, transporti, bujqësia dhe veprimtaritë e ngjashme komerciale të çdo tremujori,
 22. 22. Pagesa e tatimit për veprimtaritë afariste(ç) Pesë për qind (5%) të të ardhurave bruto nga shërbimet, veprimtaritë profesionale, të zanatit, të argëtimit dhe të ngjashme të çdo tremujori.(d) Tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore që tejkalojnë 50.000 euro, nga veprimtaritë afariste, prej të cilëve nuk kërkohet dhe që nuk vendosin t’i mbajnë librat dhe regjistrimet,(e) Një të katërtën (1/4) e detyrimit tatimor të përgjithshëm për periudhën aktuale tatimore duke u bazuar në të ardhurat e tatueshme të llogaritura apo(f) Për periudhën e dytë tatimore dhe ato pasuese, për të cilat tatimpaguesi bën pagesën sipas këtij paragrafi, një të katërtën (1/4) e 110% të detyrimit tatimor të përgjithshëm për periudhën tatimore që i paraprinë periudhës aktuale tatimore.
 23. 23. Ligjërata 1 Fund Fund

×