Menaxhimi i Kostos KONTABILITET DHE KONTROLL HANSEN & MOWEN               5-1
5Caktimi i kostos së produktevedhe të shërbimeve:sistemi i punës me porosi                 5-2
Firmat prodhuese përkundrejt firmaveshërbyese                             1 Prodhimi përfshin...
Firmat prodhuese përkundrejt firmaveshërbyese                         1  Karakteristikat e firma...
Firmat prodhuese përkundrejt firmave shërbyese                            1Produktet dhe shërb...
Firmat prodhuese përkundrejt firmave shërbyese                                1Produktet dh...
Ndërtimi i sistemit të kontabilitetit tëkostos                          2  Marrëdhënia e akumuli...
Ndërtimi i sistemit të kontabilitetit tëkostos                          2 Akumulimi i kostos i r...
Ndërtimi i sistemit të kontabilitetit tëkostos                            2Ngarkimi i kostos n...
Ndërtimi i sistemit të kontabilitetit tëkostos                               2 Kosto për një...
Setting Up the Cost Accounting System          2Niveli i veprimatrisë duhet të parashikohet për vitine ardhshëm p...
Sistemi i caktimit të kostos për punënme porosi: Përshkrim i përgjithshëm           3 Vështrim iipërgjithshëm i...
Sistemi i caktimit të kostos për punënme porosi: Përshkrim i përgjithshëm        3     Formulari iikostos për p...
Sistemi i caktimit të kostos për punënme porosi: Përshkrim i përgjithshëm       3     Formulari i ikërkesës së...
Sistemi i caktimit të kostos për punënme porosi: Përshkrim i përgjithshëm   3         Karta e kohës      ...
Sistemi i caktimit të kostos për punënme porosi: Përshkrim i përgjithshëm       3 Punëve u ngarkohen kosto indirekte...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së          4kostos  Përmbledhja e rrjedhje...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos      4   Përmbledhja e rrjedhjes së...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së          4kostos   Përmbledhja e rrjed...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së         4kostos    Formulari iikostos p...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos       4   Përmbledhja e rrjedhës së...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së          4kostos   Përmbledhja e rrjed...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos       4   Përmbledhja e rrjedhës së...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së          4kostos  Përmbledhja e rrjedhë...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së          4kostos   Përmbledhja e rrjed...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së          4kostos   Përmbledhja e rrjed...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos    4    Raporti iikostos së mallrave...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos        4Përmbledhja e rrjedhjes së ...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së   4kostos       Pasqyra e të Ardhurave ...
Caktimi i kostos për punën me porosi:  Përshkrimi specifik i rrjedhjes së              5  kostos     ...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së            5kostos   Të dhënat e prod...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së                    5kostos  ...
Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos              5     Shpenz...
Fundi iKapitullit 5        5-34
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

K5

487 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K5

 1. 1. Menaxhimi i Kostos KONTABILITET DHE KONTROLL HANSEN & MOWEN 5-1
 2. 2. 5Caktimi i kostos së produktevedhe të shërbimeve:sistemi i punës me porosi 5-2
 3. 3. Firmat prodhuese përkundrejt firmaveshërbyese 1 Prodhimi përfshin bashkimin e materialeve të drejtpërdrejta, punës së drejtpërdrejtë dhe shpenzimeve indirekte për të prodhuar një produkt të ri. Malli i prodhuar është i prekshëm dhe mund të magazinohet. Një shërbim karakterizohet nga natyra e tij e paprekshme. Ai nuk mund të ndahet nga klienti dhe nuk mund të futet në stoqe. Menaxherët duhet të jenë të aftë të vëzhgojnë kostot e shërbimeve të kryera me të njëjtën saktësi, siç duhet të jenë në gjendje të vëzhgojnë koston e mallrave të prodhuara. 5-3
 4. 4. Firmat prodhuese përkundrejt firmaveshërbyese 1 Karakteristikat e firmave shërbyese dhe ndërlidhja e Karakteristikat e firmave shërbyese dhe ndërlidhja e tyre me sistemin e menaxhimit të kostos tyre me sistemin e menaxhimit të kostos 5-4
 5. 5. Firmat prodhuese përkundrejt firmave shërbyese 1Produktet dhe shërbimet unike përkundrejt atyre të standardizuaraProduktet dhe shërbimet unike përkundrejt atyre të standardizuara Nëse një firmë prodhon produkte unike në grupe të vogla dhe nëse këto produkte krijojnë kosto të ndryshme, atëherë firma duhet të përcjellë kostot e çdo produkti ose grupi. Kësaj i referohemi si sistemi i vendosjes së kostos për punën. Shembuj: Ndërtuesit e ormaneve, ndërtuesit e shtëpive, shërbimet dentale dhe medicinale 5-5
 6. 6. Firmat prodhuese përkundrejt firmave shërbyese 1Produktet dhe shërbimet unike përkundrejt atyre të standardizuaraProduktet dhe shërbimet unike përkundrejt atyre të standardizuara Disa kompani mund të bëjnë shumë njësi identike të të njëjtit produkt. Duke qenë se njësitë janë të njëjta, kostot e çdo njësie janë gjithashtu të njëjta. Kësaj i referohemi si sistemi i caktimit të kostos sipas procesit. Shembuj: Ushqimi, cimento, derivatet e naftës dhe prodhimet kimike 5-6
 7. 7. Ndërtimi i sistemit të kontabilitetit tëkostos 2 Marrëdhënia e akumulimit, e matjes dhe e ngarkimit Marrëdhënia e akumulimit, e matjes dhe e ngarkimit të kostos të kostos The cost accounting system must satisfy the needs for cost accumulation, cost measurement and cost assignment. 5-7
 8. 8. Ndërtimi i sistemit të kontabilitetit tëkostos 2 Akumulimi i kostos i referohet dallimit dhe regjistrimit të kostos. Dokumentet e burimit mund të dizajnohen në mënyrë që të furnizojnë me informata që mund të përdoren për qëllime të shumëfishta. Matja e kostos i referohet klasifikimit të kostos dhe përcaktimit të shumës në vlerë monetare të materialeve të drejtpërdrejta, të punës së drejtpërdrejtë dhe të shpenzimeve indirekte. Metodat e matjes së kostos:  Caktimi aktual i kostos  Caktimi normal i kostos 5-8
 9. 9. Ndërtimi i sistemit të kontabilitetit tëkostos 2Ngarkimi i kostos ndodh pasi që kostot të jenëakumuluar dhe matur. Totali i kostove të prodhimit tënjësive pjesëtohet me numrin e njësive për tëpërcaktuar koston për njësi. Kostot për njësi në firmat prodhuese përdoren për:  Vlerësimin e stoqeve  Llogaritjen e fitimit  Marrjen e vendimeve Kostot për njësi në firmat jo-prodhuese përdoren për:  Përcaktimin e profitabilitetit  Përcaktimin e fizibilitetit të shërbimeve të reja 5-9
 10. 10. Ndërtimi i sistemit të kontabilitetit tëkostos 2 Kosto për njësi përbëhet nga  materialet e drejtpërdrejta të vëzhgueshme për njësi  puna e drejtpërdrejt  shpenzimet indirekteShpenzimet indirekte aplikohen duke përdorur një normë tëparacaktuar të bazuar në shpenzimet indirekte të buxhetuara dhekohën e buxhetuar të nxitësit. Faktorët nxitës më të përdorurpërfshijnë: 1. Njësitë e prodhuara 2. Orët e punës së drejtpërdrejt 3. Vlera monetare e punës së drejtpërdrejt 4. Orët e makinerisë 5-10 5. Vlera monetare e materialeve të drejtpërdrejta ose kostoja
 11. 11. Setting Up the Cost Accounting System 2Niveli i veprimatrisë duhet të parashikohet për vitine ardhshëm për të llogaritur normën e paracaktuar tëshpenzimeve indirekte. Katër matëset e nivelit të veprimtarisë: 5-11
 12. 12. Sistemi i caktimit të kostos për punënme porosi: Përshkrim i përgjithshëm 3 Vështrim iipërgjithshëm iisistemit të caktimit të kostos Vështrim përgjithshëm sistemit të caktimit të kostosFirmat që veprojnë në industritë e punës me porosi,prodhojnë një shumëllojshmëri produktesh ose punësh, qëjanë zakonisht krejt të dallueshme nga njëra-tjetra.Kostot akumulohen sipas punës në një sistem të prodhimitme porosi. Secila punë dokumentohet në një formular tëkostos së punës me porosi.Kostot totale të prodhimit për punën pjesëtohen me numrine njësive të prodhuara për të llogaritur koston për njësi.Mbledhja e të gjithë formularëve të kostos së punëspërcakton dokumentin stoqet e gjysmëprodukteve. 5-12
 13. 13. Sistemi i caktimit të kostos për punënme porosi: Përshkrim i përgjithshëm 3 Formulari iikostos për punët me porosi Formulari kostos për punët me porosi 5-13
 14. 14. Sistemi i caktimit të kostos për punënme porosi: Përshkrim i përgjithshëm 3 Formulari i ikërkesës së materialeve Formulari kërkesës së materialeve 5-14
 15. 15. Sistemi i caktimit të kostos për punënme porosi: Përshkrim i përgjithshëm 3 Karta e kohës Karta e kohës 5-15
 16. 16. Sistemi i caktimit të kostos për punënme porosi: Përshkrim i përgjithshëm 3 Punëve u ngarkohen kosto indirekte me një normë të paracaktuar të shpenzimeve indirekte. Shuma aktuale e nxitësit të përdorur duhet të mblidhet dhe regjistrohet. 5-16
 17. 17. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së 4kostos Përmbledhja e rrjedhjes së kostos së materialeve të Përmbledhja e rrjedhjes së kostos së materialeve të drejtpërdrejta. drejtpërdrejta. = + 5-17
 18. 18. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos 4 Përmbledhja e rrjedhjes së kostos së punës së Përmbledhja e rrjedhjes së kostos së punës së drejtpërdrejta. drejtpërdrejta. 5-18
 19. 19. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së 4kostos Përmbledhja e rrjedhjes së kostos indirekte. Përmbledhja e rrjedhjes së kostos indirekte. 5-19
 20. 20. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së 4kostos Formulari iikostos për punën me porosi të Formulari kostos për punën me porosi të përfunduar. përfunduar. 5-20
 21. 21. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos 4 Përmbledhja e rrjedhës së kostos për mallrat e Përmbledhja e rrjedhës së kostos për mallrat e përfunduara. përfunduara. 5-21
 22. 22. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së 4kostos Përmbledhja e rrjedhës së kostos për mallrat e Përmbledhja e rrjedhës së kostos për mallrat e përfunduara. përfunduara. 5-22
 23. 23. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos 4 Përmbledhja e rrjedhës së kostos për mallrat e Përmbledhja e rrjedhës së kostos për mallrat e përfunduara. përfunduara. 5-23
 24. 24. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së 4kostos Përmbledhja e rrjedhës së kostos për mallrat e Përmbledhja e rrjedhës së kostos për mallrat e përfunduara. përfunduara. 5-24
 25. 25. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së 4kostos Përmbledhja e rrjedhës së kostos për mallrat e Përmbledhja e rrjedhës së kostos për mallrat e përfunduara. përfunduara. 5-25
 26. 26. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së 4kostos Përmbledhja e rrjedhës së kostos për mallrat e Përmbledhja e rrjedhës së kostos për mallrat e përfunduara. përfunduara. 5-26
 27. 27. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos 4 Raporti iikostos së mallrave të shitura Raporti kostos së mallrave të shitura 5-27
 28. 28. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos 4Përmbledhja e rrjedhjes së kostove të prodhimit për kompaninëPërmbledhja e rrjedhjes së kostove të prodhimit për kompaninë All Signs All Signs 5-28
 29. 29. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së 4kostos Pasqyra e të Ardhurave Pasqyra e të Ardhurave 5-29
 30. 30. Caktimi i kostos për punën me porosi: Përshkrimi specifik i rrjedhjes së 5 kostos Kostot dhe veprimtaria e shpenzimeve Kostot dhe veprimtaria e shpenzimeve indirekte të departamentit indirekte të departamentit Norma e shp. $240,000 = $12 për orë pune të = Indirekte të fabrikës 20,000 drejpërdrejtNorma e shp. indirekte $60,000 = $4 për orë pune të = për departmentin A 15,000 drejpërdrejtNorma e shp. indirekte $180,000 = = $12 për orë pune të për departmentin B 15,000 drejpërdrejt 5-30
 31. 31. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së 5kostos Të dhënat e prodhimit për punën 23 dhe 24 Të dhënat e prodhimit për punën 23 dhe 24 Shpenzimet indirekte të punës 23: $12 × 500 OPD = $6,000 Shpenzimet indirekte të punës 24: $12 × 1 OPD = $12 5-31
 32. 32. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së 5kostos Shpenzimet indirekte të ngarkuara duke përdorur shumë faktorë nxitës Department A Department B Shpenzimet indirekte $60,000 $180,000 Faktori nxitës i kostos 15,000 OPD 15,000 OM Norma e mbulimit të kostos për depart. $4/OPD $12/OM Shp. indirekte që aplikohen në punën 24 $2,000 — Shp. indirekte që aplikohen në punën 24 — $6,000 5-32
 33. 33. Caktimi i kostos për punën me porosi:Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos 5 Shpenzimet indirekte të ngarkuara duke përdorur shumë faktorë nxitës Department A Department BShpenzimet indirekte $60,000 $180,000Faktori nxitës i kostos 15,000 OPD 15,000 OMNorma e mbulimit të kostos për depart. $4/OPD $12/OMShp. indirekte që aplikohen në punën 24 $2,000 —Shp. indirekte që aplikohen në punën 24 — $6,000 Krahasoni me shpenzimet indirekte të ngarkuara duke përdorur një faktor nxitës: Shpenzime indirekte të punës 23: $12 × 500 OPD = $6,000 Shpenzimet indirekte të punës 24: $12 × 1 OPD = $12 5-33
 34. 34. Fundi iKapitullit 5 5-34

×