ทิศทางอุตสาหกรรมก่ อสร้ างไทยปี 2557
8 มีนาคม 2557

1
ประเด็นสาคัญ
 อุตสาหกรรมก่ อสร้ างปี 2556 เติบโตชะลอลง โดยเฉพาะในช่ วงไตรมาสสุดท้ ายของปี สถานการณ์ การเมือง และ
การประกา...
ธุรกิจก่ อสร้ างปี 2556: โครงการภาครั ฐสะดุดการเมือง
• ปี 2556 ที่ผ่านมา การก่ อสร้ างภาครั ฐหดตัว เนื่องจากการลงทุนโครงกา...
ธุรกิจก่ อสร้ างปี 2556 : โครงการเอกชนยังเติบโตในแดนบวก
• ปี 2556 ที่ผ่านมา การก่ อสร้ างภาคเอกชนยังสามารถรั กษาระดับการเต...
ธุรกิจก่ อสร้ างปี 2557: ทิศทางการเมืองผลต่ อการก่ อสร้ างภาครั ฐและเอกชน
การก่ อสร้ างภาครัฐ

การก่ อสร้ างภาคเอกชน

• โค...
แนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจก่ อสร้ างปี 2557 ชะลอตัว
20.0

500,000

15.0

400,000
300,000
200,000

10.0
5.0
0.0

y-o-y

มูล...
ธุรกิจก่ อสร้ างปี 2557 : เผชิญความท้ าทายหลากหลาย
ปั จจัยท้ าทาย
• การชะลอการลงทุ น โครงการใหม่ ทั ง ของ
้
ภาครัฐและเอกชน...
ขันตอนการเบิกจ่ ายงบลงทุนในสถานการณ์ ปกติ
้
กรอบวงเงินลงทุน

อานาจอนุมัตโดย
ิ

ไม่ เกิน 100 ล้ านบาท
การเบิกจ่ ายงบ
ลงทุน
...
ขันตอนการเบิกจ่ ายงบลงทุนในสถานการณ์ เกิดสูญญากาศทางการเมือง
้
 กรณีวงเงินลงทุนไม่ เกิน 1,000 ล้ านบาท
หน่ วยงานในสังกัด
...
Thailand Economic Outlook for 2014
Indicators
(%YoY or otherw ise indicated)

2014

2013

Thai GDP Growth

Base Case
2.9
3...
11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ภาพรวมอุตสากรรมก่อสร้าง มีนาคม 2014

713 views

Published on

จากศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
713
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
347
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาพรวมอุตสากรรมก่อสร้าง มีนาคม 2014

 1. 1. ทิศทางอุตสาหกรรมก่ อสร้ างไทยปี 2557 8 มีนาคม 2557 1
 2. 2. ประเด็นสาคัญ  อุตสาหกรรมก่ อสร้ างปี 2556 เติบโตชะลอลง โดยเฉพาะในช่ วงไตรมาสสุดท้ ายของปี สถานการณ์ การเมือง และ การประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลทาให้ การพิจารณาการลงทุนโครงการ ใหม่ ของภาครัฐล่ าช้ าออกไป ขณะที่ภาคเอกชน มีการปรับแผนการดาเนินธุรกิจชะลอการลงทุนโครงการใหม่  อุตสาหกรรมก่ อสร้ าง ปี 2557 ชะลอตัว  การลงทุนโครงการของภาครั ฐ ยังคงต้ องรอความชัดเจนภายหลังจากการจัดตังรั ฐบาลใหม่ อย่ างไรก็ดี การ ้ ลงทุนโครงการใหม่ คงจะอยู่ในกรอบจากัด  การลงทุนภาคเอกชน นอกจากปั จจัยการเมืองกดดันการลงทุนแล้ ว ปั จจัยเฉพาะของภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กับการก่ อสร้ าง เช่ น ธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทที่อยู่อาศัย ยังเป็ นประเด็นสาคัญที่มีผลต่ อการกาหนดทิศ ทางการลงทุน 2
 3. 3. ธุรกิจก่ อสร้ างปี 2556: โครงการภาครั ฐสะดุดการเมือง • ปี 2556 ที่ผ่านมา การก่ อสร้ างภาครั ฐหดตัว เนื่องจากการลงทุนโครงการใหม่ ภาครัฐหยุดชะงัก แรงขับเคลื่อนส่ วน ใหญ่ มาจากโครงการต่ อเนื่อง ได้ แก่ การก่ อสร้ างรถไฟฟาในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล (ได้ แก่ รถไฟฟาสายสีม่วง ้ ้ (ช่ วงบางใหญ่ -บางซื่อ) และรถไฟฟาสายสีนาเงิน (ช่ วงบางซื่อ-ท่ าพระ และช่ วงหัวลาโพง-บางแค) เป็ นต้ น) ้ ้ 460,000 15.0 มูลค่ าการก่ อสร้ างภาครั ฐ 420,000 มูลค่ า (ล้ านบาท) 10.0 5.0 400,000 0.0 380,000 -5.0 360,000 -10.0 340,000 การก่ อสร้ างภาครั ฐ อัตราการเติบโต (y-o-y) 2551 397,354 -0.9 2552 399,980 0.7 ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ 2553 422,670 5.7 2554 384,297 -9.1 2555 436,523 13.6 2556 429,903 -1.5 y-o-y 440,000 -15.0 3
 4. 4. ธุรกิจก่ อสร้ างปี 2556 : โครงการเอกชนยังเติบโตในแดนบวก • ปี 2556 ที่ผ่านมา การก่ อสร้ างภาคเอกชนยังสามารถรั กษาระดับการเติบโตได้ ผลพวงจากการแข่ งขันในตลาด อสั งหาริ มทรั พย์ ประเภทที่อยู่อาศัยในช่ วงก่ อนหน้ า และการขยายการลงทุนของกลุ่ มผู้ ประกอบการธุ รกิจค้ าปลี ก ห้ างสรรพสินค้ า และกลุ่มวัสดุก่อสร้ าง มูลค่ าการก่ อสร้ างภาคเอกชน 400,000 300,000 200,000 100,000 0 การก่ อสร้ างภาคเอกชน อัตราการเติบโต (y-o-y) 2551 382,318 10.3 2552 340,439 -11.0 ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ 2553 387,663 13.9 2554 438,615 13.1 2555 491,417 12.0 2556 522,294 6.3 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 y-o-y มูลค่ า (ล้ านบาท) 600,000 500,000 4
 5. 5. ธุรกิจก่ อสร้ างปี 2557: ทิศทางการเมืองผลต่ อการก่ อสร้ างภาครั ฐและเอกชน การก่ อสร้ างภาครัฐ การก่ อสร้ างภาคเอกชน • โครงการต่ อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา ยังสามารถขับเคลื่อน • การลงทุ น ภาคเอกชนในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล ต่ อได้ อย่ างไรก็ดี การเบิกจ่ ายในบางโครงการอาจจะต้ อง คาดว่ าจะชะลอตัวลง เนื่องจากปั จจัยเสี่ยงเฉพาะของภาค เผชิญกับปั ญหาในช่ วงครึ่งแรกของปี 2557 ธุรกิจ เช่ น ธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทที่อยู่อาศัย เผชิญกับ • โครงการของรั ฐวิสาหกิจน่ าจะยังคงสามารถเดินหน้ า การปั ญหาหลายประการ เช่ น ความไม่ สมดุลระหว่ างอุปสงค์ และ อุปทานที่อยู่อาศัยในบางพื้นที่ การชะลอตัวของความต้ องการซื้อ ต่ อไปได้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของผู้ บ ริ โ ภค และปั ญหาหนี้ ภ าคครั ว เรื อ นที่ อ ยู่ ใ น ระดับสูง • โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ภ า ค รั ฐ ห ล า ย โ ค ร ง ก า ร ใ น ปี งบประมาณปี 2557 มีงบลงทุนเกิน 100 ล้ านบาท ซึ่ง ยังคงต้ องรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ • อย่ างไรก็ดี กิจกรรมการก่ อสร้ างยังคงได้ รับอานิสงส์ จาก ้ • โครงการที่ ค าดว่ าจะสามารถด าเนิ น ได้ น่ าจะเป็ น โครงการที่ผ้ ูประกอบการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ทังธุรกิจที่ โครงการที่มีมูลค่ าการลงทุนไม่ สูง และให้ ประโยชน์ ต่อ อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม ที่ประกาศเปิ ดตัวไปก่ อนหน้ า สังคมและเร่ งด่ วน 5
 6. 6. แนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจก่ อสร้ างปี 2557 ชะลอตัว 20.0 500,000 15.0 400,000 300,000 200,000 10.0 5.0 0.0 y-o-y มูลค่ า (ล้ านบาท) 600,000 -5.0 100,000 -10.0 0 -15.0 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557F การก่ อสร้ างภาคเอกชน 382,318 340,439 387,663 438,615 491,417 522,294 536,750 การก่ อสร้ างภาครั ฐ 397,354 399,980 422,670 384,297 436,523 429,903 418,000 อัตราการเติบโตภาคเอกชน (y-o-y) 10.3 -11.0 13.9 13.1 12.0 6.3 2.8 อัตราการเติบโตภาครั ฐ (y-o-y) -0.9 0.7 5.7 -9.1 13.6 -1.5 -2.8 ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และคาดการณ์ โดย ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย 534,000-539,000 411,000-425,000 2.2-3.3 (-4.4) - (-1.1) 6
 7. 7. ธุรกิจก่ อสร้ างปี 2557 : เผชิญความท้ าทายหลากหลาย ปั จจัยท้ าทาย • การชะลอการลงทุ น โครงการใหม่ ทั ง ของ ้ ภาครัฐและเอกชน • การเบิ ก จ่ า ยรั ฐ บาลมี ค วามล่ า ช้ า อาจจะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ส ภ า พ ค ล่ อ ง ข อ ง ผู้ประกอบการ • การแข่ ง ขั น กั น รั บ งาน มี ผ ลต่ อ อัต ราก าไร ของผู้ประกอบการ • การขาดแคลนแรงงาน • สถาบันการเงินระมัดระวังการปล่ อยสินเชื่อ การปรั บตัวของภาคธุรกิจ • การจัดการระบบการบริ หารให้ มีมาตรฐาน มากขึน และมีประสิทธภาพ ้ • การร่ วมมือกับพันธมิตร ห่ วงโซ่ อุปทานของ ภาคก่ อสร้ าง • หาตลาดใหม่ ร องรั บ เช่ น ตลาดผู้ บ ริ โ ภค ได้ แก่ ซ่ อมแซมที่อยู่อาศัย ตลาดองค์ กร อาทิ ซ่ อมแซมโรงแรม และอาคารส านั ก งาน นอกจากนีการมองหาโอกาสในประเทศเพื่อน ้ บ้ าน 7
 8. 8. ขันตอนการเบิกจ่ ายงบลงทุนในสถานการณ์ ปกติ ้ กรอบวงเงินลงทุน อานาจอนุมัตโดย ิ ไม่ เกิน 100 ล้ านบาท การเบิกจ่ ายงบ ลงทุน ปลัดกระทรวง เกิน 100 ล้ านบาท แต่ ไม่ เกิน 1,000 ล้ านบาท รัฐมนตรีกระทรวง เกิน 1,000 ล้ านบาท คณะรัฐมนตรี 8
 9. 9. ขันตอนการเบิกจ่ ายงบลงทุนในสถานการณ์ เกิดสูญญากาศทางการเมือง ้  กรณีวงเงินลงทุนไม่ เกิน 1,000 ล้ านบาท หน่ วยงานในสังกัด รั ฐมนตรี คณะกรรมการเลือกตัง ้  กรณีวงเงินลงทุนเกิน 1,000 ล้ านบาท หน่ วยงานในสังกัด รั ฐมนตรี คณะรั ฐมนตรี คณะกรรมการเลือกตัง ้ 9
 10. 10. Thailand Economic Outlook for 2014 Indicators (%YoY or otherw ise indicated) 2014 2013 Thai GDP Growth Base Case 2.9 3.0 Forecast Range 2.2-3.7 Private Consumption 0.2 1.4 0.5-1.8 Investment -1.9 2.2 1.3-3.3 Gov't Budget Balance (% of GDP) -2.4 -2.2 -2.5 to -1.7 Exports -0.2 5.0 3.0-7.0 Imports -0.4 2.0 0.0-4.0 Current Account Balance (USD Bn) -2.8 1.7 0.4-3.0 Headline CPI 2.2 2.4 2.2-2.6 Core CPI 1.0 1.5 1.3-1.7 Source: KResearch Forecast as of February 2014 10
 11. 11. 11

×