Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Struktura -vsya_2_0

1,303 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Struktura -vsya_2_0

  1. 1. 1 Конференція трудового колективу Наглядова рада Ректор Вчена рада університету Перший проректор (Козак Ф.В.) Проректор з науково- педагогічної роботи (Галущак М.О.) Проректор з науково- педагогічної роботи (Чеховський С.А.) Проректор з наукової роботи (Карпаш О.М.) Проректор з наукової роботи (Дзьоба О.Г.) Директор господарського комплексу (Василів А.Я.) Головний інженер (Улізько С.І.) Навчальний відділ Відділ міжнародних зв’язків Лабораторія науково-методичного забезпечення навчального процесу Центр тестування Науково-технічна бібліотека Служба зв’язку, інфор- маційних та комп’ю- терних технологій Редакційно-видавничий відділ Юридична служба Канцелярія Архів Лабораторія організації практик і зв’язку з виробництвом Центр дистанційного навчання Навчально-науковий центр професійної підготовки і практики Навчально-виробнича лабораторія поліграфічних послуг Інформаційно- обчислювальний центр Центр культури і дозвілля студентів Редакція газети «Студент Прикарпаття» Лабораторія інформаційного забезпечення навчального процесу Відділ підготовки фахівців вищої кваліфікації Відділ організації видання науково-технічних, фахових журналів Інститут післядипломної освіти Тренажерний буровий центр Спортивний комплекс ім. А.Гемби Експлуатаційно- господарський відділ Студентське містечко Відділ капітального і поточного ремонту Відділ студентського харчування Відділ матеріально- технічного забезпечення Відділ головного механіка Відділ головного енергетика Навчально- науково- виробнича автотранс- портна лабораторія Бухгалтерія Планово-фінансовий відділ Відділ кадрів Військово-мобіліза- ційний відділ Штаб цивільного захисту Центр навчання іноземних студентів Відділення підготовки іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів Музей університету База відпочинку «Нафтовик» Відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності Діагностично- оздоровчий центр Наукова рада Приймальна комісія Підготовче відділення Лабораторія метрології та контролю витрат енергоносіїв Відділ охорони і безпеки Навчальний центр з під- готовки (перепідготовки) водіїв з перевезення небезпечних вантажів Курси водіїв транспорт- них засобів категорії «В» Навчально-наукові структурні підрозділи Інститути (див. стор. 3) Факультети (див. стор. 2) Кафедра військової підготовки Навчальні заклади, що входять до складу навчально-науково-виробничого комплексу університету Відокремлені структурні підрозділи (див. стор. 3) Лабораторія інноваційних досліджень в економіці Центр розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор» Комітет з конкурсних торгів Методична рада Інноваційна рада ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ (станом на 01.09.2013 р.)
  2. 2. 2 Факультети ІФНТУНГ Геологорозвідувальний факультет Факультет технічного перекладу та документознавства Факультет нафтогазопроводів Факультет інформаційних технологій Факультет архітектури туристи- них комплексів Газонафтопромисловий факультет Кафедра геології і розвідки нафтових і газових родовищ Кафедра теоретичних основ геології Кафедра геофізичних досліджень свердловин Кафедра польової нафтогазової геофізики Кафедра буріння нафтових і газових свердловин Кафедра розробки і експлуатації нафтових і газових родовищ Кафедра морських нафтогазових технологій Кафедра транспорту та зберігання нафти і газу Кафедра спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ Кафедра нафтогазової гідромеханіки Кафедра зварювання трубопроводів і конструкцій Кафедра технічної діагностики та моніторингу Кафедра зносостійкості та відновлення деталей машин Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології Кафедра комп’ютерних технологій в системах управління і автоматики Кафедра програмного забезпе- чення автомати- зованих систем Кафедра комп’ютерних систем і мереж Кафедра інформатики Кафедра архітектурного проектування Кафедра туризму Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки Кафедра основ архітектури Кафедра будівельної механіки Кафедра філології та перекладу Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Кафедра соціальних комунікацій та права Кафедра державного управ- ління та місцевого самоврядування Геологічний музей Факультет електрифікації та інфор- маційно-вимірювальних технологій Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств Кафедра інформаційно- вимірювальної техніки Кафедра методів та приладів контролю якості та сертифікації продукції Кафедра електротехніки Кафедра англійської мови Організаційна структура Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (продовження)
  3. 3. 3 Відокремлені структурні підрозділи ІФНТУНГ Коледж електронних приладів ІФНТУНГ Бурштинський енергетичний коледж ІФНТУНГ Навчально-консульта- ційний пункт ІФНТУНГ в м. Надвірна Навчально-консульта- ційний пункт ІФНТУНГ в м. Бурштин Навчально-консульта- ційний пункт ІФНТУНГ в м. Дрогобич Спільний факультет нафтогазових технологій ІФНТУНГ та Національної академії природоохоронного та курортного будівництва в м. Сімферополь Санаторій- профілакторій «Бадьорість» Інститути ІФНТУНГ Інститут фундаментальної, гу- манітарної підготовки та заочно-дистанцій- ного навчання Інститут економіки та управ- ління у нафто- газовому комплексі Інститут інженерної механіки Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики і екології Інженерно- екологічний інститут Кафедра історії та політології Кафедра філософії Кафедра фізичного виховання і спорту Кафедра економіки підприємства Кафедра фінансів Кафедра обліку і аудиту Кафедра вищої математики Кафедра загальної та прикладної фізики Кафедра організації праці та виробництва Кафедра менеджменту та адміністрування Кафедра теорії економіки та управління Кафедра нафтогазового обладнання Кафедра механіки машин Кафедра теоретичної механіки Кафедра технології нафтогазового машинобудування Кафедра екології Кафедра землевпорядкування та кадастру Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики Кафедра безпеки життєдіяльності Кафедра хімії Кафедра комп’ютеризованого машинобудівного виробництва Кафедра інженерної геодезії Кафедра нафтогазового технологічного транспорту Організаційна структура Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (продовження)
  4. 4. 4 Організаційна структура Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (закінчення) Спеціалізовані вчені ради, колегіальні органи, громадські організації та інші науково-технічні структури на базі чи в складі ІФНТУНГ Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук Редколегії періодичних видань Наукові школи Органи Держспоживстандарту на базі ІФНТУНГ Д20.052.01 04.00.17 – геологія нафти і газу; 04.00.22 – геофізика Д20.052.04 05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища; 05.05.12 – машини нафтової та газової промисловості Технічний комітет ТК 146 „Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості” Комісія з соціального страхування з питань втрати праце- здатності Орган сертифікації продукції нафтогазового машинобудування Д20.052.02 05.15.06 – розробка нафтових та газових родовищ: 05.15.10 – буріння свердловин Орган сертифікації персоналу нафтогазової галузі (при Тренажерно- буровому центрі ІПО) Нафтогазова енергетика - Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал Журнал енергетики вуглеводнів Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал Методи та прилади контролю якості - Науково-технічний журнал Український комітет IAESTE - Міжнародної організації з обміну студентами технічних спеціальностей (на базі ІФНТУНГ) Профком ІФНТУНГ Студентський профком Міжнародна організація студентів економічних спеціаль- ностей – AIESEC (членство) Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості») Студентський парламент Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Д20.052.06 08.00.04 – економіка та управління підприємства (нафтова і газова промисловість) Д20.052.05 21.06.01 – екологічна безпека (техніч)ні науки, та геологічні науки Д20.052.03 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин ; 05.13.07 – автоматизація процесів керування 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення Громадські організації Міжнародні організації

×