Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stiftsdag 2012

348 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stiftsdag 2012

 1. 1. Velkommen til workshoppen Vi holder gudstjeneste selv 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 2. 2. Afbud fra Thomas pga. sygdom, men vi er her: Susanne og Asta 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 3. 3. Vores ”spiseseddel” 13.15-13.45 Frokost 13.45 Salme og indledning ABO 13.50 Det særlige ved Svenstrup Kirke ABO 14.05 Liturgien ved menighedsgudstjeneste ST 14.20 Prædikenprocessen ABO 14.35 Den 2. rolle og menigheden ved MG ST 14.50 Spørgsmål til drøftelse i grupper/plenum 14.55 Drøftelse i grupper 15.05 Opsamling/afrunding 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 4. 4. (2) Utallig såsom sand og uden måde, som havets dybe vand er Herrens nåde, som han mit hoved daglig overgyder: hver morgen i min skål en nåde uden mål til mig nedflyder. (7) Du bedst min tarv og trang, o Herre, kender, tilmed er lykkens gang i dine hænder, og hvad mig tjener bedst i hver en måde, du det tilforne ser. Mel.: Nederlandsk visemelodi 1621 Min sjæl, hvad vil du mer? H.O.C. Zinck 1801 Lad Gud kun råde! Tekst: Thomas Kingo 1674 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 5. 5. Svenstrup Sogn Sognet ligger på Nordals i Sønderborg Provsti. I sognet, som omfatter landsbyerne Stevning og Svenstrup, bor der 1354 mennesker, hvoraf de 1220 er medlemmer af folkekirken (1.1.2012). Der var i 2011: 7 døbte, 23 konfirmerede, 2 vielser og 6 begravelser 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 6. 6. Velkommen til Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 7. 7. 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 8. 8. 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 9. 9. 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 10. 10. Paulus (v) og Peter (h) – fra middelalderaltertavle 1450-1500 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 11. 11. Altertavlen er fremstillet af kirkekunstneren Gunnar Hansen i 1962. Motivet er "Bespisningen i ørkenen" (Johs. kap. 6 v. 1-15) Kirkens tekstiler er fremstillet af væverske Hanne Vedel f.1933 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 12. 12. 27-10-2013 "Svenstrup-tavlen" malet af billedkunstner Gitte Buch Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 13. 13. Maria Bebudelse – kirkens ikon skrevet af Sofie Hansen 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 14. 14. 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 15. 15. 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 16. 16. Peter Ruge - præst i Svenstrup 1989 - 2008 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 17. 17. Baggrunden for menighedsgudstjenesterne: Det særlige ved Svenstrup Kirke Udgangspunkt: Peter Ruges tilgang til kirkeliv, gudstjeneste, menighed og Bibelen: - aktiv menighed, medvirken, dialog, fælles ansvar søgende tilgang, mangfoldighed musik og meditation i fokus (onsdagsgruppe) gudstjeneste i øjenhøjde Bibelen – levende tekst gudstjensteværksteder (meditativ bibellæsning) kirken altid åben 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 18. 18. Det særlige ved Svenstrup Kirke: Kirkeværtsordningen Først i 1990erne blev kordegnen afløst af børnekor + unge kirkesangere og kirkeværtsordningen Siden da har kirkeværterne - ca. 10-15 medlemmer af menigheden - skiftedes til at tage sig af kordegneopgaver: lystænding, udlevering af salmebøger, læsning af ud- og indgangsbønner, udskænke kirkekaffe mv. 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 19. 19. Det særlige ved Svenstrup Kirke: Menighedsgudstjenesterne Ideen opstod i menighedsrådet i 2007. Biskoppen bifaldt forslaget og gav sin tilladelse til såkaldte lægmandsgudstjenester. Baggrunden var at undgå aflysninger / messefald, når Peter Ruge var fraværende. Normalt afløser nabopræsterne, og gudstjenesten starter så kl. 9 mod normalt 10.30. Resultat: få kirkegængere 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 20. 20. Bo Arne Scharff - præst i Svenstrup 2008 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 21. 21. Det særlige ved Svenstrup Kirke Bo Scharff har taget tråden op efter Peter Ruge og præger nu kirken med sin tilgang til kirkeliv, gudstjeneste og menighed: - eksperimenterende – fyraftenstilhed pilgrimsvandring med konfirmander rytmisk musik Bethlehemslyset brænder altid i kirken kirkeværten uddeler alterbrød (ofte hjemmebagt) nyt salmebogstillæg, ny altergangssalme 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 22. 22. Det særlige ved Svenstrup Kirke Menighedsrådets tanker 2012: 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 23. 23. Liturgien i menighedsgudstjenesten 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 24. 24. Praksis omkring menighedsgudstjenester • 6-8 årlige menighedsgudstjenester • Præsten udarbejder plan hvert halve år • Menighedsgudstjenstegruppen (ca. 8 pers.) melder ind, hvilke søndage de kan • Der dannes ”par” på kryds og tværs – spændende og udfordrende • Liturgiseddel laves til hver gudstjeneste, så ingen i menigheden er usikre på forløbet 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 25. 25. Liturgipraksis • Der er altid en fast liturgi – pt. næsten identisk med Svenstrup Højmesseliturgi • Der er altid kirkevært • Der er altid 2, der står for gudstjenesten • Det er altid koret – eller et par korsangere - der synge velsignelsen • Der er ikke nadver 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 26. 26. 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 27. 27. 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 28. 28. 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 29. 29. Prædikenprocessen • Har været med i menighedsgudstjenestegruppen fra starten i marts 2007 (som Susanne og Thomas) og prædikede 1. gang 3. juni 2007 • Har prædiket 8 gange – heraf 2 gange med min mand som 2. person Min baggrund for at turde vove at binde an med opgaven: • Havde deltaget i Peter Ruges gudstjenesteværksteder 2006-07 • Overbevisning om, at Bibelen er levende tekst, der vil mig noget 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 30. 30. Min prædikenproces • Læser teksten, når jeg ved hvilken søndag, jeg skal prædike – igen og igen – mediterer over den • Teksten arbejder i mig – - • Nogle gange mediterer jeg sammen med den 2. person, som jeg har gudstjenesten sammen med • Jeg har også mulighed for at kontakte præsten og sparre med ham • Vi finder sammen den røde tråd og vælger sammen salmer • Jeg læser salmerne igennem og finder undertiden vers/linier, som jeg lader indgå i prædiken, når de passer ind 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 31. 31. Meditativ bibellæsning 1. fase: 2 læserunder hvor søndagens tekst læses højt af aftenens tovholder hvorefter den enkelte fordyber sig i læsning af teksten glidende over i 2. fase: 1. meditation (5-7 min.) – hvor den enkelte mediterer over teksten – ”går rundt i den” – og observerer hvilket sted teksten åbner sig for én – fokus på ét sted – ”et vindue” 3. fase: Runde, hvor den enkelte melder ind med det sted, der berørte én og ganske kort, hvorfor man er blevet berørt 4. fase: 2. meditation (5-7 min.) – hvor man mediterer over de meldinger de andre er kommet med 5. fase: Runde, hvor den enkelte melder, hvorledes man er blevet berørt af de andre meldinger. ” Åndelig vejledning - en del af den kirkelige tradition". 2006 Afsnittet "Meditativ læsning af bibelske tekster” skrevet af Lene Højholt giver en grundig instruktion i bibel- og billedmeditation. 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 32. 32. Meditativ bibellæsning (2) • Det er vigtigt med den personlige udmelding på baggrund af meditationen i begge runder. • Vigtigt med ro og stilhed, så der er et meditativt rum – idet meditationen åbner for den levende tekst, således at det er teksten, der åbner os og vil os noget, og ikke vores intellekt der udfolder sin trang til at udlægge teksten og teologisere over den. • Ikke en diskussion eller debat om rette udlægning, men en udveksling af oplevelse/erfaring 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 33. 33. Min prædikenproces, 2 • Læser andre prædikener (bøger / på nettet) og undersøger, hvor teksten har åbnet sig for dem – gør nogen indtryk, mediterer jeg over det • Skriver stikord undervejs – nøgleord fra teksten – citater fra salmer – og væver efterhånden en helhed ud af det • Vigtigt at holde fokus: hvad er essensen i det teksten vil have mig til at formidle videre til netop de mennesker, der måtte være i kirke den pågældende søndag • Ofte tænker jeg på både de faste kirkegængere, jeg kender og på de unge korsangere og kormedlemmerne og forsøger at gøre budskabet forståeligt ind i den verden vi alle lever midt i 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 34. 34. Min prædikenproces, 3 • Jeg læser min prædiken igennem mange gange – også højt – så jeg ved, hvor pauserne skal være, og hvor trykket skal lægges osv. • Undgå for megen oplæsning, bedre at tale frit og kunne få øjenkontakt med menigheden • Under prædiken huske roen – huske at trække vejret – at være rolig – ikke være bange for pausen 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 35. 35. Min prædikenproces, 4 • Vigtigt: jeg er ikke præst – har ikke en teologisk tilgang til prædiken, men netop en lægmands • Har stor respekt for præstens teologiske viden og erfaring • Tror, at jeg og de andre lægfolk, der prædiker kan være med til at gøre folkekirken mere folkelig i ordets bedste forstand = jordnær og baseret på almenmenneskelig livserfaring • Det er en stor og givende oplevelse hver gang – dejligt at arbejde sammen om opgaven – helt specielt sammen med fagottisten Henrik Soelmark. 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 36. 36. Den 2.’s rolle ved menighedsgudstjenesten • Fælles ansvar for gudstjenestens sammenhæng og forløb – både i forberedelsen og under gudstjenesten • Sparringspartner i forbindelse med prædiken • Salmevalg • Valg af tekster: bibeltekster – bønner – digte 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 37. 37. At være menighed ved en menighedsgudstjeneste • I øjenhøjde • Samhørighed og fællesskab – en af vores • Lydhørhed og opbakning • Spændende at høre engagerede amatører 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 38. 38. Spørgsmål • Hvilke tanker gør du/I dig om at involvere menigheden i gudstjenesten? • Kan vi holde nadver i en kirke uden præst? • Er det i orden med alternative gudstjenester? uden prædiken -musik og salmer • Hvilke betænkeligheder har du ved at holde en gudstjeneste, holde en prædiken? • Opsamling af spørgsmål til os 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke
 39. 39. Opsamling /Afrunding 27-10-2013 Svenstrup Kirke - mulighedernes kirke

×