SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
ANALIZA ISTRAŽIVANJA
O PRIMJENAMA IKT-A U TVRTKAMA SA PODRUČJA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Prosinac, 2019.
Projekt: „Virtualni inkubator 2.0“
Nositelj projekta: Connect IT udruga za razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija,
Slavonski Brod
Projekt financira: Brodsko-posavska županije
Analizu izradio: Count IT d.o.o. , Slavonski Brod
Autor: Gordana Prebeg, struč. spec. oec
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
3
1. SADRŽAJ
1. SADRŽAJ.............................................................................................................................. 3
2. UVOD .................................................................................................................................. 4
3. CILJ ISTRAŽIVANJA............................................................................................................... 5
4. METODOLOGIJA, INSTRUMENTI I UZORAK......................................................................... 6
5. REZULTATI ANALIZE ............................................................................................................ 8
4.1. SEKTORI I DJELATNOSTI.................................................................................................................. 8
4.2. VELIČINA PODUZETNIKA .............................................................................................................. 10
6. REZULTATI ANKETE SKUPINA PITANJA VEZANIH UZ PROIZVODNE PROCESE................... 14
7. ANALIZA SKUPINE PITANJA VEZANIH UZ RADNU SNAGU................................................. 22
6.1. POTREBE ZA ZANIMANJIMA OBUHVAĆENIM RCK 5.0.................................................................. 22
6.2. POTREBE TRŽIŠTA RADA............................................................................................................... 23
8. ANALIZA O POTREBAMA KORIŠTENJA USLUGA ROBOTIČKO – INOVACIJSKOG
LAOBATORIJA.................................................................................................................... 26
9. PODATCI O ULAGANJIMA PODUZETNIKA BPŽ KROZ REALIZIRANE PROJEKTE.................. 28
10. ZAKLJUČAK........................................................................................................................ 46
2. UVOD
U okviru projekta „Virtualni inkubator 2.0“ koji provodi udruga Connect IT za razvoj informacijsko-
komunikacijskih tehnologija iz Slavonskog Broda, provedeno je istraživanje i primjenama informacijsko
komunikacijskih tehnologija u tvrtkama sa područja Brodsko-posavske županije. Virtualni inkubator
okuplja ključne dionike za razvoj gospodarstva, a oni uključuju Županiju Brodsko-posavsku (upravne
odjele za gospodarstvo i obrazovanje), obrazovne institucije (srednje škole i visoka učilišta), tvrtke,
razvojne agencije i dr.
Aktivnosti Virtualnog inkubatora usmjerene su ka tranziciji domaćih tvrtki prema Industriji 4. 0 i
primjeni suvremenih tehnologija u proizvodnim procesima. Prve tri industrijske revolucije rezultat su
uvođenja strojeva, električne energije i informacijske tehnologije. Sada, uvođenje Interneta stvari i
usluga u proizvodnju pokreće četvrtu industrijsku revoluciju - Industrija 4.0. Ovaj novi tip industrije
utemeljen je na modelu Pametne tvornice.
Kroz projekt se razvijaju Smjernice za razvoj i primjenu IKT-a na području Brodsko-posavske županije.
U tu svrhu provodi se istraživanje među tvrtkama sa područja naše županije, sa ciljem utvrđivanja
trenutnog stanja vezanog za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poslovanju i
proizvodnim procesima.
Rezultati istraživanja koristiti će se za reviziju Smjernica za razvoj BPŽ, te pri planiranju budućih
infrastrukturnih projekata koji će služiti u svrhu pružanja potpore gospodarstvu (laboratoriji za
robotiku, laboratoriji za razvoj inovacija, edukacijski centri, inkubatori i slično), kao i usklađivanja
obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada.
Iz tog razloga bilo je važno utvrditi koje tehnologije se koriste u poduzećima Brodsko-posavske
županije, koje tehnologije planiraju uvoditi, što je potrebno gospodarstvu kako bi se moderniziralo
poslovanje i procesi unutar tvrtke, koja znanja i vještine su neophodne Vašim trenutnim ali i budućim
zaposlenicima, koja infrastruktura bi im olakšala poslovanje i sl., a sve sa ciljem povećanja
konkurentnosti tvrtki sa područja naše županije u području primjene informacijsko-komunikacijskih
tehnologija.
3. CILJ ISTRAŽIVANJA
Cilj istraživanja je utvrditi u kojoj mjeri i koje vrste informacijsko-komunikacijski tehnologija se
primjenjuju u poslovni procesima tvrtki sa područja Brodsko-posavske županije (BPŽ) u sektorima koji
su dominantni u ukupnom gospodarstvu BPŽ. Nadalje, cilj je utvrditi koje vrste poslovnih aktivnosti
provode tvrtke iz prioritetnih sektora, je su li do sada vršili ulaganja u IKT, te do koje mjere su poslovi
procesi usmjereni ka Industriji 4.0.
Drugi cilj istraživanja je utvrditi koje vrste zaposlenika će u budućnosti biti potrebne, te posljedično
koja znanja i vještina trebaju imati, kao i definirati postoji li potreba za edukacijom postojećih
zaposlenika.
Treći cilj istraživanja je utvrditi postoji li potreba poduzetnika za uslugama inovacijskog i/ili robotičkog
laboratorija i koja vrsta opreme im je potrebna.
Rezultati istraživanja koristiti će se u svrhu revizije smjernica za razvoj IKT-a BPŽ, te u skladu sa
Smjernicama za planiranje projekata koje će provoditi ključni dionici definirani smjernicama a sa ciljem
jačanja gospodarstva i razvoja Industrije 4.0.
4. METODOLOGIJA, INSTRUMENTI I UZORAK
Istraživanje je usmjereno na ciljnu skupinu poslovni subjekti kojima je glavna djelatnost po NKD-u 2007
u skupinama C24 do C30, odnosno prerađivačka industrija, sa područja BPŽ. Istraživanje je provedeno
u periodu svibanj 2019. – prosinca 2019. godine korištenjem nekoliko različitih pristupa
1) ANKETNI UPITNIK
Anketni upitnik izrađen je u elektroničkom obliku (https://forms.gle/a5N5QUW6ukxt5arK6), a sastojao
se od 3 seta pitanja vezana za:
- Primjenu IKT-a u poslovima procesima (10 pitanja) – upitnik je napravljen po uzoru na
istraživanje opisano u knjizi Inovativno pametno poduzeće1
- Postojeću i buduću radnu snagu, njihova znanja i kompetencije (8 pitanja)
- Potrebe za inovacijskim i /Ili robotičkim laboratorijem (3 pitanja)
Za ispunjavanje upitnika bilo je potrebno 15-ak minuta.
Anketni upitnik poslan je na e-mail adrese 54 poslovna subjekata od ukupno 151 subjekta registriranog
za naveden djelatnosti. S obzirom da je pretraga subjekata koji pripadaju ciljanoj skupini vršena prema
glavnoj djelatnosti u skladu sa klasifikacijom NKD 2007, a da nekim subjektima to nije pretežita
djelatnost, izvršena je pretraga Internet stranica i drugih dostupnih baza podataka, kako bi se utvrdilo
koji su poslovni subjekti prema svojoj stvarnoj djelatnosti relevantan uzorak. Nakon slanja ankete
subjekti su u više navrata kontaktirani telefonskim putem kako bi se prikupio što već broj odgovora.
U smislu odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrada u svrhu izrade procjena i upravljanja
podacima ankete temelji se na privoli sudionika u anketi (čl. 6. st. 1 (b) GDPR). U provođenju ovog
istraživanja te procjenama i rezultatima osobni se podaci, osobito sociodemografska obilježja, kao i
osobna uvjerenja i mišljenja, kumuliraju, što znači da se pri obradi podataka anonimiziraju i ne daju
zaključak o pojedincima. Prema tome, to više nisu osobni podatci te se odredbe GDPR-a više ne
primjenjuju. Prikupljanje podataka u upitniku provodi se unosom koji obavlja sudionik u anketi i
komplementarno određivanju metapodataka razgovorom. Svi sudionici istraživanja sukladni su da se
podaci prikupljaju u svrhu provedbe anketnog istraživanja.
2) IDIVIDUALNI RAZGOVORI
Sa poslovnim subjektima koji su reprezentativni predstavnici ciljanog uzorka, a koji nisu bili u
mogućnosti ili nisu bili voljni popuniti upitnik, obavljeni su individualni razgovori, a neki su svoja
mišljenja, stavove i informacije dostavili pute elektroničke pošte. Neki poslovni subjekti uputili su nas
na svoje mrežne stranice kao relevantan izvor podataka o predmetu poslovanja, tehnologijama i
ostalim podatcima koji su u skladu sa ciljem istraživanja.
3) PRIKUPLJANJE JAVNO DOSTUPNIH PODATAKA
1
https://bib.irb.hr/datoteka/951550.INSENT_Cjeli_izvjestaj_28_08_2018.pdf
Za potrebe istraživanja korišteni su različiti podatci iz javno dostupnih baza podataka kao što su podatci
Financijske agencije, Company wall d.o.o., Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje
i dr.
Navedeni podatci prikupljeni su sa ciljem komparacije dijela podataka prikupljenih upitnikom i kroz
individualne razgovore, kako bi se dobila što jasnija slika gospodarstva BPŽ. Stoga će se dio odgovora
dobivenih upitnikom komparirati sa onima dobivenim iz individualnih razgovora i javo prikupljenih
podataka, radi jasnije interpretacije.
5. REZULTATI ANALIZE
5.1. SEKTORI I DJELATNOSTI
Prema podatcima FINA, koje je za potrebe ovog istraživanja prikupila i obradila HGK Županijska komora
Slavonski Brod, ukupan broj registriranih poslovnih subjekata u BPŽ u 2018. godini je 1.842.
Kako je ranije definirano Smjernicama za razvoja IKT sektora BPŽ iz 2018. godine, kao prioritetni
sektori gospodarstva BPŽ definirani su:
 Metaloprerađivački
 Drvoprerađivački
 Proizvodnja i prerada
 Poljoprivreda
 Automobilska industrija
Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKD 2007, djelomično definira koje su točno djelatnosti unutar
svake industrije. Međutim, svaki poslovni subjekt za djelatnost mora odabrati jednu glavnu djelatnost,
što može dovesti do pogrešne interpretacije koji poslovni subjekti su u pojedinoj grani gospodarstva.
Iz tog razloga prilikom odabira poslovnih subjekata u reprezentativni uzorak za analizu prikupljani su
službeni podatci sa Sudskog registra, baze podataka Company Wall d.o.o. i Financijske agencije. Potom
je vršena provjera svakog pojedinog subjekta, te su u uzorak dodani i poslovni subjekti koji se stvarno
bave nekom od djelatnosti u prioritetnim sektorima, ali su također izostavljeni i oni koji su nisu
relevantni za izradu ove analize.
Prema podatcima FINA, koje je za potrebe ovog istraživanja prikupila i obradila HGK Županijska komora
Slavonski Brod, broj i struktura poduzetnika u prerađivačkoj industriji je prikazana u tablici ispod.
Uzmemo li u obzir da je predmet ove analize, a u odnosu na prikazanu tablicu, prehrambena industrija
(42), drvoprerađivačka industrija (38) i metaloprerađivačka industrija (128), dolazimo do podatka da je
takvih subjekata u BPŽ registrirano 208, dakle 67,5% od ukupnog broja subjekata BPŽ koji su
kategorizirani u prerađivačku industriju. Od 208 poduzetnika 54 se smatraju relevantnim, što je 25,96%
poduzetnika registriranih u ciljanim granama gospodarstva. Anketni upitnik poslan je na 54 poslovna
subjekta sa područja BPŽ, od kojih je 18 odgovorilo na upitnik, što je 33,3%.
Većina poduzetnika koji su odgovorili na upitnik definira svoju temeljnu djelatnost u sektorima C-24 –
Proizvodnja metala do C-29 – Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica.
GLAVNE DJELATNOSTI NKD 2007 ISPITANIKA KOJI SU POPUNILI UPITNIK
C2611 - Proizvodnja elektroničkih komponenata
A0111 - Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
C2562 - Strojna obrada metala
C1419 - Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
M7112 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
M7112 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
C2511 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
C2815 - Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
M7112 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
F4120 - Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
C2511 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
C2815 - Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
C2593 - Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
C2573 - Proizvodnja alata
C2599 - Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
C2453 - Lijevanje lakih metala
C1621 - Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
C2790 - Proizvodnja ostale električne opreme
Tako je npr. jedinom poslovnom subjektu koji proizvodi dijelove za automobilsku industriju u BPŽ,
glavna djelatnost, za koju je registriran pri Trgovačkom sudu, C24.53 – lijevanje lakih metala. Stoga je
prilikom odabira poslovnih subjekata bilo nužno utvrditi stvarnu pretežitu djelatnost, što u statističkom
smislu predstavlja prepreku za komparaciju u odnosu na ukupan broj subjekata u pojedinoj grani
gospodarstva, jer je upitno koliko je taj podatak relevantan. U smislu metodologije ovog istraživanja i
njegovog osnovnog cilja ova činjenica ne predstavlja prepreku jer je cilj doći do kvalitativnih podataka
i njihovog sadržaja, a ne toliko kvantitativnih statističkih podataka.
5.2. VELIČINA PODUZETNIKA
Prema podatcima FINA-e za 2018. godinu za BPŽ, u sektoru C – prerađivačka industrija, zaposlena je
8.621 osoba u 338 subjekata, što je u prosjeku 25 osoba po poslovnom subjektu. Ukupan broj
registriranih poslovnih subjekata u 2018. godini u BPŽ bio je 1.842 u čemu je udio subjekata iz
prerađivačke industrije 16.7%. Poslovni subjekti u BPŽ su u 2018. zapošljavali ukupno 17.301 osobu a
udio prerađivačke industrije u ukupnom broju zaposlenih osoba je visokih 49,83 %.
Rezultati provedene ankete pokazuju sljedeću strukturu ispitanih tvrtki u odnosu na broj zaposlenika:
Kako je vidljivo iz gornjeg grafa struktura ispitanih tvrtki sljedeća:
 Tvrtka ima manje od 10 djelatnika – 22,2%
 Tvrtka ima 10-19 djelatnika – 0 %
 Tvrtka ima 20-49 djelatnika – 33,3%
 Tvrtka ima 50-99 djelatnika – 22,2%
 Tvrtka ima 100-249 djelatnika – 11,1%
 Tvrtka ima 250-499 djelatnika – 11,1%
 Tvrtka ima 500-999 djelatnika – 0 %
 Tvrtka ima 1.000-4.900 djelatnika – 0 %
 Tvrtka ima više od 5.000 djelatnika – 0 %
Tvrtke koje zapošljavaju više od 500 djelatnika nisu obuhvaćene, jer nisu pristigli odgovori u obliku
upitnika. U BPŽ registrirane su dvije tvrtke koje zapošljavaju više od 500 djelatnika u sektoru
prerađivačke industrije, a to su Đuro Đaković TEP d.o.o. i Đuro Đaković Montaža d.o.o.
Prema podatcima FINA-e za 2018. godinu za BPŽ, u sektoru C – prerađivačka industrija, ostvaren je
ukupan prihod od 4.300.907.139 kn, što predstavlja 47,80 % ukupnih prihoda. Prosječan prihod po
subjektu u sektoru prerađivačke industrije u BPŽ u 2018. godini iznosio je 13.963.984 kn, ili 1.887.024
EUR.
Detaljnija raspodjela prihoda po djelatnostima unutar prerađivačke industrije prikazana je u tablici
ispod.
Kako je vidljivo iz prikazanih podataka metaloprerađivačka industrija je generirala većinu prihoda, čak
47,80%, koje su ostvarili poduzetnici BPŽ u 2018. godinu u prerađivačkom sektoru.
Kako je prikazano u grafu ispod u ukupnom broju poduzetnika obuhvaćenih anketom prema kriteriju
ukupno ostvarenog prihoda u 2018. godinu najviše je u rangu do 1 milijun EUR (33,3%).
6. REZULTATI ANKETE SKUPINA PITANJA VEZANIH UZ PROIZVODNE PROCESE
Prva skupina od 10 pitanja odnosila se na primjenu IKT tehnologija u proizvodnim procesima.
Prvo pitanje vezano za proizvodne procese odnosi se na vrste proizvoda, kako bi se vidjelo na koliki
postotak tvrtki se uopće može primjenjivati Industrija 4.0. te stekao uvid o tome koje su to vrste
proizvoda. Ponuđeni su sljedeći odgovori:
 Pojedinačna ili maloserijska proizvodnja prema specifikaciji naručitelja
 Pojedinačna i maloserijska proizvodnja za nepoznatog kupca (vlastiti proizvod bez specifikacije
od strane naručitelja)
 Serijska / velikoserijska proizvoda za nepoznatog kupca (za skladište)
 Modularni proizvodi / upotreba platformi; proizvodnja za poznatog kupca
 Mogućnost konfiguracije proizvoda preko Weba, kupac sam definira svoj unikatan proizvod
 Ostalo (opis)
Kako je vidljivo iz grafikona većina poduzetnika ima pojedinačnu i maloserijsku proizvodnju prema
specifikaciji koju izrađuje naručitelj. Potom slijede proizvodi iz serijske / velikoserijske proizvodnje za
nepoznatog kupca te pojedinačnu i maloserijsku proizvodnju bez specifikacije naručitelja. Pod ostalo
je navedeno razvoj i proizvodnja u svrhu zadovoljavanja potreba naručitelja.
Daljnja pitanja vezana za poslovne procese definirana su na način da determiniraju na kojoj razini
informatizacije su poslovni procesi u odnosu na Industriju 4.0 koja koreliraju sa istraživanjem koje je
provedeno na razini cijele RH kako bi se mogla vršiti usporedba dobivenih rezultata.2
Pitanja su postavljena na način da se svaki odgovor ocjenjuje ocjenom od 1 do 4, pri čemu 1 kao bod
predstavlja industriju 1.0, a 4 predstavlja 4.0. Ukoliko su odgovori između npr. 2 i 3, ili oba, tada se
računa aritmetička sredina.
Na pitanje o razvoju proizvoda u proizvodnom sustavu ponuđeni su odgovori:
2
https://bib.irb.hr/datoteka/951550.INSENT_Cjeli_izvjestaj_28_08_2018.pdf, str. 8
 Razvoj proizvoda odvija se pomoću CAD ili nekog sličnog sustava
 Upotreba Digitalne tvornice (Digital Factory) i simulacije pri razvoj proizvoda
 Pri razvoju proizvoda koriste se Virtualna stvarnost (Virtual Reality), 3D skeniranje i Brzi razvoj
prototipova (Rapid Prototyping)
 Ostalo (opis)
Kako je vidljivo iz grafa u 83,3% tvrtki razvoj proizvoda odvija se pomoću CAD ili nekog sličnog sustava.
Niti jedna tvrtka nije odgovorila kako ima digitalnu tvornicu ili da pri razvoju koristi virtualni stvarnost,
3D skeniranje i druge tehnologije iz područja Industrije 4.0. Pod ostalo tvrtke navode kako razvojem
upravlja naručitelj, razvoj je spoj znanja, iskustva i tehnologije, te razvoj i proizvodnja prototipova i
njihovo testiranje bez navođenja razine tehnologije kojom to čine.
Prosječna ocjena u odnosu na Industriju 4.0 je 1.61.
Na pitanje o tehnologija koja dominira u proizvodnom procesu ponuđeni su sljedeći odgovori:
 Ručna obrada i/ili ručna montaža
 Automatizirana proizvodna linija i/ili CNC obradni strojevi
 Moderni obradni centri s automatiziranim transportom i/ili robotske stanice na
automatiziranoj proizvodnoj liniji
Kako je vidljivo iz grafa 55,6% tvrtki odgovorilo je kako ima automatiziranu proizvodnju liniju i/ili CNC,
od 33,3% koristi ručnu obradu i/ili ručnu montažu. 11,1% tvrtki izjasnilo se „ništa od navedenog“ bez
specificiranja koja se tehnologija koristi. Niti jedna tvrtka nema automatizirane obradne centre
karakteristične za Industriju 4.0.
Prosječna ocjena u odnosu na industriju 4.0 je 1,83.
Na pitanje o vrsti upravljanja radnim nalozima koja dominira u proizvodnom sustavu ponuđeni su
sljedeći odgovori:
 Usmena komunikacija čovjek – čovjek (rukovoditelj objašnjava radni nalog radnicima)
 Pismena komunikacija čovjek – čovjek (rukovoditelj predaje pisani radni nalog radniku)
 Komunikacija čovjek – stroj (radnik upravlja proizvodnom linijom ili CNC obradnim strojevima)
 Komunikacija stroj – stroj (machine to machine – M2M)
 Intranet komunikacija (putem vlastite računalne mreže)
Kako je vidljivo iz grafa 38,9% tvrtki koristi komunikaciju čovjek – stroj (karakteristično za Industriju 3.),
33,3% usmenu komunikaciju čovjek-čovjek (karakteristično za Industriju 1.0), a 27,8% pismenu
komunikaciju čovjek-čovjek (karakteristično za Industriju 2.0). Niti jedna tvrtka ne koristi komunikaciju
stroj – stroj (machine to machine – M2M) ili Intranet komunikaciju (putem vlastite računalne mreže),
karakteristično za Industriju 4.0.
Prosječna ocjena u odnosnu na Industriju 4.0 je 2,05.
Na pitanje o praćenju sljedivosti proizvodnje koje dominira u proizvodnom sustavu ponuđeni su
sljedeći dogovori:
 Nema evidencije o prolasku proizvoda kroz proizvodni proces
 Proizvod ili transportni sanduk ima pričvršćen papir na koji se zapisuje kada i što je rađeno
 Proizvod ili transportni sanduk ima zalijepljen barkod koji se ručno očitava na svakom radnom
mjestu
 Proizvod ili transportni sanduk ima FRID-tag koji se automatski očitava na svakom radnom
mjestu
Kako je vidljivo iz grafa 50,0% tvrtki ne prati sljedivost proizvodnje, 33,3% sljedivost prati putem
evidencija na papiru (zapisuje se što je i kada rađeno), a 16,7% koristi barkod koji se ručno očitava n
radnom mjestu.
Prosječna ocjena u odnosu na industriju 4.0 je 1,67.
Na pitanje o upravljanju zalihama gotovih proizvoda koje dominira u proizvodnom sustavu ponuđeni
su sljedeći odgovori:
 Na temelju dostupnih podataka možete donekle procijeniti koliko gotovih proizvoda trenutno
imate u izlaznom skladištu
 U bazi podataka na računalnom serveru možete očitati koliko gotovih proizvoda trenutno
imate u izlaznom skladištu
 Ništa od navedenog
 U aplikaciji na svom smartphone ili tablet uređaju možete očitati koliko gotovih proizvoda
trenutno imate u izlaznom skladištu
Kako je vidljivo iz grafa 44,4% tvrtki može u bazi podataka na računalnom serveru očitati koliko gotovih
proizvoda je trenutno na skladištu 33,3% može na temelju podataka procijeniti stanje zaliha, a 22,2%
nema ništa od navedenog. Niti jedna tvrtka nema aplikacije za pametne uređaje (karakteristično za
Industriju 4.0) pomoću kojih može provjeriti stanje zaliha gotovih proizvoda.
Prosječna ocjena u odnosu na industriju 4.0 je 2,06.
Na pitanje o procesima koji opisuju osiguranje kvalitetom koja dominira u proizvodnom sustavu
ponuđeni su sljedeći odgovori:
 Kontrola proizvoda na kraju proizvodnog procesa
 Međufazna kontrola (samokontrola) tijekom cjelokupnog procesa
 Upravljanje kvalitetom prema konceptu Cjelokupnog upravljanja kvalitetom (Total Quality
Management – TQM)
 Upravljanje kvalitetom prema sustavu norma ISO 9000
 Upravljanje kvalitetom prema konceptu Six Sigma
 Ostalo (opis)
Kako je vidljivo iz grafa 50,0% tvrtki ima međufaznu kontrolu (samokonontrolu) tijekom cjelokupnog
procesa, 27,8% tvrtki imam uveden sustav kontrole prema ISO standardu (9000 ili neki drugi), a 22,2%
kontrolu vrši na kraju proizvodnog procesa. Niti jedna tvrtka nema uveden sustav Cjelokupnog
upravljanja kvalitetom (Total Quality Management – TQM) ili sustav prema konceptu Six Sigma.
Prosječna ocjena u odnosu na industriju 4.0 je 2,06
Na pitanje o upravljanju životnim ciklusom proizvoda (Product Lifecycle Management – PLM) u
proizvodnom sustavu ponuđeni su sljedeći odgovori:
 Prisutna je podjela u odjele prema funkcijama (PC i softveri se nalaze u pojedinim odjelima
(CAD, CAM, CAD, PPC))
 Pojedini odjeli su povezani preko Računalom integrirane proizvodnje (Computer Integrated
Manufacturing – CIM)
 Integracija PLM, Planiranje resursa poduzeća (Enterprise Resource Planning – ERP) i
(Management Execution System – MES) preko Informacijske okosnice (Information Backbone)
i Oblaka (Cloud)
 Ostalo : (opis)
Kako je vidljivo iz grafa 61,1% ima podjelu u odjele prema funkcijama, 22,2% pojedine odjele povezuje
preko Računalom integrirane proizvodnje (Computer Integrated Manufacturing – CIM), 11,1 % ima
Integraciju PLM, Planiranje resursa poduzeća (Enterprise Resource Planning – ERP) i (Management
Execution System – MES) preko Informacijske okosnice (Information Backbone) i Oblaka (Cloud),
karakterističnu za Industriju 4.0. Riječ je o dvijema tvrtkama od kojih jedna ima do 50 zaposlenika a
duga do 250 zaposlenika. 5,6% navodi kako PLM-om upravlja naručitelj, ali nije poznato na kojoj razini
u odnosu na Industriju 4.0.
Prosječna ocjena u odnosu na industriju 4.0 je 2,17.
Na temelju prikupljenih podataka iz 7 područja izračunata je prosječna ocjena svake tvrtke. Na
temelju prosječnih ocjena na razini tvrtke napravljen je histogram razvrstavanja tvrtki u 4 razine
industrije. Kako je vidljivo iz histograma u odnosu na Industriju 4.0 tvrtke većina tvrtki nalazi se u
području Industrije2.0, dok su ostale u Industriji 1.0 i Industriji 3.0.
Ukupna prosječna ocjena industrijske zrelosti je 1,92, dok je na razini Republike Hrvatske 2,15.3
3
https://bib.irb.hr/datoteka/951550.INSENT_Cjeli_izvjestaj_28_08_2018.pdf, str. 11
0
2
4
6
8
10
12
Industrija 1 Industrija 2 Industrija 3 Industrija 4
Broj
tvrtki POZICIONIRNJE TVRTKI U ODOSU NA
INDUSTRIJU 4.0
Kako bi se utvrdilo korištenje ERP sustava tvrtkama je postavljeno pitanje o nabavci ERP (Enterprise
Resource Planning) sustava koji koriste, odnosno njegovu porijeklu. Ponuđeni su sljedeći odgovori:
 Software koji koristimo u proizvodnom sustavu ne zadovoljava karakteristike ERP sustava
(sastoji se od mnoštva neintegriranih aplikacija)
 ERP koji koristimo u proizvodnom sustavu uradak je naše interne informatičke službe
 ERP koji koristimo u proizvodnom sustavu nabavljen je od domaće informatičke tvrtke
 ERP koji koristimo u proizvodnom sustavu nabavljen je od inozemne informatičke tvrtke
Kako je vidljivo iz grafa većina tvrtki (38,95%) koristi ERP nabavljen od domaćih informatičkih tvrtki.
22,2% tvrtki ima ERP koji je razvila interna informatička služba, 11,1% tvrtki koristi ERP informatičkih
tvrtki iz inozemstva. Čak 27,8 % tvrtki ima ERP koji ne zadovoljava karakteristike ERP sustava,
odnosno sastoji se od mnoštva neintegriranih aplikacija.
7. ANALIZA SKUPINE PITANJA VEZANIH UZ RADNU SNAGU
Druga skupina od 8 pitanja odnosila se na radnu snagu i potrebe na tržištu rada.
6.1. POTREBE ZA ZANIMANJIMA OBUHVAĆENIM RCK 5.0.
Tehnička škola Slavonski Brod izradila je popis novih programa koji će se
razvijati/modernizirati tijekom uspostave Regionalnog centra kompetentnosti „Slavonika 5.1“. U tu
svrhu ovim su istraživanjem postavljena pitanja poslodavcima o potrebama za predloženim novim
zanimanjima.
Zanimanja su podijeljena na trogodišnja i četverogodišnja, a tvrtke su mogle napisati i zanimanja za
koja imaju potrebu, a nisu navedena. Također, tvrtke nisu upisivale broj zaposlenika iz pojedinih
zanimanja, nego su ponuđeni DA/NE odgovori.
a) razina 4.1. (trogodišnja zanimanja)
1) SK i strukovni kurikulum: Zavarivač – 4 tvrtke
2) SK i strukovni kurikulum: Obrađivač na CNC strojevima – 5 tvrtki
3) Novi moduli u postojećem: Limar – izolater – 0 tvrtki
4) Novi moduli u postojećem: Bravar-cjevar – 2 tvrtke
b) razina 4.2. (četverogodišnja zanimanja)
1) SZ/SK/strukovnog kurikuluma: Tehničar za 3D tehnologije – 7 tvrtki
2) SZ/SK/strukovnog kurikuluma: Tehničar za robotiku – 3 tvrtke
3) SZ/SK/strukovnog kurikuluma: Tehničar za automatizaciju – 10 tvrtki
4) Samo Novi moduli u postojećem: Strojarski računalni tehničar – 6 tvrtki
c) razina 5. (programi obrazovanja odraslih – osposobljavanja/usavršavanja)
1) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Specijalist-programer CNC – 9 tvrtki
2) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Serviser CNC strojeva – 7 tvrtki
3) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Programer industrijskih robota – 5
tvrtki
4) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Specijalist za tehnologije Industrije 4.0
– 3 tvrtke,
5) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Monter energetskih postrojenja – 3
tvrtke,
6) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Monter toplovodnih sustava – 0 tvrtki
7) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Specijalist za upravljanje baterijskim
sustavima – 0 tvrtki
Unatoč jako niskim ocjenama trenutne zrelosti tvrtki sa područja BPŽ u odnosnu na Industriju 4.0
tvrtke su iskazale veliki interes za zanimanja koja su iz područja Industrije 4.0. što ukazuje na
činjenicu kako većina tvrtki želi i planirana uvoditi nove tehnologije.
6.2. POTREBE TRŽIŠTA RADA
Među tvrtkama je provedeno i istraživanje o trenutnim i budućim potrebama rada. Tvrtke su navele za
koja radna mjesta trenutno, ali i u budućim projekcijama poslovanja imaju nedostatak kadrova, te je
uspoređeno koja zanimanja moraju imati zaposlenici na tim radnim mjestima, te koja znanja i vještine
od njih očekuju.
NAZIV RADNOG MJESTA POTREBNO ZANIMANJE POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
električari-monteri
električar ili bilo koja tehnička
struka.
električar - čitanje i razumijevanje
dokumentacije, samostalno spajanje uređaja
branje gljiva, tehnologija
proizvodnje
agronom specijalist 4,0 osnove proizvodnje i tehnologije uzgoja gljiva
zavarivač zavarivač
zavarivački radovi u brodogradnji i industriji sa
znanjem zavarivanja postupkom tig+rel+mig-
mag.
Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće
postupke u radu s uređajima, opremom i
alatima za zavarivanje MIG-MAG postupkom;
Izraditi žljebove na metalnim materijalima i
postaviti (pozicionirati) u položaj za
zavarivanje prema radioničkim i montažnim
crtežima;
Razlikovati dijelove uređaja, opreme i alata i
objasniti njihove funkcije;
Provoditi kontrole ispravnosti plinskih
instalacija;
Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak
rada, rukovati njima na stručan i siguran način
te ih pravilno transportirati i odlagati
(skladištiti);
Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te
voditi radnu i servisnu dokumentaciju;
Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na
uređajima, opremi i alatima, zamijeniti
oštećene i istrošene dijelove;
specijalist-programer i
serviser šivaćih strojeva
specijalist-programer i serviser
šivaćih strojeva
programiranje šivaćih strojeva, održavanje,
podešavanje, izrada kalupa
stručni suradnik pri
projektiranju
elektrotehničar, ing.el. i
mag.ing.el.
rad u autocadu, paketu office i znanje iz škole
projektant strojarski
inženjer
projektant strojarski inženjer
poznavanje rada na računalu i korištenje
autocad-a
bravar-cjevar , zavarivač bravar-cjevar, zavarivač
rad sa osnovnim bravarskih alatom, osnovno
znanje tehničkih nacrta
serviser alatnih i cnc
strojeva, strojobravar,
automatičar, plc programer
strojobravar, strojarski tehničar,
inž. elektrotehnike
iskustvo u automatizaciji i kinematici
postrojenja
izvođenje građevinsko
obrtničkih radova
armirač, tesar armiranje, ugradnja oplate i betona
sva građevinsko obrtnička
zanimanja
sve go zanimanja sve go vještine
operater na cnc
tokarilicama
tokar
tokarenje, upravljanje cnc strojevima,
tehničko crtanje
tehnolozi za 4.0
proizvodnju
specijalist za tehnologije
industrije 4.0
rad na računalima, operater za praćenje
proizvodnje
specijalist-programer cnc specijalist-programer cnc samostalan rad na cnc-u
zavarivač, cnc operater
specijalist zavarivač, specijalist-
cnc programer
specijalist zavarivač, specijalist-cnc programer
ljevač/ljevačica, radnik u
proizvodnji auto-dijelova
osnovna škola niži razredi,
završena osnovna škola srednja
škola, 3 godine srednja škola 4
godine
rad na cnc-u, zavarivači, čitanje tehničkog
crteža
pomoći radnici u drvnoj
proizvodnji, tehnolozi za
proizvodnju
tehničar za automatizaciju
mogućnost upravljanja automatizacijom u
proizvodnji
diplomirani inženjer
elektrotehnike, elektro-
tehničari
diplomirani inženjer
elektrotehnike, elektro tehničari
rad sa elektroinstalacijama, montaža,
testiranje
Rezultati ove ankete mogu biti pokazatelj pri planiranju obrazovnih programa kako za učenike tako i za
odrasle, odnosno pri definiranju ishoda učenja za pojedina zanimanja.
Prijedlozi za trogodišnja zanimanja
Tvrtke su dale sljedeće prijedloge/potrebe za trogodišnja zanimanja: električar, berač gljiva,
elektromehaničar - održavanje strojeva za šivanje i obradu tekstilnih, gumenih, plastičnih materijala,
tesar, armirač, građevinsko-obrtnički radnici, pomoći radnici u drvnoj proizvodnji.
Prijedlozi za 4 godišnja zanimanja
Tvrtke su dale prijedloge/potrebe za sljedeća četverogodišnja zanimanja: elektrotehničar,
elektrotehničar - jaka struja, građevinski poslovođa.
Prijedlozi za programe obrazovanja odraslih:
Za programe obrazovanja odraslih tvrtke su dale sljedeće prijedloge: Specijalist-programer i serviser
šivaćih strojeva.
Poduzetnicima je postavljeno pitanje o potrebama za stručnim usavršavanjima postojećih kadrova, kao
i da navedu područja i/ili točno određene edukacije i/ili točno određene pružatelje edukacija u RH i
izvan RH.
Poduzetnici su iskazali želju za sljedećim edukacijama: specijalist-programer i serviser šivaćih strojeva
i gel injektora, napredno crtanje u CAD programima, pneumatika, hidraulika, finomehnaika, održavanje
CNC strojeva i primjena suvremenih tehnologija u proizvodnji.
Ova područja mogu poslužiti kao osnova za kreiranje programa za obrazovanje odraslih, ali i za
planiranje projekata i neformalnih edukacije koje mogu provoditi dionici uključeni u procese razvoja
IKT-a na području BPŽ.
Poduzetnici su svjesni svoje uloge u obrazovnom procesu, te je većina tvrtki iskazala interes za
primanjem učenika na praksu tijekom školovanja.
Voljni su primiti učenike iz sljedećih zanimanja: električar, zavarivač, bravar, rukovatelj CNC-om,
bravar-cjevar, tokar, elektromehaničar, strojobravar, berač gljiva, strojarski tehničar.
8. ANALIZA O POTREBAMA KORIŠTENJA USLUGA ROBOTIČKO –
INOVACIJSKOG LAOBATORIJA
U upitniku su postavljena 3 pitanja o potrebama za korištenjem usluga robotičko-inovacijskog
laboratorija.
Prvo pitanje bilo je odnosilo se na potrebu za korištenjem usluga robotičkog laboratorija.
Kako je vidljivo iz grafa 72,2% poduzetnika izjašnjava se kako nemaju potrebu za korištenjem
robotičkog laboratorija, dok 38,9% da imaju tu potrebu. Iz ovoga je vidljivo kako među poduzetnicima
nije dovoljno prepoznata važnost takvog laboratorija, što nije iznenađujuće, s obzirom da im koncept
robotičkog laboratorija zbog rane faze planiranja nije u cijelosti predstavljen, pa poduzetnici teško
mogu procijeniti koriti koje bi eventualno ostvarivali ukoliko bi ima takva infrastruktura bila na
raspolaganju.
Drugo pitanje bilo je odnosilo se na potrebu za korištenjem usluga inovacijskog laboratorija.
Kako je vidljivo iz grafa 61,1% poduzetnika izjašnjava se kako nemaju potrebu za korištenjem
inovacijskog laboratorija, dok 38,9% da imaju tu potrebu.
Nešto veći postotak je tvrtki koje imaju potrebu za inovacijskim laboratorijem. Međutim, s obzirom na
inovativnost kao temelj razvoja novih proizvoda i usluga i time veće konkurentnosti, trebala bi kod
poduzetnika pobuditi veći interes. Stoga je svakako preporuka osmisliti aktivnosti poticanja
inovativnosti kod poduzetnika.
Treće pitanje odnosilo se opremu koja bi im bila potrebna u robotičko-inovacijskom laboratoriju.
Zanimljivo je da je veći broj poduzetnika odgovorio na pitanje o opremi, nego što je pozitivnih odgovora
o potrebama a robotičkim laboratorijem, što navodi na zaključak kako bi kroz promociju mogućnosti
koje takvi laboratoriji nude, puno već broj poduzetnika prepoznao moguće koristi za vlastito
poslovanje.
Poduzetnici su naveli kako bi u takvom laboratoriju očekivali sljedeće:
 robotizirane ruke,
 visokokvalitetni mjerni uređaji,
 izvori napajanja i generatori signala te alati za razvoj, izradu, analizu i testiranje elektroničkih
uređaja,
 3d izrada prototipa,
 testiranje karakteristika, mogućnosti i kvalitete proizvoda,
 stroj za izrade brzih 3d prototipova,
 stroj za kontrolu oblika,
 cnc uređaj,
 software za 3d simulaciju,
 oprema za razvoj fine elektronike,
 uređaji za mjerenje vibracija, mjerenje momenta i snage, mjerenje dubine tvrdoće bez
razaranja
9. PODATCI O ULAGANJIMA PODUZETNIKA BPŽ KROZ REALIZIRANE PROJEKTE
Ulaganja u nove tehnologije i unaprijeđena poslovnih procesa za mala i srednja poduzeća može biti
velik financijski izazov, te iz tog razloga na raspolaganju imaju različite mogućnosti financiranja
projekata koji su sumjereni na unaprjeđenje poslovanja. Iz javno dostupnih podataka o korisnicima
bespovratnih sredstava i/Ili drugih oblika poticaja, nije moguće dobiti popis tvrtki iz pojedinih grana
gospodarstva sa područja Brodsko-posavske županije iz kojeg bi bilo vidljivo koliko je poslovnih
subjekata koristilo razne oblike financiranja za ulaganja u nove tehnologije i o kojim je tehnologijama
riječ. Iako ovaj podatak nije osnovni cilj istraživanja koje se provodilo, svakako u kvalitativnom smislu
daje jasniju sliku o pravcima djelovanja poduzetnika u području uvođenja novih tehnologija i
unaprjeđenja poslovnih procesa.
Stoga su u ovom poglavlju kratko opisani projekti pojedinih tvrtki (ne svih) za koje su prikupljeni podatci
o projektima koje su provodili, te ostale informacije koje su poduzetnici istaknuli, a koje bi se mogle
biti relevantne u odnosu na Industriju 4.0.
Tvrtke su opisane redoslijedom kako su podatci prikupljani.
ERGO KALMERICE d.o.o.
Tvrtka Ergo klamerice d.o.o. iz Lužana dugi niz godina je lider u proizvodnji kvalitetnih klamerica u regiji.
Proizvodi sve vrste žičanih klamerica kompatibilnih sa širokim opsegom pneumatskih, električnih i
ručnih alata na međunarodnim i uradi-sam tržištima, a ujedno se specijalizira u izradi finih žičanih
klamerica, srednjih žičanih klamerica, velikih žičanih klamerica i “brad” čavlića. Od 2013. godine
ulaganja u proizvodni pogon iznosila su oko 20 mil. Kn.
Projekti za koje je tvrtka dobila bespovratna sredstva su sljedeći:
Projekt “Certifikacijom klamerica do novih tržišta”
ERGO klamerice d.o.o. provodila projekt „Certifikacijom klamerica do novih tržišta“ koji je ukupne
vrijednosti 274.166,00 kn.
Provedba podrazumijeva testiranje i ispitivanje 6 grupa proizvoda klamerica za građevinarstvo u svrhu
dobivanja i uvođenja ETA norme, čime će tvrtka potvrditi kvalitetu, sigurnost i pouzdanost istih te
osigurati preduvjete za buduća širenja na različitim tržištima.
Dugoročni cilj je povećanje prihoda od prodaje i izvoza za 6%. Ciljana skupina projekta su postojeći i
novi kupci klamerica za građevinarstvo koji će imati priliku kupiti kvalitetan, siguran i pouzdan proizvod
te zaposlenici kojima će se osigurati daljnja sigurnost i stabilni radni uvjeti.
U svim fazama pripreme projekta i planiranja aktivnosti vodila se briga o održivom razvoju i zaštiti
okoliša. Također, projektom se promiču načela jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti.
Od ukupne vrijednosti 274.166,00 kn, EU sufinanciranje projekta je 146.764,15 kn.
Razdoblje provedbe projekta je od 01.12.2017. do 01.12.2018. godine.
Projekt „IKT za integraciju i unaprjeđenje poslovnih procesa“
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Navedeni projekt usmjeren je na povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća Ergo klamerice
d.o.o. uvođenjem novih IKT rješenja. Navedenim projektom je predviđena nabava hardvera i potrebne
računalne opreme, implementacija poslovno-informacijskog sustava u poslovanje Prijavitelja,
edukacija za rad u navedenom sustavu, ostvarenje infrastrukturnih i mrežnih preduvjeta
informatizacije te modernizacija skladišnog poslovanja i praćenja proizvodnje, aktivnosti promidžbe i
vidljivosti projekta te upravljanje projektom.
Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva
uporabom IKT rješenja u metaloprerađivačkoj djelatnosti.
Svrha projekta je povećati konkurentnost i učinkovitost poduzeća Ergo klamerice d.o.o. uvođenjem
novih IKT rješenja.
Ukupna vrijednost projekta: 590.439,53 kuna
EU sufinanciranje projekta: 458.062,62 kuna
Razdoblje provedbe projekta je od 19.01.2017. do 19.01.2018. godine.
AKTIVNOSTI PROJEKTA:
1. Objedinjavanje poslovnih procesa:
1.1 Nabava i instaliranje hardvera i potrebne računalne opreme
1.2 Implementacija poslovno-informacijskog sustava
1.3 Edukacija za rad u poslovno-informacijskom sustavu
2. Optimiziranje proizvodnih i skladišnih poslovnih procesa:
2.1 Infrastrukturni/ mrežni preduvjeti informatizacije
2.2 Modernizacija skladišnog poslovanja i praćenje proizvodnje
U sklopu projekta nabavljena je računalna oprema (dio opreme je na našim fotografijama),
implementiran je i instaliran poslovno-informacijski sustav, instalirano je 15 licenci za poslovno-
informacijski sustav te educirano 8 zaposlenika za rad u tom sustavu, a optimiziranjem proizvodnih i
skladišnih poslovnih procesa unaprijeđeno je skladišno poslovanje (nabavljena je mrežna oprema i
izvršeni infrastrukturni radovi kabliranja, umrežavanja i instalacije te je nabavljena IKT oprema za
proizvodnju i skladište).
Projekt ”Učinkovita i konkurentna proizvodnja za klamerice budućnosti”
Projekt je usmjeren na rješavanje problema koji dovode do smanjene učinkovitosti i efektivnosti te
uvelike narušavaju daljnji rast i razvoj tvrtke.
Tvrtka je bila dosegnula maksimum postojećih proizvodnih i skladišnih kapaciteta što je
onemogućavalo daljnji rast i razvoj.
Ukupna vrijednost projekta: 12.205.368,18 kn,
sufinanciranje Europske unije: 3.544.846,74 kn
Razdoblje provedba projekta: od 15. prosinca 2017. do 15. prosinca 2019. godine
Proizvodnja tvrtke odvija se na dvije odvojene lokacije u Lužanima, u ulici Vladimira Nazora 78 i
Vladimira Nazora 221, prilikom čega se javljao dodatan problem gubitka vremena na prijevoz
repromaterijala i radne snage, a i privremeno skladište u Nazorovoj 221 nije pružalo odgovarajuće
uvijete za skladištenje. Kako bi se otklonili ti problemi, proveli su aktivnosti rekonstrukcije i dogradnje
proizvodne hale, dogradnju skladišnog prostora, reorganizaciju proizvodnih jedinica te tehnološko
opremanje prostora.
Aktivnosti projekta:
Povećanje kapaciteta i integracija proizvodnih procesa
Širenje kapaciteta i poboljšanje skladišnih uvjeta
Predstavljanje proizvoda tvrtke na međunarodnom sajmu
Promidžba i vidljivost
Do sada odrađena nabava: tri štance za proizvodnju klamerica, jedna linija za proizvodnju trake, aparat
za čeono varenje, jedan čeoni elektroviličar, dva ručna električna i pet paletnih viličara, automatizacija
za nove strojeve, namještaj za skladišni i proizvodni dio hale (paletni regali, garderobni ormari,
stolice…) U tijeku je popunjavanje prostora, odnosno skladišnih regala, gotovim proizvodima i
repromaterijalima.
Kako ističe vlasnik tvrtke Zvonimir Ergović u 2019. godina testirali su uvođenje kobota u proces
proizvodnje klamerica, a plan je da u drugoj polovici 2020. započeti sa prvom implementacijom.
Problemi s kojima se susreću području primjene tehnologija 4.0 su jako loš rad VPN mreže između
njihove dvije lokacije jer brzina interneta varira ispod 10/1 MB/s. Sa takvom kvalitetom interneta
upitna je mogućnost implementacije sustava komunikacije između strojeva.
Prije dvije godine promijenili su i software te je u planu bila nabava WMS-a i praćenje proizvodnje u
realnom vremenu, no ispostavilo se da navedeni program to ne može odrađivati, odnosno trebalo bi
zaposliti dodatnih 10 operatera za praćenje. Nisu uspjeli pronaći drugog adekvatnog domaćeg
proizvođača računalnih programa koji bi zadovoljio njihove potrebe, dok su inozemni proizvođači
preskupi.
HLADNI VAL D.O.O.
Tvrtka Hladni Val d.o.o. počela je s radom 2009. godine. Proizvodni pogon s 28 zaposlenih nalazi se u
Industrijskom parku u Novoj Gradiški. Osnivač tvrtke je Matko Grgurević, dipl.ing. s višegodišnjim
iskustvom u metaloprerađivačkoj industriji. Proizvodni kapaciteti tvrtke sastoje se od modernih
strojeva za obradu metala koji zadovoljavaju zahtjeve tržišta. U suradnji sa srednjim školama
obučavaJU oko 20 praktikanata godišnje za stručni kadar.
Nude usluge strojne obrade metala: CNC obrada (CNC tokarenje, CNC glodanje), lasersko rezanje
(materijali: aluminij, nehrđajući čelik, ugljični čelik), savijanje CNC apkant presom, zavarivanje (MIG i
TIG aparati), rezanje plazmom, te industrijsko 3D printanje i graviranje.
Hladni Val proizvodi i izvozi ICEsonic strojeve za ekološki prihvatljivo industrijsko čišćenje pomoću
suhog leda s primjenom u održavanju proizvodnih postrojenja i pogona, kao i za razne površinske
obrade.
Udruženje za razvoj nehrđajućih čelika Južne Afrike (Southern Africa Stainless Steel Development
Association-SASSDA) dodijelilo je nagradu za inovativan proizvod korištenjem nehrđajućeg čelika
(inoxa) 2008. godine.
Hladni Val osvojio je zlatnu medalju za uspješan nastup na 36. hrvatskom sajmu inovacija Inova 2011,
a na Međunarodnoj izložbi inovacija, prototipova i poslovnih planova Budi uzor iste je godine dobio
nagradu za najbolje komercijalizirani ekološki prihvatljiv proizvod.
Također, tvrtku je nominirao Savez za energetiku grada Zagreba za Greenovation nagradu za razvoj
zelenog gospodarstva i dodjelu oznake GREEN MARK – sign of excellence.
Stroj za čišćenje suhim ledom SMART dobio je nagradu Korak u budućnost na 61. međunarodnom
sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu 2017. godine.
Projekti za koje su tvrtci odobrena bespovratna sredstva su:
„Optimizacija poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja - Hladni Val“
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom
razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja u cilju zadovoljstva kupaca i dobavljača.
Predmetnom investicijom tvrtka Hladni val d.o.o je uložila u hardversko-softverska rješenja čijom je
implementacijom došlo do unaprjeđenja poslovnih procesa – financije i računovodstvo, logistika,
marketing, prodaja te proizvodni proces.
Cilj projekta je kroz uvođenje modernih rješenja povećati mogućnosti, konkurentnost i kapacitete
postojeće poslovne jedinice. Navedenim su se stvorili preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će
generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda od
prodaje.
Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do:
Rasta prihoda od prodaje za 62,93%.
Zadržavanja postojećih (16) radnih mjesta.
Otvaranja novih (2) radnih mjesta.
Povećanja učinkovitosti rada za 52%.
Smanjenja škarta u proizvodnji za 23%.
Smanjenja operativnih i materijalnih troškova za 10%.
Optimizacije sustava skladištenja.
Povećanja kompetencija kroz edukaciju zaposlenika za rad s novim IKT rješenjima.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 846.706,86 kuna,
Dodijeljena bespovratna sredstva: 752.206,86 kuna
Razdoblje provedbe projekta je od 21.02.2017.-01.11.2017.
„Optimizacija poslovnih procesa u svrhu pospješenja izvoza“
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom
razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje
sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.
Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Hladni val kroz
uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno,
predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001 i ISO 14001. Cilj istog je povećati
vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati
potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno,
uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):
 Povećanja prihoda od prodaje i rasta prihoda od izvoza.
 Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 Optimizacije 9 poslovnih procesa.
 Povećanja produktivnosti.
 Kontrole svih otpadnih materijala iz proizvodnog procesa; razvrstavanja, zbrinjavanja i
recikliranja (proizvodnja papirnatog otpada će se smanjiti).
 Uklanjanja rizika zagađenja okoliša i uz to vezanih financijskih reperkusija.
 Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti
operativni troškovi, uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan
sukcesije.
 Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurat će se eksternalizacija (samo)
proizvoda vrhunske kvalitete te će se prevenirati buduće nesukladnosti, dok će se trošak
penalizacije smanjiti.
Izradom razrađenih scenarija za sve potencijalne rizike isti će se minimizirati te će se tvrtka apriorno
moći prilagoditi na sve opasnosti i promjene. Tvrtka će steći preduvjete za izlazak na nova tržišta.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 301.000,00 kuna
Odobrena bespovratna sredstva: 166.731,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta je od 03.10.2018.-03.10.2019.
FI.-MA. d.o.o.
FI.-MA. d.o.o iz Nove Gradiške ima 25 godina tradicije proizvodnje i prodaje drvenih proizvoda od
hrasta, bukve, jasena i oraha za domaće i strano tržište. Već 25 godina utječu na implementaciju
masivnog drveta u svakodnevni život diljem svijeta obzirom da 95 % proizvoda završava u
najzahtjevnijim zemljama Zapadne Europe, Srednjeg i Dalekog Istoka te sjeverne Afrike. Tvrtka je 2018.
godine preuzela Drvnu industriju Nova Gradiška.
Tvrtki je odobren projekt „Proširenje proizvodnih kapaciteta i jačanje konkurentnosti tvrtke FI.-MA.
d.o.o.“
Cilj projekta je modernizacija i povećanje kapaciteta proizvodnje i ostvarenje veće kvalitete finalnog
proizvoda.
U sadašnjem proizvodnom procesu postoje „uska grla“ koja nepovoljno utječu na kapacitete
proizvodnje, produktivnosti, efikasnosti te sposobnost poduzeća da poveća izvoz na strana tržišta.
Kroz projekt je nabavljena nova „vertikalna hidraulična preša“ koja je namijenjena za spajanje drveta
po širini i debljini, a u proizvodnji će se koristiti za širinsko spajanje elemenata u ploču. Nova preša za
izradu ploča ubrzati će i poboljšati proizvodni proces te omogućiti izbjegavanje teških radnji okretanja
ploča što će proces lijepljenja učiniti bržim i kvalitetnijim. Ulaganjem u novu prešu očekuje se 50%
povećanje produktivnosti segmenta proizvodnog procesa.
Provedbom projekta omogućiti će proširenje proizvodnog asortimana na proizvode više dodane
vrijednosti uz naglasak na efikasno upravljanje resursima i zaštitu okoliša.
Razdoblje provedbe projekta od 02.11.2017. godine do 02.03.2018. godine.
Ukupna vrijednost projekta se određuje na 588.125,00 HRK.
Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na 470.500,00 HRK.
Dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 300.000,00 HRK.
ELDA D.O.O.
Tvrtka ELDA d.o.o. iz Nove Gradiške danas je vodeći europski proizvođač e-tekućina za elektronske
cigarete. Predsjednik Uprave svoju je viziju započeo pronalaženjem najkvalitetnijih, bogatih aroma te
osmišljavanjem i kreiranjem formula koje su danas postale najbolji svjetski recepti.
Kako bi postigao svoj cilj, osnivač je započeo s kreiranjem svog pobjedničkom tima. Tako si je za
suradnike odabrao kadar visokoobrazovanih, mladih i stručnih osoba s iskustvom i punih entuzijazma.
Osnovan je laboratorij opremljen najsuvremenijom opremom za ispitivanje e-tekućina 2016. koji je
akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije 2019. godine.
Tvrtki su odobreni sljedeći projekti:
Projekt: "Energetska učinkovitost u proizvodnji e-tekućina"
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Naziv poziva za dostavu
projektnih prijedloga: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u
proiz. industrijama - KK.04.1.1.01
Sažetak: Projektom će se omogućiti jačanje konkurentnosti kroz smanjenje troškova proizvodnje po
jedinici proizvoda - bolju, globalno cjenovnu konkurentnost proizvoda za očuvanje liderske pozicije na
tržištu EU i daljnja širenja na globalna tržišta, što je dugoročni cilj ELDE. Projekt će ostvariti pozitivan
utjecaj i na ciljanje skupine: kupce - jeftiniji proizvod, zaposlenike - bolji uvjeti rada i nova znanja, a kroz
promicanje proizvodnje električne energije iz OIE na mjestu potrošnje na druge poduzetnike i
zainteresiranu javnost na energetsku učinkovitost.
Razdoblje provedbe projekta: 18.06.2018. do 18.02.2020.
Ukupna vrijednost projekta: 3.327.707,25 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 2.571.042,04 kuna
Bespovratna sredstva: 1.850.411,15 kuna
Projekt: "Uvođenje opreme za povećanje kapaciteta proizvodnje i rast konkurentnosti"
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Naziv poziva za dostavu
projektnih prijedloga: Poziva na dostavu projektnih prijava E-impuls – K.K.03.2.1.06
Sažetak: Projektom će se omogućiti poboljšanje ključnog poslovnog procesa proizvodnje, a
proizvodima će se osigurati visoka razina zdravstvene zaštite u skladu s TPD regulativama. Omogućiti
će se razvoj proizvodnje i planiranje kapaciteta, smanjenje troškova proizvodnje, otvaranje novih
radnih mjesta, povećanje prodaje, te tržišna konkurentnost. Ostvarit će se pozitivan utjecaj na ciljane
skupine, korisnika, zaposlenike, kupce te zainteresiranu javnost.
Razdoblje provedbe projekta: 1. prosinca 2016. do 1. prosinca 2017.
Ukupna vrijednost projekta: 907.232,19 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 725.785.75 kuna
Bespovratna sredstva: 300.000,00 kuna
Ciljevi projekta su:
Automatizacija proizvodnog procesa korisnika u skladu s TPD regulativama
Jačanje ljudskog potencijala
3. Projekt: "Uvođenje softverskog unapređenja proizvodnog procesa e-tekućine"
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Naziv poziva za dostavu
projektnih prijedloga: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim
posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – K.K.03.2.1.03.
Sažetak: Projektom će se optimizirati, integrirati i informatizirati ključni poslovni procesi korisnika.
Poslovna aplikacija (ERP) omogućit će vođenje poslovnih procesa i povećati učinkovitost svakodnevnih
radnji zahvaljujući automatizaciji. Integracija s web shopom omogućit će praćenje tijeka robe, te
planiranje i vođenje zaliha. Sustav praćenja proizvodnje omogućit će generiranje izvješća za razvoj
proizvodnje i planiranje kapaciteta, i prikupljanje podataka o proizvodima i njihovim serijama u razne
svrhe. Ostvarit će se pozitivan utjecaj na ciljane skupine, korisnike, zaposlenike, kupce te zainteresiranu
javnost.
Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja 2016. do 1. srpnja 2017.
Ukupna vrijednost projekta: 1.091.835,40 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.020.275,40 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 750.000,00 kuna
Ciljevi projekta su:
Optimizacija, integracija, informatizacija i automatizacija poslovnih procesa korisnika
Nadzor i praćenje ključnog poslovnog procesa proizvodnje u realnom vremenu
PSUNJ D.O.O.
PSUNJ tvornica koža proizvodi kožu još od 1932. godine, a 1988. godine izgrađena je nova tvornica s
proizvodnim pogonom veličine 12.800 m2 na parceli od 134.000 m2 u mjestu Rešetari pokraj Nove
Gradiške.
Specijalizirani su za proizvodnju hidrofobirane odnosno vodonepropusne, a zračno i znojno propusne
kože vrhunske kvalitete za proizvodnju vojne, policijske i vatrogasne obuće, obuće za planinarenje,
penjanje i lov, obuće za motoristički i golf sport te ortopedsku, medicinsku i dječju obuću.
Kako bi zadržali prepoznatljivu kvalitetu gotovih proizvoda tvornice te razvijali nove proizvode
kontinuirano ulažu u najsuvremeniju opremu.
U proizvodnji se koristi najkvalitetnija koža tip Simental od dobavljača iz Hrvatske i zemalja Europske
Unije. Gotove proizvode plasiraju na europska i zapadna tržišta te na domaće tržište u Republici
Hrvatskoj. Ono što ih izdvaja od konkurencije je proizvodnja kože malih serija visoke kvalitete i
specifičnih boja koje zadovoljavaju visoke kemijske, fizikalne, zdravstvene i ostale zahtjeve te
orijentiranost prema kupcima čije zahtjeve nastojimo udovoljiti u najkraćem mogućem roku i na
najvišoj razini kvalitete.
Tvrtki je odobren projekt „Proširenje proizvodnih kapaciteta radi jačanja konkurentnosti i razvoja
novih kompetencija“
Kratak opis projekta: Uz potrebu ulaganja u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, javila se
i potreba za prilagođavanjem organizacijske strukture poslovanja kao i jačanja kompetencija u dijelu
upravljanja proizvodnjom i proizvodnim procesima.
Nova ulaganja koja će nastati kao rezultat ovog Projekta zahtijevaju promjenu koncepta rada, uvođenje
naprednijih i modernijih proizvodnih i poslovnih procesa kako bi se optimizirao svaki segment
poslovanja.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Specifični cilj koji društvo PSUNJ d.o.o. Rešetari želi ostvariti ovim
projektom je povećanje tržišnog udjela, jačanje konkurentnosti i razvoj novih kompetencija kroz
proširenje proizvodnih kapaciteta, usavršavanje djelatnika i sudjelovanje na sajmovima. Postizanjem
specifičnog cilja projekta doprinjet će se općem cilju – jačanju MSP proširenjem proizvodnih kapaciteta
i razvojem novih kompetencija. Ulaganjem u kupnju strojeva i opreme, usavršavanjem te
sudjelovanjem na sajmovima ojačat će se konkurentnost Društva, dodatno zapošljavanje kao i rast
proizvodnje. Projekt će rezultirati (u 2020. godini) porastom broja zaposlenih za 15, porastom prihoda
od prodaje za 33% te porastom prihoda od izvoza za 2,21 puta.
Ukupan iznos projekta: 15.760.142,00 kuna
Iznos EU potpore: 5.335.958,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 25.studenog 2016. do 25.studenog 2018.
PRIMAX D.O.O.
Tvrtka Primax d.o.o. vodeći je hrvatski proizvođač vreća za smeće, vrećica za zamrzavanje i lampiona,
s proizvodnom i skladištem na 2000 m2 u Zadubravlju kraj Slavonskog Broda. Zapošljavaju 80-ak
djelatnika koji rada u tri smjene na 2000 m2 proizvodnog pogona i skladišta. Tvrtka ima vlastiti pogon
za recikliranje. U proizvodnom procesu koriste se sirovine provjerenih europskih dobavljača LDP
sirovina, a pogon je opremljen extruderima za co-ex i mono foliju.
Tvrtci je odobren projekt “Unapređenje poslovanja uvođenjem informatičkih tehnologija”
Projekt je financiran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj.
Cilj projekta je bio osiguranje provođenja poslovnih procesa kako bismo povećali konkurentnost i
produktivnost tvrtke a sve kao dio šireg plana povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u
RH i smanjenju nezaposlenosti.
Tijekom 12 mjeseci koliko je trajao projekt provedene su slijedeće aktivnosti:
 analiza postojećih poslovnih procesa i potrebe uvođenja IKT rješenja
 nabava IKT rješenja
 razvoj i uvođenje IKT rješenja
 osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT rješenjima
 promidžba i vidljivost
 upravljanje projektom
Dugoročni cilj tvrtke je kontinuirano poboljšanje usluge i povećanje kvalitete asortimana proizvoda po
najpovoljnijim cijenama, jačanje izvoza na tržišta Njemačke, Austrije, Francuske, Švicarske i Irske. Kako
su zahtjevi pri izlasku na ova nova tržišta stroži u pogledu kvalitete te rokova isporuke, mišljenja smo
da će ovaj projekt stalnom edukacijom i kontinuiranim ulaganjem u ljudski potencijal, te ostvarivanjem
kvalitetnih dugoročnih partnerskih odnosa s našim kupcima, dobavljačima i lokalnom zajednicom i
uvođenjem suvremene unutarnje organizacije tvrtke, osigurati da tvrtka uspješno ispunjava te
zahtjeve.
Projektom se do sada utjecalo na uvođenje i optimiziranje brojnih poslovnih procesa poduzeća: proces
upravljanja dokumentima, planiranje proizvodnje, proces proizvodnje, kontrola kvalitete proizvoda,
kontrola tehnoloških parametara proizvodnje, sustav održavanja strojeva, proces upravljanja
kvalitetom poduzeća, proces skladištenja i upravljanje odnosima s kupcima. Postizanjem očekivanih
rezultata projekt će višestruko utjecati na konkurentnost i stalan rast tvrtke kroz usvajanje novih
tehnologija i uvođenje novih proizvoda.
Provođenje aktivnosti projekta i sinergijski utjecaj na unapređenje poslovnih procesa u periodu od 3
godine rezultirat će povećanjem produktivnosti, povećanjem novih radnih mjesta, povećanjem prihoda
od prodaje na domaćem i ino tržištu, smanjenjem troškova proizvodnje (škarta, uredskog materijala,
smanjenjem troška električne energije i plina). Navedenim će se doprinijeti ostvarivanju strateških
ciljeva tvrtke i povećanju konkurentnosti uz značajno poboljšanje uvođenjem novih, optimiziranjem
postojećih rješenja i integriranjem poslovnih procesa.
Ukupan iznos projekta iznosi 754.430.10 kn,
Odobrena bespovratna sredstva iznose 438.343,64 kn.
Početak provedbe: svibanj 2015.
Trajanje projekta: 12 mjeseci
EXPERIO D.O.O.
Povratkom iz Njemačke 2008. godine Robert Stanić je zajedno s gospodinom Kurtom Bauschom
osnovao poduzeće za projektiranje i izradu alata pod nazivom Bausch-Stanić, a 2012. godine osnovana
je tvrtka Experio d.o.o. iz Slavonskog Broda. Obojica su bila ponukana iskustvom stečenom na
međunarodnim tržištima i znali da je došlo vrijeme da prošire ponudu proizvoda i usluga – počeli su
tražiti primjeren prostor za rad.
Kako bi organizacija bila učinkovita i kako bi zadovoljili sve potrebe kupca, početkom 2016. godine uveli
su međunarodne norme ISO 9001 i 14001 u namjeri što boljeg upravljanja kvalitetom.
Zalažu se za razvoj tehnologija i proizvoda s ciljem rasta te kako bi na tržište donijeli nove inovativne
proizvode. Omogućuju istraživanja i razvoj ideja klijenata i podržavaju zahtjeve klijenta u svim fazama
razvoja novih proizvoda: od ideje, razvoja prototipa, proizvodnje pa do montaže i testiranja.
Neki od uspješno realiziranih projekata su:
 montažni procesi
 stroj za ispuhivanje,
 transportna linija sa sustavom za sortiranje i odvajanje proizvoda,
 sustav za paletiziranje
 stroja za lasersko označavanje
 sustav za spajanje
Svi projekti realizirani su na obostrano zadovoljstvo partnera i dobra su osnova za proširenje palete
proizvoda tvrtke Experio.
Ako želite zadržati i unaprijediti konkurentnosti na tržištu nužno je znati razviti i optimizirati proizvod,
a za to je potreban stručan tim i suvremene računalne tehnike. Tvrtka Experio stoga ulaže u stručno
obrazovanje tima i nabavlja tehnologije koje su se potvrdile na tržištu, kako bi skratili vrijeme realizacije
ideje i time povećali produktivnost.
Tvrtki je odobren projekt „Impuls za 3D konkurentnost“.
Projektom "Impuls za 3D konkurentnost" poduzeće EXPERIO doprinosi jačanju konkurentnosti mikro i
malih poduzetnika u metaloprerađivačkoj industriji. Svrha projekta je povećati konkurentnost
poduzeća Experio d.o.o. unaprjeđenjem faze projektiranja i kontrole kvalitete u djelatnosti obrade
metala što direktno doprinosi ostvarenju Specifičnog cilja 3D Poboljšani rast i razvoj MSP na domaćem
i stranim tržištima. Nabava 3D koordinatnog mjernog uređaja omogućit će nam pristup novim
tržištima, sklapanje novih poslovnih ugovora, a proizvodni pogon će biti ubrzan.
Trajanje projekta: 01.10.2017. do 01.04.2018.
Ukupna vrijednost projekt: 524.887,50 kuna
Bespovratna sredstva: 300.000,00 kuna
TEHNA D.O.O.
Tehna d.o.o. je proizvodno poduzeće sa 30-godišnjom tradicijom. Smješteni su u Novoj Gradiški. Bave
se proizvodnjom plastičnih folija i proizvoda na njihovoj bazi. Proizvodnju temelje na dugogodišnjem
iskustvu, modernoj tehnologiji, te na znanju i stručnosti vlastitih zaposlenika.
Tvrtki je odobren projekt “Fleksibilnom ambalažom do konkurentnijeg poslovanja”.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Navedenim projektom Tehna d.o.o. će biti u
mogućnosti isporučiti dodatne količine postojećih proizvoda kupcima koji su iskazali potrebu za većim
količinama proizvoda te proizvode koje nije proizvodio (vrećice za zamrzavanje, vrećice za pakiranje)
što je postala neminovna potreba. Naime, velik broj kupaca prilikom narudžbe ima upite za navedene
proizvode koje konkurentska poduzeća imaju u svom asortimanu. Nadalje, analizom je utvrđen
nesrazmjer u pojedinim fazama proizvodnje. U prvoj fazi (proizvodnja PE folije) postoje znatno veći
kapaciteti proizvodnje u odnosu na drugu fazu (proizvodnja proizvoda od PE folije). Navedenim
ulaganjem, ne samo da će se povećati kapaciteti proizvodnje finalnih proizvoda od PE folije, već će se
povećati stupanj iskorištenosti postojećeg proizvodnog kapaciteta prve faze. Uz problem nedostatnih
kapaciteta proizvoda od PE folije, utvrđen je i problem smanjene produktivnosti postojeće proizvodnje.
Uvođenjem nove linije, čija je produktivnost veća do četiri puta, uvelike će se povećati produktivnost
cjelokupnog procesa proizvodnje. Također, ova linija omogućuje i uvođenje bio-razgradive i bio-based
folije.
Cilj i očekivani rezultat: Projekt “Fleksibilnom ambalažom do konkurentnijeg poslovanja” je usmjeren
na povećanje konkurentnosti poduzeća Tehna d.o.o. proširenjem kapaciteta u proizvodnji plastičnih
folija i proizvoda na njihovoj bazi.
Ukupna vrijednost projekta : 354.875,00 kuna
Bespovratna sredstva: 153.310,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta: Od 23.10.2017. do 23.12.2018.
PAVIĆ PLAST D.O.O.
PAVIĆ PLAST d.o.o. osnovan je 2007. godine, a sjedište je u Oriovcu. Početkom 2010. godine krenulo
se sa proizvodnjom madraca i jastuka da bi se 2011. godine u potpunosti fokusirali na vlastitu
proizvodnju u koju se uključilo stručno osoblje sa dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji madraca.
Ulaganje u kvalitetu prošireno je nabavkom stroja za rezanje spužve i modernih strojeva za šivanje.
Danas firma PAVIĆ PLAST osim na domaćem tržištu, počinje i sa izvozom madraca na regionalno tržište
te pronalazi svoje mjesto među poznatim, brandiranim proizvođačima madraca.
Tvrtki je odobren projekt "E-impulsom do boljeg sna".
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt “E-
impulsom do boljeg sna” usmjeren je na povećanje konkurentnosti tvrtke Pavić Plast d.o.o.
proširenjem kapaciteta proizvodnje postojećih i novih madraca. Projektom je predviđeno uvođenje
nove tehnologije, povećanje proizvodnih kapaciteta, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanja
projektom.
Danas tvrtka Pavić Plast d.o.o. osim na domaćem tržištu, počinje i sa izvozom madraca na regionalno
tržište te pronalazi svoje mjesto među poznatim, brandiranim proizvođačima madraca. Realizacijom
projekta uvelike će se povećati produktivnost cjelokupnog procesa proizvodnje te pojačati domaća
proizvodnja i izvoz domaćih proizvoda, a potisnuti uvoz iz zemalja u okruženju.
Uvođenjem nove linije za proizvodnju, proširit će se proizvodni asortiman uz minimalan otpadni
materijal i energetske i ekološke uštede. Navedeno ulaganje dovest će do povećanja proizvodnje i
konkurentnosti na sve zahtjevnijem tržištu proizvodnje madraca.
Proširenjem kapaciteta proizvodnje postojećih i novih proizvoda omogućit će se povećanje prihoda od
prodaje iznad 40 %, očuvanje postojećih te otvaranje 2 nova radna mjesta uz značajne uštede energije
i smanjenje proizvodnog škarta. Nabavljeni CNC stroj koristit će se tijekom i nakon završetka projekta.
Ukupna vrijednost projekta: 730.567,50 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi: 584.454,00 kuna
Odobrena bespovratna sredstva: 300.000,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta je od 28.09.2017. do 28.07.2018. godine.
MEDEX METALNA GALANTERIJA, VLASNIK IVAN MEDVED
Obrt Medex u vlasništvu Ivana Medveda nalazi se u Starom Slatiniku, a bavi se proizvodnjom
namještaja, kreveta, podnica, stolica, i raznog drugog asortimana od metala, te nude usluge rezanja
raznih materijala laserom.
Obrtu je odobren projekt „MEDEX – CNC tehnologije za učinkovitost i konkurentnost“.
Projektom „MEDEX – CNC tehnologije za učinkovitost i konkurentnost“ obrt MEDEX metalna
galanterija, vl. Ivan Medved, će doprinijeti jačanju konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u industriji
proizvoda od metala čime će direktno doprinijeti svrsi i cilju poziva.
Svrha projekta je povećati konkurentnost i učinkovitost obrta MEDEX u djelatnosti proizvoda od metala
što doprinosi ostvarenju Specifičnog cilja 3d1 Poboljšani rast i razvoj MSP na domaćem i stranim
tržištima. Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt "MEDEX – CNC tehnologije za učinkovitost i
konkurentnost" usmjeren je na povećanje konkurentnosti i učinkovitosti obrta MEDEX u djelatnosti
proizvodnje jednostavnih komponenti od metala. Kroz je nabavljena servolektrična kutna preša.
Projekt će omogućiti, uz zadržavanje postojećih djelatnika, zapošljavanje 2 nova djelatnika te
povećanje prihoda od prodaje za 11% do kraja 2019. godine.
Ukupna vrijednost projekta: 742.437,50 kn
Odobrena bespovratna sredstva: 300.000,00 kn
Razdoblje trajanja projekta: 20.09.2017.-19.04.2018
PLINOTEHNIKA D.O.O.
Plinotehnika d.o.o. iz Slavonskog Broda proizvodi i izrađuje: plinske uređaje, naprave, instalacije,
butanske stanice i drugo za ugostiteljstvo i turizam. Plinotehnika također izvodi servisiranje plinskih
uređaja i naprava proizvodnje svih vrsta
Tvrtki je odobren projekt "Potvrdom kvalitete do bolje tržišne pozicije".
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Usmjeren je na povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti tvrtke PLINOTEHNIKA d.o.o. certifikacijom
specijalizirane opreme za ugostiteljstvo. Projektom je predviđeno certificiranje 8 proizvoda, aktivnosti
promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom.
Ukupna vrijednosti 215.160,00 kn
Ukupno prihvatljivi izdaci: 172.128,00 kn
Odobrena bespovratna sredstva: 146.308,80 kn
MOBILAR D.O.O.
Tvrtka Mobilar d.o.o. osnovana je 2000. Godine sa sjedištem u Slavonskom Brodu. Tvrtka se
bavi proizvodnjom namještaja. Tvornicu vodi visokoobrazovni tim stručnjaka primjenom
računala u projektiranju i dizajniranju proizvoda. Novoizgrađena tvornica namještaja opremljena
je suvremenom tehnološkom opremom.
Tvrtki je odobreno projekt „Digitalizacija i informatizacija poslovanja za poboljšanje konkurentnosti
tvrtke Mobilar d.o.o.“.
Projektom je planirano ulaganje u uvođenje ERP sustava, IKT opreme i programskih rješenja za
svakodnevno korištenje te grafičku obradu. Provedba projekta, odnosno ulaganjem će se poboljšati,
optimizirati i integrirati 7 poslovnih procesa tvrtke Mobilar d.o.o. što će utjecati na povećanje
učinkovitosti i konkurentnosti na domaćim i inozemnim tržištima. Također, omogućiti će se otvaranje
novih radnih mjesta i dati prostora povećanju prihoda što će utjecati na rast i razvoj tvrtke Mobilar
d.o.o. ali i konkurentnost prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj.
Opći cilj: Doprinijeti povećanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva upotrebom IKT
rješenja u prerađivačkoj industriji.
Specifični ciljevi:
Povećati konkurentnost i učinkovitost tvrtke Mobilar d.o.o. uvođenjem novih IKT rješenja.
Povećanje konkurentnosti tvrtke Mobilar d.o.o. ogleda se u slijedećem:
 izrada financijsko-računovodstvenih dokumenata biti će olakšana;
 neće biti potrebe za dvostrukim unosom podataka, a protok informacija biti će znatno ubrzan;
 u svakom trenutku će biti dostupni podaci o stanju zaliha repromaterijala, sirovina i gotovih
proizvoda;
 odjel prodaje će u kratkom vremenu imat podatke o mogućnosti zaprimanja novih narudžbi te
će moći realnije pratiti rokove isporuke;
 odjel nabave će moći kvalitetnije planirati narudžbe repromaterijala i sirovina zavisno o količini
ugovorenih isporuka gotovih proizvoda
 učinkovitost ljudskih resursa biti će znatno unaprijeđena.
Ukupna vrijednost projekta: 188.351,03 kuna
Ukupno prihvatljivi troškovi: 158.351,03 kuna
Odobrena bespovratna sredstva: 110.845,72 kuna
Razdoblje provedbe: Od 21.12.2018. do 21.12.2019. godine
SPIROFLEX D.O.O.
Spiroflex d.o.o. je profitabilna, dobro organizirana i financijski stabilna tvrtka. Utemeljena je 1994.
Godine sa sejdištem u Ruščici pokraj Slavonskog Broda. Zaposlenici tvrtke imaju više od 30 godina
iskustva u projektiranju, primjeni i proizvodnji kompenzatora. Projektni odjel tvrtke je na raspolaganju
u namjeri da pruži tehničku pomoć oko projektiranja i primjene proizvoda tvrtke.
Više od 70% proizvoda iz proizvodnog programa su kompenzatori po zahtjevu kupaca, a često su s
kupcima uključeni u projektiranje i razvoj novih proizvoda. Spiroflex ima visoku tehnologiju i kvalitetu
i radi na stalnom tehnološkom unaprjeđenju. Više od 50% ukupnog proizvoda čine izvozni poslovi
tvrtke, uglavnom u Europsku Uniju, Istočnu Europu i Aziju. Kupci tvrtke Spiroflex d.o.o. su dobro
poznate i uspješne tvrtke.
Tvrtki su odobreni projekti:
1) „Certifikacijom sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom do izvrsnosti
proizvodnog poduzeća Spiroflex d.o.o.“
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, a usmjeren je na rješavanje glavnog problema,
odnosno primarno loše efektivnosti i neefikasnosti koja dovodi do gubitaka u proizvodnji što direktno
utječe na konkurentnost i razvoj poduzeća Spiroflex d.o.o. Uvođenjem međunarodno priznatog LEAN
sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom riješiti će se glavni problem te će rezultirati
edukacijom zaposlenika, povećanjem produktivnosti rada, boljim planiranjem proizvodnje i procesa,
nižim troškovima održavanja, smanjenjem troškova za 20%, povećanjem prihoda za 15% kao i
vizualno ljepšim izgledom proizvodnog pogona.
Projekt će direktno omogućiti rast i razvoj poduzeća Spiroflex d.o.o. te postizanje konkurentnosti na
domaćem i inozemnom tržištu.
Rezultat projekta: Uvođenjem međunarodno priznatog LEAN sustava optimizirani poslovni procesi i
kvaliteta te povećan izvoz i ukupna konkurentnost poduzeća Spiroflex d.o.o.
Poslovni procesi koji se unaprjeđuju projektom
Upravljanje ljudskim potencijalima - Izvršiti će se izobrazba članova uprave, menadžera operativne
razine, voditelja timova, supervizora te zaposlenika, čime će se omogućiti bolje razumijevanje procesa
u kojima sudjeluju i koji se unaprjeđuju tako da eliminiraju gubitke i aktivnosti koji ne stvaraju dodanu
vrijednost.
Financije i računovodstvo – Izvršiti će se edukacija zaposlenika o LEAN računovodstvu i financijama,
mapiranju postojećeg načina rada te analiza i upravljanje LEAN načinom financija. Implementirati će
se analiza financijsko-računovodstvenog procesa, izraditi funkcijsko-vremenske mape, postaviti LEAN
metrika, uvesti vizualni menadžment te procijeniti postignuta poboljšanja.
Upravljanje imovinom – Izraditi će se plan provedbe LEAN održavanja te će se omogućiti praćenje 6
osnovnih gubitaka kod strojeva što će u konačnici omogućiti tvrtki Spiroflex d.o.o. da izračuna i vizualno
prati ukupnu efikasnost strojeva (OEE).
Logistika – Omogućiti će se praćenje svih poslovnih procesa na jednom mjestu, od ulaza sirovine do
izlaza gotovih proizvoda čime će se omogućiti točna distribucija proizvoda prema naručenim
količinama bez dodatnog zadržavanja na skladištu, „Just in time“ metodom.
Marketing – Uvesti će se vizualni menadžement, odnosno odabrati će se 5S menadžeri i asistenti te će
se izraditi i postaviti oznake u skladu s 5S alatima, kako u pojedinim proizvodnim linijama tako i u
neproizvodnim odjelima tvrtke.
Nabava – Mapiranje poslovnih procesa i njihova optimizacija omogućiti će proizvodnja proizvoda po
točnim narudžbama bez kupaca i nejasnoća što će uvelike utjecati na postupak nabave, budući da će
se dijelovi nabavljati samo za točan broj proizvoda koji ide u proizvodnju, a sukladno narudžbama
kupaca.
Prodaja – Uvođenjem LEAN sustava omogućiti će se i izvršiti kategorizacija kupaca prema različitim
kriterijima, izraditi funkcijsko-vremenska mapa te procijeniti postignuta poboljšanja, a što će omogućiti
proces prodaje od izrade do isporuke u kraćim vremenskim rokovima i bez čekanja te bržom naplatom
potraživanja.
Strateško planiranje – LEAN sustav omogućiti će točan uvid u cjelokupno poslovanje kao i proizvodnji
što će omogućiti poduzeću Spiroflex d.o.o. planiranje i upravljanje u točnom vremenu.
Upravljanje rizicima – Mapiranjem i stalnom kontrolom svih procesa smanjiti će se gubitci u proizvodnji
(u vremenu čekanja, problemi u skladištu, dvosmislene operacije i nedostupni alati) što će rezultirati
povećanjem efikasnosti koja će direktno utjecati na zadovoljstvo kupaca i bolju, kvalitetniju i
organiziraniju proizvodnju.
Proizvodnja – Izvršiti će se standardizacija, planiranje i balansiranje proizvodnih procesa te
proizvodnje, uvesti osnove Heijunka LEAN alata, te kanban sustava praćenja proizvodnje što će utjecati
na smanjenje zaliha sirovina, materijala i gotovih proizvoda, smanjenju proizvodne norme
optimizacijom kao i povećati kvaliteta proizvoda.
Ukupna vrijednost projekta: 285.800,00 kuna
Ukupno prihvatljivi troškovi: 228.800,00 kuna
Odobrena bespovratna sredstva: 194.480,00 kuna
Razdoblje provedbe: od 24.08.2018. do 24.08.2019. godine
2. „Internacionalizacija tvrtke Spiroflex d.o.o.“
Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:
 Povećanje udjela izvezenih proizvoda u odnosu na ukupno prodane za 25% do 2020. godine
 Povećanje prihoda od prodaje za 30% do 2020. godine
 Minimalno 6 novih ugovora s inozemnim kupcima do 2020. godine
 Zapošljavanje minimalno 7 novih djelatnika do 2020. godine
Ukupna vrijednost projekta: 769.420,00 kuna
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 700.4520,00 kuna
Bespovratna sredstva: 588.352,80 kuna
Razdoblje provedbe: 01.09.2017. do 01.11.2019.
CLARUM D.O.O.
Clarum d.o.o. je kompanija srednje veličine u 100 % privatnom obiteljskom vlasništvu, a glavna
djelatnost je proizvodnja proizvoda od tijesta najviše kvalitete i visoke dodane vrijednosti. Proizvodni
objekti nalaze se u industrijskoj zoni Nove Gradiške, smješteni uz autoput Zagreb-Lipovac. Tvornica se
sastoji od dva proizvodna objekta neto površine 3200 m2, podijeljenih u tri proizvodne cjeline: 1. suha,
2. sviježa i 3. zamrznuta cjelina, te skladišni i upravni dio.
Tvrtki je odobren projekt „Unaprjeđenje konkurentnosti tvrtke CLARUM, Nova Gradiška, ulaganjem u
strojeve i opremu“
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ulaganjem
u strojeve i opremu tvrtka CLARUM iz Nove Gradiške pod brandom „Clarum–tjestenine iz Zlatne
doline“ želi doprinijeti povećanju konkurentnosti tvrtke na domaćem i međunarodnom tržištu. Cilj
projekta je unaprjeđenje sadašnje proizvodnje i izvoza. Ulaganje u visokotehnološku opremu doprinosi
razvoju novih proizvoda i procesa kao i širenje tržišta, te razvoju ljudskih potencijala, uz poseban
naglasak na efikasno upravljanje resursima i zaštitom okoliša, što će omogućiti očuvanje postojećih i
otvaranje novih radnih mjesta.
Svrha projekta je povećanje učinkovitosti tvrtke i uvođenje novih tehnoloških procesa u proizvodni
program što će osigurati visoku kvalitetu proizvoda i usluga, unaprijediti konkurentnost i ojačati
trenutnu poziciju na tržištu.
Ukupna vrijednost projekta: 9.266.872,16 kuna
Odobrena bespovratna sredstva: 2.811.763,55 kuna
Razdoblje provedbe: 2.5.2017.-2.12.2018.
CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.
Tvrtka Chromos-Svjetlost d.o.o. smještena je u Lužanima, mjestu u blizini Slavonskog Broda. Tradicija
proizvodnje boja od gotovo 100 godina i idealna lokacija uz dobro razvijenu cestovnu i željezničku
infrastrukturu, čine odličnu osnovu za rad i razvoj tvrtke. Značajan poslovni rast bilježe kontinuirano
od sredine 90-ih godina prošlog stoljeća. Izvanredno visoka kvaliteta proizvoda i dobra prodajna
mreža učinili su ih liderima u proizvodnji boja i lakova u Hrvatskoj. Sustavom za strojno nijansiranje
razvili u kvalitetu kojom konkuriraju na domaćem i inozemnom tržištu.
Tvrtki su odobreni sljedeći projekti:
1) „ZA NIJANSU BOLJI: Reorganizacija – Istraživanje i razvoj – Konkurentnost“
Projekt je financiran uz pomoć Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Svrha projekta je povećanje regionalne konkurentnosti u djelatnosti proizvodnje boja i lakova kroz
održivi razvoj.
Opći cilj: Doprinijeti povećanju regionalne konkurentnosti u djelatnosti proizvodnje boja i lakova.
Svrha projekta: Povećanje razvojnog potencijala unaprjeđenjem materijalnih i kadrovskih kapaciteta
Odjela za istraživanje i razvoj, reorganizacijom proizvodnog procesa i povećanjem kapaciteta
proizvodnje.
Rezultati projekta su:
1. Poboljšana produktivnost i stupanj zaštite okoliša
2. Povećana kvaliteta proizvoda i razvijeni/uvedeni novi proizvodi u proizvodnju
3. Unaprijeđena opća znanja i vještine zaposlenika
Aktivnosti projekta:
1. reorganizacija poslovnog procesa i povećanje kapaciteta
2. jačanje kapaciteta Odjela za istraživanje i razvoj
3.opće usavršavanje nižeg rukovodećeg kadra i zaposlenika
4. promidžba i vidljivost
5. upravljanje projektom i administracija
Na taj će se način izgraditi novi objekt i pomoćni objekt proizvodne namjene, opremiti novi i postojeći
proizvodni objekt kao i odjel za istraživanje i razvoj čime će se uz zapošljavanje novih zaposlenika i
edukaciju zaposlenika, povećati produktivnost poduzeća, kvaliteta proizvoda za zaštitu parketa,
stupanj zaštite okoliša te uvesti novi proizvodi na tržište. Posebna pažnja posvetit će se suradnji (know-
how) s međunarodnim stručnjacima za razvoj boja i lakova.
Zaposlenici će unaprijediti znanja vezana za tehnološke procese koji se odvijaju u poduzeću, te
informatičke i prodajne vještine, a sve u cilju povećanja kvalitete proizvoda.
Unapređenjem materijalnih i kadrovskih uvjeta u odjelu za istraživanje i razvoj, reorganizacijom
proizvodnog procesa i povećanjem kapaciteta proizvodnje, tvrtka Chromos Svjetlost će povećati svoj
razvojni potencijal i doprinijeti povećanju regionalne konkurentnosti na nacionalnoj razini u djelatnosti
proizvodnje boja i lakova.
Vezano uz promidžbu i vidljivost planirana je izrada promo materijala, nadogradnja web stranice,
predstavljanje projekta javnosti, te nastup tvrtke na Sajmu boja i lakova u Budimpešti 2015.
Ukupni vrijednost projekta: 17.443.507,55 kuna.
Ukupni prihvatljivi izdaci: 13.392.764,96 kuna
Odobrena bespovratna sredstva: 6.690.322,70 kuna
Razdoblje provedbe: od 01.08.2014 do 31.07.2016.
2) "ZA NIJANSU BOLJI: ICT"
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ulaganje predviđeno ovim projektom odnosi se na unapređenje i nadogradnju postojećeg ERP sustava,
nabavu nove informatičke opreme nužne za praćenje razvoja sustava te za potrebe ostvarenja skladišta
gotovih proizvoda. Provedbom projekta objedinit će se svi poslovni procesi poduzeća jednim
modernim i dugoročnim rješenjem što će doprinijeti povećanju konkurentnosti, a time i cilju poziva.
Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju tržišnog položaja i povećanju konkurentnosti malog i
srednjeg poduzetništva i bržeg gospodarskog rasta uporabom IKT rješenja u djelatnosti proizvodnje
boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova.
Svrha projekta je povećati produktivnost poduzeća integracijom i optimizacijom poslovnih procesa
putem IKT rješenja (holističkih i zasebnih).
Aktivnosti projekta:
 Objedinjavanje poslovnih procesa poduzeća IKT sustavom
 Razvoj ERP sustava
 Nabava servera i dodatne opreme
 CAL-ovi za spajanje na server – 25 korisnika
Ukupna vrijednost projekta: 168.163,90 kuna
Odobrena bespovratna sredstva: 140.000,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 16.01.2017. do 16.10.2017. godine. do 28.7.2017.
ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI D.O.O.
Tvrtka ELTERM skraćeni je naziv poduzeća ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI d.o.o. osnovano je 2007.
Godine u Novoj Gradiški te je u privatnom vlasništvu. Primarna djelatnost Elektro termičkih sustava
d.o.o. su sve vrste elektroinstalacija jake i slabe struje, strojarskih instalacija, pod kojima
podrazumijevamo: ventilaciju, grijanje i hlađenje te plinske instalacije. Također izvode i
radove vodovoda i kanalizacije te postavljaju unutarnje i vanjske hidrantske mreže na objektima. U
zadnjih par godina svoju su djelatnost proširili i na proizvodnju kotlova za centralno grijanje na pelet.
Tvrtka je specijalizirana je za izvođenje i ispitivanje gore navedenih instalacija u poslovnim i
proizvodnim pogonima, trgovačkim lancima, trgovačkim centrima, stambenim i turističkim objektima;
a djeluje na području cijele Hrvatske. Odlikuje ih stručan i obrazovan kadar djelatnika, veliko iskustvo
na području elektro i strojarskih radova, te zavidna referentna lista. Trenutačno zapošljavaju 40-ak
zaposlenika kojih čini tim diplomiranih inženjera iz područja elektrotehnike i strojarstva te kvalificiranih
elektroinstalatera, vodoinstalatera, plinoinstalatera i strojara.
Tvrtki je odobren projekt: „ELTERM – unapređenje konkurentnosti optimizacijom poslovnih procesa“
Svrha projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke ELTERM d.o.o. integriranjem i optimiziranjem
poslovnih procesa u kroz uvođenje IKT rješenja, što će omogućiti efikasniju organizaciju poslovanja,
povećanje produktivnosti, unapređenje kvalitete proizvoda i usluga.
Cilj realizacije projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke informatizacijom poslovnih
procesa. Uvođenje integriranog IKT rješenja će omogućiti optimiziranje 8 poslovnih procesa s
naglaskom na ključne poslovne procese – marketing i prodaja, proizvodnja, financije, logistika, što će
rezultirati unapređenjem efikasnosti poslovanja i upravljanja financijskim i materijalnim resursima,
većom produktivnosti rada, te osiguranja visoke vrijednosti za kupca.
Očekivani rezultati projekta:
 Uspješno provedeni postupci javne nabave za novi informacijski sustav
 Nabavljen i instaliran softver, računalna oprema i uređaji
 Novonabavljeni softver, računalna oprema i uređaji integrirani u jedinstveno funkcionalno IKT
rješenje
 Provedena edukacija djelatnika za korištenje nabavljene opreme i sustava
Ukupna vrijednost projekta: 493.282,24 kuna
Odobrena bespovratna sredstva: 266.234,60 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 20.02.2017. do 20.11.2017.
10.ZAKLJUČAK
Provedenom analizom o primjenama IKT tehnologija u tvrtkama BPŽ utvrđeno je kako je u odnosu na
Industriju 4.0 razina zrelosti poslovnih subjekata na 1,92 dok je na razini Republike Hrvatske zrelost
poslovnih subjekata 2,15. Ovaj podatak ukazuje na činjenicu kako je potrebno ulagati u razvoj
infrastrukture koja će poduzetnicima olakšati tranziciju procesa proizvodnje ka Industriji 4.0.
Kako bi proces tranzicije uopće bio moguć poduzetnicima je potrebna radna snaga koja će biti
educirana za korištenje tehnologija Industrije 4.0 kao i podrška IKT sektora pri implementaciji takvih
tehnologija. Neminovno je kako će se potražnja za IKT uslugama povećati, pa je nužno osigurati i radnu
snagu koja će biti zapošljiva kako domaće tvrtke ne bi morale uvoziti IKT usluge i proizvode. Obrazovni
programi koje će se provoditi u sklopu Regionalnog centra kompetencija – RCK 5.0 u Tehničkoj školi
Slavonski Brod u potpunosti su u skladu sa potrebama Industrije 4.0.
Infrastruktura koja bi potaknula poduzetnike na veću implementaciju tehnologija Industrije 4.0
(robotičko – inovacijski laboratoriji), treba osim materijalnih uvjeta osiguravati prostor za razmjenu
znanja i iskustava, povezivanje poduzetnika i obrazovnih institucija, omogućavati znanstveno
istraživački rad i biti poticajna za razvoj inovacija. Kod poduzetnika treba osvještavati važnost primjene
novih tehnologija te im omogućiti upoznavanje i savladavanje istih, kao i pružiti podršku u osiguravanju
financijskih sredstava za nabavku novih tehnologija iz različitih dostupnih izvora.

More Related Content

Similar to Analiza istraživanja - prosinac 2019

MyJob-Maloča,Matijević
MyJob-Maloča,MatijevićMyJob-Maloča,Matijević
MyJob-Maloča,MatijevićMartinaMatijevi
 
Open Data Strategy
Open Data StrategyOpen Data Strategy
Open Data Strategydarkoboto
 
Slobodan Dragičević prezentacija
Slobodan Dragičević prezentacijaSlobodan Dragičević prezentacija
Slobodan Dragičević prezentacijakomorabl
 
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataMogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataEkonomski portal
 
Hidroponija, projektni prijedlog 2014.
Hidroponija, projektni prijedlog 2014.Hidroponija, projektni prijedlog 2014.
Hidroponija, projektni prijedlog 2014.Ana Soric
 
Javni poziv za preduzetništvo
Javni poziv za preduzetništvoJavni poziv za preduzetništvo
Javni poziv za preduzetništvoDejan Majkic
 
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upraviUpotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upraviDejan Jeremic
 
Radna snaga u it industriji - Brano Vujičić
Radna snaga u it industriji - Brano VujičićRadna snaga u it industriji - Brano Vujičić
Radna snaga u it industriji - Brano Vujičićkomorabl
 
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAIDGovernance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAIDMaksim Sestic
 
Ding.jobs - prvi studentski job app
Ding.jobs - prvi studentski job appDing.jobs - prvi studentski job app
Ding.jobs - prvi studentski job appGabrijela3
 
Modeliranje poslovnih procesa: izvedbeni projekti
Modeliranje poslovnih procesa: izvedbeni projektiModeliranje poslovnih procesa: izvedbeni projekti
Modeliranje poslovnih procesa: izvedbeni projektiSlaven Brumec
 
Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...
Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...
Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...E-misija
 
ICT konferencija-14MA2014-VA-2.0
ICT konferencija-14MA2014-VA-2.0ICT konferencija-14MA2014-VA-2.0
ICT konferencija-14MA2014-VA-2.0Vedran Antoljak
 
2015 3-26-Radionica o portalu otvorenih podataka
2015 3-26-Radionica o portalu otvorenih podataka2015 3-26-Radionica o portalu otvorenih podataka
2015 3-26-Radionica o portalu otvorenih podatakaTomislav Vracic
 
Micro bit sktipta
Micro bit sktiptaMicro bit sktipta
Micro bit sktiptaMeli990626
 
Msptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc Pressica
Msptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc PressicaMsptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc Pressica
Msptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc Pressicaivugrinec
 
Prezentacija Četvrti Okrugli sto, Sarajevo, 19.11.2014.
Prezentacija Četvrti Okrugli sto, Sarajevo, 19.11.2014. Prezentacija Četvrti Okrugli sto, Sarajevo, 19.11.2014.
Prezentacija Četvrti Okrugli sto, Sarajevo, 19.11.2014. komorabl
 

Similar to Analiza istraživanja - prosinac 2019 (20)

MyJob-Maloča,Matijević
MyJob-Maloča,MatijevićMyJob-Maloča,Matijević
MyJob-Maloča,Matijević
 
Open Data Strategy
Open Data StrategyOpen Data Strategy
Open Data Strategy
 
Provedba strategije razvoja e-Uprave u 2010. godini
Provedba strategije razvoja e-Uprave u 2010. godiniProvedba strategije razvoja e-Uprave u 2010. godini
Provedba strategije razvoja e-Uprave u 2010. godini
 
Slobodan Dragičević prezentacija
Slobodan Dragičević prezentacijaSlobodan Dragičević prezentacija
Slobodan Dragičević prezentacija
 
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataMogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
 
Hidroponija, projektni prijedlog 2014.
Hidroponija, projektni prijedlog 2014.Hidroponija, projektni prijedlog 2014.
Hidroponija, projektni prijedlog 2014.
 
Javni poziv za preduzetništvo
Javni poziv za preduzetništvoJavni poziv za preduzetništvo
Javni poziv za preduzetništvo
 
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upraviUpotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi
 
Poduzetnicki impuls 2013
Poduzetnicki impuls 2013Poduzetnicki impuls 2013
Poduzetnicki impuls 2013
 
Radna snaga u it industriji - Brano Vujičić
Radna snaga u it industriji - Brano VujičićRadna snaga u it industriji - Brano Vujičić
Radna snaga u it industriji - Brano Vujičić
 
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAIDGovernance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
 
Ding.jobs - prvi studentski job app
Ding.jobs - prvi studentski job appDing.jobs - prvi studentski job app
Ding.jobs - prvi studentski job app
 
Modeliranje poslovnih procesa: izvedbeni projekti
Modeliranje poslovnih procesa: izvedbeni projektiModeliranje poslovnih procesa: izvedbeni projekti
Modeliranje poslovnih procesa: izvedbeni projekti
 
Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...
Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...
Izrada logičkog okvira i proračuna za EU projekte e-misija Virovitica 13.03.2...
 
ICT konferencija-14MA2014-VA-2.0
ICT konferencija-14MA2014-VA-2.0ICT konferencija-14MA2014-VA-2.0
ICT konferencija-14MA2014-VA-2.0
 
2015 3-26-Radionica o portalu otvorenih podataka
2015 3-26-Radionica o portalu otvorenih podataka2015 3-26-Radionica o portalu otvorenih podataka
2015 3-26-Radionica o portalu otvorenih podataka
 
Micro bit sktipta
Micro bit sktiptaMicro bit sktipta
Micro bit sktipta
 
343485.ZPPI
343485.ZPPI343485.ZPPI
343485.ZPPI
 
Msptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc Pressica
Msptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc PressicaMsptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc Pressica
Msptc Analiza Rezultata Final Kratko Tmc Pressica
 
Prezentacija Četvrti Okrugli sto, Sarajevo, 19.11.2014.
Prezentacija Četvrti Okrugli sto, Sarajevo, 19.11.2014. Prezentacija Četvrti Okrugli sto, Sarajevo, 19.11.2014.
Prezentacija Četvrti Okrugli sto, Sarajevo, 19.11.2014.
 

More from Brod Tech

BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)
BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)
BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)Brod Tech
 
BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)
BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)
BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)Brod Tech
 
BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)
BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)
BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)Brod Tech
 
BrodTech Conference 2022: Magda Milas
BrodTech Conference 2022: Magda MilasBrodTech Conference 2022: Magda Milas
BrodTech Conference 2022: Magda MilasBrod Tech
 
BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)
BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)
BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)Brod Tech
 
BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)
BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)
BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)Brod Tech
 
BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...
BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...
BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...Brod Tech
 
BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)
BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)
BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)Brod Tech
 

More from Brod Tech (8)

BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)
BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)
BrodTech Conference 2022: Leo Tot (Reboot)
 
BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)
BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)
BrodTech Conference 2022 - Tomislav Gojević (Fury Studios)
 
BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)
BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)
BrodTech Conference 2022: Vedran Vukman (Revuto)
 
BrodTech Conference 2022: Magda Milas
BrodTech Conference 2022: Magda MilasBrodTech Conference 2022: Magda Milas
BrodTech Conference 2022: Magda Milas
 
BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)
BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)
BrodTech 2021: Blockchain | Način plaćanja? Kriptovaluta (PayCek)
 
BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)
BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)
BrodTech 2021: Blockchain | Mak Muftić (ChainSafe)
 
BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...
BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...
BrodTech 2021: Gaming | How to 3D freelance za zabavnu industriju (Igor Puška...
 
BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)
BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)
BrodTech 2021: Gaming | Artisti u IT industriji (Nanobit)
 

Analiza istraživanja - prosinac 2019

 • 1. ANALIZA ISTRAŽIVANJA O PRIMJENAMA IKT-A U TVRTKAMA SA PODRUČJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Prosinac, 2019.
 • 2. Projekt: „Virtualni inkubator 2.0“ Nositelj projekta: Connect IT udruga za razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija, Slavonski Brod Projekt financira: Brodsko-posavska županije Analizu izradio: Count IT d.o.o. , Slavonski Brod Autor: Gordana Prebeg, struč. spec. oec BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 • 3. 3 1. SADRŽAJ 1. SADRŽAJ.............................................................................................................................. 3 2. UVOD .................................................................................................................................. 4 3. CILJ ISTRAŽIVANJA............................................................................................................... 5 4. METODOLOGIJA, INSTRUMENTI I UZORAK......................................................................... 6 5. REZULTATI ANALIZE ............................................................................................................ 8 4.1. SEKTORI I DJELATNOSTI.................................................................................................................. 8 4.2. VELIČINA PODUZETNIKA .............................................................................................................. 10 6. REZULTATI ANKETE SKUPINA PITANJA VEZANIH UZ PROIZVODNE PROCESE................... 14 7. ANALIZA SKUPINE PITANJA VEZANIH UZ RADNU SNAGU................................................. 22 6.1. POTREBE ZA ZANIMANJIMA OBUHVAĆENIM RCK 5.0.................................................................. 22 6.2. POTREBE TRŽIŠTA RADA............................................................................................................... 23 8. ANALIZA O POTREBAMA KORIŠTENJA USLUGA ROBOTIČKO – INOVACIJSKOG LAOBATORIJA.................................................................................................................... 26 9. PODATCI O ULAGANJIMA PODUZETNIKA BPŽ KROZ REALIZIRANE PROJEKTE.................. 28 10. ZAKLJUČAK........................................................................................................................ 46
 • 4. 2. UVOD U okviru projekta „Virtualni inkubator 2.0“ koji provodi udruga Connect IT za razvoj informacijsko- komunikacijskih tehnologija iz Slavonskog Broda, provedeno je istraživanje i primjenama informacijsko komunikacijskih tehnologija u tvrtkama sa područja Brodsko-posavske županije. Virtualni inkubator okuplja ključne dionike za razvoj gospodarstva, a oni uključuju Županiju Brodsko-posavsku (upravne odjele za gospodarstvo i obrazovanje), obrazovne institucije (srednje škole i visoka učilišta), tvrtke, razvojne agencije i dr. Aktivnosti Virtualnog inkubatora usmjerene su ka tranziciji domaćih tvrtki prema Industriji 4. 0 i primjeni suvremenih tehnologija u proizvodnim procesima. Prve tri industrijske revolucije rezultat su uvođenja strojeva, električne energije i informacijske tehnologije. Sada, uvođenje Interneta stvari i usluga u proizvodnju pokreće četvrtu industrijsku revoluciju - Industrija 4.0. Ovaj novi tip industrije utemeljen je na modelu Pametne tvornice. Kroz projekt se razvijaju Smjernice za razvoj i primjenu IKT-a na području Brodsko-posavske županije. U tu svrhu provodi se istraživanje među tvrtkama sa područja naše županije, sa ciljem utvrđivanja trenutnog stanja vezanog za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poslovanju i proizvodnim procesima. Rezultati istraživanja koristiti će se za reviziju Smjernica za razvoj BPŽ, te pri planiranju budućih infrastrukturnih projekata koji će služiti u svrhu pružanja potpore gospodarstvu (laboratoriji za robotiku, laboratoriji za razvoj inovacija, edukacijski centri, inkubatori i slično), kao i usklađivanja obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada. Iz tog razloga bilo je važno utvrditi koje tehnologije se koriste u poduzećima Brodsko-posavske županije, koje tehnologije planiraju uvoditi, što je potrebno gospodarstvu kako bi se moderniziralo poslovanje i procesi unutar tvrtke, koja znanja i vještine su neophodne Vašim trenutnim ali i budućim zaposlenicima, koja infrastruktura bi im olakšala poslovanje i sl., a sve sa ciljem povećanja konkurentnosti tvrtki sa područja naše županije u području primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
 • 5. 3. CILJ ISTRAŽIVANJA Cilj istraživanja je utvrditi u kojoj mjeri i koje vrste informacijsko-komunikacijski tehnologija se primjenjuju u poslovni procesima tvrtki sa područja Brodsko-posavske županije (BPŽ) u sektorima koji su dominantni u ukupnom gospodarstvu BPŽ. Nadalje, cilj je utvrditi koje vrste poslovnih aktivnosti provode tvrtke iz prioritetnih sektora, je su li do sada vršili ulaganja u IKT, te do koje mjere su poslovi procesi usmjereni ka Industriji 4.0. Drugi cilj istraživanja je utvrditi koje vrste zaposlenika će u budućnosti biti potrebne, te posljedično koja znanja i vještina trebaju imati, kao i definirati postoji li potreba za edukacijom postojećih zaposlenika. Treći cilj istraživanja je utvrditi postoji li potreba poduzetnika za uslugama inovacijskog i/ili robotičkog laboratorija i koja vrsta opreme im je potrebna. Rezultati istraživanja koristiti će se u svrhu revizije smjernica za razvoj IKT-a BPŽ, te u skladu sa Smjernicama za planiranje projekata koje će provoditi ključni dionici definirani smjernicama a sa ciljem jačanja gospodarstva i razvoja Industrije 4.0.
 • 6. 4. METODOLOGIJA, INSTRUMENTI I UZORAK Istraživanje je usmjereno na ciljnu skupinu poslovni subjekti kojima je glavna djelatnost po NKD-u 2007 u skupinama C24 do C30, odnosno prerađivačka industrija, sa područja BPŽ. Istraživanje je provedeno u periodu svibanj 2019. – prosinca 2019. godine korištenjem nekoliko različitih pristupa 1) ANKETNI UPITNIK Anketni upitnik izrađen je u elektroničkom obliku (https://forms.gle/a5N5QUW6ukxt5arK6), a sastojao se od 3 seta pitanja vezana za: - Primjenu IKT-a u poslovima procesima (10 pitanja) – upitnik je napravljen po uzoru na istraživanje opisano u knjizi Inovativno pametno poduzeće1 - Postojeću i buduću radnu snagu, njihova znanja i kompetencije (8 pitanja) - Potrebe za inovacijskim i /Ili robotičkim laboratorijem (3 pitanja) Za ispunjavanje upitnika bilo je potrebno 15-ak minuta. Anketni upitnik poslan je na e-mail adrese 54 poslovna subjekata od ukupno 151 subjekta registriranog za naveden djelatnosti. S obzirom da je pretraga subjekata koji pripadaju ciljanoj skupini vršena prema glavnoj djelatnosti u skladu sa klasifikacijom NKD 2007, a da nekim subjektima to nije pretežita djelatnost, izvršena je pretraga Internet stranica i drugih dostupnih baza podataka, kako bi se utvrdilo koji su poslovni subjekti prema svojoj stvarnoj djelatnosti relevantan uzorak. Nakon slanja ankete subjekti su u više navrata kontaktirani telefonskim putem kako bi se prikupio što već broj odgovora. U smislu odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrada u svrhu izrade procjena i upravljanja podacima ankete temelji se na privoli sudionika u anketi (čl. 6. st. 1 (b) GDPR). U provođenju ovog istraživanja te procjenama i rezultatima osobni se podaci, osobito sociodemografska obilježja, kao i osobna uvjerenja i mišljenja, kumuliraju, što znači da se pri obradi podataka anonimiziraju i ne daju zaključak o pojedincima. Prema tome, to više nisu osobni podatci te se odredbe GDPR-a više ne primjenjuju. Prikupljanje podataka u upitniku provodi se unosom koji obavlja sudionik u anketi i komplementarno određivanju metapodataka razgovorom. Svi sudionici istraživanja sukladni su da se podaci prikupljaju u svrhu provedbe anketnog istraživanja. 2) IDIVIDUALNI RAZGOVORI Sa poslovnim subjektima koji su reprezentativni predstavnici ciljanog uzorka, a koji nisu bili u mogućnosti ili nisu bili voljni popuniti upitnik, obavljeni su individualni razgovori, a neki su svoja mišljenja, stavove i informacije dostavili pute elektroničke pošte. Neki poslovni subjekti uputili su nas na svoje mrežne stranice kao relevantan izvor podataka o predmetu poslovanja, tehnologijama i ostalim podatcima koji su u skladu sa ciljem istraživanja. 3) PRIKUPLJANJE JAVNO DOSTUPNIH PODATAKA 1 https://bib.irb.hr/datoteka/951550.INSENT_Cjeli_izvjestaj_28_08_2018.pdf
 • 7. Za potrebe istraživanja korišteni su različiti podatci iz javno dostupnih baza podataka kao što su podatci Financijske agencije, Company wall d.o.o., Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje i dr. Navedeni podatci prikupljeni su sa ciljem komparacije dijela podataka prikupljenih upitnikom i kroz individualne razgovore, kako bi se dobila što jasnija slika gospodarstva BPŽ. Stoga će se dio odgovora dobivenih upitnikom komparirati sa onima dobivenim iz individualnih razgovora i javo prikupljenih podataka, radi jasnije interpretacije.
 • 8. 5. REZULTATI ANALIZE 5.1. SEKTORI I DJELATNOSTI Prema podatcima FINA, koje je za potrebe ovog istraživanja prikupila i obradila HGK Županijska komora Slavonski Brod, ukupan broj registriranih poslovnih subjekata u BPŽ u 2018. godini je 1.842. Kako je ranije definirano Smjernicama za razvoja IKT sektora BPŽ iz 2018. godine, kao prioritetni sektori gospodarstva BPŽ definirani su:  Metaloprerađivački  Drvoprerađivački  Proizvodnja i prerada  Poljoprivreda  Automobilska industrija Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKD 2007, djelomično definira koje su točno djelatnosti unutar svake industrije. Međutim, svaki poslovni subjekt za djelatnost mora odabrati jednu glavnu djelatnost, što može dovesti do pogrešne interpretacije koji poslovni subjekti su u pojedinoj grani gospodarstva.
 • 9. Iz tog razloga prilikom odabira poslovnih subjekata u reprezentativni uzorak za analizu prikupljani su službeni podatci sa Sudskog registra, baze podataka Company Wall d.o.o. i Financijske agencije. Potom je vršena provjera svakog pojedinog subjekta, te su u uzorak dodani i poslovni subjekti koji se stvarno bave nekom od djelatnosti u prioritetnim sektorima, ali su također izostavljeni i oni koji su nisu relevantni za izradu ove analize. Prema podatcima FINA, koje je za potrebe ovog istraživanja prikupila i obradila HGK Županijska komora Slavonski Brod, broj i struktura poduzetnika u prerađivačkoj industriji je prikazana u tablici ispod. Uzmemo li u obzir da je predmet ove analize, a u odnosu na prikazanu tablicu, prehrambena industrija (42), drvoprerađivačka industrija (38) i metaloprerađivačka industrija (128), dolazimo do podatka da je takvih subjekata u BPŽ registrirano 208, dakle 67,5% od ukupnog broja subjekata BPŽ koji su kategorizirani u prerađivačku industriju. Od 208 poduzetnika 54 se smatraju relevantnim, što je 25,96% poduzetnika registriranih u ciljanim granama gospodarstva. Anketni upitnik poslan je na 54 poslovna subjekta sa područja BPŽ, od kojih je 18 odgovorilo na upitnik, što je 33,3%. Većina poduzetnika koji su odgovorili na upitnik definira svoju temeljnu djelatnost u sektorima C-24 – Proizvodnja metala do C-29 – Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica. GLAVNE DJELATNOSTI NKD 2007 ISPITANIKA KOJI SU POPUNILI UPITNIK C2611 - Proizvodnja elektroničkih komponenata A0111 - Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja C2562 - Strojna obrada metala C1419 - Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću M7112 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje M7112 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje C2511 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova C2815 - Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata M7112 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje F4120 - Gradnja stambenih i nestambenih zgrada C2511 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
 • 10. C2815 - Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata C2593 - Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga C2573 - Proizvodnja alata C2599 - Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. C2453 - Lijevanje lakih metala C1621 - Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva C2790 - Proizvodnja ostale električne opreme Tako je npr. jedinom poslovnom subjektu koji proizvodi dijelove za automobilsku industriju u BPŽ, glavna djelatnost, za koju je registriran pri Trgovačkom sudu, C24.53 – lijevanje lakih metala. Stoga je prilikom odabira poslovnih subjekata bilo nužno utvrditi stvarnu pretežitu djelatnost, što u statističkom smislu predstavlja prepreku za komparaciju u odnosu na ukupan broj subjekata u pojedinoj grani gospodarstva, jer je upitno koliko je taj podatak relevantan. U smislu metodologije ovog istraživanja i njegovog osnovnog cilja ova činjenica ne predstavlja prepreku jer je cilj doći do kvalitativnih podataka i njihovog sadržaja, a ne toliko kvantitativnih statističkih podataka. 5.2. VELIČINA PODUZETNIKA Prema podatcima FINA-e za 2018. godinu za BPŽ, u sektoru C – prerađivačka industrija, zaposlena je 8.621 osoba u 338 subjekata, što je u prosjeku 25 osoba po poslovnom subjektu. Ukupan broj registriranih poslovnih subjekata u 2018. godini u BPŽ bio je 1.842 u čemu je udio subjekata iz prerađivačke industrije 16.7%. Poslovni subjekti u BPŽ su u 2018. zapošljavali ukupno 17.301 osobu a udio prerađivačke industrije u ukupnom broju zaposlenih osoba je visokih 49,83 %.
 • 11. Rezultati provedene ankete pokazuju sljedeću strukturu ispitanih tvrtki u odnosu na broj zaposlenika: Kako je vidljivo iz gornjeg grafa struktura ispitanih tvrtki sljedeća:  Tvrtka ima manje od 10 djelatnika – 22,2%  Tvrtka ima 10-19 djelatnika – 0 %  Tvrtka ima 20-49 djelatnika – 33,3%  Tvrtka ima 50-99 djelatnika – 22,2%  Tvrtka ima 100-249 djelatnika – 11,1%  Tvrtka ima 250-499 djelatnika – 11,1%  Tvrtka ima 500-999 djelatnika – 0 %  Tvrtka ima 1.000-4.900 djelatnika – 0 %  Tvrtka ima više od 5.000 djelatnika – 0 % Tvrtke koje zapošljavaju više od 500 djelatnika nisu obuhvaćene, jer nisu pristigli odgovori u obliku upitnika. U BPŽ registrirane su dvije tvrtke koje zapošljavaju više od 500 djelatnika u sektoru prerađivačke industrije, a to su Đuro Đaković TEP d.o.o. i Đuro Đaković Montaža d.o.o. Prema podatcima FINA-e za 2018. godinu za BPŽ, u sektoru C – prerađivačka industrija, ostvaren je ukupan prihod od 4.300.907.139 kn, što predstavlja 47,80 % ukupnih prihoda. Prosječan prihod po subjektu u sektoru prerađivačke industrije u BPŽ u 2018. godini iznosio je 13.963.984 kn, ili 1.887.024 EUR.
 • 12. Detaljnija raspodjela prihoda po djelatnostima unutar prerađivačke industrije prikazana je u tablici ispod. Kako je vidljivo iz prikazanih podataka metaloprerađivačka industrija je generirala većinu prihoda, čak 47,80%, koje su ostvarili poduzetnici BPŽ u 2018. godinu u prerađivačkom sektoru. Kako je prikazano u grafu ispod u ukupnom broju poduzetnika obuhvaćenih anketom prema kriteriju ukupno ostvarenog prihoda u 2018. godinu najviše je u rangu do 1 milijun EUR (33,3%).
 • 13.
 • 14. 6. REZULTATI ANKETE SKUPINA PITANJA VEZANIH UZ PROIZVODNE PROCESE Prva skupina od 10 pitanja odnosila se na primjenu IKT tehnologija u proizvodnim procesima. Prvo pitanje vezano za proizvodne procese odnosi se na vrste proizvoda, kako bi se vidjelo na koliki postotak tvrtki se uopće može primjenjivati Industrija 4.0. te stekao uvid o tome koje su to vrste proizvoda. Ponuđeni su sljedeći odgovori:  Pojedinačna ili maloserijska proizvodnja prema specifikaciji naručitelja  Pojedinačna i maloserijska proizvodnja za nepoznatog kupca (vlastiti proizvod bez specifikacije od strane naručitelja)  Serijska / velikoserijska proizvoda za nepoznatog kupca (za skladište)  Modularni proizvodi / upotreba platformi; proizvodnja za poznatog kupca  Mogućnost konfiguracije proizvoda preko Weba, kupac sam definira svoj unikatan proizvod  Ostalo (opis) Kako je vidljivo iz grafikona većina poduzetnika ima pojedinačnu i maloserijsku proizvodnju prema specifikaciji koju izrađuje naručitelj. Potom slijede proizvodi iz serijske / velikoserijske proizvodnje za nepoznatog kupca te pojedinačnu i maloserijsku proizvodnju bez specifikacije naručitelja. Pod ostalo je navedeno razvoj i proizvodnja u svrhu zadovoljavanja potreba naručitelja. Daljnja pitanja vezana za poslovne procese definirana su na način da determiniraju na kojoj razini informatizacije su poslovni procesi u odnosu na Industriju 4.0 koja koreliraju sa istraživanjem koje je provedeno na razini cijele RH kako bi se mogla vršiti usporedba dobivenih rezultata.2 Pitanja su postavljena na način da se svaki odgovor ocjenjuje ocjenom od 1 do 4, pri čemu 1 kao bod predstavlja industriju 1.0, a 4 predstavlja 4.0. Ukoliko su odgovori između npr. 2 i 3, ili oba, tada se računa aritmetička sredina. Na pitanje o razvoju proizvoda u proizvodnom sustavu ponuđeni su odgovori: 2 https://bib.irb.hr/datoteka/951550.INSENT_Cjeli_izvjestaj_28_08_2018.pdf, str. 8
 • 15.  Razvoj proizvoda odvija se pomoću CAD ili nekog sličnog sustava  Upotreba Digitalne tvornice (Digital Factory) i simulacije pri razvoj proizvoda  Pri razvoju proizvoda koriste se Virtualna stvarnost (Virtual Reality), 3D skeniranje i Brzi razvoj prototipova (Rapid Prototyping)  Ostalo (opis) Kako je vidljivo iz grafa u 83,3% tvrtki razvoj proizvoda odvija se pomoću CAD ili nekog sličnog sustava. Niti jedna tvrtka nije odgovorila kako ima digitalnu tvornicu ili da pri razvoju koristi virtualni stvarnost, 3D skeniranje i druge tehnologije iz područja Industrije 4.0. Pod ostalo tvrtke navode kako razvojem upravlja naručitelj, razvoj je spoj znanja, iskustva i tehnologije, te razvoj i proizvodnja prototipova i njihovo testiranje bez navođenja razine tehnologije kojom to čine. Prosječna ocjena u odnosu na Industriju 4.0 je 1.61. Na pitanje o tehnologija koja dominira u proizvodnom procesu ponuđeni su sljedeći odgovori:  Ručna obrada i/ili ručna montaža  Automatizirana proizvodna linija i/ili CNC obradni strojevi  Moderni obradni centri s automatiziranim transportom i/ili robotske stanice na automatiziranoj proizvodnoj liniji
 • 16. Kako je vidljivo iz grafa 55,6% tvrtki odgovorilo je kako ima automatiziranu proizvodnju liniju i/ili CNC, od 33,3% koristi ručnu obradu i/ili ručnu montažu. 11,1% tvrtki izjasnilo se „ništa od navedenog“ bez specificiranja koja se tehnologija koristi. Niti jedna tvrtka nema automatizirane obradne centre karakteristične za Industriju 4.0. Prosječna ocjena u odnosu na industriju 4.0 je 1,83. Na pitanje o vrsti upravljanja radnim nalozima koja dominira u proizvodnom sustavu ponuđeni su sljedeći odgovori:  Usmena komunikacija čovjek – čovjek (rukovoditelj objašnjava radni nalog radnicima)  Pismena komunikacija čovjek – čovjek (rukovoditelj predaje pisani radni nalog radniku)  Komunikacija čovjek – stroj (radnik upravlja proizvodnom linijom ili CNC obradnim strojevima)  Komunikacija stroj – stroj (machine to machine – M2M)  Intranet komunikacija (putem vlastite računalne mreže)
 • 17. Kako je vidljivo iz grafa 38,9% tvrtki koristi komunikaciju čovjek – stroj (karakteristično za Industriju 3.), 33,3% usmenu komunikaciju čovjek-čovjek (karakteristično za Industriju 1.0), a 27,8% pismenu komunikaciju čovjek-čovjek (karakteristično za Industriju 2.0). Niti jedna tvrtka ne koristi komunikaciju stroj – stroj (machine to machine – M2M) ili Intranet komunikaciju (putem vlastite računalne mreže), karakteristično za Industriju 4.0. Prosječna ocjena u odnosnu na Industriju 4.0 je 2,05. Na pitanje o praćenju sljedivosti proizvodnje koje dominira u proizvodnom sustavu ponuđeni su sljedeći dogovori:  Nema evidencije o prolasku proizvoda kroz proizvodni proces  Proizvod ili transportni sanduk ima pričvršćen papir na koji se zapisuje kada i što je rađeno  Proizvod ili transportni sanduk ima zalijepljen barkod koji se ručno očitava na svakom radnom mjestu  Proizvod ili transportni sanduk ima FRID-tag koji se automatski očitava na svakom radnom mjestu Kako je vidljivo iz grafa 50,0% tvrtki ne prati sljedivost proizvodnje, 33,3% sljedivost prati putem evidencija na papiru (zapisuje se što je i kada rađeno), a 16,7% koristi barkod koji se ručno očitava n radnom mjestu. Prosječna ocjena u odnosu na industriju 4.0 je 1,67. Na pitanje o upravljanju zalihama gotovih proizvoda koje dominira u proizvodnom sustavu ponuđeni su sljedeći odgovori:  Na temelju dostupnih podataka možete donekle procijeniti koliko gotovih proizvoda trenutno imate u izlaznom skladištu  U bazi podataka na računalnom serveru možete očitati koliko gotovih proizvoda trenutno imate u izlaznom skladištu  Ništa od navedenog  U aplikaciji na svom smartphone ili tablet uređaju možete očitati koliko gotovih proizvoda trenutno imate u izlaznom skladištu
 • 18. Kako je vidljivo iz grafa 44,4% tvrtki može u bazi podataka na računalnom serveru očitati koliko gotovih proizvoda je trenutno na skladištu 33,3% može na temelju podataka procijeniti stanje zaliha, a 22,2% nema ništa od navedenog. Niti jedna tvrtka nema aplikacije za pametne uređaje (karakteristično za Industriju 4.0) pomoću kojih može provjeriti stanje zaliha gotovih proizvoda. Prosječna ocjena u odnosu na industriju 4.0 je 2,06. Na pitanje o procesima koji opisuju osiguranje kvalitetom koja dominira u proizvodnom sustavu ponuđeni su sljedeći odgovori:  Kontrola proizvoda na kraju proizvodnog procesa  Međufazna kontrola (samokontrola) tijekom cjelokupnog procesa  Upravljanje kvalitetom prema konceptu Cjelokupnog upravljanja kvalitetom (Total Quality Management – TQM)  Upravljanje kvalitetom prema sustavu norma ISO 9000  Upravljanje kvalitetom prema konceptu Six Sigma  Ostalo (opis)
 • 19. Kako je vidljivo iz grafa 50,0% tvrtki ima međufaznu kontrolu (samokonontrolu) tijekom cjelokupnog procesa, 27,8% tvrtki imam uveden sustav kontrole prema ISO standardu (9000 ili neki drugi), a 22,2% kontrolu vrši na kraju proizvodnog procesa. Niti jedna tvrtka nema uveden sustav Cjelokupnog upravljanja kvalitetom (Total Quality Management – TQM) ili sustav prema konceptu Six Sigma. Prosječna ocjena u odnosu na industriju 4.0 je 2,06 Na pitanje o upravljanju životnim ciklusom proizvoda (Product Lifecycle Management – PLM) u proizvodnom sustavu ponuđeni su sljedeći odgovori:  Prisutna je podjela u odjele prema funkcijama (PC i softveri se nalaze u pojedinim odjelima (CAD, CAM, CAD, PPC))  Pojedini odjeli su povezani preko Računalom integrirane proizvodnje (Computer Integrated Manufacturing – CIM)  Integracija PLM, Planiranje resursa poduzeća (Enterprise Resource Planning – ERP) i (Management Execution System – MES) preko Informacijske okosnice (Information Backbone) i Oblaka (Cloud)  Ostalo : (opis) Kako je vidljivo iz grafa 61,1% ima podjelu u odjele prema funkcijama, 22,2% pojedine odjele povezuje preko Računalom integrirane proizvodnje (Computer Integrated Manufacturing – CIM), 11,1 % ima Integraciju PLM, Planiranje resursa poduzeća (Enterprise Resource Planning – ERP) i (Management Execution System – MES) preko Informacijske okosnice (Information Backbone) i Oblaka (Cloud), karakterističnu za Industriju 4.0. Riječ je o dvijema tvrtkama od kojih jedna ima do 50 zaposlenika a duga do 250 zaposlenika. 5,6% navodi kako PLM-om upravlja naručitelj, ali nije poznato na kojoj razini u odnosu na Industriju 4.0. Prosječna ocjena u odnosu na industriju 4.0 je 2,17.
 • 20. Na temelju prikupljenih podataka iz 7 područja izračunata je prosječna ocjena svake tvrtke. Na temelju prosječnih ocjena na razini tvrtke napravljen je histogram razvrstavanja tvrtki u 4 razine industrije. Kako je vidljivo iz histograma u odnosu na Industriju 4.0 tvrtke većina tvrtki nalazi se u području Industrije2.0, dok su ostale u Industriji 1.0 i Industriji 3.0. Ukupna prosječna ocjena industrijske zrelosti je 1,92, dok je na razini Republike Hrvatske 2,15.3 3 https://bib.irb.hr/datoteka/951550.INSENT_Cjeli_izvjestaj_28_08_2018.pdf, str. 11 0 2 4 6 8 10 12 Industrija 1 Industrija 2 Industrija 3 Industrija 4 Broj tvrtki POZICIONIRNJE TVRTKI U ODOSU NA INDUSTRIJU 4.0
 • 21. Kako bi se utvrdilo korištenje ERP sustava tvrtkama je postavljeno pitanje o nabavci ERP (Enterprise Resource Planning) sustava koji koriste, odnosno njegovu porijeklu. Ponuđeni su sljedeći odgovori:  Software koji koristimo u proizvodnom sustavu ne zadovoljava karakteristike ERP sustava (sastoji se od mnoštva neintegriranih aplikacija)  ERP koji koristimo u proizvodnom sustavu uradak je naše interne informatičke službe  ERP koji koristimo u proizvodnom sustavu nabavljen je od domaće informatičke tvrtke  ERP koji koristimo u proizvodnom sustavu nabavljen je od inozemne informatičke tvrtke Kako je vidljivo iz grafa većina tvrtki (38,95%) koristi ERP nabavljen od domaćih informatičkih tvrtki. 22,2% tvrtki ima ERP koji je razvila interna informatička služba, 11,1% tvrtki koristi ERP informatičkih tvrtki iz inozemstva. Čak 27,8 % tvrtki ima ERP koji ne zadovoljava karakteristike ERP sustava, odnosno sastoji se od mnoštva neintegriranih aplikacija.
 • 22. 7. ANALIZA SKUPINE PITANJA VEZANIH UZ RADNU SNAGU Druga skupina od 8 pitanja odnosila se na radnu snagu i potrebe na tržištu rada. 6.1. POTREBE ZA ZANIMANJIMA OBUHVAĆENIM RCK 5.0. Tehnička škola Slavonski Brod izradila je popis novih programa koji će se razvijati/modernizirati tijekom uspostave Regionalnog centra kompetentnosti „Slavonika 5.1“. U tu svrhu ovim su istraživanjem postavljena pitanja poslodavcima o potrebama za predloženim novim zanimanjima. Zanimanja su podijeljena na trogodišnja i četverogodišnja, a tvrtke su mogle napisati i zanimanja za koja imaju potrebu, a nisu navedena. Također, tvrtke nisu upisivale broj zaposlenika iz pojedinih zanimanja, nego su ponuđeni DA/NE odgovori. a) razina 4.1. (trogodišnja zanimanja) 1) SK i strukovni kurikulum: Zavarivač – 4 tvrtke 2) SK i strukovni kurikulum: Obrađivač na CNC strojevima – 5 tvrtki 3) Novi moduli u postojećem: Limar – izolater – 0 tvrtki 4) Novi moduli u postojećem: Bravar-cjevar – 2 tvrtke b) razina 4.2. (četverogodišnja zanimanja) 1) SZ/SK/strukovnog kurikuluma: Tehničar za 3D tehnologije – 7 tvrtki 2) SZ/SK/strukovnog kurikuluma: Tehničar za robotiku – 3 tvrtke 3) SZ/SK/strukovnog kurikuluma: Tehničar za automatizaciju – 10 tvrtki 4) Samo Novi moduli u postojećem: Strojarski računalni tehničar – 6 tvrtki c) razina 5. (programi obrazovanja odraslih – osposobljavanja/usavršavanja) 1) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Specijalist-programer CNC – 9 tvrtki 2) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Serviser CNC strojeva – 7 tvrtki 3) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Programer industrijskih robota – 5 tvrtki 4) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Specijalist za tehnologije Industrije 4.0 – 3 tvrtke, 5) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Monter energetskih postrojenja – 3 tvrtke, 6) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Monter toplovodnih sustava – 0 tvrtki 7) SZ/SK/strukovni kurikulum: Program usavršavanja - Specijalist za upravljanje baterijskim sustavima – 0 tvrtki
 • 23. Unatoč jako niskim ocjenama trenutne zrelosti tvrtki sa područja BPŽ u odnosnu na Industriju 4.0 tvrtke su iskazale veliki interes za zanimanja koja su iz područja Industrije 4.0. što ukazuje na činjenicu kako većina tvrtki želi i planirana uvoditi nove tehnologije. 6.2. POTREBE TRŽIŠTA RADA Među tvrtkama je provedeno i istraživanje o trenutnim i budućim potrebama rada. Tvrtke su navele za koja radna mjesta trenutno, ali i u budućim projekcijama poslovanja imaju nedostatak kadrova, te je uspoređeno koja zanimanja moraju imati zaposlenici na tim radnim mjestima, te koja znanja i vještine od njih očekuju. NAZIV RADNOG MJESTA POTREBNO ZANIMANJE POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE električari-monteri električar ili bilo koja tehnička struka. električar - čitanje i razumijevanje dokumentacije, samostalno spajanje uređaja branje gljiva, tehnologija proizvodnje agronom specijalist 4,0 osnove proizvodnje i tehnologije uzgoja gljiva zavarivač zavarivač zavarivački radovi u brodogradnji i industriji sa znanjem zavarivanja postupkom tig+rel+mig- mag. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje MIG-MAG postupkom; Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima; Razlikovati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije; Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija; Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti); Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju; Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove; specijalist-programer i serviser šivaćih strojeva specijalist-programer i serviser šivaćih strojeva programiranje šivaćih strojeva, održavanje, podešavanje, izrada kalupa stručni suradnik pri projektiranju elektrotehničar, ing.el. i mag.ing.el. rad u autocadu, paketu office i znanje iz škole projektant strojarski inženjer projektant strojarski inženjer poznavanje rada na računalu i korištenje autocad-a bravar-cjevar , zavarivač bravar-cjevar, zavarivač rad sa osnovnim bravarskih alatom, osnovno znanje tehničkih nacrta serviser alatnih i cnc strojeva, strojobravar, automatičar, plc programer strojobravar, strojarski tehničar, inž. elektrotehnike iskustvo u automatizaciji i kinematici postrojenja
 • 24. izvođenje građevinsko obrtničkih radova armirač, tesar armiranje, ugradnja oplate i betona sva građevinsko obrtnička zanimanja sve go zanimanja sve go vještine operater na cnc tokarilicama tokar tokarenje, upravljanje cnc strojevima, tehničko crtanje tehnolozi za 4.0 proizvodnju specijalist za tehnologije industrije 4.0 rad na računalima, operater za praćenje proizvodnje specijalist-programer cnc specijalist-programer cnc samostalan rad na cnc-u zavarivač, cnc operater specijalist zavarivač, specijalist- cnc programer specijalist zavarivač, specijalist-cnc programer ljevač/ljevačica, radnik u proizvodnji auto-dijelova osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola srednja škola, 3 godine srednja škola 4 godine rad na cnc-u, zavarivači, čitanje tehničkog crteža pomoći radnici u drvnoj proizvodnji, tehnolozi za proizvodnju tehničar za automatizaciju mogućnost upravljanja automatizacijom u proizvodnji diplomirani inženjer elektrotehnike, elektro- tehničari diplomirani inženjer elektrotehnike, elektro tehničari rad sa elektroinstalacijama, montaža, testiranje Rezultati ove ankete mogu biti pokazatelj pri planiranju obrazovnih programa kako za učenike tako i za odrasle, odnosno pri definiranju ishoda učenja za pojedina zanimanja. Prijedlozi za trogodišnja zanimanja Tvrtke su dale sljedeće prijedloge/potrebe za trogodišnja zanimanja: električar, berač gljiva, elektromehaničar - održavanje strojeva za šivanje i obradu tekstilnih, gumenih, plastičnih materijala, tesar, armirač, građevinsko-obrtnički radnici, pomoći radnici u drvnoj proizvodnji. Prijedlozi za 4 godišnja zanimanja Tvrtke su dale prijedloge/potrebe za sljedeća četverogodišnja zanimanja: elektrotehničar, elektrotehničar - jaka struja, građevinski poslovođa. Prijedlozi za programe obrazovanja odraslih: Za programe obrazovanja odraslih tvrtke su dale sljedeće prijedloge: Specijalist-programer i serviser šivaćih strojeva. Poduzetnicima je postavljeno pitanje o potrebama za stručnim usavršavanjima postojećih kadrova, kao i da navedu područja i/ili točno određene edukacije i/ili točno određene pružatelje edukacija u RH i izvan RH. Poduzetnici su iskazali želju za sljedećim edukacijama: specijalist-programer i serviser šivaćih strojeva i gel injektora, napredno crtanje u CAD programima, pneumatika, hidraulika, finomehnaika, održavanje CNC strojeva i primjena suvremenih tehnologija u proizvodnji.
 • 25. Ova područja mogu poslužiti kao osnova za kreiranje programa za obrazovanje odraslih, ali i za planiranje projekata i neformalnih edukacije koje mogu provoditi dionici uključeni u procese razvoja IKT-a na području BPŽ. Poduzetnici su svjesni svoje uloge u obrazovnom procesu, te je većina tvrtki iskazala interes za primanjem učenika na praksu tijekom školovanja. Voljni su primiti učenike iz sljedećih zanimanja: električar, zavarivač, bravar, rukovatelj CNC-om, bravar-cjevar, tokar, elektromehaničar, strojobravar, berač gljiva, strojarski tehničar.
 • 26. 8. ANALIZA O POTREBAMA KORIŠTENJA USLUGA ROBOTIČKO – INOVACIJSKOG LAOBATORIJA U upitniku su postavljena 3 pitanja o potrebama za korištenjem usluga robotičko-inovacijskog laboratorija. Prvo pitanje bilo je odnosilo se na potrebu za korištenjem usluga robotičkog laboratorija. Kako je vidljivo iz grafa 72,2% poduzetnika izjašnjava se kako nemaju potrebu za korištenjem robotičkog laboratorija, dok 38,9% da imaju tu potrebu. Iz ovoga je vidljivo kako među poduzetnicima nije dovoljno prepoznata važnost takvog laboratorija, što nije iznenađujuće, s obzirom da im koncept robotičkog laboratorija zbog rane faze planiranja nije u cijelosti predstavljen, pa poduzetnici teško mogu procijeniti koriti koje bi eventualno ostvarivali ukoliko bi ima takva infrastruktura bila na raspolaganju. Drugo pitanje bilo je odnosilo se na potrebu za korištenjem usluga inovacijskog laboratorija.
 • 27. Kako je vidljivo iz grafa 61,1% poduzetnika izjašnjava se kako nemaju potrebu za korištenjem inovacijskog laboratorija, dok 38,9% da imaju tu potrebu. Nešto veći postotak je tvrtki koje imaju potrebu za inovacijskim laboratorijem. Međutim, s obzirom na inovativnost kao temelj razvoja novih proizvoda i usluga i time veće konkurentnosti, trebala bi kod poduzetnika pobuditi veći interes. Stoga je svakako preporuka osmisliti aktivnosti poticanja inovativnosti kod poduzetnika. Treće pitanje odnosilo se opremu koja bi im bila potrebna u robotičko-inovacijskom laboratoriju. Zanimljivo je da je veći broj poduzetnika odgovorio na pitanje o opremi, nego što je pozitivnih odgovora o potrebama a robotičkim laboratorijem, što navodi na zaključak kako bi kroz promociju mogućnosti koje takvi laboratoriji nude, puno već broj poduzetnika prepoznao moguće koristi za vlastito poslovanje. Poduzetnici su naveli kako bi u takvom laboratoriju očekivali sljedeće:  robotizirane ruke,  visokokvalitetni mjerni uređaji,  izvori napajanja i generatori signala te alati za razvoj, izradu, analizu i testiranje elektroničkih uređaja,  3d izrada prototipa,  testiranje karakteristika, mogućnosti i kvalitete proizvoda,  stroj za izrade brzih 3d prototipova,  stroj za kontrolu oblika,  cnc uređaj,  software za 3d simulaciju,  oprema za razvoj fine elektronike,  uređaji za mjerenje vibracija, mjerenje momenta i snage, mjerenje dubine tvrdoće bez razaranja
 • 28. 9. PODATCI O ULAGANJIMA PODUZETNIKA BPŽ KROZ REALIZIRANE PROJEKTE Ulaganja u nove tehnologije i unaprijeđena poslovnih procesa za mala i srednja poduzeća može biti velik financijski izazov, te iz tog razloga na raspolaganju imaju različite mogućnosti financiranja projekata koji su sumjereni na unaprjeđenje poslovanja. Iz javno dostupnih podataka o korisnicima bespovratnih sredstava i/Ili drugih oblika poticaja, nije moguće dobiti popis tvrtki iz pojedinih grana gospodarstva sa područja Brodsko-posavske županije iz kojeg bi bilo vidljivo koliko je poslovnih subjekata koristilo razne oblike financiranja za ulaganja u nove tehnologije i o kojim je tehnologijama riječ. Iako ovaj podatak nije osnovni cilj istraživanja koje se provodilo, svakako u kvalitativnom smislu daje jasniju sliku o pravcima djelovanja poduzetnika u području uvođenja novih tehnologija i unaprjeđenja poslovnih procesa. Stoga su u ovom poglavlju kratko opisani projekti pojedinih tvrtki (ne svih) za koje su prikupljeni podatci o projektima koje su provodili, te ostale informacije koje su poduzetnici istaknuli, a koje bi se mogle biti relevantne u odnosu na Industriju 4.0. Tvrtke su opisane redoslijedom kako su podatci prikupljani. ERGO KALMERICE d.o.o. Tvrtka Ergo klamerice d.o.o. iz Lužana dugi niz godina je lider u proizvodnji kvalitetnih klamerica u regiji. Proizvodi sve vrste žičanih klamerica kompatibilnih sa širokim opsegom pneumatskih, električnih i ručnih alata na međunarodnim i uradi-sam tržištima, a ujedno se specijalizira u izradi finih žičanih klamerica, srednjih žičanih klamerica, velikih žičanih klamerica i “brad” čavlića. Od 2013. godine ulaganja u proizvodni pogon iznosila su oko 20 mil. Kn. Projekti za koje je tvrtka dobila bespovratna sredstva su sljedeći: Projekt “Certifikacijom klamerica do novih tržišta” ERGO klamerice d.o.o. provodila projekt „Certifikacijom klamerica do novih tržišta“ koji je ukupne vrijednosti 274.166,00 kn. Provedba podrazumijeva testiranje i ispitivanje 6 grupa proizvoda klamerica za građevinarstvo u svrhu dobivanja i uvođenja ETA norme, čime će tvrtka potvrditi kvalitetu, sigurnost i pouzdanost istih te osigurati preduvjete za buduća širenja na različitim tržištima. Dugoročni cilj je povećanje prihoda od prodaje i izvoza za 6%. Ciljana skupina projekta su postojeći i novi kupci klamerica za građevinarstvo koji će imati priliku kupiti kvalitetan, siguran i pouzdan proizvod te zaposlenici kojima će se osigurati daljnja sigurnost i stabilni radni uvjeti. U svim fazama pripreme projekta i planiranja aktivnosti vodila se briga o održivom razvoju i zaštiti okoliša. Također, projektom se promiču načela jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti. Od ukupne vrijednosti 274.166,00 kn, EU sufinanciranje projekta je 146.764,15 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 01.12.2017. do 01.12.2018. godine. Projekt „IKT za integraciju i unaprjeđenje poslovnih procesa“ Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 • 29. Navedeni projekt usmjeren je na povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća Ergo klamerice d.o.o. uvođenjem novih IKT rješenja. Navedenim projektom je predviđena nabava hardvera i potrebne računalne opreme, implementacija poslovno-informacijskog sustava u poslovanje Prijavitelja, edukacija za rad u navedenom sustavu, ostvarenje infrastrukturnih i mrežnih preduvjeta informatizacije te modernizacija skladišnog poslovanja i praćenja proizvodnje, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te upravljanje projektom. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva uporabom IKT rješenja u metaloprerađivačkoj djelatnosti. Svrha projekta je povećati konkurentnost i učinkovitost poduzeća Ergo klamerice d.o.o. uvođenjem novih IKT rješenja. Ukupna vrijednost projekta: 590.439,53 kuna EU sufinanciranje projekta: 458.062,62 kuna Razdoblje provedbe projekta je od 19.01.2017. do 19.01.2018. godine. AKTIVNOSTI PROJEKTA: 1. Objedinjavanje poslovnih procesa: 1.1 Nabava i instaliranje hardvera i potrebne računalne opreme 1.2 Implementacija poslovno-informacijskog sustava 1.3 Edukacija za rad u poslovno-informacijskom sustavu 2. Optimiziranje proizvodnih i skladišnih poslovnih procesa: 2.1 Infrastrukturni/ mrežni preduvjeti informatizacije 2.2 Modernizacija skladišnog poslovanja i praćenje proizvodnje U sklopu projekta nabavljena je računalna oprema (dio opreme je na našim fotografijama), implementiran je i instaliran poslovno-informacijski sustav, instalirano je 15 licenci za poslovno- informacijski sustav te educirano 8 zaposlenika za rad u tom sustavu, a optimiziranjem proizvodnih i skladišnih poslovnih procesa unaprijeđeno je skladišno poslovanje (nabavljena je mrežna oprema i izvršeni infrastrukturni radovi kabliranja, umrežavanja i instalacije te je nabavljena IKT oprema za proizvodnju i skladište). Projekt ”Učinkovita i konkurentna proizvodnja za klamerice budućnosti” Projekt je usmjeren na rješavanje problema koji dovode do smanjene učinkovitosti i efektivnosti te uvelike narušavaju daljnji rast i razvoj tvrtke. Tvrtka je bila dosegnula maksimum postojećih proizvodnih i skladišnih kapaciteta što je onemogućavalo daljnji rast i razvoj. Ukupna vrijednost projekta: 12.205.368,18 kn, sufinanciranje Europske unije: 3.544.846,74 kn Razdoblje provedba projekta: od 15. prosinca 2017. do 15. prosinca 2019. godine
 • 30. Proizvodnja tvrtke odvija se na dvije odvojene lokacije u Lužanima, u ulici Vladimira Nazora 78 i Vladimira Nazora 221, prilikom čega se javljao dodatan problem gubitka vremena na prijevoz repromaterijala i radne snage, a i privremeno skladište u Nazorovoj 221 nije pružalo odgovarajuće uvijete za skladištenje. Kako bi se otklonili ti problemi, proveli su aktivnosti rekonstrukcije i dogradnje proizvodne hale, dogradnju skladišnog prostora, reorganizaciju proizvodnih jedinica te tehnološko opremanje prostora. Aktivnosti projekta: Povećanje kapaciteta i integracija proizvodnih procesa Širenje kapaciteta i poboljšanje skladišnih uvjeta Predstavljanje proizvoda tvrtke na međunarodnom sajmu Promidžba i vidljivost Do sada odrađena nabava: tri štance za proizvodnju klamerica, jedna linija za proizvodnju trake, aparat za čeono varenje, jedan čeoni elektroviličar, dva ručna električna i pet paletnih viličara, automatizacija za nove strojeve, namještaj za skladišni i proizvodni dio hale (paletni regali, garderobni ormari, stolice…) U tijeku je popunjavanje prostora, odnosno skladišnih regala, gotovim proizvodima i repromaterijalima. Kako ističe vlasnik tvrtke Zvonimir Ergović u 2019. godina testirali su uvođenje kobota u proces proizvodnje klamerica, a plan je da u drugoj polovici 2020. započeti sa prvom implementacijom. Problemi s kojima se susreću području primjene tehnologija 4.0 su jako loš rad VPN mreže između njihove dvije lokacije jer brzina interneta varira ispod 10/1 MB/s. Sa takvom kvalitetom interneta upitna je mogućnost implementacije sustava komunikacije između strojeva. Prije dvije godine promijenili su i software te je u planu bila nabava WMS-a i praćenje proizvodnje u realnom vremenu, no ispostavilo se da navedeni program to ne može odrađivati, odnosno trebalo bi zaposliti dodatnih 10 operatera za praćenje. Nisu uspjeli pronaći drugog adekvatnog domaćeg proizvođača računalnih programa koji bi zadovoljio njihove potrebe, dok su inozemni proizvođači preskupi. HLADNI VAL D.O.O. Tvrtka Hladni Val d.o.o. počela je s radom 2009. godine. Proizvodni pogon s 28 zaposlenih nalazi se u Industrijskom parku u Novoj Gradiški. Osnivač tvrtke je Matko Grgurević, dipl.ing. s višegodišnjim iskustvom u metaloprerađivačkoj industriji. Proizvodni kapaciteti tvrtke sastoje se od modernih strojeva za obradu metala koji zadovoljavaju zahtjeve tržišta. U suradnji sa srednjim školama obučavaJU oko 20 praktikanata godišnje za stručni kadar. Nude usluge strojne obrade metala: CNC obrada (CNC tokarenje, CNC glodanje), lasersko rezanje (materijali: aluminij, nehrđajući čelik, ugljični čelik), savijanje CNC apkant presom, zavarivanje (MIG i TIG aparati), rezanje plazmom, te industrijsko 3D printanje i graviranje. Hladni Val proizvodi i izvozi ICEsonic strojeve za ekološki prihvatljivo industrijsko čišćenje pomoću suhog leda s primjenom u održavanju proizvodnih postrojenja i pogona, kao i za razne površinske obrade.
 • 31. Udruženje za razvoj nehrđajućih čelika Južne Afrike (Southern Africa Stainless Steel Development Association-SASSDA) dodijelilo je nagradu za inovativan proizvod korištenjem nehrđajućeg čelika (inoxa) 2008. godine. Hladni Val osvojio je zlatnu medalju za uspješan nastup na 36. hrvatskom sajmu inovacija Inova 2011, a na Međunarodnoj izložbi inovacija, prototipova i poslovnih planova Budi uzor iste je godine dobio nagradu za najbolje komercijalizirani ekološki prihvatljiv proizvod. Također, tvrtku je nominirao Savez za energetiku grada Zagreba za Greenovation nagradu za razvoj zelenog gospodarstva i dodjelu oznake GREEN MARK – sign of excellence. Stroj za čišćenje suhim ledom SMART dobio je nagradu Korak u budućnost na 61. međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu 2017. godine. Projekti za koje su tvrtci odobrena bespovratna sredstva su: „Optimizacija poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja - Hladni Val“ Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja u cilju zadovoljstva kupaca i dobavljača. Predmetnom investicijom tvrtka Hladni val d.o.o je uložila u hardversko-softverska rješenja čijom je implementacijom došlo do unaprjeđenja poslovnih procesa – financije i računovodstvo, logistika, marketing, prodaja te proizvodni proces. Cilj projekta je kroz uvođenje modernih rješenja povećati mogućnosti, konkurentnost i kapacitete postojeće poslovne jedinice. Navedenim su se stvorili preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda od prodaje. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do: Rasta prihoda od prodaje za 62,93%. Zadržavanja postojećih (16) radnih mjesta. Otvaranja novih (2) radnih mjesta. Povećanja učinkovitosti rada za 52%. Smanjenja škarta u proizvodnji za 23%. Smanjenja operativnih i materijalnih troškova za 10%. Optimizacije sustava skladištenja. Povećanja kompetencija kroz edukaciju zaposlenika za rad s novim IKT rješenjima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 846.706,86 kuna, Dodijeljena bespovratna sredstva: 752.206,86 kuna Razdoblje provedbe projekta je od 21.02.2017.-01.11.2017. „Optimizacija poslovnih procesa u svrhu pospješenja izvoza“ Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.
 • 32. Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Hladni val kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001 i ISO 14001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):  Povećanja prihoda od prodaje i rasta prihoda od izvoza.  Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.  Optimizacije 9 poslovnih procesa.  Povećanja produktivnosti.  Kontrole svih otpadnih materijala iz proizvodnog procesa; razvrstavanja, zbrinjavanja i recikliranja (proizvodnja papirnatog otpada će se smanjiti).  Uklanjanja rizika zagađenja okoliša i uz to vezanih financijskih reperkusija.  Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi, uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan sukcesije.  Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurat će se eksternalizacija (samo) proizvoda vrhunske kvalitete te će se prevenirati buduće nesukladnosti, dok će se trošak penalizacije smanjiti. Izradom razrađenih scenarija za sve potencijalne rizike isti će se minimizirati te će se tvrtka apriorno moći prilagoditi na sve opasnosti i promjene. Tvrtka će steći preduvjete za izlazak na nova tržišta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 301.000,00 kuna Odobrena bespovratna sredstva: 166.731,00 kuna Razdoblje provedbe projekta je od 03.10.2018.-03.10.2019. FI.-MA. d.o.o. FI.-MA. d.o.o iz Nove Gradiške ima 25 godina tradicije proizvodnje i prodaje drvenih proizvoda od hrasta, bukve, jasena i oraha za domaće i strano tržište. Već 25 godina utječu na implementaciju masivnog drveta u svakodnevni život diljem svijeta obzirom da 95 % proizvoda završava u najzahtjevnijim zemljama Zapadne Europe, Srednjeg i Dalekog Istoka te sjeverne Afrike. Tvrtka je 2018. godine preuzela Drvnu industriju Nova Gradiška. Tvrtki je odobren projekt „Proširenje proizvodnih kapaciteta i jačanje konkurentnosti tvrtke FI.-MA. d.o.o.“ Cilj projekta je modernizacija i povećanje kapaciteta proizvodnje i ostvarenje veće kvalitete finalnog proizvoda. U sadašnjem proizvodnom procesu postoje „uska grla“ koja nepovoljno utječu na kapacitete proizvodnje, produktivnosti, efikasnosti te sposobnost poduzeća da poveća izvoz na strana tržišta. Kroz projekt je nabavljena nova „vertikalna hidraulična preša“ koja je namijenjena za spajanje drveta po širini i debljini, a u proizvodnji će se koristiti za širinsko spajanje elemenata u ploču. Nova preša za izradu ploča ubrzati će i poboljšati proizvodni proces te omogućiti izbjegavanje teških radnji okretanja ploča što će proces lijepljenja učiniti bržim i kvalitetnijim. Ulaganjem u novu prešu očekuje se 50% povećanje produktivnosti segmenta proizvodnog procesa.
 • 33. Provedbom projekta omogućiti će proširenje proizvodnog asortimana na proizvode više dodane vrijednosti uz naglasak na efikasno upravljanje resursima i zaštitu okoliša. Razdoblje provedbe projekta od 02.11.2017. godine do 02.03.2018. godine. Ukupna vrijednost projekta se određuje na 588.125,00 HRK. Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na 470.500,00 HRK. Dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 300.000,00 HRK. ELDA D.O.O. Tvrtka ELDA d.o.o. iz Nove Gradiške danas je vodeći europski proizvođač e-tekućina za elektronske cigarete. Predsjednik Uprave svoju je viziju započeo pronalaženjem najkvalitetnijih, bogatih aroma te osmišljavanjem i kreiranjem formula koje su danas postale najbolji svjetski recepti. Kako bi postigao svoj cilj, osnivač je započeo s kreiranjem svog pobjedničkom tima. Tako si je za suradnike odabrao kadar visokoobrazovanih, mladih i stručnih osoba s iskustvom i punih entuzijazma. Osnovan je laboratorij opremljen najsuvremenijom opremom za ispitivanje e-tekućina 2016. koji je akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije 2019. godine. Tvrtki su odobreni sljedeći projekti: Projekt: "Energetska učinkovitost u proizvodnji e-tekućina" Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proiz. industrijama - KK.04.1.1.01 Sažetak: Projektom će se omogućiti jačanje konkurentnosti kroz smanjenje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda - bolju, globalno cjenovnu konkurentnost proizvoda za očuvanje liderske pozicije na tržištu EU i daljnja širenja na globalna tržišta, što je dugoročni cilj ELDE. Projekt će ostvariti pozitivan utjecaj i na ciljanje skupine: kupce - jeftiniji proizvod, zaposlenike - bolji uvjeti rada i nova znanja, a kroz promicanje proizvodnje električne energije iz OIE na mjestu potrošnje na druge poduzetnike i zainteresiranu javnost na energetsku učinkovitost. Razdoblje provedbe projekta: 18.06.2018. do 18.02.2020. Ukupna vrijednost projekta: 3.327.707,25 kuna Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 2.571.042,04 kuna Bespovratna sredstva: 1.850.411,15 kuna Projekt: "Uvođenje opreme za povećanje kapaciteta proizvodnje i rast konkurentnosti" Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Poziva na dostavu projektnih prijava E-impuls – K.K.03.2.1.06 Sažetak: Projektom će se omogućiti poboljšanje ključnog poslovnog procesa proizvodnje, a proizvodima će se osigurati visoka razina zdravstvene zaštite u skladu s TPD regulativama. Omogućiti će se razvoj proizvodnje i planiranje kapaciteta, smanjenje troškova proizvodnje, otvaranje novih
 • 34. radnih mjesta, povećanje prodaje, te tržišna konkurentnost. Ostvarit će se pozitivan utjecaj na ciljane skupine, korisnika, zaposlenike, kupce te zainteresiranu javnost. Razdoblje provedbe projekta: 1. prosinca 2016. do 1. prosinca 2017. Ukupna vrijednost projekta: 907.232,19 kuna Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 725.785.75 kuna Bespovratna sredstva: 300.000,00 kuna Ciljevi projekta su: Automatizacija proizvodnog procesa korisnika u skladu s TPD regulativama Jačanje ljudskog potencijala 3. Projekt: "Uvođenje softverskog unapređenja proizvodnog procesa e-tekućine" Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – K.K.03.2.1.03. Sažetak: Projektom će se optimizirati, integrirati i informatizirati ključni poslovni procesi korisnika. Poslovna aplikacija (ERP) omogućit će vođenje poslovnih procesa i povećati učinkovitost svakodnevnih radnji zahvaljujući automatizaciji. Integracija s web shopom omogućit će praćenje tijeka robe, te planiranje i vođenje zaliha. Sustav praćenja proizvodnje omogućit će generiranje izvješća za razvoj proizvodnje i planiranje kapaciteta, i prikupljanje podataka o proizvodima i njihovim serijama u razne svrhe. Ostvarit će se pozitivan utjecaj na ciljane skupine, korisnike, zaposlenike, kupce te zainteresiranu javnost. Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja 2016. do 1. srpnja 2017. Ukupna vrijednost projekta: 1.091.835,40 kuna Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.020.275,40 kuna Iznos koji sufinancira EU: 750.000,00 kuna Ciljevi projekta su: Optimizacija, integracija, informatizacija i automatizacija poslovnih procesa korisnika Nadzor i praćenje ključnog poslovnog procesa proizvodnje u realnom vremenu PSUNJ D.O.O. PSUNJ tvornica koža proizvodi kožu još od 1932. godine, a 1988. godine izgrađena je nova tvornica s proizvodnim pogonom veličine 12.800 m2 na parceli od 134.000 m2 u mjestu Rešetari pokraj Nove Gradiške. Specijalizirani su za proizvodnju hidrofobirane odnosno vodonepropusne, a zračno i znojno propusne kože vrhunske kvalitete za proizvodnju vojne, policijske i vatrogasne obuće, obuće za planinarenje, penjanje i lov, obuće za motoristički i golf sport te ortopedsku, medicinsku i dječju obuću.
 • 35. Kako bi zadržali prepoznatljivu kvalitetu gotovih proizvoda tvornice te razvijali nove proizvode kontinuirano ulažu u najsuvremeniju opremu. U proizvodnji se koristi najkvalitetnija koža tip Simental od dobavljača iz Hrvatske i zemalja Europske Unije. Gotove proizvode plasiraju na europska i zapadna tržišta te na domaće tržište u Republici Hrvatskoj. Ono što ih izdvaja od konkurencije je proizvodnja kože malih serija visoke kvalitete i specifičnih boja koje zadovoljavaju visoke kemijske, fizikalne, zdravstvene i ostale zahtjeve te orijentiranost prema kupcima čije zahtjeve nastojimo udovoljiti u najkraćem mogućem roku i na najvišoj razini kvalitete. Tvrtki je odobren projekt „Proširenje proizvodnih kapaciteta radi jačanja konkurentnosti i razvoja novih kompetencija“ Kratak opis projekta: Uz potrebu ulaganja u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, javila se i potreba za prilagođavanjem organizacijske strukture poslovanja kao i jačanja kompetencija u dijelu upravljanja proizvodnjom i proizvodnim procesima. Nova ulaganja koja će nastati kao rezultat ovog Projekta zahtijevaju promjenu koncepta rada, uvođenje naprednijih i modernijih proizvodnih i poslovnih procesa kako bi se optimizirao svaki segment poslovanja. Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Specifični cilj koji društvo PSUNJ d.o.o. Rešetari želi ostvariti ovim projektom je povećanje tržišnog udjela, jačanje konkurentnosti i razvoj novih kompetencija kroz proširenje proizvodnih kapaciteta, usavršavanje djelatnika i sudjelovanje na sajmovima. Postizanjem specifičnog cilja projekta doprinjet će se općem cilju – jačanju MSP proširenjem proizvodnih kapaciteta i razvojem novih kompetencija. Ulaganjem u kupnju strojeva i opreme, usavršavanjem te sudjelovanjem na sajmovima ojačat će se konkurentnost Društva, dodatno zapošljavanje kao i rast proizvodnje. Projekt će rezultirati (u 2020. godini) porastom broja zaposlenih za 15, porastom prihoda od prodaje za 33% te porastom prihoda od izvoza za 2,21 puta. Ukupan iznos projekta: 15.760.142,00 kuna Iznos EU potpore: 5.335.958,00 kuna Razdoblje provedbe projekta: 25.studenog 2016. do 25.studenog 2018. PRIMAX D.O.O. Tvrtka Primax d.o.o. vodeći je hrvatski proizvođač vreća za smeće, vrećica za zamrzavanje i lampiona, s proizvodnom i skladištem na 2000 m2 u Zadubravlju kraj Slavonskog Broda. Zapošljavaju 80-ak djelatnika koji rada u tri smjene na 2000 m2 proizvodnog pogona i skladišta. Tvrtka ima vlastiti pogon za recikliranje. U proizvodnom procesu koriste se sirovine provjerenih europskih dobavljača LDP sirovina, a pogon je opremljen extruderima za co-ex i mono foliju. Tvrtci je odobren projekt “Unapređenje poslovanja uvođenjem informatičkih tehnologija” Projekt je financiran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj projekta je bio osiguranje provođenja poslovnih procesa kako bismo povećali konkurentnost i produktivnost tvrtke a sve kao dio šireg plana povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u RH i smanjenju nezaposlenosti. Tijekom 12 mjeseci koliko je trajao projekt provedene su slijedeće aktivnosti:
 • 36.  analiza postojećih poslovnih procesa i potrebe uvođenja IKT rješenja  nabava IKT rješenja  razvoj i uvođenje IKT rješenja  osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT rješenjima  promidžba i vidljivost  upravljanje projektom Dugoročni cilj tvrtke je kontinuirano poboljšanje usluge i povećanje kvalitete asortimana proizvoda po najpovoljnijim cijenama, jačanje izvoza na tržišta Njemačke, Austrije, Francuske, Švicarske i Irske. Kako su zahtjevi pri izlasku na ova nova tržišta stroži u pogledu kvalitete te rokova isporuke, mišljenja smo da će ovaj projekt stalnom edukacijom i kontinuiranim ulaganjem u ljudski potencijal, te ostvarivanjem kvalitetnih dugoročnih partnerskih odnosa s našim kupcima, dobavljačima i lokalnom zajednicom i uvođenjem suvremene unutarnje organizacije tvrtke, osigurati da tvrtka uspješno ispunjava te zahtjeve. Projektom se do sada utjecalo na uvođenje i optimiziranje brojnih poslovnih procesa poduzeća: proces upravljanja dokumentima, planiranje proizvodnje, proces proizvodnje, kontrola kvalitete proizvoda, kontrola tehnoloških parametara proizvodnje, sustav održavanja strojeva, proces upravljanja kvalitetom poduzeća, proces skladištenja i upravljanje odnosima s kupcima. Postizanjem očekivanih rezultata projekt će višestruko utjecati na konkurentnost i stalan rast tvrtke kroz usvajanje novih tehnologija i uvođenje novih proizvoda. Provođenje aktivnosti projekta i sinergijski utjecaj na unapređenje poslovnih procesa u periodu od 3 godine rezultirat će povećanjem produktivnosti, povećanjem novih radnih mjesta, povećanjem prihoda od prodaje na domaćem i ino tržištu, smanjenjem troškova proizvodnje (škarta, uredskog materijala, smanjenjem troška električne energije i plina). Navedenim će se doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva tvrtke i povećanju konkurentnosti uz značajno poboljšanje uvođenjem novih, optimiziranjem postojećih rješenja i integriranjem poslovnih procesa. Ukupan iznos projekta iznosi 754.430.10 kn, Odobrena bespovratna sredstva iznose 438.343,64 kn. Početak provedbe: svibanj 2015. Trajanje projekta: 12 mjeseci EXPERIO D.O.O. Povratkom iz Njemačke 2008. godine Robert Stanić je zajedno s gospodinom Kurtom Bauschom osnovao poduzeće za projektiranje i izradu alata pod nazivom Bausch-Stanić, a 2012. godine osnovana je tvrtka Experio d.o.o. iz Slavonskog Broda. Obojica su bila ponukana iskustvom stečenom na međunarodnim tržištima i znali da je došlo vrijeme da prošire ponudu proizvoda i usluga – počeli su tražiti primjeren prostor za rad. Kako bi organizacija bila učinkovita i kako bi zadovoljili sve potrebe kupca, početkom 2016. godine uveli su međunarodne norme ISO 9001 i 14001 u namjeri što boljeg upravljanja kvalitetom. Zalažu se za razvoj tehnologija i proizvoda s ciljem rasta te kako bi na tržište donijeli nove inovativne proizvode. Omogućuju istraživanja i razvoj ideja klijenata i podržavaju zahtjeve klijenta u svim fazama razvoja novih proizvoda: od ideje, razvoja prototipa, proizvodnje pa do montaže i testiranja.
 • 37. Neki od uspješno realiziranih projekata su:  montažni procesi  stroj za ispuhivanje,  transportna linija sa sustavom za sortiranje i odvajanje proizvoda,  sustav za paletiziranje  stroja za lasersko označavanje  sustav za spajanje Svi projekti realizirani su na obostrano zadovoljstvo partnera i dobra su osnova za proširenje palete proizvoda tvrtke Experio. Ako želite zadržati i unaprijediti konkurentnosti na tržištu nužno je znati razviti i optimizirati proizvod, a za to je potreban stručan tim i suvremene računalne tehnike. Tvrtka Experio stoga ulaže u stručno obrazovanje tima i nabavlja tehnologije koje su se potvrdile na tržištu, kako bi skratili vrijeme realizacije ideje i time povećali produktivnost. Tvrtki je odobren projekt „Impuls za 3D konkurentnost“. Projektom "Impuls za 3D konkurentnost" poduzeće EXPERIO doprinosi jačanju konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u metaloprerađivačkoj industriji. Svrha projekta je povećati konkurentnost poduzeća Experio d.o.o. unaprjeđenjem faze projektiranja i kontrole kvalitete u djelatnosti obrade metala što direktno doprinosi ostvarenju Specifičnog cilja 3D Poboljšani rast i razvoj MSP na domaćem i stranim tržištima. Nabava 3D koordinatnog mjernog uređaja omogućit će nam pristup novim tržištima, sklapanje novih poslovnih ugovora, a proizvodni pogon će biti ubrzan. Trajanje projekta: 01.10.2017. do 01.04.2018. Ukupna vrijednost projekt: 524.887,50 kuna Bespovratna sredstva: 300.000,00 kuna TEHNA D.O.O. Tehna d.o.o. je proizvodno poduzeće sa 30-godišnjom tradicijom. Smješteni su u Novoj Gradiški. Bave se proizvodnjom plastičnih folija i proizvoda na njihovoj bazi. Proizvodnju temelje na dugogodišnjem iskustvu, modernoj tehnologiji, te na znanju i stručnosti vlastitih zaposlenika. Tvrtki je odobren projekt “Fleksibilnom ambalažom do konkurentnijeg poslovanja”. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Navedenim projektom Tehna d.o.o. će biti u mogućnosti isporučiti dodatne količine postojećih proizvoda kupcima koji su iskazali potrebu za većim količinama proizvoda te proizvode koje nije proizvodio (vrećice za zamrzavanje, vrećice za pakiranje) što je postala neminovna potreba. Naime, velik broj kupaca prilikom narudžbe ima upite za navedene proizvode koje konkurentska poduzeća imaju u svom asortimanu. Nadalje, analizom je utvrđen nesrazmjer u pojedinim fazama proizvodnje. U prvoj fazi (proizvodnja PE folije) postoje znatno veći kapaciteti proizvodnje u odnosu na drugu fazu (proizvodnja proizvoda od PE folije). Navedenim ulaganjem, ne samo da će se povećati kapaciteti proizvodnje finalnih proizvoda od PE folije, već će se povećati stupanj iskorištenosti postojećeg proizvodnog kapaciteta prve faze. Uz problem nedostatnih kapaciteta proizvoda od PE folije, utvrđen je i problem smanjene produktivnosti postojeće proizvodnje.
 • 38. Uvođenjem nove linije, čija je produktivnost veća do četiri puta, uvelike će se povećati produktivnost cjelokupnog procesa proizvodnje. Također, ova linija omogućuje i uvođenje bio-razgradive i bio-based folije. Cilj i očekivani rezultat: Projekt “Fleksibilnom ambalažom do konkurentnijeg poslovanja” je usmjeren na povećanje konkurentnosti poduzeća Tehna d.o.o. proširenjem kapaciteta u proizvodnji plastičnih folija i proizvoda na njihovoj bazi. Ukupna vrijednost projekta : 354.875,00 kuna Bespovratna sredstva: 153.310,00 kuna Razdoblje provedbe projekta: Od 23.10.2017. do 23.12.2018. PAVIĆ PLAST D.O.O. PAVIĆ PLAST d.o.o. osnovan je 2007. godine, a sjedište je u Oriovcu. Početkom 2010. godine krenulo se sa proizvodnjom madraca i jastuka da bi se 2011. godine u potpunosti fokusirali na vlastitu proizvodnju u koju se uključilo stručno osoblje sa dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji madraca. Ulaganje u kvalitetu prošireno je nabavkom stroja za rezanje spužve i modernih strojeva za šivanje. Danas firma PAVIĆ PLAST osim na domaćem tržištu, počinje i sa izvozom madraca na regionalno tržište te pronalazi svoje mjesto među poznatim, brandiranim proizvođačima madraca. Tvrtki je odobren projekt "E-impulsom do boljeg sna". Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt “E- impulsom do boljeg sna” usmjeren je na povećanje konkurentnosti tvrtke Pavić Plast d.o.o. proširenjem kapaciteta proizvodnje postojećih i novih madraca. Projektom je predviđeno uvođenje nove tehnologije, povećanje proizvodnih kapaciteta, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom. Danas tvrtka Pavić Plast d.o.o. osim na domaćem tržištu, počinje i sa izvozom madraca na regionalno tržište te pronalazi svoje mjesto među poznatim, brandiranim proizvođačima madraca. Realizacijom projekta uvelike će se povećati produktivnost cjelokupnog procesa proizvodnje te pojačati domaća proizvodnja i izvoz domaćih proizvoda, a potisnuti uvoz iz zemalja u okruženju. Uvođenjem nove linije za proizvodnju, proširit će se proizvodni asortiman uz minimalan otpadni materijal i energetske i ekološke uštede. Navedeno ulaganje dovest će do povećanja proizvodnje i konkurentnosti na sve zahtjevnijem tržištu proizvodnje madraca. Proširenjem kapaciteta proizvodnje postojećih i novih proizvoda omogućit će se povećanje prihoda od prodaje iznad 40 %, očuvanje postojećih te otvaranje 2 nova radna mjesta uz značajne uštede energije i smanjenje proizvodnog škarta. Nabavljeni CNC stroj koristit će se tijekom i nakon završetka projekta. Ukupna vrijednost projekta: 730.567,50 kuna Ukupni prihvatljivi troškovi: 584.454,00 kuna Odobrena bespovratna sredstva: 300.000,00 kuna Razdoblje provedbe projekta je od 28.09.2017. do 28.07.2018. godine.
 • 39. MEDEX METALNA GALANTERIJA, VLASNIK IVAN MEDVED Obrt Medex u vlasništvu Ivana Medveda nalazi se u Starom Slatiniku, a bavi se proizvodnjom namještaja, kreveta, podnica, stolica, i raznog drugog asortimana od metala, te nude usluge rezanja raznih materijala laserom. Obrtu je odobren projekt „MEDEX – CNC tehnologije za učinkovitost i konkurentnost“. Projektom „MEDEX – CNC tehnologije za učinkovitost i konkurentnost“ obrt MEDEX metalna galanterija, vl. Ivan Medved, će doprinijeti jačanju konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u industriji proizvoda od metala čime će direktno doprinijeti svrsi i cilju poziva. Svrha projekta je povećati konkurentnost i učinkovitost obrta MEDEX u djelatnosti proizvoda od metala što doprinosi ostvarenju Specifičnog cilja 3d1 Poboljšani rast i razvoj MSP na domaćem i stranim tržištima. Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt "MEDEX – CNC tehnologije za učinkovitost i konkurentnost" usmjeren je na povećanje konkurentnosti i učinkovitosti obrta MEDEX u djelatnosti proizvodnje jednostavnih komponenti od metala. Kroz je nabavljena servolektrična kutna preša. Projekt će omogućiti, uz zadržavanje postojećih djelatnika, zapošljavanje 2 nova djelatnika te povećanje prihoda od prodaje za 11% do kraja 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta: 742.437,50 kn Odobrena bespovratna sredstva: 300.000,00 kn Razdoblje trajanja projekta: 20.09.2017.-19.04.2018 PLINOTEHNIKA D.O.O. Plinotehnika d.o.o. iz Slavonskog Broda proizvodi i izrađuje: plinske uređaje, naprave, instalacije, butanske stanice i drugo za ugostiteljstvo i turizam. Plinotehnika također izvodi servisiranje plinskih uređaja i naprava proizvodnje svih vrsta Tvrtki je odobren projekt "Potvrdom kvalitete do bolje tržišne pozicije". Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Usmjeren je na povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti tvrtke PLINOTEHNIKA d.o.o. certifikacijom specijalizirane opreme za ugostiteljstvo. Projektom je predviđeno certificiranje 8 proizvoda, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom. Ukupna vrijednosti 215.160,00 kn Ukupno prihvatljivi izdaci: 172.128,00 kn Odobrena bespovratna sredstva: 146.308,80 kn MOBILAR D.O.O. Tvrtka Mobilar d.o.o. osnovana je 2000. Godine sa sjedištem u Slavonskom Brodu. Tvrtka se bavi proizvodnjom namještaja. Tvornicu vodi visokoobrazovni tim stručnjaka primjenom
 • 40. računala u projektiranju i dizajniranju proizvoda. Novoizgrađena tvornica namještaja opremljena je suvremenom tehnološkom opremom. Tvrtki je odobreno projekt „Digitalizacija i informatizacija poslovanja za poboljšanje konkurentnosti tvrtke Mobilar d.o.o.“. Projektom je planirano ulaganje u uvođenje ERP sustava, IKT opreme i programskih rješenja za svakodnevno korištenje te grafičku obradu. Provedba projekta, odnosno ulaganjem će se poboljšati, optimizirati i integrirati 7 poslovnih procesa tvrtke Mobilar d.o.o. što će utjecati na povećanje učinkovitosti i konkurentnosti na domaćim i inozemnim tržištima. Također, omogućiti će se otvaranje novih radnih mjesta i dati prostora povećanju prihoda što će utjecati na rast i razvoj tvrtke Mobilar d.o.o. ali i konkurentnost prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj. Opći cilj: Doprinijeti povećanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva upotrebom IKT rješenja u prerađivačkoj industriji. Specifični ciljevi: Povećati konkurentnost i učinkovitost tvrtke Mobilar d.o.o. uvođenjem novih IKT rješenja. Povećanje konkurentnosti tvrtke Mobilar d.o.o. ogleda se u slijedećem:  izrada financijsko-računovodstvenih dokumenata biti će olakšana;  neće biti potrebe za dvostrukim unosom podataka, a protok informacija biti će znatno ubrzan;  u svakom trenutku će biti dostupni podaci o stanju zaliha repromaterijala, sirovina i gotovih proizvoda;  odjel prodaje će u kratkom vremenu imat podatke o mogućnosti zaprimanja novih narudžbi te će moći realnije pratiti rokove isporuke;  odjel nabave će moći kvalitetnije planirati narudžbe repromaterijala i sirovina zavisno o količini ugovorenih isporuka gotovih proizvoda  učinkovitost ljudskih resursa biti će znatno unaprijeđena. Ukupna vrijednost projekta: 188.351,03 kuna Ukupno prihvatljivi troškovi: 158.351,03 kuna Odobrena bespovratna sredstva: 110.845,72 kuna Razdoblje provedbe: Od 21.12.2018. do 21.12.2019. godine SPIROFLEX D.O.O. Spiroflex d.o.o. je profitabilna, dobro organizirana i financijski stabilna tvrtka. Utemeljena je 1994. Godine sa sejdištem u Ruščici pokraj Slavonskog Broda. Zaposlenici tvrtke imaju više od 30 godina iskustva u projektiranju, primjeni i proizvodnji kompenzatora. Projektni odjel tvrtke je na raspolaganju u namjeri da pruži tehničku pomoć oko projektiranja i primjene proizvoda tvrtke. Više od 70% proizvoda iz proizvodnog programa su kompenzatori po zahtjevu kupaca, a često su s kupcima uključeni u projektiranje i razvoj novih proizvoda. Spiroflex ima visoku tehnologiju i kvalitetu i radi na stalnom tehnološkom unaprjeđenju. Više od 50% ukupnog proizvoda čine izvozni poslovi
 • 41. tvrtke, uglavnom u Europsku Uniju, Istočnu Europu i Aziju. Kupci tvrtke Spiroflex d.o.o. su dobro poznate i uspješne tvrtke. Tvrtki su odobreni projekti: 1) „Certifikacijom sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom do izvrsnosti proizvodnog poduzeća Spiroflex d.o.o.“ Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, a usmjeren je na rješavanje glavnog problema, odnosno primarno loše efektivnosti i neefikasnosti koja dovodi do gubitaka u proizvodnji što direktno utječe na konkurentnost i razvoj poduzeća Spiroflex d.o.o. Uvođenjem međunarodno priznatog LEAN sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom riješiti će se glavni problem te će rezultirati edukacijom zaposlenika, povećanjem produktivnosti rada, boljim planiranjem proizvodnje i procesa, nižim troškovima održavanja, smanjenjem troškova za 20%, povećanjem prihoda za 15% kao i vizualno ljepšim izgledom proizvodnog pogona. Projekt će direktno omogućiti rast i razvoj poduzeća Spiroflex d.o.o. te postizanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu. Rezultat projekta: Uvođenjem međunarodno priznatog LEAN sustava optimizirani poslovni procesi i kvaliteta te povećan izvoz i ukupna konkurentnost poduzeća Spiroflex d.o.o. Poslovni procesi koji se unaprjeđuju projektom Upravljanje ljudskim potencijalima - Izvršiti će se izobrazba članova uprave, menadžera operativne razine, voditelja timova, supervizora te zaposlenika, čime će se omogućiti bolje razumijevanje procesa u kojima sudjeluju i koji se unaprjeđuju tako da eliminiraju gubitke i aktivnosti koji ne stvaraju dodanu vrijednost. Financije i računovodstvo – Izvršiti će se edukacija zaposlenika o LEAN računovodstvu i financijama, mapiranju postojećeg načina rada te analiza i upravljanje LEAN načinom financija. Implementirati će se analiza financijsko-računovodstvenog procesa, izraditi funkcijsko-vremenske mape, postaviti LEAN metrika, uvesti vizualni menadžment te procijeniti postignuta poboljšanja. Upravljanje imovinom – Izraditi će se plan provedbe LEAN održavanja te će se omogućiti praćenje 6 osnovnih gubitaka kod strojeva što će u konačnici omogućiti tvrtki Spiroflex d.o.o. da izračuna i vizualno prati ukupnu efikasnost strojeva (OEE). Logistika – Omogućiti će se praćenje svih poslovnih procesa na jednom mjestu, od ulaza sirovine do izlaza gotovih proizvoda čime će se omogućiti točna distribucija proizvoda prema naručenim količinama bez dodatnog zadržavanja na skladištu, „Just in time“ metodom. Marketing – Uvesti će se vizualni menadžement, odnosno odabrati će se 5S menadžeri i asistenti te će se izraditi i postaviti oznake u skladu s 5S alatima, kako u pojedinim proizvodnim linijama tako i u neproizvodnim odjelima tvrtke. Nabava – Mapiranje poslovnih procesa i njihova optimizacija omogućiti će proizvodnja proizvoda po točnim narudžbama bez kupaca i nejasnoća što će uvelike utjecati na postupak nabave, budući da će se dijelovi nabavljati samo za točan broj proizvoda koji ide u proizvodnju, a sukladno narudžbama kupaca.
 • 42. Prodaja – Uvođenjem LEAN sustava omogućiti će se i izvršiti kategorizacija kupaca prema različitim kriterijima, izraditi funkcijsko-vremenska mapa te procijeniti postignuta poboljšanja, a što će omogućiti proces prodaje od izrade do isporuke u kraćim vremenskim rokovima i bez čekanja te bržom naplatom potraživanja. Strateško planiranje – LEAN sustav omogućiti će točan uvid u cjelokupno poslovanje kao i proizvodnji što će omogućiti poduzeću Spiroflex d.o.o. planiranje i upravljanje u točnom vremenu. Upravljanje rizicima – Mapiranjem i stalnom kontrolom svih procesa smanjiti će se gubitci u proizvodnji (u vremenu čekanja, problemi u skladištu, dvosmislene operacije i nedostupni alati) što će rezultirati povećanjem efikasnosti koja će direktno utjecati na zadovoljstvo kupaca i bolju, kvalitetniju i organiziraniju proizvodnju. Proizvodnja – Izvršiti će se standardizacija, planiranje i balansiranje proizvodnih procesa te proizvodnje, uvesti osnove Heijunka LEAN alata, te kanban sustava praćenja proizvodnje što će utjecati na smanjenje zaliha sirovina, materijala i gotovih proizvoda, smanjenju proizvodne norme optimizacijom kao i povećati kvaliteta proizvoda. Ukupna vrijednost projekta: 285.800,00 kuna Ukupno prihvatljivi troškovi: 228.800,00 kuna Odobrena bespovratna sredstva: 194.480,00 kuna Razdoblje provedbe: od 24.08.2018. do 24.08.2019. godine 2. „Internacionalizacija tvrtke Spiroflex d.o.o.“ Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:  Povećanje udjela izvezenih proizvoda u odnosu na ukupno prodane za 25% do 2020. godine  Povećanje prihoda od prodaje za 30% do 2020. godine  Minimalno 6 novih ugovora s inozemnim kupcima do 2020. godine  Zapošljavanje minimalno 7 novih djelatnika do 2020. godine Ukupna vrijednost projekta: 769.420,00 kuna Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 700.4520,00 kuna Bespovratna sredstva: 588.352,80 kuna Razdoblje provedbe: 01.09.2017. do 01.11.2019. CLARUM D.O.O. Clarum d.o.o. je kompanija srednje veličine u 100 % privatnom obiteljskom vlasništvu, a glavna djelatnost je proizvodnja proizvoda od tijesta najviše kvalitete i visoke dodane vrijednosti. Proizvodni objekti nalaze se u industrijskoj zoni Nove Gradiške, smješteni uz autoput Zagreb-Lipovac. Tvornica se sastoji od dva proizvodna objekta neto površine 3200 m2, podijeljenih u tri proizvodne cjeline: 1. suha, 2. sviježa i 3. zamrznuta cjelina, te skladišni i upravni dio.
 • 43. Tvrtki je odobren projekt „Unaprjeđenje konkurentnosti tvrtke CLARUM, Nova Gradiška, ulaganjem u strojeve i opremu“ Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ulaganjem u strojeve i opremu tvrtka CLARUM iz Nove Gradiške pod brandom „Clarum–tjestenine iz Zlatne doline“ želi doprinijeti povećanju konkurentnosti tvrtke na domaćem i međunarodnom tržištu. Cilj projekta je unaprjeđenje sadašnje proizvodnje i izvoza. Ulaganje u visokotehnološku opremu doprinosi razvoju novih proizvoda i procesa kao i širenje tržišta, te razvoju ljudskih potencijala, uz poseban naglasak na efikasno upravljanje resursima i zaštitom okoliša, što će omogućiti očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta. Svrha projekta je povećanje učinkovitosti tvrtke i uvođenje novih tehnoloških procesa u proizvodni program što će osigurati visoku kvalitetu proizvoda i usluga, unaprijediti konkurentnost i ojačati trenutnu poziciju na tržištu. Ukupna vrijednost projekta: 9.266.872,16 kuna Odobrena bespovratna sredstva: 2.811.763,55 kuna Razdoblje provedbe: 2.5.2017.-2.12.2018. CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. Tvrtka Chromos-Svjetlost d.o.o. smještena je u Lužanima, mjestu u blizini Slavonskog Broda. Tradicija proizvodnje boja od gotovo 100 godina i idealna lokacija uz dobro razvijenu cestovnu i željezničku infrastrukturu, čine odličnu osnovu za rad i razvoj tvrtke. Značajan poslovni rast bilježe kontinuirano od sredine 90-ih godina prošlog stoljeća. Izvanredno visoka kvaliteta proizvoda i dobra prodajna mreža učinili su ih liderima u proizvodnji boja i lakova u Hrvatskoj. Sustavom za strojno nijansiranje razvili u kvalitetu kojom konkuriraju na domaćem i inozemnom tržištu. Tvrtki su odobreni sljedeći projekti: 1) „ZA NIJANSU BOLJI: Reorganizacija – Istraživanje i razvoj – Konkurentnost“ Projekt je financiran uz pomoć Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Svrha projekta je povećanje regionalne konkurentnosti u djelatnosti proizvodnje boja i lakova kroz održivi razvoj. Opći cilj: Doprinijeti povećanju regionalne konkurentnosti u djelatnosti proizvodnje boja i lakova. Svrha projekta: Povećanje razvojnog potencijala unaprjeđenjem materijalnih i kadrovskih kapaciteta Odjela za istraživanje i razvoj, reorganizacijom proizvodnog procesa i povećanjem kapaciteta proizvodnje. Rezultati projekta su: 1. Poboljšana produktivnost i stupanj zaštite okoliša 2. Povećana kvaliteta proizvoda i razvijeni/uvedeni novi proizvodi u proizvodnju 3. Unaprijeđena opća znanja i vještine zaposlenika Aktivnosti projekta: 1. reorganizacija poslovnog procesa i povećanje kapaciteta 2. jačanje kapaciteta Odjela za istraživanje i razvoj 3.opće usavršavanje nižeg rukovodećeg kadra i zaposlenika
 • 44. 4. promidžba i vidljivost 5. upravljanje projektom i administracija Na taj će se način izgraditi novi objekt i pomoćni objekt proizvodne namjene, opremiti novi i postojeći proizvodni objekt kao i odjel za istraživanje i razvoj čime će se uz zapošljavanje novih zaposlenika i edukaciju zaposlenika, povećati produktivnost poduzeća, kvaliteta proizvoda za zaštitu parketa, stupanj zaštite okoliša te uvesti novi proizvodi na tržište. Posebna pažnja posvetit će se suradnji (know- how) s međunarodnim stručnjacima za razvoj boja i lakova. Zaposlenici će unaprijediti znanja vezana za tehnološke procese koji se odvijaju u poduzeću, te informatičke i prodajne vještine, a sve u cilju povećanja kvalitete proizvoda. Unapređenjem materijalnih i kadrovskih uvjeta u odjelu za istraživanje i razvoj, reorganizacijom proizvodnog procesa i povećanjem kapaciteta proizvodnje, tvrtka Chromos Svjetlost će povećati svoj razvojni potencijal i doprinijeti povećanju regionalne konkurentnosti na nacionalnoj razini u djelatnosti proizvodnje boja i lakova. Vezano uz promidžbu i vidljivost planirana je izrada promo materijala, nadogradnja web stranice, predstavljanje projekta javnosti, te nastup tvrtke na Sajmu boja i lakova u Budimpešti 2015. Ukupni vrijednost projekta: 17.443.507,55 kuna. Ukupni prihvatljivi izdaci: 13.392.764,96 kuna Odobrena bespovratna sredstva: 6.690.322,70 kuna Razdoblje provedbe: od 01.08.2014 do 31.07.2016. 2) "ZA NIJANSU BOLJI: ICT" Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ulaganje predviđeno ovim projektom odnosi se na unapređenje i nadogradnju postojećeg ERP sustava, nabavu nove informatičke opreme nužne za praćenje razvoja sustava te za potrebe ostvarenja skladišta gotovih proizvoda. Provedbom projekta objedinit će se svi poslovni procesi poduzeća jednim modernim i dugoročnim rješenjem što će doprinijeti povećanju konkurentnosti, a time i cilju poziva. Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju tržišnog položaja i povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i bržeg gospodarskog rasta uporabom IKT rješenja u djelatnosti proizvodnje boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova. Svrha projekta je povećati produktivnost poduzeća integracijom i optimizacijom poslovnih procesa putem IKT rješenja (holističkih i zasebnih). Aktivnosti projekta:  Objedinjavanje poslovnih procesa poduzeća IKT sustavom  Razvoj ERP sustava  Nabava servera i dodatne opreme  CAL-ovi za spajanje na server – 25 korisnika Ukupna vrijednost projekta: 168.163,90 kuna
 • 45. Odobrena bespovratna sredstva: 140.000,00 kuna Razdoblje provedbe projekta: od 16.01.2017. do 16.10.2017. godine. do 28.7.2017. ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI D.O.O. Tvrtka ELTERM skraćeni je naziv poduzeća ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI d.o.o. osnovano je 2007. Godine u Novoj Gradiški te je u privatnom vlasništvu. Primarna djelatnost Elektro termičkih sustava d.o.o. su sve vrste elektroinstalacija jake i slabe struje, strojarskih instalacija, pod kojima podrazumijevamo: ventilaciju, grijanje i hlađenje te plinske instalacije. Također izvode i radove vodovoda i kanalizacije te postavljaju unutarnje i vanjske hidrantske mreže na objektima. U zadnjih par godina svoju su djelatnost proširili i na proizvodnju kotlova za centralno grijanje na pelet. Tvrtka je specijalizirana je za izvođenje i ispitivanje gore navedenih instalacija u poslovnim i proizvodnim pogonima, trgovačkim lancima, trgovačkim centrima, stambenim i turističkim objektima; a djeluje na području cijele Hrvatske. Odlikuje ih stručan i obrazovan kadar djelatnika, veliko iskustvo na području elektro i strojarskih radova, te zavidna referentna lista. Trenutačno zapošljavaju 40-ak zaposlenika kojih čini tim diplomiranih inženjera iz područja elektrotehnike i strojarstva te kvalificiranih elektroinstalatera, vodoinstalatera, plinoinstalatera i strojara. Tvrtki je odobren projekt: „ELTERM – unapređenje konkurentnosti optimizacijom poslovnih procesa“ Svrha projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke ELTERM d.o.o. integriranjem i optimiziranjem poslovnih procesa u kroz uvođenje IKT rješenja, što će omogućiti efikasniju organizaciju poslovanja, povećanje produktivnosti, unapređenje kvalitete proizvoda i usluga. Cilj realizacije projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke informatizacijom poslovnih procesa. Uvođenje integriranog IKT rješenja će omogućiti optimiziranje 8 poslovnih procesa s naglaskom na ključne poslovne procese – marketing i prodaja, proizvodnja, financije, logistika, što će rezultirati unapređenjem efikasnosti poslovanja i upravljanja financijskim i materijalnim resursima, većom produktivnosti rada, te osiguranja visoke vrijednosti za kupca. Očekivani rezultati projekta:  Uspješno provedeni postupci javne nabave za novi informacijski sustav  Nabavljen i instaliran softver, računalna oprema i uređaji  Novonabavljeni softver, računalna oprema i uređaji integrirani u jedinstveno funkcionalno IKT rješenje  Provedena edukacija djelatnika za korištenje nabavljene opreme i sustava Ukupna vrijednost projekta: 493.282,24 kuna Odobrena bespovratna sredstva: 266.234,60 kuna Razdoblje provedbe projekta: od 20.02.2017. do 20.11.2017.
 • 46. 10.ZAKLJUČAK Provedenom analizom o primjenama IKT tehnologija u tvrtkama BPŽ utvrđeno je kako je u odnosu na Industriju 4.0 razina zrelosti poslovnih subjekata na 1,92 dok je na razini Republike Hrvatske zrelost poslovnih subjekata 2,15. Ovaj podatak ukazuje na činjenicu kako je potrebno ulagati u razvoj infrastrukture koja će poduzetnicima olakšati tranziciju procesa proizvodnje ka Industriji 4.0. Kako bi proces tranzicije uopće bio moguć poduzetnicima je potrebna radna snaga koja će biti educirana za korištenje tehnologija Industrije 4.0 kao i podrška IKT sektora pri implementaciji takvih tehnologija. Neminovno je kako će se potražnja za IKT uslugama povećati, pa je nužno osigurati i radnu snagu koja će biti zapošljiva kako domaće tvrtke ne bi morale uvoziti IKT usluge i proizvode. Obrazovni programi koje će se provoditi u sklopu Regionalnog centra kompetencija – RCK 5.0 u Tehničkoj školi Slavonski Brod u potpunosti su u skladu sa potrebama Industrije 4.0. Infrastruktura koja bi potaknula poduzetnike na veću implementaciju tehnologija Industrije 4.0 (robotičko – inovacijski laboratoriji), treba osim materijalnih uvjeta osiguravati prostor za razmjenu znanja i iskustava, povezivanje poduzetnika i obrazovnih institucija, omogućavati znanstveno istraživački rad i biti poticajna za razvoj inovacija. Kod poduzetnika treba osvještavati važnost primjene novih tehnologija te im omogućiti upoznavanje i savladavanje istih, kao i pružiti podršku u osiguravanju financijskih sredstava za nabavku novih tehnologija iz različitih dostupnih izvora.