Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Popkunst introduction

410 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Popkunst introduction

 1. 1. Popkuns t * Popkunstener en viktigretningsomoppstodi England ogUsarundt 1960, ogsommarkertenoedefinitivtnyttikunsten,blantannetvedåværeåpen for å la seginspirereavpopulærkunstens mangeuttrykk.Selvepopkunst-begrepetbleførstbrukti 1958, mendetvarsærligi 1960-årene somvarpopkunstenstiår Her markererblantannetUsasegveldig, vedå la seginspirereavpopulærkulturensomomfattet:
 2. 2. TV Tegnesereier Aviser Reklame= Fokuspåtemaerogteknikkersomerh entetfra masse- ogunderhodlningskulturen
 3. 3. James Rosenquist “White Bread” fra1964,understrekerviktigesidervedmassekulturen.Blantannetvedåfremstillevanlighvittbrødmed smørpå.Malerdetpå et lerret, ogkallerdet forkunst. Han ironiserer denamerikanskehusholdningen,
 4. 4. Andy Warhol 1928-1987 Andy Warhol ervel den somblir sett påsom denfremsterepresentanten for Popkunsten.Som mange andrepopkunstnerestartet Warhol sinkarrieresomkommersiellkunstnerinnenforreklamebransjen. Derhanblantannetarbeidet med storeselskapersom coca cola etc.Denneerfaringenkomhantilåbrukeviderei sinearbeider, da coca cola-
 5. 5. Andy Warhol erkjent for sineavbildningeravamerikanskestorheterpå 60-tallet:Marilyn Monroe og Jacqueline KennedyI motivvalgvistehan en totalogmotstandsløsaksepteringavmassesamfunnetsmange objekter.Dettegjordehanvedåmasseproduseresilketrykk,derhanoppnådde en mekaniskrepetisjonsprosess,somunderstrekethansbudskap, om atkunstenskullefremståuten en signatur .Han haddesommålågjørekunstentilgjengelig for alle.
 6. 6. Turkis Marilyn fra 1964 Campbellssuppeboksfra 1962
 7. 7. Roy Lichtenstein 1923-1997 Roy Lichtenstein erogsåsterktrepresenterti den amerikanskePopkunsteni form av at hananvendtetegneserieni sine malerier. Lichtensteinsmaleriererpregetav en enkelogråstil. Han bruktefå, men sterkefargeri sine bilder, med blantannetsvartekonturerograsterprikker( småsvartepunkt) Detsomskiller Roy Lichtensteinsbilderutifra de andrepopkunstnerne, er at
 8. 8. Drowning girl 1984Blam 1962
 9. 9. OppsummeringPopkunstenanvendtepopulærkuturensompå1960-tallet bar pregav :tegneserier,tv,aviserogreklame.Detlå en tvetydighetiomgangen medkonsumsamfunnets mange produkter,entendetgjaldtsuppebokserellerfilmstjerner.Kunstnernebådehylletogironiserte overvelferdssamfunnetskonsumerisme.Humor og enmerlekenholdningtilkunstogsamfunnpregetpopkunstnernesarbeid.

×