Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ANG PAGLAWAK NG ROMA<br />
Nasakopngmga<br />ANG<br />
Nagingmalakasanghukbong Roma nangsinakopnilaang Italy<br />
Mataposangpagkakatatagngrepublikanangunaang Roma sapagbuong Latin League, isangalyansalabansaiba pang tribusarehiyon.<br /...
Sa pagsapitng 270 B.C.E., angrome ay nagingpangunahinglungsodngGitna at Timog Italy<br />
AngMgaDigmaang Punic<br />Sa pag-abanteng Roma patimognakabangganitoang Carthage. Ang Carthage angpangunahingpwersasapanga...
AngUnangDigmaang Punic( 264-241 B.C.E)<br />Naagawng Roma ang Sicily, Corsica at Sardinia.<br />Corvus- ginamitngmga Roman...
Nang masiraangisangbarkong Carthage, kinuhaitongmga Romano at ginawangmodelosapaggawangbarkongpandigma.<br />
Ginamitnilaangtaktikangmilitarnapanlupasakanilangpakikidigmasalupa. Mahusayangkanilangistratehiya kaya sila’ynagtagumpay.<...
Napilitangmakipagsundong Carthage at nakuhang Roma ang Sicily.<br />Nakontrolng Roma angkabuuanng Italy<br />
AngIkalawangDigmaang Punic(218- 202 B.C.E)<br />Mataposangpaghahandanagmartsasi Hannibal mulaEspanyapatungongItalya.<br />...
Nagtangka ang mga taga-Carthage na magpadala ng karagdagang pwersa kay Hannibal sa ilalim ng kanyang kapatid na si Hasdrub...
Halos kalahatinghukboni Hannibal angnamataydulotngmalamignatemperatura.<br />
Angwakasngmahabangdigmaangito ay angdulotnataktikangbatangheneralna Romano nasi Scipio Africanus Major.<br />Inubosngmgapw...
Ang Ikatlong Digmaang Punic(149-146 B.C.E)<br />Nagsimula ng salakayin ng Carthage ang Numidia, isang kaalyado ng Rome.<br...
Lubusangnasiraang Carthage noong 149 BCE.<br />Angtagumpayng Roma angnagbigay<br />
MgaPagbabagodulotngpaglawakngkapangyarihang Romano<br />Habangpumapasoksa Rome angmgayamangnapanalunansamgadigmaan ay luma...
Inangkinngpamahalaanangmgalupain at karaniwangpinauupahansasinumangmakapagbibigayngtamanghalaga.<br />Maramingmagsasakaang...
Angpagtaasngantasngpag-alipin, pagbagsakngmgamagsasaka, at pagkawalangmgahanapbuhay ay nagpahinasadisiplina at katapatanng...
TIBERIUS<br />GAIUS<br />Tinangkangmagkapatidna Gracchus nasina Tiberius at Gaius nalutasinangsuliranin.<br />
Tiberius<br />Nagpasangbatasnanagbibigaylimitasyonsamgamayayamansapag-aangkinngmgalupain at pagbabahagingmgalupainsawalang...
Gauis<br />PagbabalikngkapangyarihanngAsembleyasamga tribune. Nagkaroontuloyngkarapatanangmga tribune nagamitinangpampubli...
Hinikayatniyaangmgataongwalanghanapbuhaynamagingsundalo. Binayaranaman din silangmagandangsahod<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pagpapalawak ng roma

8,483 views

Published on

Published in: News & Politics, Travel

Pagpapalawak ng roma

 1. 1. ANG PAGLAWAK NG ROMA<br />
 2. 2. Nasakopngmga<br />ANG<br />
 3. 3. Nagingmalakasanghukbong Roma nangsinakopnilaang Italy<br />
 4. 4. Mataposangpagkakatatagngrepublikanangunaang Roma sapagbuong Latin League, isangalyansalabansaiba pang tribusarehiyon.<br />Napigilanitodahilsinalakay at sinunogang Roma ngmga Gaul, mgatribungmulasaAlemanya at Pransya. <br />
 5. 5.
 6. 6. Sa pagsapitng 270 B.C.E., angrome ay nagingpangunahinglungsodngGitna at Timog Italy<br />
 7. 7. AngMgaDigmaang Punic<br />Sa pag-abanteng Roma patimognakabangganitoang Carthage. Ang Carthage angpangunahingpwersasapanganglakalsa Mediterranean.<br />Tinawagna Punic war dahilangsalitang Latin parasa Carthaginian ay Punici at mulasasalitangPoeni, katawagansamgaPhoenicinsnanagtatagsa Carthage.<br />
 8. 8. AngUnangDigmaang Punic( 264-241 B.C.E)<br />Naagawng Roma ang Sicily, Corsica at Sardinia.<br />Corvus- ginamitngmga Romano sapakikidigma, “rotating bridge w/ a spike on the end”<br />Mataposangkanilangpagkatalo, naghandaangmgataga-Carthage sailalimngpamumunongheneralnasiHamilcarBarcasamgasusunod pang digmaan.<br />
 9. 9. Nang masiraangisangbarkong Carthage, kinuhaitongmga Romano at ginawangmodelosapaggawangbarkongpandigma.<br />
 10. 10. Ginamitnilaangtaktikangmilitarnapanlupasakanilangpakikidigmasalupa. Mahusayangkanilangistratehiya kaya sila’ynagtagumpay.<br />
 11. 11. Napilitangmakipagsundong Carthage at nakuhang Roma ang Sicily.<br />Nakontrolng Roma angkabuuanng Italy<br />
 12. 12. AngIkalawangDigmaang Punic(218- 202 B.C.E)<br />Mataposangpaghahandanagmartsasi Hannibal mulaEspanyapatungongItalya.<br />Dinaanannilaanglupainngmga Gaul at tinawidnilaangmayelongbundokng Alps.<br />Sa tatlongpagkakataon, natalonina Hannibal angmgapwersang Romano nasumalubongsakanilasa Trebbia, IlogTrasimene at Cannae. <br />
 13. 13. Nagtangka ang mga taga-Carthage na magpadala ng karagdagang pwersa kay Hannibal sa ilalim ng kanyang kapatid na si Hasdrubal subalit sinalubong ang mga ito ng mga pwersang Romano sa Ilog Metaurus at sila ay naubos.<br />
 14. 14. Halos kalahatinghukboni Hannibal angnamataydulotngmalamignatemperatura.<br />
 15. 15. Angwakasngmahabangdigmaangito ay angdulotnataktikangbatangheneralna Romano nasi Scipio Africanus Major.<br />Inubosngmgapwersani Scipio angmgapwersani Hannibal sa Zama.<br />Lalonglumawakangteritoryong Roma.<br />
 16. 16. Ang Ikatlong Digmaang Punic(149-146 B.C.E)<br />Nagsimula ng salakayin ng Carthage ang Numidia, isang kaalyado ng Rome.<br />Bumagsak ang Carthage sa mga Romano<br />Cato- dakilang statesman<br />
 17. 17. Lubusangnasiraang Carthage noong 149 BCE.<br />Angtagumpayng Roma angnagbigay<br />
 18. 18. MgaPagbabagodulotngpaglawakngkapangyarihang Romano<br />Habangpumapasoksa Rome angmgayamangnapanalunansamgadigmaan ay lumakiangpagkakataonparayumaman.<br />Subalitangnakinabangsamgapagkakataonnaito ay angmayayaman.<br />
 19. 19. Inangkinngpamahalaanangmgalupain at karaniwangpinauupahansasinumangmakapagbibigayngtamanghalaga.<br />Maramingmagsasakaangnagbentangkanilanglupain at lumipatsalungsod, ngunitwalanghanapbuhay dun kaya umasalamangsilasapamahalaan.<br />
 20. 20. Angpagtaasngantasngpag-alipin, pagbagsakngmgamagsasaka, at pagkawalangmgahanapbuhay ay nagpahinasadisiplina at katapatanngestado.<br />Nagingbatayansapaghuhusgasataoangkanyangkayamanan.<br />
 21. 21. TIBERIUS<br />GAIUS<br />Tinangkangmagkapatidna Gracchus nasina Tiberius at Gaius nalutasinangsuliranin.<br />
 22. 22. Tiberius<br />Nagpasangbatasnanagbibigaylimitasyonsamgamayayamansapag-aangkinngmgalupain at pagbabahagingmgalupainsawalanglupa,<br />Maramingnagalitsakanyalalonasasenado kaya saisangkaguluhansa Roma, pintaysi Tiberius at 300 niyangtagasunod.<br />
 23. 23. Gauis<br />PagbabalikngkapangyarihanngAsembleyasamga tribune. Nagkaroontuloyngkarapatanangmga tribune nagamitinangpampublikongpondoupangmakabilingbutilnakanilangitinindasamgamahihirapsamababanghalaga.<br />
 24. 24. Hinikayatniyaangmgataongwalanghanapbuhaynamagingsundalo. Binayaranaman din silangmagandangsahod<br />

×