Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?

Ilyas Teker
Ilyas TekerFormer SEO Director at iProspect Chicago
@ I LYA S T E K E R
@ I LYA S T E K E R
T Ü R K İ Y E PA Z A R I İ Ç İ N
B U G Ü N E K A D A R YA P I L M I Ş
" E N K A P S A M L I "
T E K N İ K S E O A N A L İ Z İ N D E N
N E L E R Ö Ğ R E N D İ K ?
( 1 3 FA R K L I E N D Ü S T R İ , 6 2 FA R K L I M E T R İ K )
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
11+ yıllık dijital pazarlama deneyimi
Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel
ve global bir çok dijital pazarlama
projesini yönetme
60 Gün
Güney Amerika Macerası
T O R R E S D E L PA I N E , C H I L E
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?
I LYA S T E K E R
60 günün tüm story’leri burada >>>😍
M A C E R A L A R I M I TA K İ P
E D E B İ L İ R S İ N İ Z
B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ?
A R G E N T I N A
A D V I S O RY
B O A R D
M E M B E R
H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
A R K A D A Ş O L A L I M
@ I LYA S T E K E R
M E @ I LYA S T E K E R . C O M
C U B A
H AY D İ
B A Ş L I Y O R U Z
PATA G O N I A
Nerden Çıktı Bu Analiz?
M O B I L S E O : E N Ç O K
L İ N K L E N E N 1 M İ LY O N
T Ü R K Ç E S AY FA N I N
A N A L İ Z İ N D E N N E L E R
Ö Ğ R E N D İ K ?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Kapsamı, Site-Sayfa Sayısını Genişletsek
Sadece Mobil Değil Genel Olarak Şu Sitelere Tekrar Bir Baksak
Acaba Neler Bulabiliriz?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Y E N I A N A L I Z D E N E K A D A R B Ü Y Ü K B I R D ATA D A N B A H S E D I Y O R U Z ?
K A Ç FA R K L I S İ T E T Ü R Ü A N A L İ Z E D İ L D İ
B2B - Servis
B2B - Ürün
Diğer
Yayıncı / Medya Finans
Marketplaces / İlanlar
E-Ticaret FMCG İlaç / Sağlık Retail
Devlet Tatil Yazılım / Teknoloji
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
K A Ç FA R K L I S İ T E T Ü R Ü A N A L İ Z E D İ L D İ
B2B - Servis
B2B - Ürün
Diğer
Yayıncı / Medya Finans
Marketplaces / İlanlar
E-Ticaret FMCG İlaç / Sağlık Retail
Devlet Tatil Yazılım / Teknoloji
TA M 1 3
A D E T
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
P E K İ YA M E T R İ K L E R ?
I N D E X I N G
Indexable
Non-Indexable
Primary Duplicates
Duplicate Pages Including Primary
Primary Pages
Duplicate Pages
True Uniques
Duplicate Page Sets
Paginated 2+ Pages
Self Canonicalised Pages
Duplicate Pages inc Non-Indexable
Noindex Pages
Canonicalised Pages
Disallowed URLs (Uncrawled)
200 Pages
301 Redirects
Non-301 Redirects
Broken Pages (4xx Errors)
5xx Errors
Uncategorised
Failed URLs
Unauthorised Pages
HTTP
HTTPS
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
P E K İ YA M E T R İ K L E R ?
I N D E X I N G
C O N T E N T
Indexable
Non-Indexable
Primary Duplicates
Duplicate Pages Including Primary
Primary Pages
Duplicate Pages
True Uniques
Duplicate Page Sets
Paginated 2+ Pages
Self Canonicalised Pages
Duplicate Pages inc Non-Indexable
Noindex Pages
Canonicalised Pages
Disallowed URLs (Uncrawled)
200 Pages
301 Redirects
Non-301 Redirects
Broken Pages (4xx Errors)
5xx Errors
Uncategorised
Failed URLs
Unauthorised Pages
HTTP
HTTPS
Pages with Duplicate Descriptions
Pages with Duplicate Titles
Missing Titles
Duplicate Title Sets
Short Titles
Max Title Length
Missing Descriptions
Duplicate Description Sets
Short Descriptions
Max Description Length
Max Mobile Description Length
No Descriptions & No Snippets
Duplicate Body Sets
Pages with Duplicate Body
Thin Pages
Empty Pages
Max Content Size
Missing H1 Tags
Multiple H1 Tag Pages
Noarchive Pages
Disallowed JS/CSS (Uncrawled)
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
P E K İ YA M E T R İ K L E R ?
I N D E X I N G
C O N T E N T M O B I L E
Indexable
Non-Indexable
Primary Duplicates
Duplicate Pages Including Primary
Primary Pages
Duplicate Pages
True Uniques
Duplicate Page Sets
Paginated 2+ Pages
Self Canonicalised Pages
Duplicate Pages inc Non-Indexable
Noindex Pages
Canonicalised Pages
Disallowed URLs (Uncrawled)
200 Pages
301 Redirects
Non-301 Redirects
Broken Pages (4xx Errors)
5xx Errors
Uncategorised
Failed URLs
Unauthorised Pages
HTTP
HTTPS
Pages with Duplicate Descriptions
Pages with Duplicate Titles
Missing Titles
Duplicate Title Sets
Short Titles
Max Title Length
Missing Descriptions
Duplicate Description Sets
Short Descriptions
Max Description Length
Max Mobile Description Length
No Descriptions & No Snippets
Duplicate Body Sets
Pages with Duplicate Body
Thin Pages
Empty Pages
Max Content Size
Missing H1 Tags
Multiple H1 Tag Pages
Noarchive Pages
Disallowed JS/CSS (Uncrawled)
Separate Desktop
Separate Mobile
AMP Pages
Responsive Design
Dynamically Served
No Mobile Configuration
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
P E K İ YA M E T R İ K L E R ?
I N D E X I N G
C O N T E N T M O B I L E
Indexable
Non-Indexable
Primary Duplicates
Duplicate Pages Including Primary
Primary Pages
Duplicate Pages
True Uniques
Duplicate Page Sets
Paginated 2+ Pages
Self Canonicalised Pages
Duplicate Pages inc Non-Indexable
Noindex Pages
Canonicalised Pages
Disallowed URLs (Uncrawled)
200 Pages
301 Redirects
Non-301 Redirects
Broken Pages (4xx Errors)
5xx Errors
Uncategorised
Failed URLs
Unauthorised Pages
HTTP
HTTPS
Pages with Duplicate Descriptions
Pages with Duplicate Titles
Missing Titles
Duplicate Title Sets
Short Titles
Max Title Length
Missing Descriptions
Duplicate Description Sets
Short Descriptions
Max Description Length
Max Mobile Description Length
No Descriptions & No Snippets
Duplicate Body Sets
Pages with Duplicate Body
Thin Pages
Empty Pages
Max Content Size
Missing H1 Tags
Multiple H1 Tag Pages
Noarchive Pages
Disallowed JS/CSS (Uncrawled)
Separate Desktop
Separate Mobile
AMP Pages
Responsive Design
Dynamically Served
No Mobile Configuration
Unique Internal Links
All Broken Links
Unique Broken Links
Missing Image Link Alt Tags
Max Links
Meta Nofollow Pages
High External Linking
Linked Domains
L I N K L E R
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
P E K İ YA M E T R İ K L E R ?
I N D E X I N G
C O N T E N T M O B I L E
Indexable
Non-Indexable
Primary Duplicates
Duplicate Pages Including Primary
Primary Pages
Duplicate Pages
True Uniques
Duplicate Page Sets
Paginated 2+ Pages
Self Canonicalised Pages
Duplicate Pages inc Non-Indexable
Noindex Pages
Canonicalised Pages
Disallowed URLs (Uncrawled)
200 Pages
301 Redirects
Non-301 Redirects
Broken Pages (4xx Errors)
5xx Errors
Uncategorised
Failed URLs
Unauthorised Pages
HTTP
HTTPS
Pages with Duplicate Descriptions
Pages with Duplicate Titles
Missing Titles
Duplicate Title Sets
Short Titles
Max Title Length
Missing Descriptions
Duplicate Description Sets
Short Descriptions
Max Description Length
Max Mobile Description Length
No Descriptions & No Snippets
Duplicate Body Sets
Pages with Duplicate Body
Thin Pages
Empty Pages
Max Content Size
Missing H1 Tags
Multiple H1 Tag Pages
Noarchive Pages
Disallowed JS/CSS (Uncrawled)
Separate Desktop
Separate Mobile
AMP Pages
Responsive Design
Dynamically Served
No Mobile Configuration
Fast Fetch Time (<1sec)
Medium Fetch Time (1 sec-Max Fetch Time)
Max Fetch Time
Max HTML Size
Unique Internal Links
All Broken Links
Unique Broken Links
Missing Image Link Alt Tags
Max Links
Meta Nofollow Pages
High External Linking
Linked Domains
L I N K L E R
S P E E D
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Tüm Bu
Datalardan
Sonra Ruh
Halim Nasıl
Değişti?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Nasıl Bir Metodoloji İle Analiz Ettik?
TR ilk 2500 site
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Nasıl Bir Metodoloji İle Analiz Ettik?
TR ilk 2500 site
Detaylara Girmeden Özet Tabloya Bakalım
Yayıncı
Medya
Finans
Market
place 

Listing
E-ticaret FMCG İlaç Retail Devlet Tatil
Yazılım
Tech
Index %63 %67 %90 %42 %47 %60 %88 %58 %41 %72
Noindex %24 %12 %4 %50 %47 %32 %9 * %56 %10
Benzer
Sayfalar
%8 %15 %48 %9 %22 %13 %55 %33 %1 %14
4xx Hatalar %0.78 %5 %0.02 %0.5 %1 %1 %0.08 %1 %0.5 %1.3
5xx Hatalar %0.43 %0.02 %0.46 %0.06 %0.2 %0.1 %0.3 %1 %0.1 %0.2
Hatalı URL %0.93 %1 %0.08 %1 %0.2 %0.1 %0.8 %2 %0.4 %3.2
HTTPS %37 %73 %23 %33 %77 %62 %19 %73 %97 %63
Yayıncı
Medya
Finans
Market
place

Listing
E-ticaret FMCG İlaç Retail Devlet Tatil
Yazılım
Tech
Zayıf
Zayfalar
%14 %12 %6 %10 %7 %26 %5 %30 %2 %24
Boş Sayfalar %0.84 %0.61 %3 %1 %0.6 %1 %0.6 %3 %0.06 %1.6
H1 olmayan %16 %12 %56 %18 %2.01 %9 %2.22 %35 %2.6 %20
AMP sayfası %2 %1 %0.5 %0.03 * %0.1 * * %0.3 %0.8
Responsive %44 %58 %19 %65 %87 %73 %90 %12 %62 %35
Mobili yok %26 %23 %74 %23 %7 %17 %5 %47 %4 %27
Max fetch
time
%4 %13 %8 %20 %4 %4 %1 %4 %1.08 %8
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Yayıncı / Medya Kategorisiyle Başlayalım
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Yayıncı / Medya Kategorisiyle Başlayalım
A N A L I Z D E S A D E C E B U S I T E L E R Y O K
B U N L A R L I S T E D E N S A D E C E B A Z I L A R I
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Şöyle Genel Resme Bir Bakarsak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sayfaların Index Durumları Nasıl?
0
600000
1200000
1800000
2400000
Sayfa Sayısı
920,211
2,362,595
Indexlenebilir Indexlenemeyen
% 6 3 % 2 4
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• Sitemizi düzenli olarak tarayıp bilgimiz dışında yazılım ya da diğer
ekiplerin noindex yaptıkları sayfalar var mı kontrol etmeliyiz.
• İçerik değeri düşük olan sayfalarımız varsa bunları Google’a
kapatmalıyız.
Duplicate (Benzer) İçerikli Sayfalar
315,497
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• Amaç daha fazla sayfa üretmek değil.
• Benzer içerikli sayfalarınız varsa bunları özgün hale getirin ya da
birleştirin/yönlendirin
• Optimize edilmiş, gerçek değer sağlayan sayfalar üretmek
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sayfaların HTTP Durumları Nasıl Acaba?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Geldik Yoktunuz
404
Dönen Sayfa
28,773
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Geldik Yoktunuz
404
Dönen Sayfa
5xx
Server Hataları
28,773 15,934
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Geldik Yoktunuz
404
Dönen Sayfa
5xx
Server Hataları
HTTP
Dönüş Yapmayan
28,773 15,934 34,347
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• Google Analytics sayesinde 404 sayfalarınızı anında öğrenip
düzeltebilirsiniz. Bilgi; bit.ly/ga-404
• Server hatası dönen sayfalarınızın nedenini tespit edip
tekrarlamaması için yazılım ekibiyle çözüm üretin
• HTTP kodu dönmeyen sayfalarınız varsa sistem ekibine kahve
ısmarlayın, onları kızdırmadan durumu anlatın.

Aslında onlar da iyi insanlar.
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP ve HTTPS Oranları Nasıl?
HTTP
HTTPS
Amerika’da HTTPS Oranı %68’e Ulaştı
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sıralama Faktörleri Arasında Yer Alıyor
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• HTTPS geçişi artık bir lüks değil, ihtiyaç. Halen geçmediyseniz
mutlaka geçişi planlayın.
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Geçiş İçin Bu Checklist’i Kullanabilirsiniz
Göz Atın: bit.ly/HTTPS-Gecis
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
İçerikler Ne Durumda Acaba?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• Title, Description değerleriniz diğer sayfalarınızla aynı olmasın.
Özgün ve benzersiz olsun.
• Bu değerleri boş bırakmıyoruz değil mi?
• Çok kısa ve çok uzun yazmamakta fayda var
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biraz Daha Derine Dalacak Olursak
Zayıf Sayfalar
Boş Sayfalar Engellenmiş
JS/CSS
H1 Etiketi
Olmayan
Birden Fazla H1
527,041
31,389 595
608,182 401,758
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• Zayıf sayfalarınızı içerik anlamında zenginleştirin ya da farklı
sayfalarınızla birleştirip / yönlendirin.
• Boş sayfalarınıza içerik üretin ya da bu sayfaları noindex’leyip
Google’a kapatın. Ya da komple Google indexinden silin.
• H1 olmayan sayfalarınıza H1 yazarsanız şirinleri görebilirsiniz.
• Her şeyin fazlası zarar. Birden fazla H1 etiketi kullanmayın.
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Bu Sorguların %60’ı Artık Mobil
Onunla Yatağa Giriyor
Güne Onunla Başlıyor
Hatta Bir Saniyemizi Bile
Onsuz Geçiremiyoruz
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sonuçlara Geçmeden Önce Mobile SEO Tarihçesi
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor?
Cihaza göre
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor?
Cihaza göre
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google Responsive Site Seviyor
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Bu Sene Mobilin Yılı Olacak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Olamadı
Sizin için trafik fırsatı
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Mobile-First Indexing Geldi Hoş Geldi
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Bazı Siteler Düşüşe Geçti Bile
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• Halen mobil sayfanız yoksa bırakın olmasın. Yaşayın bu hayatı.
• AMP’e dikkat. Google bu konuda kafayı kırmış durumda.
• Yapabiliyorsanız responsive yapın sayfalarınızı. Sorunsuz, temiz.
Sayfa Hızları Ne Durumda?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Hız, Dönüşüm Oranlarını Ciddi Oranda Etkiliyor
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
2.5 Milyon Dolar Kaybedecek Kadar Zenginseniz Ayrı
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
T Ü R K I Y E ’ D E K I
YAY I N C I
S E K T Ö R Ü N D E K I
S AY FA L A R I N H I Z
D U R U M U
( T E M S I L I )
7 8 4 , 4 4 1
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google: Ortalama First Byte İndirme Süresi
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google: İçerik Kullanıcıya Kaç Saniyede Gösteriliyor?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google: Sektörlere Göre Sayfa Büyüklüğü
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
https://testmysite.withgoogle.com
Favorim
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Linkler Ne Durumda Canlar?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Peki sen 2 milyar
89 milyon milyar
sen bu linkleri
ne yaptın?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• HTTP 200 dönmeyen mobil ve AMP sayfalarımızı tespit edip
fixlemeliyiz.
• Canonical verdiğimiz sayfaların 200 OK döndüğünden emin
olmalıyız.
• Kırık linkleri Google crawl budget’ı daha sağlıklı kullanmak için
başka sayfaya yönlendirmeli ya da sayfadan kaldırmalıyız.
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Finans Kategorisinde Durumlar Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Genel Resimde Durum Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sayfaların Index - NoIndex Oranları?
Index
51,980 No Index

9,211
% 6 7
% 1 2
Duplicate Sayfa Oranı
12,047
Tüm sayfaların %15’i
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sıcak Para Varsa Tüm Sayfalar 200 Ok Dönüyordur?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Keşke Öyle Olsa Ama Değil
% 5
% 2
HTTP - HTTPS Oranı
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP Sayfalar Halen Var (Listenin Çoğu Banka)
% 7 3
% 4 0
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
İçeriklere Yakından Bakalım
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Durum Vahim :)
T I T L E
0
500
000
500
000
Pages with Duplicate Body
6,418
9,865
464
9,616
12,666
Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1
% 1 6 % 1 2 % 1 3 % 9
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Finans Sektörü Mobilde Nasıl Peki?
% 5 8
% 2 3
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sayfa Yüklenme Sürelerini Konuşacak Olursak
1 0 , 0 5 4
S AY FA
% 1 3
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Al Gırdın Gırdın
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Marketplace / İlan Sitelerine Geçelim
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Büyük Resim Az Çok Tahmin Ettiğimiz Gibi
% 4 8
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sayfaların Index - NoIndex Oranları?
Index
1,129,867
%90
No Index
58,243
%4
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Bu Kategoride HTTP Dönüşleri Nasıl?
Oranlar diğer kategorilere göre daha az
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Bu Kategori HTTPS Konusunda Tembel
% 2 4
% 7 6
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
600,000’den Aşağısı Kesmiyor Bizi
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Diğer İçerik Metriklerindeki Durum
T I T L E
0
000
000
000
000
Pages with Duplicate Body
35,218
706,990
44,34376,235
657,695
Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1
% 5 2
% 6
% 5 6
% 3% 4
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Mobil Tarafa Bir Göz Atalım
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Kırık Linkler Her Kategorinin Büyük Sorunu
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Teknik SEO Diyorsak E-Ticaret’siz Olmaz
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
E-Ticaret’te Genel Tablo
Duplicate (Benzer) İçeriklerin Oranı
%10
293,436 sayfa
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP Kodlarında Durum Nedir?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP - HTTPS Oranı
% 3 3
% 6 7
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
İçerik İşleri E-ticaret Tarafında Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Diğer İçerik Metriklerindeki Durum
T I T L E
0
000
000
000
000
Pages with Duplicate Body
84,722
587,552
38,537
327,424322,024
Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1
% 1 0
% 1 0
% 1 8
% 2% 1
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
E-ticaret’in Mobil Karnesi
Yavaş Açılan Sayfa Oranı %20
646,163
% 2 0
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Kırık Link Ne Çokmuş Değil mi?
Şimdi Google’ı Daha İyi Anlıyoruz Sanırım
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Erken Seçim Öncesi
Devlet’te Durumları Öğrenmek İçin
A Haber’e Bağlanıyoruz
Benzer Sayfaların Oranı Seçimlerde %33 Oy Aldı
3,510 Sayfa
%33
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP Durum Kodlarında Genel Olarak İyiyiz
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Şaşırtıcı Şekilde HTTPS Oranı %73
% 7 3
% 2 7
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Devlet Baba İçerik İşlerinde Nasıl Peki?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Diğer İçerik Metriklerindeki Durum
T I T L E
0
000
000
000
000
Pages with Duplicate Body
2,109
3,508
346
2,984
3,511
Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1
% 3 5
% 3 0
% 3 5
% 2 1% 3
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Devlet Sitelerinde Mobil Biraz Geride Görünüyor
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Tatil Sektöründe Büyük Resim Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP Durum Kodları
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP - HTTPS Oranları
% 9 7
% 3
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
İçeriklere Bakacak Olursak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Mobildeki Durum?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Peki ya Linkler?
D İ Ğ E R S E K T Ö R L E R İ N D ATA L A R I N E R D E İ LYA S C I M ?
B2B - Servis
B2B - Ürün
Diğer
Yayıncı / Medya Finans
Marketplaces / İlanlar
E-Ticaret FMCG İlaç / Sağlık Retail
Devlet Tatil Yazılım / Teknoloji
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Tüm dataların yer aldığı bir blog yazısı hazırlanacak.
Oradan erişebileceksiniz.
twitter.com/ilyasteker
Takip ederek yayınlandığında
Haberdar olabilirsiniz.
T E Ş E K K Ü R L E R
@ I LYA S T E K E R
LAMA :D
M A C H U P I C C H U
1 of 128

Recommended

2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya... by
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...
2023'te Organik Trafiğinizi En Az %50 Arttıracak İşe Yarayan 21 Yöntem - İlya...Ilyas Teker
84.3K views105 slides
2023 Yeni: Rakiplerinizden Neyi Farklı Yaparak Trafiğinizi Kolayca Artırabili... by
2023 Yeni: Rakiplerinizden Neyi Farklı Yaparak Trafiğinizi Kolayca Artırabili...2023 Yeni: Rakiplerinizden Neyi Farklı Yaparak Trafiğinizi Kolayca Artırabili...
2023 Yeni: Rakiplerinizden Neyi Farklı Yaparak Trafiğinizi Kolayca Artırabili...Ilyas Teker
53.8K views84 slides
2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucu by
2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucu2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucu
2023'te Daha İyi SEO Performansı İçin Site Hızınızı Artıracak 12 İpucuIlyas Teker
71.5K views164 slides
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır... by
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...
2023 Yeni: İçeriklerinizi Düzenli Analiz Ederek SEO Trafiğinizi Nasıl Artırır...Ilyas Teker
13.3K views50 slides
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik? by
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?
En Çok Linklenen 1 Milyon Türkçe Sayfanın Analizinden Neler Öğrendik?Ilyas Teker
15.1K views70 slides
Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir? by
Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?
Değişen Google Algoritmalarına Göre Kaliteli İçerik Nedir?Ilyas Teker
88.9K views163 slides

More Related Content

What's hot

Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak) by
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)Serbay Arda Ayzit
2.2K views29 slides
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs... by
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...Ilyas Teker
84.5K views94 slides
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru... by
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...Uğur Eskici
2.6K views76 slides
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak by
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre SınıflandırmakAnahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre SınıflandırmakAnalytics Meetup
111 views57 slides
Canberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuz by
Canberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuzCanberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuz
Canberk Bolat & Barış Vidin - İzleniyorsunuzCypSec - Siber Güvenlik Konferansı
797 views39 slides
SEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek by
SEO ve Girişimcilik - İTÜ ÇekirdekSEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek
SEO ve Girişimcilik - İTÜ ÇekirdekMehmet Aktug
312 views81 slides

What's hot(8)

Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak) by Serbay Arda Ayzit
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Digitalzone 16 sunumum - SEO KPI Neler Olmalı? (Metrikleri Doğru Yorumlamak)
Serbay Arda Ayzit2.2K views
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs... by Ilyas Teker
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
2023 Yeni: Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirs...
Ilyas Teker84.5K views
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru... by Uğur Eskici
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Startup'tan E-ticaret Devi Olmak: SEO Altyapısını Oluştururken Google'ı Doğru...
Uğur Eskici2.6K views
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak by Analytics Meetup
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre SınıflandırmakAnahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak
Anahtar Kelime Listelerini Kullanıcı Eğilimine Göre Sınıflandırmak
Analytics Meetup111 views
SEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek by Mehmet Aktug
SEO ve Girişimcilik - İTÜ ÇekirdekSEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek
SEO ve Girişimcilik - İTÜ Çekirdek
Mehmet Aktug312 views
26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu by Hande Parmaksız
26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu
26.06.18 Digitalzone Meetups - Sesli Arama (Voice Search) Optimizasyonu
Hande Parmaksız586 views
Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup by Analytics Akademi
Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup
Ümit YILMAZ - Yeni Yöntemlerle Kelime Araştırması / SEO Strateji Meetup
Analytics Akademi911 views

Similar to Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?

Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz? by
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?
Şah-Mat, Nakavt: Rakiplerinizin Organik Trafiğini Nasıl Çalabilirsiniz?Analytics Akademi
371 views94 slides
Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Micro MBA Eğitimi / Istanbul Business School by
Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Micro MBA Eğitimi / Istanbul Business SchoolDijital ve Sosyal Medya Pazarlama Micro MBA Eğitimi / Istanbul Business School
Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Micro MBA Eğitimi / Istanbul Business SchoolIstanbul_Business_School
1.1K views53 slides
SEO 101 & STRATEGY by
SEO 101 & STRATEGYSEO 101 & STRATEGY
SEO 101 & STRATEGYTolgahan Öz
478 views199 slides
Seo İpuçları - Sadık ÖZAYDIN by
Seo İpuçları - Sadık ÖZAYDINSeo İpuçları - Sadık ÖZAYDIN
Seo İpuçları - Sadık ÖZAYDINSADIK ÖZAYDIN
485 views17 slides
Seo 101 by
Seo 101Seo 101
Seo 101Erhan Kolci
10 views131 slides
SEO Uyumlu İçerik Stratejisi ile Daha Fazla Organik Trafik Kazanmak by
SEO Uyumlu İçerik Stratejisi ile Daha Fazla Organik Trafik KazanmakSEO Uyumlu İçerik Stratejisi ile Daha Fazla Organik Trafik Kazanmak
SEO Uyumlu İçerik Stratejisi ile Daha Fazla Organik Trafik KazanmakMetehanUrhan
61 views108 slides

Similar to Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?(8)

Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?

 • 1. @ I LYA S T E K E R
 • 2. @ I LYA S T E K E R T Ü R K İ Y E PA Z A R I İ Ç İ N B U G Ü N E K A D A R YA P I L M I Ş " E N K A P S A M L I " T E K N İ K S E O A N A L İ Z İ N D E N N E L E R Ö Ğ R E N D İ K ? ( 1 3 FA R K L I E N D Ü S T R İ , 6 2 FA R K L I M E T R İ K )
 • 3. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 11+ yıllık dijital pazarlama deneyimi Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme 60 Gün Güney Amerika Macerası T O R R E S D E L PA I N E , C H I L E
 • 5. I LYA S T E K E R 60 günün tüm story’leri burada >>>😍 M A C E R A L A R I M I TA K İ P E D E B İ L İ R S İ N İ Z
 • 6. B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
 • 7. B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ? A R G E N T I N A
 • 8. A D V I S O RY B O A R D M E M B E R
 • 9. H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
 • 10. A R K A D A Ş O L A L I M @ I LYA S T E K E R M E @ I LYA S T E K E R . C O M C U B A
 • 11. H AY D İ B A Ş L I Y O R U Z PATA G O N I A
 • 12. Nerden Çıktı Bu Analiz? M O B I L S E O : E N Ç O K L İ N K L E N E N 1 M İ LY O N T Ü R K Ç E S AY FA N I N A N A L İ Z İ N D E N N E L E R Ö Ğ R E N D İ K ? @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 13. Kapsamı, Site-Sayfa Sayısını Genişletsek Sadece Mobil Değil Genel Olarak Şu Sitelere Tekrar Bir Baksak Acaba Neler Bulabiliriz? @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 14. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 15. Y E N I A N A L I Z D E N E K A D A R B Ü Y Ü K B I R D ATA D A N B A H S E D I Y O R U Z ?
 • 16. K A Ç FA R K L I S İ T E T Ü R Ü A N A L İ Z E D İ L D İ B2B - Servis B2B - Ürün Diğer Yayıncı / Medya Finans Marketplaces / İlanlar E-Ticaret FMCG İlaç / Sağlık Retail Devlet Tatil Yazılım / Teknoloji @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 17. K A Ç FA R K L I S İ T E T Ü R Ü A N A L İ Z E D İ L D İ B2B - Servis B2B - Ürün Diğer Yayıncı / Medya Finans Marketplaces / İlanlar E-Ticaret FMCG İlaç / Sağlık Retail Devlet Tatil Yazılım / Teknoloji TA M 1 3 A D E T @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 18. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 19. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G C O N T E N T Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS Pages with Duplicate Descriptions Pages with Duplicate Titles Missing Titles Duplicate Title Sets Short Titles Max Title Length Missing Descriptions Duplicate Description Sets Short Descriptions Max Description Length Max Mobile Description Length No Descriptions & No Snippets Duplicate Body Sets Pages with Duplicate Body Thin Pages Empty Pages Max Content Size Missing H1 Tags Multiple H1 Tag Pages Noarchive Pages Disallowed JS/CSS (Uncrawled) @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 20. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G C O N T E N T M O B I L E Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS Pages with Duplicate Descriptions Pages with Duplicate Titles Missing Titles Duplicate Title Sets Short Titles Max Title Length Missing Descriptions Duplicate Description Sets Short Descriptions Max Description Length Max Mobile Description Length No Descriptions & No Snippets Duplicate Body Sets Pages with Duplicate Body Thin Pages Empty Pages Max Content Size Missing H1 Tags Multiple H1 Tag Pages Noarchive Pages Disallowed JS/CSS (Uncrawled) Separate Desktop Separate Mobile AMP Pages Responsive Design Dynamically Served No Mobile Configuration @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 21. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G C O N T E N T M O B I L E Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS Pages with Duplicate Descriptions Pages with Duplicate Titles Missing Titles Duplicate Title Sets Short Titles Max Title Length Missing Descriptions Duplicate Description Sets Short Descriptions Max Description Length Max Mobile Description Length No Descriptions & No Snippets Duplicate Body Sets Pages with Duplicate Body Thin Pages Empty Pages Max Content Size Missing H1 Tags Multiple H1 Tag Pages Noarchive Pages Disallowed JS/CSS (Uncrawled) Separate Desktop Separate Mobile AMP Pages Responsive Design Dynamically Served No Mobile Configuration Unique Internal Links All Broken Links Unique Broken Links Missing Image Link Alt Tags Max Links Meta Nofollow Pages High External Linking Linked Domains L I N K L E R @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 22. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G C O N T E N T M O B I L E Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS Pages with Duplicate Descriptions Pages with Duplicate Titles Missing Titles Duplicate Title Sets Short Titles Max Title Length Missing Descriptions Duplicate Description Sets Short Descriptions Max Description Length Max Mobile Description Length No Descriptions & No Snippets Duplicate Body Sets Pages with Duplicate Body Thin Pages Empty Pages Max Content Size Missing H1 Tags Multiple H1 Tag Pages Noarchive Pages Disallowed JS/CSS (Uncrawled) Separate Desktop Separate Mobile AMP Pages Responsive Design Dynamically Served No Mobile Configuration Fast Fetch Time (<1sec) Medium Fetch Time (1 sec-Max Fetch Time) Max Fetch Time Max HTML Size Unique Internal Links All Broken Links Unique Broken Links Missing Image Link Alt Tags Max Links Meta Nofollow Pages High External Linking Linked Domains L I N K L E R S P E E D @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 23. Tüm Bu Datalardan Sonra Ruh Halim Nasıl Değişti? @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 24. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Nasıl Bir Metodoloji İle Analiz Ettik? TR ilk 2500 site
 • 25. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Nasıl Bir Metodoloji İle Analiz Ettik? TR ilk 2500 site
 • 26. Detaylara Girmeden Özet Tabloya Bakalım
 • 27. Yayıncı Medya Finans Market place 
 Listing E-ticaret FMCG İlaç Retail Devlet Tatil Yazılım Tech Index %63 %67 %90 %42 %47 %60 %88 %58 %41 %72 Noindex %24 %12 %4 %50 %47 %32 %9 * %56 %10 Benzer Sayfalar %8 %15 %48 %9 %22 %13 %55 %33 %1 %14 4xx Hatalar %0.78 %5 %0.02 %0.5 %1 %1 %0.08 %1 %0.5 %1.3 5xx Hatalar %0.43 %0.02 %0.46 %0.06 %0.2 %0.1 %0.3 %1 %0.1 %0.2 Hatalı URL %0.93 %1 %0.08 %1 %0.2 %0.1 %0.8 %2 %0.4 %3.2 HTTPS %37 %73 %23 %33 %77 %62 %19 %73 %97 %63
 • 28. Yayıncı Medya Finans Market place
 Listing E-ticaret FMCG İlaç Retail Devlet Tatil Yazılım Tech Zayıf Zayfalar %14 %12 %6 %10 %7 %26 %5 %30 %2 %24 Boş Sayfalar %0.84 %0.61 %3 %1 %0.6 %1 %0.6 %3 %0.06 %1.6 H1 olmayan %16 %12 %56 %18 %2.01 %9 %2.22 %35 %2.6 %20 AMP sayfası %2 %1 %0.5 %0.03 * %0.1 * * %0.3 %0.8 Responsive %44 %58 %19 %65 %87 %73 %90 %12 %62 %35 Mobili yok %26 %23 %74 %23 %7 %17 %5 %47 %4 %27 Max fetch time %4 %13 %8 %20 %4 %4 %1 %4 %1.08 %8
 • 29. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Yayıncı / Medya Kategorisiyle Başlayalım
 • 30. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Yayıncı / Medya Kategorisiyle Başlayalım A N A L I Z D E S A D E C E B U S I T E L E R Y O K B U N L A R L I S T E D E N S A D E C E B A Z I L A R I
 • 31. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Şöyle Genel Resme Bir Bakarsak
 • 32. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfaların Index Durumları Nasıl? 0 600000 1200000 1800000 2400000 Sayfa Sayısı 920,211 2,362,595 Indexlenebilir Indexlenemeyen % 6 3 % 2 4
 • 33. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Sitemizi düzenli olarak tarayıp bilgimiz dışında yazılım ya da diğer ekiplerin noindex yaptıkları sayfalar var mı kontrol etmeliyiz. • İçerik değeri düşük olan sayfalarımız varsa bunları Google’a kapatmalıyız.
 • 34. Duplicate (Benzer) İçerikli Sayfalar 315,497
 • 36. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Amaç daha fazla sayfa üretmek değil. • Benzer içerikli sayfalarınız varsa bunları özgün hale getirin ya da birleştirin/yönlendirin • Optimize edilmiş, gerçek değer sağlayan sayfalar üretmek
 • 37. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 38. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfaların HTTP Durumları Nasıl Acaba?
 • 39. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Geldik Yoktunuz 404 Dönen Sayfa 28,773
 • 40. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Geldik Yoktunuz 404 Dönen Sayfa 5xx Server Hataları 28,773 15,934
 • 41. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Geldik Yoktunuz 404 Dönen Sayfa 5xx Server Hataları HTTP Dönüş Yapmayan 28,773 15,934 34,347
 • 42. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Google Analytics sayesinde 404 sayfalarınızı anında öğrenip düzeltebilirsiniz. Bilgi; bit.ly/ga-404 • Server hatası dönen sayfalarınızın nedenini tespit edip tekrarlamaması için yazılım ekibiyle çözüm üretin • HTTP kodu dönmeyen sayfalarınız varsa sistem ekibine kahve ısmarlayın, onları kızdırmadan durumu anlatın.
 Aslında onlar da iyi insanlar.
 • 44. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP ve HTTPS Oranları Nasıl? HTTP HTTPS
 • 45. Amerika’da HTTPS Oranı %68’e Ulaştı @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 46. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sıralama Faktörleri Arasında Yer Alıyor
 • 47. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 48. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • HTTPS geçişi artık bir lüks değil, ihtiyaç. Halen geçmediyseniz mutlaka geçişi planlayın.
 • 49. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Geçiş İçin Bu Checklist’i Kullanabilirsiniz Göz Atın: bit.ly/HTTPS-Gecis
 • 50. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İçerikler Ne Durumda Acaba?
 • 51. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Title, Description değerleriniz diğer sayfalarınızla aynı olmasın. Özgün ve benzersiz olsun. • Bu değerleri boş bırakmıyoruz değil mi? • Çok kısa ve çok uzun yazmamakta fayda var
 • 52. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biraz Daha Derine Dalacak Olursak Zayıf Sayfalar Boş Sayfalar Engellenmiş JS/CSS H1 Etiketi Olmayan Birden Fazla H1 527,041 31,389 595 608,182 401,758
 • 53. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Zayıf sayfalarınızı içerik anlamında zenginleştirin ya da farklı sayfalarınızla birleştirip / yönlendirin. • Boş sayfalarınıza içerik üretin ya da bu sayfaları noindex’leyip Google’a kapatın. Ya da komple Google indexinden silin. • H1 olmayan sayfalarınıza H1 yazarsanız şirinleri görebilirsiniz. • Her şeyin fazlası zarar. Birden fazla H1 etiketi kullanmayın.
 • 54. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 55. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bu Sorguların %60’ı Artık Mobil
 • 58. Hatta Bir Saniyemizi Bile Onsuz Geçiremiyoruz
 • 59. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sonuçlara Geçmeden Önce Mobile SEO Tarihçesi
 • 60. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor?
 • 61. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor? Cihaza göre
 • 62. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor? Cihaza göre
 • 63. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google Responsive Site Seviyor
 • 64. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bu Sene Mobilin Yılı Olacak
 • 65. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Olamadı Sizin için trafik fırsatı
 • 66. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Mobile-First Indexing Geldi Hoş Geldi
 • 67. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bazı Siteler Düşüşe Geçti Bile
 • 68. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Halen mobil sayfanız yoksa bırakın olmasın. Yaşayın bu hayatı. • AMP’e dikkat. Google bu konuda kafayı kırmış durumda. • Yapabiliyorsanız responsive yapın sayfalarınızı. Sorunsuz, temiz.
 • 69. Sayfa Hızları Ne Durumda?
 • 70. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Hız, Dönüşüm Oranlarını Ciddi Oranda Etkiliyor
 • 71. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E 2.5 Milyon Dolar Kaybedecek Kadar Zenginseniz Ayrı
 • 72. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E T Ü R K I Y E ’ D E K I YAY I N C I S E K T Ö R Ü N D E K I S AY FA L A R I N H I Z D U R U M U ( T E M S I L I ) 7 8 4 , 4 4 1
 • 74. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google: Ortalama First Byte İndirme Süresi
 • 75. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google: İçerik Kullanıcıya Kaç Saniyede Gösteriliyor?
 • 76. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google: Sektörlere Göre Sayfa Büyüklüğü
 • 77. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? https://testmysite.withgoogle.com Favorim
 • 78. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Linkler Ne Durumda Canlar?
 • 79. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Peki sen 2 milyar 89 milyon milyar sen bu linkleri ne yaptın?
 • 80. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • HTTP 200 dönmeyen mobil ve AMP sayfalarımızı tespit edip fixlemeliyiz. • Canonical verdiğimiz sayfaların 200 OK döndüğünden emin olmalıyız. • Kırık linkleri Google crawl budget’ı daha sağlıklı kullanmak için başka sayfaya yönlendirmeli ya da sayfadan kaldırmalıyız.
 • 81. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Finans Kategorisinde Durumlar Nasıl?
 • 82. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Genel Resimde Durum Nasıl?
 • 83. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfaların Index - NoIndex Oranları? Index 51,980 No Index
 9,211 % 6 7 % 1 2
 • 84. Duplicate Sayfa Oranı 12,047 Tüm sayfaların %15’i
 • 85. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sıcak Para Varsa Tüm Sayfalar 200 Ok Dönüyordur?
 • 86. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Keşke Öyle Olsa Ama Değil % 5 % 2
 • 87. HTTP - HTTPS Oranı
 • 88. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP Sayfalar Halen Var (Listenin Çoğu Banka) % 7 3 % 4 0
 • 89. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İçeriklere Yakından Bakalım
 • 90. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Durum Vahim :) T I T L E 0 500 000 500 000 Pages with Duplicate Body 6,418 9,865 464 9,616 12,666 Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1 % 1 6 % 1 2 % 1 3 % 9
 • 91. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Finans Sektörü Mobilde Nasıl Peki? % 5 8 % 2 3
 • 92. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfa Yüklenme Sürelerini Konuşacak Olursak 1 0 , 0 5 4 S AY FA % 1 3
 • 93. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Al Gırdın Gırdın
 • 94. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Marketplace / İlan Sitelerine Geçelim
 • 95. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Büyük Resim Az Çok Tahmin Ettiğimiz Gibi % 4 8
 • 96. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfaların Index - NoIndex Oranları? Index 1,129,867 %90 No Index 58,243 %4
 • 97. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bu Kategoride HTTP Dönüşleri Nasıl? Oranlar diğer kategorilere göre daha az
 • 98. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bu Kategori HTTPS Konusunda Tembel % 2 4 % 7 6
 • 99. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E 600,000’den Aşağısı Kesmiyor Bizi
 • 100. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Diğer İçerik Metriklerindeki Durum T I T L E 0 000 000 000 000 Pages with Duplicate Body 35,218 706,990 44,34376,235 657,695 Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1 % 5 2 % 6 % 5 6 % 3% 4
 • 101. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Mobil Tarafa Bir Göz Atalım
 • 102. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Kırık Linkler Her Kategorinin Büyük Sorunu
 • 103. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Teknik SEO Diyorsak E-Ticaret’siz Olmaz
 • 104. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E E-Ticaret’te Genel Tablo
 • 105. Duplicate (Benzer) İçeriklerin Oranı %10 293,436 sayfa
 • 106. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP Kodlarında Durum Nedir?
 • 107. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP - HTTPS Oranı % 3 3 % 6 7
 • 108. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İçerik İşleri E-ticaret Tarafında Nasıl?
 • 109. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Diğer İçerik Metriklerindeki Durum T I T L E 0 000 000 000 000 Pages with Duplicate Body 84,722 587,552 38,537 327,424322,024 Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1 % 1 0 % 1 0 % 1 8 % 2% 1
 • 110. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E E-ticaret’in Mobil Karnesi
 • 111. Yavaş Açılan Sayfa Oranı %20 646,163 % 2 0
 • 112. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Kırık Link Ne Çokmuş Değil mi? Şimdi Google’ı Daha İyi Anlıyoruz Sanırım
 • 113. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Erken Seçim Öncesi Devlet’te Durumları Öğrenmek İçin A Haber’e Bağlanıyoruz
 • 114. Benzer Sayfaların Oranı Seçimlerde %33 Oy Aldı 3,510 Sayfa %33
 • 115. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP Durum Kodlarında Genel Olarak İyiyiz
 • 116. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Şaşırtıcı Şekilde HTTPS Oranı %73 % 7 3 % 2 7
 • 117. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Devlet Baba İçerik İşlerinde Nasıl Peki?
 • 118. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Diğer İçerik Metriklerindeki Durum T I T L E 0 000 000 000 000 Pages with Duplicate Body 2,109 3,508 346 2,984 3,511 Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1 % 3 5 % 3 0 % 3 5 % 2 1% 3
 • 119. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Devlet Sitelerinde Mobil Biraz Geride Görünüyor
 • 120. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Tatil Sektöründe Büyük Resim Nasıl?
 • 121. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP Durum Kodları
 • 122. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP - HTTPS Oranları % 9 7 % 3
 • 123. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İçeriklere Bakacak Olursak
 • 124. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Mobildeki Durum?
 • 125. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Peki ya Linkler?
 • 126. D İ Ğ E R S E K T Ö R L E R İ N D ATA L A R I N E R D E İ LYA S C I M ? B2B - Servis B2B - Ürün Diğer Yayıncı / Medya Finans Marketplaces / İlanlar E-Ticaret FMCG İlaç / Sağlık Retail Devlet Tatil Yazılım / Teknoloji @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 • 127. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Tüm dataların yer aldığı bir blog yazısı hazırlanacak. Oradan erişebileceksiniz. twitter.com/ilyasteker Takip ederek yayınlandığında Haberdar olabilirsiniz.
 • 128. T E Ş E K K Ü R L E R @ I LYA S T E K E R LAMA :D M A C H U P I C C H U