Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tequila Terroir by Brady Bunte

160 views

Published on

Agave land and how it affects the taste of tequila

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tequila Terroir by Brady Bunte

 1. 1. ' ' ‘ ' ' "/ I-: "--. ,.': ::: : A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 N°Wf5;1Get? Y0!! .tA: i'. '119S¢: i15:. l §i§. Bra: dyBlnt§‘_§ y A y W y y y y y y g "E‘”’E””E"‘; .P, i‘: " »z~‘. ‘~. -1%-‘. ;i. ‘i~“: “-: *‘; *‘I“; ‘i“; ‘3 :53TP9P: “1a? t"5i"’5‘“E” 3 e w dtbice for ~$1.3l“Tl“i1‘,9s3E-§’(1.k, j“$t-E353111$ t I E i ‘ ' l l ' l 'n§«’£’oi»margaritas; tr g;
 2. 2. /I-: " -1,. ': ::: : IIIrequtxaxwasrtmvnyIII 3.. _§. ... f.. ._§. ._. §.. ._f. ... §__. §.. .I§. d:. ..f. ._. BN9W. $l. €_¢t? ._Y9!t. IA§. '.'? l9$? f.15f. i 3 5 5 3 5 5 : 1 . I I ' 3 3 5 3 5 5 3 I r li§'°#, t[rIIter§te¢rh, I.ii, il; ey; _1,I. ,.I; =i, {,. §;s hewsversrthei I I I I I I 3id3,; I3ri. i"! ’"‘: 'Vl$éi‘Ih§viiJsI$l3l‘: "e: t3l‘ii3l‘; .g’3Efbi he 3i"§‘I"i'°§°‘1, I I I I I I = $11“! !! and s= areful1v, in; °IrdIerI etc Idraw 2 E .9111. Iissgvivid; natI{£§M1E4z¥§; ,and; dlept-.13. 2
 3. 3. i; I§ 3Ira%di3|1nf'<*g; ‘;: y - - - 3 3 - 3 3 3 3 3 5- 3 N0WI$,1GI¢t$. Y0!i. IAEI'. '?1PS¢EI15E. I
 4. 4. 239%" own I 33('*7"-if
 5. 5. E II1IIII; ItI: IiIII; t is : III2IIIIsIspIeI¢_= .If. .!¢; Inext: efzemtexisgzttaapage ‘ ’ This’ 51‘it‘T¢= liIIl: é§ ii-as ‘Ii: the ’ ‘ ‘ ’ 3 I I C‘, itu3Y3:’i. ‘0.f, ,i. "l1', g‘¢‘fn[I!3lCi'.1flf. I‘the nfig‘ 1% mice or iIII1is¢o 5 I I I I I state : aIIaI"s: IIIIne: E. pa3.1'«'I3S. -i3n. 3.G. I3lAa. !3la3jII. :at03,. A I n E Netefiiirf. Mi¢hJ¥éit? a’R<T3‘li? rThae1ipa$I : i
 6. 6. I ‘ % Thé ’c§aia§téri§Pp§q$athéqpattgriasi aim} séili ‘ ‘ ’ % % % nugfr>: ;g; ;,a, t,§*, g.g, r«? éa: en: agaiv' e'i“*~ g roIwLin'g ream} J % % y % . alséfténd. to _ha'v. é . their '. o,: v_1f %i1'1flue'n'ceo1: «tfheg. . h , I % Atésfie 3°‘ *1’{«%‘-%5i>'%11%‘J= :'!7‘tT%<. ?’r%L3"*1‘Ie 5 I i J J j m]199s: +2o14[UU
 7. 7. E. 0 '0 I; e;g; i9;IsI 4:9 I! $l! i$¢§tI19'01'l! ’§m9St§I1Si! E IIII: IIg:9wth: I9£ItlI¢: Iagaveiila-I§5:III Ix I nfcaiaraiagétaé nrIaI, I«gyIg, ;--3-n: e.; atI-S-pass: »aIe: o I E I I IaaagizvI: aai:6‘i: %“aVztasIa. i1adzriala ~ 7 V I I : or= '-, "s? r"i‘I‘ifat‘? éa*+frar: I. based °1M8$*eSa1.°I$°-E= !$dE 3 I Iwétla an Inndarfiqgiagygfgga ‘b; °ttI1iIII9I I I I I I I I II1I9*9 sI. 2II14InH
 8. 8. E St§fé? i§¢:7éIfi9FI1I7II9fé7i1;I I I iIIiIIl$¢iIII9iIth¢IsiI!9l§IIlatagesttéaqaxtauésténsir I I I I I I I I . I I I '; Pl_a‘: §ts§’that§' "a'§fi; .;gI1?; I__I#“*hv[Jv’Ii‘ iirlghé‘ IIp¢wIandsI got I II I I I I *; “i. *T*I, I,'? %9;'1~‘! I'~, .‘. .2.i; $*I%*. I““"? °'; 'I“§“ ‘I3? °§‘*? 9‘ a'''*’%‘! '?'‘‘{‘ If I I I I I t-Hatnzelnade. upIofI: rIedIy. olcanic: Isoils, 5 I éaéalfi Ii? ! Men fe= i~I35‘i5’~"v’i? lK;4"¢it#II%= !tajsha f ’ V
 9. 9. uI¢ssIIIgI¢IaIges: IIqaIIe-IIIIIII . .. ... I. .. II. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. I I IETILIIILIII: III; II; II; Iand: ea: ItIIyI 1f». '¢"IIInd-the1e¢Ifii1a3fék¢S an%spi¢i¢rILI I I I I I II
 10. 10. iasIaveLI pMt饑a? i‘II= =‘é’aIIiaT? fi’a? I31Iiaaa % J }hiIIIIlaIidsiI tent! .: t‘°I‘r-¢c§éI@O%leé§2!°§u9nr9sEI$9ostEIgi §*ifi'$f#11iII*! *‘T1*§*11f°V1&1‘? I ~ I I I“A§éa%étdiI}; gI»iII*%I! #Iad§'IégII§iIriIe; tinié Ins ’7‘f"Lf¢"1Iéé§I; t:hIé'I51§fitS’It¢IE‘diI§'§1€é‘ {er I I I I I I I I I I 35-~*~Z I~~intoIth¢»$oil~f01‘IWafe1i I I I I I I WI II II I1I995I42(I14IHfl
 11. 11. 2 him-*#= L tend #° 2 ; 1°$=2=¢i= .lh11*htMhe .1°a"1='! “1. va: ierz- 2 2 J % % J fif f1iééS’é%g, i.§i5i1i‘§; i;1iié3;€1.gj_y§% %3ffi%i$iéA [séifé % % A J A % J % , %;, he»p1a%: sts%are: %a1s¢ab1¢%to%tap ’il!1fi6‘ % J % % % % % : ';'ic11_e:1nine[ra'l : '(leIpo‘sits. ~3~7 ‘ % ‘V ' % % ‘ E M%%; %§199sz;2o14z%wM
 12. 12. 1 W‘ torscsém»= <a‘. n°wssJussstJnsa 2 2 1°? ‘ 21!‘! !! #11 W! ‘ 3"? .1°: "1*'! ‘4 "~“. i°FY: - 2 2 E%%%§%J%*i‘hiéis¢§%5é;1,; i‘$i¢. s!§¢4¢é41éé ftliééaiisé fé: »s-, t»h; =;, ;1,n. i’g‘: h:erJ §'¢1iI11'aIJ1if~{7 tequilas J J J J J J J J J J J §J J199J jé2014jjjjjj
 13. 13. E aggm unit 7:3-’£; i?or&i: n£': ‘:i. ;?a? :nl'171'e: r's. ii-: nt1ty 1 I J J w; it+1:n1r= :Jt1.uaJ; Jre: gJ: ¢r: :L: r «st ! ,:‘r:1aJ: ::: :J‘fa1JuJ,1.1g; aJg2{J-J: x:: «,: ;:J, J J J J 3;, e % % 9ulnI1II: ~j§Ia. toJ1toIimdIIs -tic pr¢a. ué’é” J-; -1&1a£"iesu'£iTi“e % V % J J ‘ tag 9,; it! !9.ls, l!. s9Q . §i.9.. lIJs. !.u! .§ J J I n E ” % J % %#ti§iii%fi#h§é%»ifiéf %#i9#fvé ii % % % % % J - -J - J - - J: - J f'g; ;9}3nJ neare. r=t9 ~th‘e: Gulf: JoI: Mexico -in - -: J ~ : - » J 4- - « : - t, e.I. islsE. t9 5.193!! ! . i?! .f. ¢!l3!11!. i. vith . é, . % . _ . . E 9‘;1.‘}§'I£%*l‘9.‘.3XNE
 14. 14. ; E Mlnvle mtE/ bi3€iinC1fi.3Tm}?1£rS«iin: nt: t7 1 I I E J J ilriitliiii u; :eJ : re: gi¢n1s cs: pr-tJ-JuJ,1,iz»fasJ J: -;ndJ J J J J J e J J aJumaua: o;tena: s »t: opr¢a-J-é’é” n‘; 'saa€= ‘-i1a‘uT: ‘:"ire%-'-‘ifis‘JJ‘5JJ‘ J J 2 sJ. I;g: : T.; Js». JJ, J;.9,J$: Jw. ,J; ,,e~. ?~*. ’;‘*7.“: ~a’. J:‘J: “;~». ;.; n . J.. .% a. i.. J J J J J JJ: J:nJmJ; rJ. eg: »:-. »J: JJJJ J J J J J J J J JJJJJJ USD/ MXNJJJJJJJJ J § JJ 1§995{+2014JHH
 15. 15. : : : F9? 3.fiY91}9I‘€1:! :¢i1'! ‘9‘c1§15¢1’J)°: §§§¥¢ J. J. J. J. ‘ V 3“§"‘? l°J‘. l9."a‘3’.1J°. “W 'J". i3’1'f“3 .9.‘ ’ l . . .5. . . .3. . B_un_to Lregoxnxnends flick‘ ‘t. °o. J. 1 55.? J. ..5.1?? !.! *4-5 9! 1§94r*#>1s. !n! ?I¢? .9f 1.. ... ..sI= -v¢e= ..-JA.3. >4 2 . .1.II. |_ tkigiwéx 91.9). ’ <%". .I. !*”. "'”'; _.°. '.§'“lT-1?*_”f‘= .“T"%‘*'L'1.? T£'? I9.= . at-:39. s. nn. :s: -11194 PI . E. . 4 4 - - : tuvoimgfinqwhe nddition: of; glucose; and m: _cto. so: : : ~ - ' - J : USDIMXN: ' - - J. NJUJ199s: e2m4JWJJ
 16. 16. . . . . . . .1. :,. ]) Jlitadyz. Jlinxxt/ ..[t. ‘e5J‘J5.J{1?s5s5‘Ji? e¢:9‘t‘. x‘1.‘Ji‘rttJ: :L4s.2-3.J= A I . . gauging . we 9£i+«Jt: ;l1¢= J3ebtl¢t4y; né>s«i. Is§. r J;2.amlJc9mp! e.xityz9£. tlnezIJlawors. J- = J J I J ~: ~Train. i*I1g' ~yfi}1H£~i¢lfJto §-id. e_n-t: if—'. yJ JJtJhJe. J J J J J J M11 heflpinipickinywt 1t<vIw. l[<nist J § p.2-. .2-. .;Jtne. tequi1§1§§? -,/ .i3%’é: 'Nagea. z.-2-J5; E.
 17. 17. . . . . . . .]. :,. ]) J31.-'. a.¢! y;. JBnfi€? é!§é1i’e¢9‘ifi. i‘n: em! s.2 xy J s. uent1e: Jy»nasJ; nsJ» o; r. v ‘A tfimnger the’? Je1qiui1aiisJ J J; J J J: J . . _ W J. bajJr~: >eJ. ls; JtheJJsmoother.1JJJJJJJJJ 3 J sjI. l)‘t1e_r . a:1n; d.§n: u‘ltifa'c'et: ed. fhé . £lévbts . . . . 2 L7§o': ‘:{MXNJ = I I J I I = muw J1i995i+2014JH J
 18. 18. . . . . . . .1 J .2 , .1) . . . . . . 4 n > v ‘ fitg~«. ~'! "'~'K-~ . §.J_E. .J. E.. ,!! !§. lSi! l9.§, B91§.9fhttll§1.8l! i?! l§1Vm9St§.15E. I ' ' ' ' ' ' ' ‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I 1 I . E-. ‘»E~4.<i- <§- ! i E<9g~-tO ~E-; J °K “~! ~<»I J . ... ... ... ... ... ... J.. ... ... J.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,. u n v u n n u u n ~ n n u u n A u I u : u n ¢ - u u : u u : u n n n n - u n : u n n n n n u n - u v u u u - - u n - u u : u n o n - u v 2 i I i I I i 1 I J a u v n n - : n n c n n a n n I I n n J _Jéke . on ; the; flaxgors. of : the : wood. J: J . A . J J: . J iEW: (A’f:3:: ::: U§D/ MXJJEJEJEJJ % 7iLLJLJl995é

×