Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Revista final web
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Box IR finansmarknadsenkät 2011 executive summary final

Download to read offline

I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkät-undersökning, där professionella aktörer på
finansmarknaden fick svara på frågor om investerarrelationer i svenska börsbolag. Intresset
för undersökningen var över förväntan och totalt besvarades enkäten av 106 personer,
vilket motsvarade ca 20 procents svarsfrekvens, trots att undersökningen till stor del
genomfördes under brinnande kvartalsrapportsäsong.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Box IR finansmarknadsenkät 2011 executive summary final

  1. 1. Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright © Box IR
  2. 2. Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genom- förde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning, där professionella aktörer på finansmarknaden fick svara på frågor om investerarrelationer i svenska börsbolag. Intres- set för undersökningen var över förväntan och totalt besvarades enkäten av 106 personer, vilket motsvarade ca 20 procents svarsfrekvens, trots att undersökningen till stor del genomfördes under brinnande kvartalsrapportsäsong. Respondenterna fördelade sig enligt vidstående diagram. Övriga 14% Förvaltare 44% Analytiker 42% enkäten bestod av sammanlagt tio frågor. svarsalternativen utgjordes av såväl flerval som rena textsvar, vilket också genererade många intressanta kommentarer. På följande sidor ges en sammanfattande redogörelse för svaren på frågorna, men låt oss börja med några enkla slutsatser och intressanta citat. • När proffsen ombads nämna de tre viktigaste faktorerna för att ta ett investeringsbeslut eller ta upp ett bolag till bevakning hamnar CsR-frågor längst ner på listan. även en direkt fråga om vikten av CsR-frågor visar att dessa frågor väger relativt lätt. Om enkäten inte varit anonym hade nog svaren varit lite mer politiskt korrekta. • De viktigaste forumen för investerarrelationer är one-on-ones, rapportpresentationer samt IR-webb medan sociala medier, trots en explosionsartad utveckling, har en lång väg kvar för att nå finansproffsens gunst (delvis beroende på att svenska bolag inte är speciellt aktiva vad gäller IR och sociala medier). • Tillgänglighet till management är viktigt, men det gäller att de säger rätt saker. ”Varför går en IR in i ”closed period”??? Ligger det inte i jobbet att kunna kommunicera på ett sätt att detta inte behövs!?” Analytiker ”Bra IR kännetecknas av tillgänglighet, snabb respons, god bolagsför­ ståelse kombinerat med förståelse för hur aktiemarknaden fungerar. ” Analytiker FInansMaRknadsenkät Maj 2011 2
  3. 3. Kort sammanfattning av slutsatserna från enkäten Tillgänglighet är viktigt, men det räcker inte när det gäller nivån på IR-arbetet och tillgängligheten till ledningen är det viktigt att beakta skillnaden i de resurser som bolagen har möjlighet att lägga ned. Bland Large Cap-bolagen består IR-avdelningen oftast av flera personer, medan IR-arbetet i Mid- och small Cap- bolag till stor del hanteras av Vd eller finanschef. Generaliserat visar vår enkätundersökning följande: Varannan analytiker • Large Cap anser att ledningen Bra nivå på IR-arbetet, men tillgängligheten till ledningen är sämre. Varannan analytiker är svårtillgänglig tycker att ledningen är svårtillgänglig i svenska Large Cap-bolag. • Mid Cap Ledningen anses mycket tillgänglig, men var tredje tycker att nivån på IR-arbetet är otillräcklig • Small Cap 6 av 10 tycker att Hög tillgänglighet till ledningen, men låg nivå på IR-arbetet. sex av tio tycker att IR-arbetet IR-arbetet inte inte håller måttet. håller måttet hos Small Cap ”Nedlagda kostnader och ambition återspeglar kvalité.” Analytiker CSR-frågor står lågt i kurs CSR – är det bara av naturliga skäl lyfts ofta CsR-frågor fram som viktiga investerings-kriterier och det finns ”politiskt korrekt”? idag ett stort antal fonder med etisk inriktning på den svenska marknaden. att detta är åtminstone ”politiskt korrekt” råder det inget tvivel om, men när börsproffsen tillfrågas anonymt står CsR tämligen lågt i kurs. detta illustreras bl a av att endast tre personer anser att CsR-frågor är mycket viktiga för deras investeringsbeslut. Hur viktiga är 5 3 CSR-frågor för ditt investerings- beslut/din bedöm- 4 19 ning av ett bolag? 3 39 2 25 1 17 denna bild förstärks ytterligare när de tillfrågade får ange tre kriterier för att ett bolag ska vara intressant att investera i. endast två personer har CsR bland sina topp tre investerings- kriterier. FInansMaRknadsenkät Maj 2011 3
  4. 4. Årsredovisningen kostar mer än den smakar det är allmänt känt att svenska börsbolag lägger väldigt stora resurser på sina årsredo- En kvarts miljard visningar, i pengar räknat rör det sig om storleksordningen en kvarts miljard kronor för de kronor spenderas noterade bolagen (se Box IR:s årliga IR-enkät 2010). I takt med att IR-webbens betydelse på årsredovis- ökat har också betydelsen av årsredovisningen som informationskälla för finansmarknaden ningar… minskat. Färre än hälften av de tillfrågade i vår enkät anser att årsredovisningen är viktig eller mycket viktig. …men färre än även om PdF fortfarande är det vanligaste formatet på den digitala versionen av årsredo- hälften anser att visningen, har det blivit allt populärare på senare år att skapa en mer avancerad Flash- eller den är viktig som HtML-baserad variant på hemsidan. detta tillmäts dock mycket litet värde av finansmarkna- IR-verktyg dens aktörer när man får ranka olika IR-åtgärder. Skala 1–5 där 5=oviktigt och 5=mycket viktigt One-on-ones 4,19 Rapportpresentationer 4,16 Informationsrik IR-web 3,97 Roadshows 3,78 Kapitalmarknadsdag 3,75 Webcasts 3,71 HTML-baserad ÅR 2,81 Nyhetsbrev 2,57 Sociala medier 1,76 HTML-baserad års- HtML- eller Flash-baserad årsredovisning möts t o m av starkt ogillande av vissa, vilket fram- redovisning sågas går tydligt av följande kommentar från en analytiker: ”Alla bolag som har sin årsredovisning på hemsidan i något annat for­ mat än PDF borde GENAST SLUTA MED DETTA. Är inte intresserad av någon Flash­baserad version som är fullständigt användarovänlig. PDF är det bästa, punkt slut. ” IR-webben är viktig för finansmarknaden när man vill ta del av börsbolagens finansiella kom- 2 av 3 tycker att munikation. detta visar sig tydligt när man tillfrågas om hur man helst vill information från IR-webben är viktig börsbolagen. 70 procent av finansproffsen anser också att bolagens IR-webb är viktig eller eller mycket viktig mycket viktig. Vi kan också konstatera att IR via sociala medier som twitter, Facebook etc. möts av oin- Svagt intresse för tresse från finansmarknaden. detta är dock en relativt ny företeelse och svenska börsbolag sociala medier ligger definitivt inte i framkanten när det gäller dessa nya informationskanaler. One-on-ones när One-on-ones och rapportpresentationer är investernas favoriter när det gäller IR-aktiviteter marknaden får välja från börsbolagen. FInansMaRknadsenkät Maj 2011 4
  5. 5. Vad kännetecknar bra respektive dålig IR? ”Tillgänglighet, tillgänglighet, tillgänglighet och verksamhetskompetens. SKA sitta i bolagsledningen om intressant för analytiker.” Analytiker Vad kännetecknar Tillgänglighet 33 bra IR? God kunskap om bolag / bransch 19 Öppenhet 12 Snabb information 11 Transparens 8 Kontinuitet 5 när finansmarknadens aktörer själva får sätta ord på vad som kännetecknar bra IR nämns Tillgänglighet är tillgänglighet oftare än något annat. Ingen av de som svarat anser dock att endast tillgäng- viktigt, men bra IR lighet räcker. det framstår tydligt när vi sammanfattar resultatet på frågorna om nivå och kräver även… tillgänglighet ovan. ”Öppenhet och ärlighet i kommunikationen. Man är beredd att diskutera sina svaga sidor i bolaget. Har en bra kunskap om sin sektor, konkurren­ ter, leverantörer, kunder och omvärldsanalys. ” ” Förvaltare det är tydligt att marknaden efterfrågar öppenhet, transparens och ärlighet i den finansiella …öppenhet, trans- kommunikationen. dessutom anser många att det måste finnas en förståelse för hur fi- parens och ärlighet, nansmarknaden fungerar och att god kunskap, inte bara om det egna bolaget, utan även om men också förståel- bransch och konkurrenter är a och O för att IR-arbetet ska fungera väl. se för hur markna- den fungerar ”Förståelse för hur analytiker och förvaltare jobbar och tänker. Bra kunskap om det egna bolaget samt konkurrenter.” Förvaltare dålig IR uppges ofta vara motsatsen till synpunkterna ovan, men några kännetecknande Att hålla inne med citat är värda att lyfta fram: dåliga nyheter upp- skattas inte ”Mycket info i goda tider, knapphändig i dåliga. Information som är svår­ förståelig, förmedlad av endast anställda informatörer samt är känslo­ styrd eller av typen ”corporate bull shit” . ” Förvaltare ”Begränsad information, orealistiska målsättningar.” Analytiker ”Ett annat oskick är när IR bojkottar kritiska analytiker som inte anbefaller Eller när kritiska analytiker får sämre service köp av aktien.” Förvaltare ”Att man bara häller upp kaffet på presentationerna, man inte klarar av en bra företagspresentation/dragning själv. Tyvärr har man ofta för att upp­ fylla den kvinnliga kvoten satt en ”blondin” där som IR och det duger inte! ” Förvaltare FInansMaRknadsenkät Maj 2011 5
  6. 6. Vad är viktigast för investeringsbeslutet? Professionella investerare och analytiker anser att likviditet i aktien och vinsttillväxt är de viktigaste kriterierna för att investera i eller ta upp ett bolag till bevakning. Nämn tre kriterier Börsvärde, likviditet 40 för att ett bolag ska Framtidsutsikter, tillväxt 34 vara intressant att Företagsledning 22 ta upp till bevakning Investment case 19 eller investera i IR, kommunikation 18 Värdering 18 Affärsidé, strategi, konkurrenskraft 17 Finansiella nyckeltal 11 Track record, historik 10 CSR 2 Bra IR lika viktigt I det här sammanhanget är det också intressant att konstatera att IR och kommunikation är som investment lika viktigt som värdering och investment case. case eller värdering Vill du få en utförligare presentation av enkäten? Kontakta oss så bokar vi in ett möte! FInansMaRknadsenkät Maj 2011 6
  7. 7. Om Box IR Box IR är ett konsultföretag inom finansiell kommunikation specialiserat på investerarrelationer och strategisk företagskommunikation. Vårt erbjudande baseras på rådgivning från seniorkonsulter med en mångårig bakgrund inom aktiemäkleri och analys. kombinerat med vår erfarenhet från kommuni- kation, PR och media kan vi erbjuda ett integrerat tjänsteutbud byggt på branschkunskap och första- hands kapitalmarknadserfarenhet från några av nordens ledande Investmentbanker. Box IR ägs och drivs av Mikael Zillén och tomas Öqvist. Med över 30 års gemensam erfarenhet från den finansiella sektorn och dryga 10 år av finansiell kommunikation är vår vision att bli den ledande kom- munikationsbyrån för företag och organisationer som efterfrågar spetskompetens inom finansiell kommuni- kation kombinerat med finansmarknadsexpertis. I syfte att vara kostnadseffektiva och samtidigt kunna erbjuda kunderna ett heltäckande tjänsteutbud har Box IR strategiska samarbeten och ett nätverk av etablerade specialister, bl a sjö&Berg för grafisk formgivning, trycksaksproduktion, m.m. Kort om grundarna: Mikael Zillén har en civilekonomexamen från stockholms Universitet. Han har sedan 2005 arbetat med finansiell kommunikation och investerarrelatio- ner, såväl i egen regi som på byrån Citigate stockholm. Mikael har en gedigen finansmarknadsbakgrund från firmor som Handelsbanken, nordea och danske Bank, där han under drygt 15 år var verksam bl a som institutionell aktiemäk- lare. Mikael har haft ett stort antal större svenska och amerikanska institutioner samt hedgefonder som kunder och har erfarenhet från ett flertal börsintroduk- tioner. Tomas Öqvist är civilekonom från Handelshögskolan i stockholm och har mer än 15 års erfarenhet av finansbranschen, bl a som aktieanalytiker på Carnegie och alfred Berg, varav ett flertal år som topprankad inom It-sektorn. tomas har varit rådgivare till större svenska, europeiska och amerikanska institutioner som handlar med nordiska aktier och har dessutom medverkat vid flera börsin- troduktioner och M&a-affärer. Han har sedan 2007 varit verksam som konsult inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. För mer information kontakta oss på telefon 08-21 41 00 eller besök oss på vår hemsida. Box IR: Mikael Zillén tomas Öqvist telefon: 0762-13 00 40 telefon: 0705-54 34 40 e-post: mikael@boxir.se e-post: tomas@boxir.se www.boxir.se

I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkät-undersökning, där professionella aktörer på finansmarknaden fick svara på frågor om investerarrelationer i svenska börsbolag. Intresset för undersökningen var över förväntan och totalt besvarades enkäten av 106 personer, vilket motsvarade ca 20 procents svarsfrekvens, trots att undersökningen till stor del genomfördes under brinnande kvartalsrapportsäsong.

Views

Total views

1,280

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×