Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VE HUE

266 views

Published on

"Tìm lại Huế xưa" trong Về Huế chính là nói lên trọn vẹn từ kẽ tóc chân tơ nếp sống của Huế trong hiện sinh thường nhật đon sơ của thành phố "cười trong nước mắt" này, nói bằng cả chân tình của một người thương Huế. Bởi thế, độc Về Huế là đã gặp được Huế một thời trong mãi mãi.

Chỉ cần đọc Về Huế, chúng ta cũng cảm thấy hơn một lần trở về với Huế bằng một tâm trạng kỳ lạ, khó hiểu là "phải" trở về với Huế để...đi...tìm lại Huế.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VE HUE

 1. 1. Cu n s ch V Hu c a Tr n Ki m o n n v i t i trong l c t i ang chu n b v th m Hu l n th m i. T i b t u c V Hu v i m t s t m mu n bi t Tr n Ki m o n kh o v Hu nh th n o, b i v ch quan t i c ng t cho m nh l Hu chay v s nh Hu h n ai. Chuy n v Hu l n n y c a t i sau khi c V Hu h t nhi n mang nh ng d u nh n kh c h n nh ng l n tr c. L n n y v Hu c ng i n c m h n, i n b n b , i n ch b p, ch h t sen, n c m m Ph , i qua c u Tr ng Ti n, v o Th ng T , v i N i, i thuy n tr n s ng H ng, ng m tr ng th ng tu n l l ng tr n d y n i Kim Ph ng Nh ng t th v c ch nh n c a t i c h i kh c. T i kh ng v i v ng l m v a l ng c i d d y tr ng r ng v n h u n c a m nh nh tr c, m kh i s cu c n b ng m t c i nh n s nh i u c a t c gi V Hu .
 2. 2. T c m h n v a c d n l n b n m t qu n nh b y gi ang n i ti ng l ngon c bi t n i C n, qu h ng c a nh ng con h n qu gi trong t c ph m V Hu . N s T n N H Kh ng ( r i Hu kh l u v t i nh n v o t c m h n, c ng k u l n m t l t: Chi l r a R ng t p m m to c ni . Qu th t m n n d n l n v i m y mi ng gi t p m c t th b o v i l p ph ph ng nh ng con h n m m m i, ng t n c l m cho t c m h n kh ng c n l t c m h n c tr ng c a Hu n a. V c ng nh th , qu n b n b , khi h i m y o l y b n m , c bi t n ng B n hay kh ng, th nghe Ai bi t m t . T b n b d n l n l m t h n h p b , heo, cua, c n u l b n b M R t m t th i vang ti ng g c ng Chi L ng V c ng nh th n i ch b p Ng Vi n, n i c m m Ph Ch nh trong l n v Hu n y t i m i nh n ch n c r ng, ngay trong ch n c ang c m t hi n t ng h ng h trong c ch n, c ch c a Hu nh s th hi n o T m c a con ng i Hu t khi th nh n y c d ng l n. M t s th v c hai ph a, c a doanh nh n b n h ng v k th ng th c m n h ng. Tr l i u ch u, t i hi u V Hu c a Tr n Ki m o n h n trong s m i m c a t c gi i kh o t ng chi ti t n i m i c tr ng c a Hu . T c gi i n t n ngu n c a m i v th c n tr n u l i, t m n n i n ch n xu t x c a m i m n n v l n ng b ng t t c nh y b n, th c t nh c a m i gi c quan (s u gi c quan + kh o + kh o + khao v gi c quan th m i l n ng khi u d d m
 3. 3. t tr o c a t c gi s c s o t m l i th i x a m t nh m t M. Proust n o . L i h nh v n b ng b y, s c t ch v i nhi u d n ch ng v n ch ng - cho th y t c gi l m t ng gi o s v n ch ng t i n ng m t th i c a tr ng ng Kh nh (l m l c theo th hi u c a t i h i nhi u m t ch t - v c ch k khai khoa h c, t m c ch n u c a t ng lo i m n n - m t th lo i m i c a V Hu , l m cho ng i c th v th u nh n th m ki n th c v ngh thu t n u n c a Hu . T c gi ph n t ch v t ng h p c c i u ki n kh th c a m i c s n x Hu m t c ch v a n n th , v a th c ti n v nh t l : m t c ch ch t nh v i Hu CH T NH V I HU , l c tr ng c a nh ng b i vi t trong V Hu . (H nh nh t c gi vi t v Hu b ng n c m t c a m nh, m i m v i Hu b ng m t t m l ng tr n tr ng. Nghi m t c, c n m t, t n k nh g n nh l s ng b i - nh ng r i ch t pha m t n c i tr n th v qu th ng - m t c ch c th c a ng i Hu . Tr n Ki m o n cho th y r t nh c ch Hu trong t ng i u nh nh t c a cu c s ng h ng ng y Hu : m t t c m h n b nh d , m y v ng con b n u n l n tr n t m l chu i xanh, m t ch n n c ch m, m t ch n ch h t sen, ti ng rao h ng khi n o n ng, khi th nh th t trong m khuya Hu - c i p n s duy n d ng i li n v i c i ngon m n m . i n t n c ng s v t v s vi c, d cho n c nh b n u, n ng n l n th nh m t th c ch o c a cu c i trong ngh a i cho tr n c i p c i t t, l l i
 4. 4. s ng o T m c a Hu . Ai n i ch Nh t B n m i c tr o Hu m t th i t n t nh v i c ch th hi n t m th c c a m nh, ngay trong t c m h n tr n c c n o ng, ngay trong s ch n l a m u s c h i h a c a m i th c n b nh d h ng ng y. T m l i Hu x a trong t p s ch n y ch nh l n i l n tr n v n t k t c ch n t n p s ng c a Hu trong hi n sinh th ng nh t n s c a th nh ph c i trong n c m t n y, n i b ng c ch n t nh c a m t ng i th ng Hu . B i th , c V Hu l g p c Hu m t th i trong m i m i. Ch c n c V Hu , ch ng ta c ng c m th y h n m t l n tr v v i Hu b ng m t t m tr ng k l , kh hi u l ph i tr v v i Hu i t m l i Hu . Th�i Kim Lan
 5. 5. Hu 9 Hu M g nh chu b h ng, h x n p m t, nh ng m a lau Ch u ch u x ch r h rau g v qu m ru t au ch n ch u (H ru em Ng y M m t: M i T m th ng Ch n n m Nh m Th n (1992 . M i l n ngh n Hu , t i kh ng bi t m nh ang v v i Hu hay Hu ang v trong t i. Nh ng con nh Hu kh c, th ng nh Hu v i ngu n t nh c m mi n man, s t s i v s t m t, nh ng Hu ri ng t i v a l qu m i m nh , v a l di l y trong su t c m t i. Khi t i i gi a Hu th kh i v i nh ang l c gi a qu ng i khi t i i gi a x ng i l i ng ng ng
 6. 6. 10 r Ki o nh ang x m x m b c v Th nh N i. Khi t i c qu n Hu th Hu l i hi n hi n trong t i, d u d ng nh m t b m hi n v b ng khu ng nh ng i t nh c c i ng m ng i v ch t nh v d v ng. Khi t i nh Hu th Hu ch c n l m t b ng d ng m m m t h t r t xa x m. N u kh ng c s ki n n m 1975, c l su t i t i s kh ng bi t r Hu v trong t i t bao gi , m t c ch m th m nh ng t nhi n v m nh li t nh n i au khi n a m M , nghe i n tho i b o tin m m nh v a m t qu h ng. Kh ng c n m 1975, t i s kh ng bao gi V Hu . D t i c v o t n S i G n th c ng m i ch l Ra Hu . C ra H N i th r i c ng V Hu . C v l ng v i m th c ng s Qua Hu . V , c xu ng t n bi n Thu n An th c ng s L n Hu m th i. C n v i ng i kh ch l vi n ph ng th c ng ch T i Hu l c ng. N m 1992, t i V Hu sau m i n m xa c ch. H nh nh trong t nh c m Vi t Nam, m i m i n m l m t n v th i gian o l ng s th th ch, l ng chung th y, s c g n b , c ch nh n i, l i suy ngh c a m t ng i b nh th ng trong t nh i, t nh ng i, t nh y u, t nh b n v t nh c x xa x m. M i n m kh ng g p t ng t nh c ... C khi tan t c nh m i n m c a V Ho ng Ch ng: Tay g v o b a m ng n r p M n m theo m u h n tr o r H c l m Trang T th u c ngh p Kh c C b n ca g h t ch
 7. 7. Hu 11 *** - Th a qu ng, qu b T i l tr ng phi c ng Chang. Trong v ng m i l m ph t n a, m y bay s p xu ng phi tr ng T n S n Nh t, Vi t Nam. Th i ti t h m nay l ch n m i F, gi T y Nam hai l m d m m i gi ... Sau th ng b o c a vi n hoa ti u i u khi n chi c m y bay Philippines AirLines, t i b ng cho ng s c t nh: Tr i i T i ang v Vi t Nam, t i ang v Hu m i n m Hu s ng trong t i nh ng ch l ng ng v m h nh m t c n m ng du th i. Ch d i c nh m y bay l qu h ng t i, l Vi t Nam, l Hu . T i so t x t l i gi y t . C i th th ng h nh m i toanh t i v a xin th ng tr c, sau khi c ch p nh n v tuy n th v o qu c t ch M , hi n r n t nh m t tho ng t tin cay ng: Nationality/ Nationalit : United States of America - Qu c t ch: Hoa K . T i k u l n nho nh : M i . V b ng d ng mu n c m m m nh a l n kh c. T i s ph i nh n l i b ng m nh trong . Th ng con x Hu m t thu h o kh ng t tr i, ba m i n m sau l i bi n th nh c ng d n n c M v qu h ng v l ch s sang trang. T i c n n l i su t m i n m kh ng v o qu c t ch M . Nh ng b n kia c ti ng g i c a m gi , b n n y c b n tay u lo n u k o c a gia nh v tr ch nhi m. T i ph i ch n l a: Mu n v Hu th m m , anh ph i v qu c t ch M tr c em m i d m anh i . Qu h ng i Tha th cho t i. L ng
 8. 8. 12 r Ki o chung th y nh c i u s ng. T i mu n s ng tr n v n cho qu h ng, nh ng c ng ph i s ng cho t i v s ng cho nh ng cu c i kh c n a. Khi gi a nh ng ng i anh em h t tin nhau th l th ng t nh, c i u l nh l ng s m c tr n tr i tim n ng ch y. *** L m sao qu n c khi l n u ti n trong i t i l i chi c xe lam ch kh ch Hu - Bao Vinh v o m a ng n m 1977. Xe v a qua kh i ngo o S ng o l x p b nh. T i t m trong c n m a h o a m a ng v c i l nh t m m i c a Hu c thay v xe trong l c h nh kh ch s t r t m nh co c m nhau trong chi c xe nh b . B ng m t thanh ni n v i khu n m t c v r m n ng phong tr n nh y xu ng xe, c m tay t i l i, n i v i gi ng y x t xa: - Th y Th y i R ng th y t i r a V a n i, ng i thanh ni n v a gi nh l y c n b y tr n tay t i thay gi p v xe. Sau , t i t m hi u th m v bi t y l Th ng, ng i h c tr c tr ng Nguy n Tri Ph ng ngh h c i thanh ni n xung phong m i v th m nh . T i kh ng d m nh n th ng v o m t Th ng v s b t g p nh m t th ng h i, trong khi Hu d y t i r ng, h y th ng m n hay th ng y u, ng th ng h i. N u t nh hu ng n y x y ra b t c u ngo i Hu , c l t i s th y b nh th ng. Nh ng c i x Hu qu m c a t i kh ng ph i l t dung th n cho nh ng a con b i x toang
 9. 9. Hu 13 r ch n t, ph i c i m t g c u. T i b u i d y kh i tr ng ng Kh nh v o m a t u tr ng n m 1977 ch v mu n y u m nh v qu h ng theo c ch ri ng c a m nh, kh ng ch u d d i h a v o m ng. Khi c m quy t nh th i h i tr n tay, i m t th ng h i u ti n nh n t i g n nh mu n kh c tr n s n tr ng ph ng l i m t c a anh Ch u Tr ng Ng . T y, t i kh ng d m nh n Hu , kh ng d m nh n b n b ph ng tr n x m d i. Hai a c i nhau l c i l n hai a g y nhau l g y b y kh ng c c i ng, kh ng c g y ph i. C hai u ng t i nh n, qu x m t, kh ng c n gi i th ch l i th i. Hu c a t i l th . Hu k c c. Hu d y cho t i d m nh n th ng nh ng ng nh n ai khi m nh sa c th t th cho n khi t v n l n trong c n v ng v ng tr n i ch n c ng c p c a ch nh m nh. Hu i c c. Hu b t t i ph i ray r t v kh ng c l m th y v i ng l ng gi o s nh c p b y l m ng m i th ng h n l l i xe lam ki m c c m y tr m b c m t ng y hay bu n b n ch tr i ki m b c ng n m i l n tr ng m nh . S i G n, Hoa Th nh n, N u c, Ba L v c l c H N i n a, kh ng hi u n i v s ch nh o c i l t ng l ng ng kh i s ng v thi u th c t c a Hu . Hu i Hu kh kh n nh m t b gi tr u. Hu th ch nghe chuy n i ch a H ng c a thi n h , nh ng l i kh ng th ch con g i c a m nh m i m i l m tu i l ng eo d i y m o, qu n l nh o the m i... nh c b i ch a H ng trong t p g y x a c a Nguy n Nh c Ph p.
 10. 10. 14 r Ki o Hu c ng kh kh n nh m t ng gi n c , th ch con m nh th u t t i m v l m thu c n h n l l n h ng ph ng m nh v n xu i ch a c, v n ng c ch a xong. Hu l ng m n b o li t nh s ng ng m, n c xo y. Hu tr n qu ch Ho ng Th Kim C c, ng i y u u i c a H n M c T , m t n ng th , m t gi o s c th n su t i c a tr ng ng Kh nh. C y u m t ng i. Im l ng. Ch u ng. Nh m m t xu i tay, ra i trong c n nh ng i y u c a m nh. Hu c i n a mi ng ki u b c v i Jacqueline Kennedy, m t nh t phu nh n ti ng t m l ng l y, l i i t i gi v i vua ti n Onassis. Hu i Hu kh ng c ng b ng ch t n o h t T i ang tr v v i m nh t kh ng c ng b ng . Hu i v i nh ng ng i con c a Hu c ng gi ng nh Vi t Nam i v i nh ng ng i con Vi t Nam. t n c, qu h ng kh ng ph i ch l ho ng th nh, l l ng t m, l th i mi u, l n i r ng hay danh lam th ng c nh. t n c tr c h t l m gi ng i ch con tr n b ph n k b n khung c a c a c n nh l n s . T qu c l ng i cha gi l ng c ng t c b c ng i tr ng con m n m i t ng gi . T i c ni m th m t n r ng, nh ng ng i n i y u T qu c m kh ng y u cha m , ch ng l u luy n v i h ng tre, ph ch , c ng l ng th ng l nh ng ng i m c b nh ng y t n, ngh a l t ng l m m nh b ng d ng do t nhi n sinh ra, v n vai Ph ng m kh n l n. R i t ng b c, t ng
 11. 11. Hu 15 ng y bi n o t ng c a m nh th nh s th t. H kh ng c c ni m h nh ph c v bi n v tr th c ng say trong ti ng ru , i c a m hay qu n i gi t s a u i nh qu n i r ng ph i c m t ng n th c tr n ngu n cho d ng s ng qu h ng l n d y. Hu i v i t i l B M Qu c a t i. M t i tu i ch n m i, da m i t c b c, l Hu , l m t ph n linh h n T qu c c a t i. T i ch a c b n l nh t nh c m t ng t ng ra r ng, ng y t i v qu kh ng c m . *** Chi c m y bay l n v ng, xu ng th p, x r ng m y tr ng nh b ng v o v ng tr i Vi t Nam. T sau khung c a h p, b bi n qu h ng cong cong, n c xanh vi n c t tr ng hi n r d n. Xa t t m d i kia l s ng n i ru ng ng c a n c t i. Nh ng con ng m n mang y t nh t v nh ng m i nh tranh p th ng y u... T i nghe nh c ti ng th n th c u y c a c u b An Di thu T m h n cao th ng c a Edmondo De Amicis v H Mai Anh: An Di i B y gi con c n b , con ch a hi u th n o l l ng y u n c. R i ra con s bi t. Khi con du l ch x xa v , m t bu i s ng ng t a bao l n t u, th y d y n i xanh c a x con l m hi n ra. B y gi con s th y tr o l c m l ng con d ng l n v mi ng con s th t ra nh ng ti ng k u m ng r ... . T i c m th y m nh nh c u b An Di, kh ng ph i v a m i i du l ch xa v , m l c u b b qu h ng i t m i n m tr c, ng l m nh l c
 12. 12. 16 r Ki o ch nh m nh nh ng Tr nh ng i l i tr n qu h ng m v n l c. N a i l c ph l c nh /L c s ng l c n i l c ta l c m nh... . Ti ng v tay c a nh ng k tha h ng v c x n i l n khi b nh m y bay v a ch m xu ng phi tr ng T n S n Nh t. nhi u l n i tr n chi c Boeing 727, b nh ch m t t Hu v o S i G n h i tr c n m 1975, t i ch a bao gi c c m t ph n ng n c i c m gi c nao n c nh b y gi . *** S i G n th ng M i Hai nhi u n ng qu . T i c th n nhi n m v n run. R i m y bay, i b t i chi c xe bu t ang ch , th t t nh t i mu n m h n m t t nh ng l i s gi ng m y ng h ch nh tr n n m t ch nh n quanh v ch n v n ti p b c c ng v i o n l u d n tr l i qu nh . Quang c nh phi tr ng T n S n Nh t v n kh ng c g i kh c so v i hai m i n m v tr c. V n l nh ng con ng xe i nh h p x x l nh s i. V n l nh ng b i c hoang, kh v ng ph t ph trong n ng gi . V n l nh ng c i l c t m i l ch d u n bom. N u kh ng c nh ng ng i c n b h i quan i m c t k t v i v ng, vi n th ng b ng nh c t b ng g th c l t i qu n m t h n m i l m n m t i m i tr l i n i n y. T i l i i lang b t gi a ng ph S i G n nh nh ng chi u b t ph ng y x a. M t c m gi c thu c v l m t i tho ng ng ng ng v c m th y l ng m nh m l i. T i
 13. 13. Hu 17 thu c v v ng t n y v v ng t n y c ng thu c v t i nh c m rau mu ng thu c v c i ao v c i ao thu c v c m rau mu ng, tr i s ng l c ch v u c ng v n kh ng qu n ngo i v ch n tr i c . N i c nh ng khu n m t m h p th n quen n i c ti ng n i th thi n hay b ng b y n c n o t i c ng hi u c n i kh ng ai nh n t i nh m t ng i xa l n i c nh ng b c phu xe gi c ng kh t kh n i chuy n vui tai. bao n m r i t i m t c i c m gi c thu c v khi b c i d ng d ng gi a nh ng th nh ph nguy nga, s , t n k c a n c ng i. Cho d s ng m i n m hay v nh vi n m t i c ng kh m thu c v m t t n c n o kh c tr n v n nh tr n ch nh qu h ng t n c c a t i. i qua Nh th c B , nghe ti ng chim s th t th n quen t i b ng b t c i khi nh b Quan Th c l n h i: Con chim s c a M c hi u c ti ng k u c a con chim s Vi t Nam kh ng ba h . B n tr i Cali ng y t i ng m ng i y n l ng, nh ng n u gi a tr i S i G n h m nay t i c ng s ng m ng i tr l i r ng, nh ng con chim s ch c s hi u nhau v ti ng n i c a ch ng l t n hi u. Ch c ti ng n i c a con ng i l nhi u khi kh hi u nh t v n kh ng ch n thu n l t n hi u m c n l v kh c a t nh c m v t duy. Khi vui ti ng n i c ng vui/Khi bu n ca x ng i c ng bu n . Khi th h n, ng n ng tr th nh ti ng r t c a cu ng phong l m kinh ng b u
 14. 14. 18 r Ki o tr i m thanh ngu n c i c a con ng i t bu i nguy n s . Ng n ng m v ng b ng t m t nh v y u th ng th r t d th nh ti ng g o, ti ng r . B i Con c n i ti ng n i c a qu h ng b ng nh ng l i ph t ra t tr i tim nh n i v trong s ng c a con i. N u kh ng b y gi th mai kia, m t n c c b c, c c ch , c c c , c c d , c c anh, c c ch quanh con s g t u nh n hi u. C ng chi u n ng nh th n y m khi i gi a i l s 5 c a New ork t i th y m nh ngh o x r v l c lo i nh k kh ng nh , ng c n ng v b bao v y b i nh ng t a nh ch c tr i cao ng t m t. S gi u sang, hoa l v n l c a h . Chi u nay i gi a ng ph L L i, S i G n, t i l i c m th y kh ng gi u m c ng ch ng ngh o nh ng thanh th n nh ang i v o khu v n c nh h ng h a c a t ti n m nh l i, kh ng nguy nga tr ng l th c ng c a m nh. L ng ng i v xe hai b nh tr n ng ph S i G n cu n cu n kh p c c con ng l n ph c t p nh nh ng d ng n c l u m a m a. C l kh ng c th nh ph l n n o tr n th gi i xe v ng i l i c p k , ch m nhau g n g i n m c c th thi n m t gi c a nhau l c n o kh ng hay nh y. S i G n th i n o c ng d d i, c i m m t c ch ng y u nh b n ch t xu x a v nh n h u c a ng i d n mi n Nam. B i v y, ng i ph ng xa t i th ng d b S i G n h a . Trong l c H N i k c ng v s u k n, Hu th m tr m m b o li t, nh ng c hai u kh ng ch t men H N i h a hay Hu h a con ng i - nh ng con ng i Vi t Nam b nh th ng
 15. 15. Hu 19 - Khi n n tay ki m tay c /Kh ng n n th c ng ch ng nh c y ai . B i v y, gi ng H N i m m c t S i G n n m 1954 th nh nh ng c y i th sum s c nh l r t nhanh. Sau n m 1975, c h n m t tri u ng i t B c v o Nam. Kh ng bi t bao nhi u trong s S i G n h a . S i i, n u c , th c ng t nhi n nh chim s n ca th ch h t gi a ng qu xanh. N u H N i mang d ng d p c a m t ng n n i th Hu mang d ng d p c a m t con s ng v S i G n l hi n th n c a m t con ng c i quan, m t con ng i m : S i G n d kh v /Trai i c v , g i v c con . S i G n v i nh ng chi c xe l ng l y, tr gi h n c m t i ti n l ng c a m t nh gi o b nh th ng, ch y vi vu b n c nh nh ng ng i i r ch, l y l t ki m n v a h , x ch ph n nh s t ng ph n v v t nh c a ki p ng i, c a nh ng th nh ph k ngh v th ng m i l n tr n th gi i. Paris, Chicago, New ork, Houston, San Francisco, Los Angeles... c ng th . C ng nh ng d y xe Roll Royce, Mercedes... l ng l y gi h ng tr m ngh n -la chen b nh v i nh ng c xe b - t cho kh ng ch ng ai bu n l y. C ng l y l t y tr n nh ng ng ba, ng t ng c i v n c ng i ng trong n ng, m h i nh nh i v i t m b ng gi y b a nh u n t c ghi h ng ch : Hungry Need Work for Food - i C n l m vi c ki m th c n. Ch kh c m t i u l M tu i v th nh ni n m th t h c v k u i th kh ng ch p nh n c v to n x h i ng thu n i l m, c ng l ng ng thu nu i b t c a tr n o
 16. 16. 20 r Ki o cha m thi u kh n ng hay kh ng n i n ng t a c n h c y cho n khi tr ng th nh. Nh ng em b m c i tr th nh nh ng chuy n gia u t , nh ng c ng d n ngo i h ng l chuy n b nh th ng nh sinh ho t h ng ng y tr n t M . Trong nh ng ti ng k u qu n l ng c a Vi t Nam th k n y v n c n man m c ti ng rao, ti ng m i, ti ng xin nh nh n, d th ng nh ng n ch a m t ch t g x t xa c a c c em b b n v s , nh gi y, b n h ng rong tr n c c n o ng t n c. T i th ng m n S i G n nh m t ng i t nh c nh ng ra ng l i kh ng d m nh n th ng v o i m t c a S i G n v n i kh c a c c em b lang thang c n mi n tr ng, d ng d c. T i l m b m, l m b m... c chi, c chi... H nh nh nh ng n ng ti n S i G n c ng l ng ng trong nh ng m b i m th nh ph u y, nh ng i tay bu ng chi c a th n c mang i u c m tay l i c a H n M ng M - Honda Dream *** M i l m n m, d i b ng c th i gian lu n l c c a Th y Ki u, t i m i tr l i con ng b xuy n Vi t c a qu h ng. L n ch t t i i tr n con ng n y v o m a ng n m 1977 v i c ng v l m t x vi n d b c a H p t c x xe lam Hu v o H nh Th ng T y mua v xe cho anh em t i x xe lam tr n c c tuy n ng c a Hu . L n n y t i tr l i v i tr i tim c a m t a con xa qu v th m m .

×