Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rock hn, bolero sg jason gibbs

605 views

Published on

Nhạc Tiền chiến, nhạc Vàng, nhạc Đỏ, nhạc Rock hay Bolero - Mỗi dòng đều có quá trình du nhập, tiếp biến và phát triển riêng ở Việt Nam. Mỗi hiện tượng âm nhạc từ đáp ứng nhu cầu đại chúng đến trung lưu trí thức đều khởi sinh và phát triển gắn với những khúc quanh của thời cuộc, phóng chiếu những đặc thù bối cảnh.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×